ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристського ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

10.1. Майно туристських організацій: поняття і склад

Для здійснення діяльності туристська організація поса-на розташовувати оптимальним набором економічних ресурсів (ка-питала). Розрізняють дві основні форми капіталу: матеріально-речовий капітал (майно), людський капітал (трудові ресурси).

Майно - матеріальні та нематеріальні елементи, ис-пользуемие туристською організацією у виробничій діяльності. Виражене в грошовій формі майно становить функ-ціонірующій капітал туристської організації, який підрозділ-ляется на основний і оборотний. Відмінності між основним і обо-ротним капіталом визначаються способом включення вартості в ціну наданого споживачеві туристичного продукту (послуги), терміном служби, збереженням або зміною своєї матеріальної форми у процесі виробництва туристських продуктів і надання туристських послуг, ціною (вартістю). Відмінні характери-стіки основного і оборотного капіталу туристської організації показані в табл. 10.1 .

Таблиця 10.1. Ключові характеристики основного і оборотного капіталу

Критерій відмінності Майно туристської організації Основний капітал Оборотний капітал 1.

Спосіб включення вар-тості елементів імущест-ва в собівартість турист-ських продуктів і послуг

2. Термін служби

3. Здатність збереження натурально-речової форми в процесі вироб-ництва туристських продук-тов і послуг

4. Вартість Поступово, у міру зносу

Відносно великий

Довгий час со-який зберігає свою на - турального-речову форму

Висока Відразу (протягом одного виробничого циклу) і повністю

Щодо невеликих шой

Протягом одного про-виробничого циклу або достатньо швидко змінюють свою натураль-но-речову форму

Відносно низька

Майно туристських організацій є об'єктом вивчений-ня різних дисциплін: право досліджує правові аспекти сущест-вования, захисту, переходу прав власності та зобов'язань; при аналізі господарської діяльності розглядається ефек-тивність використання різних видів майна господарюючого суб'єкта; бухгалтерський облік відображає рух майна та дже-рел його формування.

В курсі економіки майно розглядається як господарський економічний ресурс, вико-вання якого забезпечує успішну діяльність туристської організації.

Склад і структура майна показані в бухгалтерському балан-се туристських організацій. Структура цього майна різна, що пояснюється специфікою господарської діяльності. Напри-заходів, у складі майна більшості туроператорів переважають нематерільние активи (фінансові гарантії), турагентів - обо-ротні активи (грошові кошти), транспортних організацій - основні засоби (транспортні засоби), готелів - основні засоби (будівлі та споруди) , ресторанів - оборотні активи (сировина і матеріали) та основні засоби (обладнання).

У наступних параграфах будуть розглянуті детальніше склад і зміст окремих елементів майна туристських організацій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1. Майно туристських організацій: поняття і склад "
 1. Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристського ринку, 2010

 2. Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
  туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських
 3. Контрольний тест по розділу 111
  туристського бізнесу визначається: а) особливостями технології і кінцевого продукту туристського бізнесу; б) міжнародними економічними відносинами, в) станом національної економіки. 2. Дайте відповідь, яке з тверджень невірно характеризує поняття «комерційний розрахунок»: а) метод державного перерозподілу доходів і прибутку; б) те, що дозволяє визначити
 4. Ефективність функціонування туристських організацій
  туристських
 5. Висновок
  туристського ринку »дозво-ляє зробити висновок про те, що туристський бізнес - це виключи-кові цікавий і досить прибутковий при грамотній орга-нізації вид підприємництва. Практика свідчить про суттєвий вплив рівня професіоналізму засновників і співробітників туристських органі-зацій на результативність турбізнесу. У світлі глобальних еконо-
 6. Базові принципи організації туристського бізнесу
  туристського
 7. 8.3. Механізм функціонування туристичної організації в сучасних економічних умовах
  майно і кадровий потенціал;? виробничий цикл;? результати діяльності;? способи розподілу прибутку або погашення збитків. Будь господарюючий суб'єкт у системі туризму (индивидуаль-ний підприємець чи організація), що припускає зайнятися підприємницькою діяльністю, перш за все повинен визна-лити, в якій сфері він збирається працювати, які
 8. Податок на майно
  майно регулюється в даний час Законом РФ від 13.12.1991 № 2030-1 «Про податок на майно підприємств». Некомерційні організації можуть мати у власності майно (основні засоби, нематеріальні активи, запаси і витрати), які є об'єктом оподаткування. Податковою базою виступає залишкова вартість майна некомерційної організації (різниця між первісною
 9. Лізингова угода
  майна після закінчення терміну оренди, протокол приймання майна орендарем від виробника (колишнього власника), умови страхування майна, періодичність платежів, варіанти володіння майном після закінчення терміну оренди, повні платіжні та юридичні реквізити сторін, додаткові умови і
 10. 15.3. Алгоритм вибору конкурентної стратегії
  майна Наявні Покидати С?????? я 1. Л????????????????????? С?????? я 2. П?? ч??? ? ф-ф?? ц??? ь???????? щ???? С?????? я 3. Ф??????????????? ???? х С?????? я 4. Ф??????????? я?? ФФ?? ц?? ц? я Рис. 15.3. Базисні стратегії завоювання переваг у конкурентній боротьбі Стратегія лідерства в області витрат
 11. Правова основа туристського бізнесу
  туристського
 12. Основні економічні показники туристського бізнесу
  туристського
 13. Глава 11 Виробництво туристських продуктів і послуг
  туристських продуктів і
 14. Глава 10 Виробничі та трудові ресурси туристської діяльності
  туристської
 15. Запитання для самоконтролю
  майна забезпечує комплексний підхід до оцінки ефективності підприємництва в туризмі? 4. Які показники характеризують загальну економічну ефектив-ність туристського бізнесу? Визначте сутність абсолютних і відносних показників економічної ефективності. Назо-віть основні недоліки, характерні для абсолютних показників. 5. Які показники визначають
 16. 12.5. Прибуток і рентабельність
  майна туристської організації; Пвн - прибуток від позареалізаційних операцій. Розглянемо зміст кожного з представлених елементів балансового прибутку. Прибуток від реалізації послуг (Пр, руб.) - це фінансовий ре-зультат, отриманий від основної діяльності туристської організації, яка може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих-ванних в її статуті та
 17. 13.3. Підвищення ефективності підприємництва в туризмі
  майна або здача його в оренду; підвищення якос-ства обслуговування і ремонту основного капіталу; забезпе-чення раціонального використання виробничих потужностей і площ; підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує машини, обладнання та ін-нерних системи організації; впровадження сучасних техніки і технології;? заходи, спрямовані на краще
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха