Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Пястолов С.М.. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с., 2004 - перейти до змісту підручника

До глав 8, 9

8.1. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Мосенерго» за 1999 р. проводимо згідно з методикою, викладеної в гол. 9.

Загальний огляд: аналіз валюти (підсумку) балансу.

Загальний підсумок балансу за підсумками року збільшився на 6,0%. При цьому залишкова вартість нематеріальних активів збільшилася на 66,6%. Середня вартість основних засобів збільшилася на 5,5%. Як позитивний факт слід оцінити зростання капітальних вкладень на 20,3% і довгострокових фінансових вкладень на 13,8%. Фондоозброєність праці, яка становила на початку року 1 209,313 тис. руб. / Чол., А наприкінці року - 1 272,568 тис. руб. / Чол., Зросла на 5,2%. Фондомісткість, складала на початку року 0,94 руб. / (КВт-ч), а в кінці року - 0,98 руб. / (КВт-ч), виросла на 3,4%.

Як безумовно позитивний фактор потрібно оцінити зростання нерозподіленого прибутку звітного року до кінця року в 4,5 рази. Однак негативною стороною є те, що нерозподілений прибуток минулих років на 86,4% складається з абонентської заборгованості. Позитивно слід оцінити і зниження на 2,3% дебіторської заборгованості. Перевитрата фондів спеціального призначення виріс на 13,9% до кінця року, що збільшило частку збитків в активі балансу з 1,5% до 1,6%. Зовнішні зобов'язання до кінця року зросли на 12,1%, але перевищення оборотних активів над ними складає 57,8%. Отже, підприємство є платоспроможним.

Для подальшої оцінки фінансового стану підприємства складаємо аналітичний баланс.

Вертикальний аналіз показників аналітичного балансу показує, що найбільшу питому вагу в структурі активів підприємства мають необоротні (іммобілізовані) активи (64,93% на початку року і 65,24% - в кінці року). Саме їх зміною на 70,29% обумовлено загальну зміну суми всіх господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні організації. Запаси і витрати за питомою вагою у структурі мобільних оборотних коштів збільшилися на 1,34%. Частка дебіторської заборгованості при цьому знизилася на 2,26%, що зумовило зниження загального підсумку балансу 12,54%. Питома вага грошових коштів у структурі активів збільшився незначно (на 0,03%), що побічно свідчить про достатньо високий рівень організації кредитно-розрахункових відносин.

У складі інших активів, куди увійшли ПДВ, аванси, видані постачальникам і підрядникам, короткострокові фінансові вкладення і т.д., виділимо збитки, отримані в результаті перевитрати фондів накопичення, соціальної сфери та фонду споживання. Їх частка у складі активів зросла на 0,12% (з 1,50 до 1,62%). У результаті вся сума активів зросла на 3,49%.

Аналітичний баланс Абсолютні величини Питома вага,% Зміни Показник Початок періоду Кінець періоду Початок періоду Кінець періоду В абсолютних величинах в

питомих

вагах,% У% на початок періоду У% до зміненого ІБ АКТИВ (майно) 1. Необоротні (іммобілізовані) активи 2.

Мобільні, оборотні, активи

Запаси і витрати

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти та цінні паперу 3.

Інші активи У тому числі

збитки (ША) 45754948

21 612 575 1 799 194 19 4140 69

399 312 3096706

1 059 557 48 711 464

22 243 752 2 910 327 18 886 426

446 999 3715242

1206315 64,93

30,67 2,55 27,55

0,57 4,40

1,50 65,24

29,79 3,90 25,29

0, 60 4,97

1,62 2956516

631 177 1 111 133 -527 643

47687618536

146 758 0,30

-0,88 1,34 -2,26

0,03 0,58

0,11 6,46

2,92 61,76 -2,72

11,94 19,97

13,85 70,29

15,01 26,42 -12,54

1,13 14,71

3,49 БАЛАНС 70 464 229 74 670 458 100,00 100,00 4 206 229 - 5,97 - ПАСИВ (джерела майна) 1. Власний капітал 2.

Позиковий капітал

Довгострокові кредити і позики

Короткострокові кредити і позики 2.3. Кредиторська заборгованість 3.

Інші пасиви 52 180 035 18 284 194

4 290 721 53 623 668 21 046 790

5357641 74,05 25,95

6,09 71,81 28,19

7,18 1443633 2

762 596

1066920 -2,24 2,24

1,09 2,77 15,11

24,87 34,32 65,68

25,37 564906

13428 567 0 1121051

14568098 0 0,80

19,06 0,00 1,50

19,51 0,00 556 145

1139531 0 0,70

0,45 0,00 98,45 8,49 13,22

27,09 0,00 БАЛАНС 70 464 229 74 670 458 100,00 100, 00 4206229 - 5,97 - У структурі пасивів велика частка власного капіталу, що слід розцінювати позитивно. Однак, хоча в абсолютному вираженні власний капітал збільшився (на 2,77%), його питома вага у складі пасивів знизився на 2,24%. Тим не менш, його зростання зумовив збільшення загальної суми пасивів на 34,32%. Найбільший приріст був досягнутий у величині короткострокових кредитів і позик (98,45%). З огляду на те, що ця позиція за питомою вагою у складі пасивів невелика (1,8% - на початку періоду і 1,5% - в кінці), її значний приріст зумовив зростання загальної суми пасивів на 13,22%. На жаль, в опублікованій звітності недостатньо даних, щоб судити про ефект фінансового важеля, але, тим не менш, спостережуване явище свідчить про активізацію фінансової діяльності підприємства в звітному періоді.

Як позитивний факт слід оцінити приріст довгострокових кредитів (на 24,87% до початку року) і збільшення їх питомої ваги в структурі пасивів на 1,09%. Це є підтвердженням зростаючої кредитоспроможності АТ «Мосенерго» в 1999 р.

Досить висока питома вага кредиторської заборгованості в складі пасивів (19,06% - на початку звітного періоду і 19,51% - в кінці) і її приріст на 8,49%, говорять про сталі зв'язках підприємства із споживачами продукції, про довіру до нього. Кредитуючи його поточну діяльність, вони розраховують на чітке виконання договірних угод про постачання електроенергії.

Переходимо до оцінки майнового стану підприємства, для чого розрахуємо відповідні показники.

Оцінка майнового стану АТ «Мосенерго» Початок періоду Кінець періоду Зміни Показник Абсолютні Відносні,% Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації, тис. руб. 70 464 229 74 670 458 4 206 229 1,060 Доля основних засобів в активах 0,860 0,856 -0,0041 0,995 Частка активної частини основних засобів 0,8597 0,8556 -0,004 0,995 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,4557 0,4560 0,0003 1 , 0007 Коефіцієнт оновлення - 0,04 -

З таблиці видно, що частка основних засобів в активах зменшилася незначно. Коефіцієнт зносу збільшився, але не набагато (на 0,07%), і його значення нижче, ніж у інших російських підприємств (див. інформаційний додаток).

Для попередньої оцінки ліквідності балансу розіб'ємо показники пасиву і активу балансу за групами ліквідності і складемо таблицю аналізу ліквідності.

Аналіз ліквідності балансу АТ «Мосенерго» Група ліквідності Суми активу, тис. руб. Суми пасиву, тис. руб. Платіжний надлишок або нестача Відносний платіжний надлишок або нестача Початок періоду Кінець періоду Початок періоду Кінець періоду Початок періоду Кінець періоду Початок періоду Кінець періоду I II

III

IV

411 091 19 932 683 3 305 950 46 814 505 528 828 19 603 468 4 620 383 49 917 779 9 692 365 2 01 1 552 5 357 641 57 608 900 9 031 242 772 694 4 290 721 56 369 572 -8 620 151 19 159 989 -984 771 9 555 067 -9 163 537 17 591 916 -737 258 7691 121 -20,97 0,96 -0,30 0,17 -17,33 0,90 -0 , 16 0,13 Баланс 70 464 229 74 670 458 74 670 458 70 464 229 ---- 9 Пястолов

257

З даної таблиці видно, що баланс АТ «МОСЕНЕРГО» не можна визнати абсолютно ліквідним. При цьому найбільший відносний недолік спостерігається в групі I. Однак зауважимо, що цей недолік компенсується надлишком пасивів в групі IV.

Загальний коефіцієнт ліквідності на початку року виявився рівним 1,062. За даними порівняльного міжгалузевого аналізу це не так вже погано (див. інформаційний додаток):

L = 411 091 + 0,5? 19 932 683 + 0,3 -3 305 950 =% 2 q0 9692365 + 0,5 - 2011552 + 0,3 - 57608900 '

Але, зниження цього коефіцієнта в кінці року до 0,952 повинно викликати занепокоєння у керівників підприємства і акціонерів.

^ 528828 + 0,5 * 19603468 + 0,3-4 620383 ql ~ 9031242 + 0,5 - 772 694 + 0,3-4 290721 '

Тепер приступаємо до аналізу інших показників ліквідності.

Аналіз показників ліквідності АТ «МОСЕНЕРГО» Показник Початок періоду Кінець періоду Зміни абсолютні відносні Величина СОС1 (функціонуючий капітал) 10 715 808 10 269 845 -445 963 0,958 Маневреність власних оборотних коштів 0,037 0,044 0,006 1,168 Коефіцієнт поточної ліквідності 27,970 11,058 -16,912 0,395 Коефіцієнт швидкої ліквідності 25,642 9,611 -16,031 0,375 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) 0,517 0,222 -0,295 0,430 Частка оборотних коштів в активах 0,307 0,298 -0,009 0,971 Частка власних коштів у загальній їх сумі 0,496 0,462 -0,034 0,931 Частка запасів в оборотних активах 0,083 0,131 0,048 1,572 Частка СОС у покритті запасів 5,956 3,529 -2,427 0,592 Коефіцієнт покриття запасів 2,921 2,380 -0,541 0,815

Величина функціонуючого капіталу зменшилася на 4,2%. Проте, всі показники ліквідності збереглися в межах нормативних значень. Лише коефіцієнт абсолютної ліквідності в кінці звітного періоду наблизився до критичного значення (^ кр = 0,2), що пояснюється невеликою часткою грошових коштів у структурі активів. Але, значення коефіцієнта покриття (швидкої ліквідності) значно перевищує співвідношення 1: 1 (К2л = 9,611 - наприкінці періоду). Отже, можна зробити висновок, що підприємство має в своєму розпорядженні достатній обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел. Для аналізу коефіцієнтів, пов'язаних з оцінкою запасів і їх покриття, необхідна більш детальна інформація про специфіку економічної діяльності підприємства.

Фінансова стійкість, яка є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, взагалі кажучи, має бути оцінена за підсумковими результатами декількох років. Однак у звіті про фінансові результати АТ «МОСЕНЕРГО» зазначено наявність чистого прибутку, тобто має місце перевищення доходів над всіма витратами. І можна розрахувати відповідні коефіцієнти.

Аналіз показників фінансової стійкості АТ «Мосенерго» Початок періоду Кінець періоду Зміни Показник абсолютні відносні Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,741 0,718 -0,023 0,969 Коефіцієнт фінансової залежності 1,350 1,392 0,042 1,031 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,205 0,192 -0,013 0,937 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,259 0,282 0,023 1,089 Коефіцієнт структури довгострокових вкладень 0,094 0,110 0,016 1,170 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 0,076 0,091 0,015 1,197 Коефіцієнт структури позикового капіталу 0,235 0,255 0,020 1,085 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 0,350 0,392 0,042 1,120

Коефіцієнт концентрації власного капіталу, хоча його значення за підсумками 1999 р. дещо знизилося, склавши 0,741 на початку звітного періоду і 0,718 - наприкінці, цілком відповідає вимогам, що пред'являються до цього показника в європейських країнах і США (Аз.ін ^ 0, 5). Відповідно і коефіцієнт фінансової залежності, збільшивши до кінця року своє значення на 3,1%, все ще має резерви зростання. Коефіцієнт маневреності власного капіталу недостатньо високий. Оптимальне значення за результатами міжгалузевих порівнянь дорівнює 0,5, а фактичне наприкінці року виявилося менше в 2,6 рази. Значить, власні джерела коштів з фінансової точки зору недостатньо мобільні. Але, безумовно, повинна бути прийнята до уваги специфіка фінансово-господарської діяльності підприємства.

 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу не повинен викликати занепокоєння у акціонерів, так як до критичного значення, рівного одиниці, досить далеко. Правда, він виріс на 8,9% до кінця року. Але це має тільки радувати акціонерів (нормативне значення показника 0,5 ... 1), так як їх прибуток буде зростати також і за рахунок зрослого обсягу позикових коштів. 

 Коефіцієнт структури довгострокових вкладень зріс до кінця року на 17,0%. Це є непоганим показником і свідчить про зростання кредитоспроможності підприємства. Зростання коефіцієнта довгострокового залучення позикових коштів на 19,7% також свідчить про благо-приємних тенденції в зміні структури окремих груп джерел капіталу. Зростання коефіцієнта структури позикового капіталу на 8,5% позитивно характеризує зміни у співвідношеннях позикових коштів та інших елементів капіталу. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, демонструючи зростання на 12,0%, характеризує один з приватних аспектів цих співвідношень. 

 На закінчення, вдавшись до методики класифікації типів фінансової стійкості за абсолютними показниками, можна охарактеризувати фінустойчівость АТ «Мосенерго» як абсолютну. 

 Оцінка ділової активності АТ «Мосенерго» за наявними даними може бути дана дуже наближено.

 Показники виручки і прибутку відомі тільки наприкінці 1999 р. Тому динаміку показників оцінити не можна. Проте, дещо можливо. У таблиці наведені відповідні значення показників виручки і прибутку, що враховуються з відвантаження та по оплаті. 

 Аналіз показників ділової активності АТ «Мосенерго» Зміни Показник З відвантаження По оплаті абсолют відноси ві тільні Виручка від реалізації, тис. руб. 22581651 22439728 -141923 0,994 Чистий прибуток, тис. руб. 1142664 1649324 506660 1,443 Продуктивність праці, тис. руб. / чол. 449,780 446,953 -2,827 0,994 Фондовіддача, грн. / Руб. 0,515 0,512 -0,003 0,994 Оборотність коштів в розрахунках, обороти 1,179 1,172 -0,007 0,994 Оборотність коштів в розрахунках, дні 305,296 307,227 1,931 1,006 Оборотність запасів, обороти 8,263 7,986 -0,277 0,966 Оборотність запасів, дні 43,569 45,080 1,511 1,035 Оборотність кредиторської заборгованості, дні 173,217 179,222 6,005 1,035 Тривалість операційного циклу 348,865 352,306 3,441 1,010 Прод олжітел ьность фінансового циклу 175,648 173,084 -2,564 0,985 Коефіцієнт погашали моє ™ дебіторської заборгованості 16240 264,24 16342 977,9 102 713,7 1,006 Оборотність соб жавного капіталу 0,427 0,424 -0,003 0,993 Оборотність сово купного капіталу 0,311 0,309 -0,002 0,994 Коефіцієнт устої чівості економічного зростання 0,004 0,004 0 1 

 Як бачимо, від використовуваного методу обліку виручки в чому залежить показник чистого прибутку (різниця в значеннях 44,3%). На інші показники це впливає в меншій мірі. Увага інвесторів має залучити і порівняно низьке значення коефіцієнта стійкості економічного зростання (0,004). Це пояснюється, зокрема, тим, що тільки 17,2% чистого прибутку спрямовується на фінансування капітальних вкладень. Аналітики, поза сумнівом, зацікавляться оборотністю коштів у розрахунках (в днях) і значною тривалістю операційного циклу. У наступному звітному періоді компанії доведеться домогтися зниження цих показників, насамперед, за рахунок зниження дебіторської заборгованості. 

 Оцінка рентабельності фінансово-господарської діяльності АТ «Мосенерго» також буде наближеною. 

 Показники, розраховані з урахуванням виручки і прибутку з відвантаження та по оплаті. 

 Показники рентабельності АТ «Мосенерго» Зміни Показник З відвантаження По оплаті абсолют відноси ві тільні Чистий прибуток, тис. руб. 1142664 1649324 506660 1,443 Рентабельність продукції 0,138 0,162 0,024 1,174 Рентабельність основної діяльності 0,161 0,193 0,032 1,199 Рентабельність сукупного капіталу (Авансованого) 0,016 0,023 0,007 1,438 Рентабельність власного капіталу 0,022 0,031 0,009 1,409 Період окупності власного капіталу, років 46,297 32,075 -14,222 0,693 

 Як бачимо, від застосовуваного методу обліку виручки істотно залежить не тільки показник чистого прибутку (різниця + 44,3%). Залежать і інші показники, в розрахункових формулах яких присутня чистий прибуток. Так, рентабельність продукції збільшила своє значення на 17,4%; рентабельність основної діяльності зросла на 19,9%; рентабельність сукупного капіталу - на 43,8%; рентабельність власного капіталу - на 40,9%; період окупності власного капіталу скоротився на 14 , 22 років. Рентабельність основної діяльності, порівняно з середньостатистичними даними за російськими промисловим підприємствам виявляється на належному рівні. Але заклопотаність акціонерів викликає показник рентабельності власного капіталу (2-3%) і період його окупності (32 - 46) років. Саме цим і був викликаний до життя проект рішення зборів акціонерів - виплатити за підсумками 1999 дивіденд у розмірі 0,3 коп. на одну звичайну акцію. На жаль, в опублікованій інформації інших даних для оцінки положення акціонерного товариства на ринку цінних паперів немає. Однак на підставі інших проаналізованих тут показників цілком можна зробити висновок, що пропозиція про покупку акцій АТ «Мосенерго» може привернути увагу інвестора, зацікавленого в надійному вкладенні капіталу. Це такий інвестор, який, роблячи вибір між рентабельністю (а значить, і ризиком) і ліквідністю вкладених в акції коштів, віддає перевагу останній. 

 8.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «АБВ». 

 Розрахуємо показники, використовувані для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. 

 Показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «АБВ» Показник Періоди поквартально 1.98 11.98 111.98 IV.98 1.99 11.99 111.99 IV.99 1. Сума господарських коштів, що у розпорядженні органі 68 64 зації, тис. руб. 109 96 89 89 77 72 2. Частка основних засобів в активах 0,495 0,552 0,506 0,483 0,156 0,139 0,088 0,094 3. Частка активної частини основних засобів 0,74 0,77 0,8 0,79 0,89 0,95 0,96 0,97 4. Величина СОС (Функціонуючий капітал) 20 21 29 30 46 45 44 42 5. Маневреність власних оборотних 0,614 0,952 коштів 0,500 0,429 0,310 0,933 0,413 0,400 6. Коефіцієнт поточної ліквідності 1,588 2,000 3,071 3,000 3,556 3,813 3,588 3,800 7. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,706 0,762 1,357 2,200 1,667 1,875 2,647 3,000 8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2,667 (Платоспроможності) 0,294 0,429 0,643 1,867 1,056 1,125 1,588 9. Частка оборотних коштів в активах 0,495 0,438 0,483 0,506 0,831 0,847 0,897 0,891 10. Частка власних оборотних коштів у 0,656 загальній їх сумі 0,183 0,219 0,326 0,337 0,597 0,625 0,647 11. Частка запасів в оборотних активах 0,556 0,619 0,558 0,267 0,531 0,508 0,377 0,211 12. Частка СОС у покритті 3,500 запасів 0,667 0,808 1,208 2,500 1,353 1,452 1,913 13. Коефіцієнт 1,968 2,652 4,750 покриття запасів 1,800 1,615 1,792 3,750 1,882 14. Коефіцієнт концентрації 0,766 власного капіталу 0,688 0,781 0,843 0,831 0,766 0,778 0,750 15. Коефіцієнт 1,306 фінансової залежності 1,453 1,280 1,187 1,203 1,305 1,286 1,333 16. Коефіцієнт маневреності 0,863 0,857 власного капіталу 0,267 0,280 0,387 0,405 0,780 0,804 17. Коефіцієнт концен 0,234 трации позикового капіталу 0,312 0,219 0,157 0,169 0,234 0,222 0,250 Показник Періоди поквартально 1.98 11.98 111.98 IV.98 1.99 11.99 111.99 IV.99 18. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 0,453 0,280 0,187 0,203 0,305 0,286 0,333 0,306 19. Виручка від реалізації, тис. руб. 48,630 74,440 199,20 347,40 59,200 92,570 218,90 459,00 20.Чістая прибуток, тис. руб. 3,509 7,351 24,460 31,840 5,387 10,220 35,850 63,250 21. Продуктивність праці, тис. руб. / чол. 6,079 9,305 19,920 34,740 5,382 7,714 16,838 35,308 22. Фондовіддача, руб. / руб. 0,901 1,405 4,427 8,079 4,933 9,257 36,483 76,500 23. Оборотність коштів у розрахунках, обороти 4,863 10,634 19,920 49,629 5,382 9,257 19,900 91,800 24. Оборотність коштів у розрахунках, дні 18,507 8,463 4,518 1,813 16,723 9,722 4,523 0,980 25. Оборотність запасів, обороти 1,441 2,428 6,729 24,867 1,497 2,478 7,117 30,133 26. Оборотність запасів, дні 62,457 37,072 13,375 3,619 60,106 36,314 12,645 2,987 27. Оборотність кредиторської заборгова ності, дні 70,784 29,943 7,802 4,524 31,821 18,743 9,346 3,733 28. Тривалість операційного циклу 80,964 45,535 17,893 5,433 76,829 46,036 17,168 3,967 29. Тривалість фінансового циклу 10,180 15,592 10,091 0,909 45,008 27,294 7,821 0,234 30. Коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості 2,056 0,658 0,502 0,141 2,044 1,296 0,553 0,054 31. Оборотність власного капіталу 0,648 0,993 2,656 4,695 1,003 1,653 4,292 9,367 32. Оборотність сукупного капіталу 0,446 0,775 2,238 3,903 0,769 1,286 3,219 7,172 33. Чистий прибуток, тис. руб. 3,509 7,351 24,46 31,84 5,387 10,22 35,85 63,25 34. Прибуток до сплати податків, тис. руб. 5,398 11,31 37,64 48,98 8,288 15,73 55,16 97,3 35. Рентабельність продукції 0,111 0,152 0,189 0,141 0,140 0,170 0,252 0,212 36. Рентабельність основної діяльності 0,125 0,179 0,233 0,164 0,163 0,205 0,337 0,269 37. Рентабельність сукупного капіталу (Авансованого) 0,032 0,077 0,275 0,358 0,070 0,142 0,527 0,988 38. Рентабельність власного капіталу 0,047 0,098 0,326 0,430 0,091 0,183 0,703 1,291 39. Період окупності власного капіталу, років 21,374 10,203 3,066 2,324 10,952 5,479 1,423 0,775 

 Проведемо аналіз виручки від реалізації та продуктивності праці. 

 Ресурси малого підприємства, їх обсяг не дозволяють вести детальний аналіз використання трудових ресурсів. Тому ми обмежуємося тут розглядом продуктивності праці. Розрахункові дані (1 і 6) представлені в таблиці «Фінансові результати та виробничі показники ТОВ" АБВ "») і (19 і 21) у таблиці «Показники фінансово-господарської діяльності ТОВ" АБВ "». 

 Ми можемо помітити (і це показано на рис. П.4), що виручка від реалізації має яскраво виражену сезонну залежність. На початку року замовлень порівняно мало, і підприємство простоює. Продуктивність праці має таку ж сезонну складову (рис. П.5). Проте темпи зростання виручки від реалізації в четвертому кварталі порівняно з першим кварталом вище, ніж темпи зростання продуктивності праці. У 1998 р. це випередження склало 30,4%, а в 1999 р. 21,4%. Дані величини отримані за результатами розрахунків, представлених у наведеній нижче таблиці. 

 Темпи зростання виручки від реалізації та продуктивності праці в 1998-1999 рр..,% Показник Квартал і рік 1.98 11.98 III.98 IV. 9 серпня 1.99 11.99 111.99 IV. 99 Темпи зростання виручки від реалізації продукції 100,0 53,1 309,6 614,4 100,0 56,4 269,8 675,3 Темпи зростання продуктивності праці 100,0 53,1 227,6 471,4 100,0 43,3 213,0 556,3 

 Збільшення виручки від реалізації на 39,75 тис. руб. сталося через додаткового залучення працюючих (факторне вплив, рівне 50,23 тис. руб.), а також за рахунок фондовіддачі (на 177,21 тис. руб.) і вартості використаних матеріалів (на 74,28 тис. руб.). Негативне 

 вплив мали зниження продуктивності праці (-10,48 тис. руб.), зменшення вартості основних засобів (-137,46 тис. руб.), зменшення загального виробництва продукції (-34,53 тис. руб.), зменшення фондоозброєності (- 187,68 тис. руб.). 

 Переважання екстенсивних факторів виразилося в тому, що зростання випуску продукції супроводжувався додатковим залученням у виробництво предметів праці. При цьому темпи зростання предметів праці (144,4%) виявилися вище темпів зростання обсягу продукції (123,7%). 

 Динаміка основних засобів (рис. П.6) свідчить про те, що їх обсяг неухильно скорочується. Відповідно, скорочується і частка ос- новних засобів в активах (див. показник № 2 в таблиці про фінансово-господарської діяльності). Очевидно, погіршення кон'юнктури, зниження платоспроможного попиту змушує керівництво підприємства застосовувати заходи, спрямовані на зниження підприємницького ризику. Одним з найпростіших і надійних способів досягнення цієї мети є зниження частки постійних витрат у собівартості продукції і, зокрема, амортизаційних відрахувань. Зниження фондоозброєнності в 1999 р. в порівнянні з попереднім періодом склало 86,2% (див. ту ж таблицю). Зате майже в 6 разів збільшилася фондовіддача. Як позитивний фактор потрібно відзначити інтенсивний характер розвитку використання основних фондів. 

 Зі сказаного очевидно випливає необхідність використання трен-дового аналізу. 

 Зазначені вище сезонні коливання практично всіх показників фінансово-господарської діяльності «АБВ» і досить велика кількість періодів спостереження обумовлюють можливість і необхідність використання саме такого аналізу в цілях АФХД. Горизонтальний аналіз даних таблиці «Показники фінансово-господарської діяльності ТОВ" АБВ "» показує, що сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні організації, протягом досліджуваного періоду постійно скорочується, тобто цілком можна говорити про що спостерігається тренді. Цей висновок підтверджують обчислення, отримані за допомогою таблиць EXCEL. 

 Середнє значення суми господарських засобів (ІБ), що знаходяться в розпорядженні організації, становить 83,00 тис. руб. 

 Лінійне наближення: ІБ = 114 - 6,166 - К, де К - номер кварталу (К = 0, 1, ..., 8). 

 Коефіцієнт кореляції між досліджуваним показником і його лінійним наближенням дорівнює 0,981. 

 Негативний тренд виявляється також для показника «Доля основних засобів в активах». 

 Середнє значення цього показника 0,35. 

 Лінійне наближення: Доа = 0,65 - 0,083 - К, де К - номер кварталу (К = 0, 1, 8). 

 Коефіцієнт кореляції між досліджуваним показником і його лінійним наближенням дорівнює 0,899.

 Такий же аналіз проведемо і для інших показників. Отримані дані зведемо в таблицю. 

 Дослідження динаміки фінансових показників за допомогою методу найменших квадратів Показник Середнє значення Лінійне наближення г * 1 2 3 1. Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації, тис. руб. 2.

 Доля основних засобів в активах 83,00 0,31 114 - 6,17 - До 0,55 - 0,08 - До 0,99 0,91 * Г - коефіцієнт кореляції. 

  Середовищ неї Лінійне Показник значення наближення Г 1 2 3 3. Частка активної частини основних засобів 0,86 0,74 + 0,04 До 0,96 4. Величина СОС (функціонуючий капітал) 34,63 20,0 + 3,96 До 0,89 5. Маневреність власних оборотних коштів 0,57 0,5 + 0,05 До 0,45 6. Коефіцієнт поточної ліквідності 3,05 1,5 + 0,31 До 0,91 7. Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,78 0,7 + 0,32 До 0,93 8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Платоспроможності) 1,21 0,29 + 0,27 До 0,83 9. Частка оборотних коштів в активах 0,67 0,5 + 0,07 До 0,91 10. Частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі 0,45 0,20 + 0,08 До 0,95 11. Частка запасів в оборотних активах 0,45 0,55-0,04 До 0,68 12. Частка СОС у покритті запасів 1,68 0,7 + 0,30 До 0,77 13. Коефіцієнт покриття запасів 2,57 1,72 + 0,29 До 0,63 14. Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,78 0,6 + 0,001 До 0,008 15. Коефіцієнт фінансової залежності 1,29 1,4-0,004 До 0,13 16. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,58 0,25 + 0,1 До 0,94 17. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,22 0,3-0,02 До 0,08 18. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 0,3 0,5 - 0,04 До 0,13 19. Виручка від реалізації, тис. руб. 187,4 48,6 + 35,5 До 0,580 20. Чистий прибуток, тис. руб. 22,7 3,5 + 5,9 До 0,70 21. Продуктивність праці, тис. руб. / Чол. 16,9 6,3 + 0,52 до 0,418 22. Фондовіддача, грн. / Руб. 17,75 0,9 + 8,5 до 0,792 23. Оборотність коштів в расчетах1, обороти 26,4 9,6 + 6,9 до 0,650 24. Оборотність коштів у розрахунках, дні 8,16 14,2-1,33 до 0,497 25. Оборотність запасів, обороти 9,6 8,3 + 2,24 до 0,483 26. Оборотність запасів, дні 25,6 50,1-4,9 до 0,502 27. Оборотність кредиторської заборгованості, дні 49,17 22,1-6,1 до 0,663 28. Тривалість операційного циклу 36,76 64 - 4,37 до 0,501 29. Тривалість фінансового циклу 14,64 15,4-0,15 до 0,024 30. Коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості 0,91 1,1 -0,12 до 0,376 31. Оборотність власного капіталу 3,16 0,5 + 0,84 до 0,703 32. Оборотність сукупного капіталу 2,48 -0,5 + 0,63 до 0,685 33. Чистий прибуток, тис. руб. 22,17 -3,5 +5,85 до 0,697 34. Прибуток до сплати податків, тис. руб. 34,98 -5,5 + 9,0 до 0,697 35. Рентабельність продукції 0,17 0,4 + 0,13 до 0,739 36. Рентабельність основної діяльності 0,21 0,1 + 0,02 до 0,731 37. Рентабельність сукупного капіталу (Авансованого) 0,31 -5,1 +0,09 до 0,645 38. Рентабельність власного капіталу 0,40 -0,12 + 0,1 до 0,756 39. Період окупності власного капіталу, років 6,95 16,9-2,05 до 0,719 1 Дані розраховуються за квартал. 

 Для складання більш детальних і достовірних прогнозів виручки, прибутку та інших показників фінансово-господарської діяльності підприємства використовують і складніші методи обчислення і більш досконалі обчислювальні засоби. Але деякі залежності можна визначити і за допомогою досить простого методу найменших квадратів. 

 Очевидно, говорити про наявність тренда (сильної залежності між динамікою фінансових показників і її лінійним наближенням) можна тільки тоді, коли коефіцієнт кореляції досить високий, тобто І> 0,7. 

 Результати даного етапу аналізу, необхідні для оцінки платоспроможності підприємства, узагальнимо в таблицю. 

 Результати трендового аналізу фінансових показників Показник Середнє значення показника Нормативне значення Тренд (залежність) 1.1. Сума господарських коштів, знаходяться в розпорядженні організації, тис. руб. 83,0 (-) Сильна 1.2. Доля основних засобів в активах 0,31 0,6 (-) Сильна 1.3. Частка активної частини основних засобів 0,86 0,8 (+) Сильна 2.1. Величина СОС (функціонуючий капітал) 34,6 (+) Сильна 2.2. Маневреність власних оборотних коштів 0,57 > 0,5 (+) Середня 2.3. Коефіцієнт поточної ліквідності 3,05 »2 (+) Сильна 2.4. Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,78 0,8-1,0 (+) Сильна 2.5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) 1,21 0,2-0,7 (+) Сильна 2.6. Частка оборотних коштів в активах 0,67 0,4 (+) Сильна 2.7. Частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі 0,45 > 0,1 (+) Сильна 2.8. Частка запасів в оборотних активах 0,45 0,15 (-) Середня 2.9. Частка СОС у покритті запасів 1,68 0,6-0,8 (+) Середня 2.10. Коефіцієнт покриття запасів 2,53 1 (+) Середня 3.1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,77 > 0,1 (+) Слабка 3.2. Коефіцієнт фінансової залежності 1,29 »0,5 (-) Слабка 3.3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,58 > 0,5 (+) Сильна 3.4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,22 (_) Слабка 3.8. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 0,29 ("~) Слабка 4.1. Виручка від реалізації, тис. руб. 187,42 - (+) Середня 4.2. Чистий прибуток, тис. руб. 22,7 - (+) Середня 4.5. Оборотність коштів у розрахунках, обороти 26,4 (+) Середня 4.6. Оборотність коштів у розрахунках, дні 8,16 - (-) Середня 

  Показник Середнє значення показника Нормативне значення Тренд (залежність) 4.7. Оборотність запасів, обороти 9,56 - (+) Середня 4.8. Оборотність запасів, дні 28,57 - (-) Середня 4.9. Оборотність кредиторської заборгованості, дні 22,1 - (-) Середня 4.10. Тривалість операційного циклу 36,7 - (-) Середня 4.11. Тривалість фінансового циклу 14,6 - (-) Середня 4.12. Коефіцієнт погашаемости 0,91 - (-) Слабка дебіторської заборгованості 4.13. Оборотність власного 3,16 - (+) Середня капіталу 4.14. Оборотність сукупного капіталу 2,48 - (+) Середня 5.1. Чистий прибуток 22,7 - (+) Середня 5.2. Рентабельність продукції 0,17 > 0,2 (+) Сильна 5.3. Рентабельність основної діяльності 0,21 > 0,2 (+) Сильна 5.4. Рентабельність сукупного капіталу (Авансованого) 0,31 > 0,3 (+) Середня 5.5. Рентабельність власного капіталу 0,4 > 0,3 (+) Сильна 5.6. Період окупності власного капіталу 6,94 - (-) Сильна 

 Результати трендового аналізу. У негативну сторону (за результатами аналізу тренда) виділяються показники «Сума, господарських коштів, що у розпорядженні організації», «Доля основних засобів в активах». Результати аналізу динаміки показника, «Частка активної частини основних засобів» дозволяють зробити висновок про те, що потужності підприємства перевантажені і їх завантаження зростає. Це може привести до збоїв в роботі устаткування і навіть аварій. Як позитивної тенденції можна відзначити зростання оборотних активів і маневреності власних оборотних коштів. 

 Відзначимо, що нормативні значення критеріїв, наведених у табл. В.1 (див. Вступну частину), визначаються в Постанові Уряду РФ № 498 від 20.05.94 «Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство)», згідно з яким ключовими показниками для визначення структури балансу незадовільною, а підприємства неплатоспроможним визнані показники 2.3 і 2.7 з цієї таблиці. Якщо хоча б один з них не буде задовольняти нормативним значенням, то орган, що контролює діяльність підприємства, буде мати право застосовувати з метою виправлення ситуації відповідні заходи. Але спочатку оцінюється можливість відновлення платоспроможності протягом 6 міс. за допомогою коефіцієнта відновлення. 

 У нашому випадку структура балансу повинна бути визнана задовільною (Л ^. З> 2; K2j> 0,1). Підприємство цілком платоспроможне. Тепер, згідно зі згаданим вище постановою, необхідно визначити можливість втрати платоспроможності протягом найближ-ших трьох місяців за допомогою коефіцієнта втрати платоспроможності. 

 ЛГутр = [А ^. Зф.к + 3 / Т '(А ^. Зф.к - А ^. Зф.н)] / ^ 2.3 норм> де А ^. Зф.к - фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності наприкінці звітного періоду; К2.зф.н - фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного періоду; ^. Знорм - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності (в нашому випадку рівне 2); Т - тривалість звітного періоду в місяцях (для нашого випадку Т = 24 ). Отримуємо розрахункове значення КугР (для двох років) = 2,04. Отже, коефіцієнт втрати платоспроможності більше одиниці. Отже, небезпеки припинення виплат кредиторам не існує. 

 Однак даному методу прийняття рішення про визнання підприємства платоспроможним або неплатоспроможним властивий ряд недоліків, що робить його занадто спрощеним. Так, стосовно до нашого підприємства, слід відзначити як позитивну тенденцію зростання оборотних активів і маневреності власних оборотних коштів. Коефіцієнт поточної ліквідності в середньому за досліджуваний період перевершує рекомендоване значення, а впевнена позитивна тенденція зростання вселяє надії на подальше поліпшення стану. Те ж можна сказати і щодо коефіцієнтів швидкої та абсолютної ліквідності. 

 Для будівельно-монтажного підприємства частка оборотних коштів в активах виявилася досить високою. Правда, слід взяти до уваги венчурний характер більшості реалізованих проектів. Але і це не дає задовільного пояснення великої частки запасів в оборотних активах. Лише її постійне зниження можна розцінити як позитивний фактор. Найбільш же слабким ділянкою господарської діяльності є стан та завантаження основних фондів підприємства. Побоювання викликає надмірне використання потужностей, що збільшує ризик збоїв в роботі і аварій. 

 Як показують заходи, вжиті керівництвом організації у відповідь на загрозу виникнення кризової ситуації, воно воліє пожертвувати структурним ресурсом (статичної забезпеченістю виробництва), щоб мінімізувати ризик банкрутства і зберегти досягнутий рівень рентабельності. 

 Таким чином, фінансовий стан, що розглядається за окремими критеріями, представляє цілком сприятливу картину платоспроможності підприємства. Але результати виробничої діяльності у поєднанні з оцінкою стану основних засобів свідчать, що дане підприємство знаходиться в небезпечному становищі. Воно неухильно втрачає свої основні фонди, які зношуються, частково розпродаються, а нове обладнання не набувається. Словом, економічна діяльність підприємства набуває однобокий характер. Чимала увага приділяється динамічному забезпеченню діяльності, але статичне забезпечення все більш слабшає. Ймовірно, підприємство підійшло до того критичного моменту, коли потрібно вирішити - чи потрібно продовжувати діяльність в обраному сегменті ринку або, як висловився Остап Бендер, «перекваліфікуватися в управдоми». Самим незабезпеченим ділянкою господарської діяльності є стан та завантаження основних фондів. Великі побоювання викликає надмірне використання потужностей, що збільшує ризик збоїв в роботі і аварій. 

 Висновки та рекомендації. Загальна оцінка зовнішнього середовища підприємства та аналіз техніко-економічних показників діяльності ТОВ «АБВ», а також фінансово-економічний аналіз дозволяють прийти до висновку, що підприємство знаходиться в складній економічній ситуації. Однак традиційні методи аналізу не дозволяють зробити однозначного висновку про перспективи розвитку організації. 

 Комплексний підхід, заснований на концепції стратегічного управління, дозволяє зробити наступні висновки і рекомендації. 

 По-перше, сезонні коливання фінансово-економічних показників підприємства свідчать, що підприємство періодично (у I і II кварталах кожного року) виявляється в небезпечній ситуації. З результатів маркетингового дослідження видно, що сегмент ринку, в якому на даний момент діє підприємство, схильний до помітних коливань. Отже, необхідно посилювати інтенсивність рекламної кампанії напередодні сезону «затишшя». Значно ближче до оптимального буде рішення перейти до інших видів послуг. 

 По-друге, гнучка і мобільна організаційна структура підприємства дозволяє мінімізувати наслідки кризових ситуацій. Однак на підприємстві недостатня увага приділяється питанням підвищення кваліфікації працівників та підготовки кадрів. Ймовірно, з цим пов'язані і недоліки, згадані в пункті першому. 

 По-третє, актуальною проблемою залишається вибір методів і процедур управління з метою підтримки оптимального співвідношення між статичної та динамічної складової економічної діяльності підприємства, а також вирішення широкого кола завдань стратегічного і оперативного управління підприємством. Необхідно поліпшити стан аналізу фінансово-економічного стану та своєчасної діагностики причин неплатоспроможності. Потребує поліпшення робота з регулювання і контролю антикризових процедур. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "До глав 8, 9"
 1.  LEAPS
    главам, що розглядає відповідну стратегію. LEAPS - це просто багатослівне назву довгострокових опціонів. LEAPS - не що інше, як біржовий колл-опціон або пут-опціоп, який емітований на термін у два або більше років. Це більш довгостроковий опціон, ніж ті, з якими ми мали справу досі. Крім цієї обставини ніяких істотних відмінностей LEAPS від інших колл і Путов,
 2.  51.3. Методологія митної статистики зовнішньої торгівлі
    главам держав, членам парламентів і урядів. Представництва іноземних держав в будь-якій країні розглядаються як частина території країни, яку вони представляють, тому рух товарів між країною та її представництвами розглядається як внутрішні поставки. З цієї ж причини не враховуються товари, призначені для забезпечення боєготовності і повсякденному
 3.  49.2. Статистика злочинності
    главам і статті Кримінального кодексу містяться у звітах про зареєстровані, розкритих і нерозкритих злочинах (форма № 1), які заповнюються відповідними органами МВС і прокурорами на місцях. З цих же звітів можна отримати відомості про злочини, вчинені у містах і селищах міського типу. У Російській Федерації з 1 січня 1997 введено в дію новий Кримінальний
 4.  СТРАТЕГІЇ при типовому неправильне ціноутворення
    главам, в яких вони розглядалися для фондових опціонів. Ми даємо лише короткий перелік звичайних подальших дій: Пропорційний колл-спред: Подальші дії для стратегій з непокритими опціонами, якою ця стратегія є, зазвичай пов'язані з реалізацією або обмеженням збитків. Зростаючий ринок дає негативну величину EFP. 996 Ф'ючерси і ф'ючерсні опціони
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха