Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007 - перейти до змісту підручника

10.1. Загальна характеристика стану трудових ресурсів

Трудові ресурси - це населення у працездатному економічно активному віці (чоловіки у віці 16-59 років, жінки у віці 16-54 роки), виключаючи непрацюючих інвалідів I і 11 груп і пенсіонерів за пільговим списком. Ктрудовим ресурсів належать працюючі пенсіонери та підлітки. Трудові ресурси характеризуються за статево, освітньому, професійному складу, загальним і спеціальним стажу роботи. У складі трудових ресурсів виділяють власників (акціонерів) і найманих працівників. За займаним посадам у складі трудових ресурсів розрізняють керівників, фахівців, менеджерів, інженерно-технічний персонал і робітників.

Важливими показниками є соціально-демографічні особливості працівників і специфіка виробничої та внепро виробничій середовища. До соціально-демографічними особливостями працівників належать стать, вік, освіта, стаж роботи та особистісні орієнтації. Особистісними орієнтація ми є інтереси, потреби, цільові установки, ціннісні орієнтації, світогляд. Фактори, пов'язані з особливостями виробничої і внепроизводственной середовища, поділяються на прямі і непрямі. До прямих факторів належать об'єктивні специфічні умови трудової діяльності, характеристики виробничої ситуації, а непрямими є система сімейного та шкільного виховання, вплив засобів масової інформації та середовища проживання.

Існує галузева і територіальна специфіка зайнятості трудових ресурсів, особливості зайнятості на підприємствах різної організаційно-правової структури та форми власності. Загальна характеристика стану трудових ресурсів міститься в балансі трудових ресурсів (табл. 10.1).

Таблиця 10.1 Схема балансу трудових ресурсів підприємства

(чол.) Показники 1999 2000 Темп

зростання,

% 1. Трудові ресурси, всього

в тому числі за віковими групами 2.

Розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості 3.

Розподіл трудових ресурсів за соціальними групами

Баланс трудових ресурсів може розроблятися з різних видів трудових ресурсів (кваліфіковані робітники, робітники з вищою і середньою спеціальною освітою) з будь-яким ступенем деталізації .

Розробка балансу трудових ресурсів дозволяє якісно і аргументовано проводити діагностику стану трудових ресурсів.

Загальновизнано, що рівень професіоналізму працівника і володіння ним необхідною інформацією утворюють його оборотний капітал, а наявність інвестиційних проектів, інноваційних пропозицій, ідей складає його основний капітал. Капіталізована оцінка робочої сили повинна виражатися у відповідній заробітній платі. Інтелектуальним капіталом є наукова продукція. Відзначимо, що конкурентоспроможність працівника залежить від його здоров'я та рівня духовного потенціалу особистості. Професійні знання і досвід окремих працівників у процесі виробництва перетворюються у трудовій капітал.

10.2. Аналіз використання трудових ресурсів

Використання трудових ресурсів характеризується такими показниками, як середньооблікова чисельність зайнятих і їх соці-

/

ально-демографічні особливості, рівень зайнятості працівників фізичною і розумовою працею, інтенсивність праці, число відпрацьованих робочих днів, середня тривалість робочого дня, число вихідних, кількість днів відпустки, число і тривалість перерв, що надаються всередині робочого дня, час простоїв, число днів хвороби і т. п. Однією з найважливіших характеристик використання трудових ресурсів є показник продуктивності праці, який детально розглядається в гл. 12. Аналіз використання трудових ресурсів може здійснюватися на основі балансу використання робочого часу (табл. 10.2).

Таблиця 10.2 Схема балансу використання робочого часу

(годин) Показники Аналізований період Відхилення в порівнянні з попереднім періодом Фонд робочого часу Фактично відпрацьовано Втрати робочого часу Технічні простої

Аналіз використання трудових ресурсів передбачає дослідження механізму поведінки та активізації працівників підприємства, який включає мотивацію, стимулювання і контроль.

Трудове поведінка працівників визначається взаємодією різних внутрішніх і зовнішніх мотивів.

До внутрішніх мотивів належать особисті потреби, інтереси, бажання, прагнення, ціннісні орієнтації, ідеали. Під мотивом (цільовою установкою) розуміється схильність працівника діяти тим чи іншим чином. Діяльність людини обгрунтовується одночасно декількома мотивами. Будь мотив праці має таку структуру: -

потреба, яку хоче задовольнити працівник; -

благо, що дозволяє задовольнити цю потребу; -

трудова дія, необхідна для одержання блага; -

ціна або витрати матеріального і морального характеру, пов'язані із здійсненням трудової дії.

У різних трудових ситуаціях структура мотивацій різна. У працівників, зайнятих малозмістовним працею, провідним мотивом вибору роботи є розмір заробітної плати. У працівників, зайнятих більш змістовними видами праці, значимість окремих мотивів вирівнюється. Це стосується і таких мотивів, як заробітна плата і зміст праці. На відмінності і зміни структури мотивів робить великий вплив можливість задоволення потреб як у самій сфері праці, так і в інших сферах життєдіяльності. Так, стимулюючий вплив заробітної плати послаблюється до тих пір, поки в суспільстві не перекриті канали отримання нетрудових доходів.

Мотивація праці - це прагнення працівника задовольнити свої потреби (отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності. Мотиви праці з вмістом самої праці, як правило, не пов'язані. Вони мають суто матеріальний характер (оплата праці, збереження робочого місця) або пов'язані безпосередньо з умовами праці, які влаштовують працівника (наприклад, близькість місця роботи до будинку, зайнятість неповний робочий день ит. П.). Праця, зміст якого суворо регламентовано, потребує додаткової мотивації.

Роздержавлення власності і наділення нею працівників стимулює у них особисту зацікавленість у результатах праці, в отриманні доходу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Загальна характеристика стану трудових ресурсів "
 1. Глава 3. Ресурси некомерційних організацій
  трудові ресурси. До майнових ресурсів належать будівлі, споруди, обладнання, сировина, матеріали, транспортні засоби, а також фінансові активи (цінні папери, банківські депозити, вільні грошові кошти) і нематеріальні активи (патенти, ліцензії, права та ін) Трудові ресурси об'єднують штатних і нештатних співробітників фірми, які на платній і безкоштовній основі виконують свої
 2. Соціально-демографічні фактори
  стан соціальної інфраструктури. У країнах і районах, що відрізняються швидким зростанням населення, переважанням молодого населення, низькою якістю трудових ресурсів закріпилися трудомісткі виробництва, наприклад, обробіток технічних сільськогосподарських культур, таких як чайний кущ, цукровий очерет. Для районів з переважанням мусульман в релігійній структурі населення не характерно
 3. 2.1. Загальна характеристика економічного становища МНК і його взаємозв'язок з системою оподаткування
  характеристика економічного становища МНК і його взаємозв'язок з системою
 4. Трудовий потенціал працівника
  стан його здоров'я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т.п.), кваліфікаційний потенціал (обсяг, глибину і різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових умінь і навичок, що обумовлює здатність працівника до праці певної складності та змісту), соціально-особистісний потенціал (рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ціннісні орієнтації,
 5. Глава 5 Трудові ресурси фірми
  ресурси
 6. Глава 10 Виробничі та трудові ресурси туристської діяльності
  трудові ресурси туристської
 7. 31.4. Мета і завдання статистики природних ресурсів
  характеристика наявності, якості, стану і розміщення всіх компонентів ПР; їх вартісна оцінка з метою визначення загального обсягу цієї частини НБ; * визначення обсягів запасів природних ресурсів за ступенем їх вивченості та можливості залучення в економічний оборот; * характеристика раціональності використання природних ресурсів; * оцінка впливу людської діяльності на
 8. ДОДАТОК
  характеристика об'єкта 1 Підприємство 2 Об'єкт обліку і складові його сховища 3 Родовище 4 Суб'єкт Російської Федерації 5 Рік, джерела та організація, що заповнила кадастр 6 Ресурси, накопичені в сховище на початок року 7 Термін дії рудника, кар'єру, збагачувальної фабрики 8 Спосіб формування і стан сховищ вторинних мінеральних ресурсів 9 Перелік корисних компонентів,
 9. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  характеристик продукції. Так визначають собівартість виробу на підставі вартості одного кілограма, однієї тонни конструктивного ваги аналогічних машин і устаткування. Можуть застосовуватися й інші показники, найбільш характерні для даної продукції. За цим же методом можна визначати і додаткові витрати на поліпшення якісних характеристик
 10. Пястолов С.М.. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с., 2004

 11. ТЕМА «КОМЕРЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКУ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  характеристика формування господарських зв'язків в оптовій торгівлі. Види договорів у оптових торговельних організаціях зі закупівель, зберігання та збуту товарів, їх висновок, здійснення і контроль. Типи колективних підприємств в оптовій торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Які організаційні структури та спільні функції торговельних підприємств мають місце в рамках добровільних торгових
 12. 4.5. Трудові ресурси
  характеристика персоналу, що представляє собою його максимальні можливості з досягнення цілей підприємства і виконання поставлених перед ним завдань. ТЕСТИ Вкажіть правильний варіант відповіді Облікова чисельність працівників підприємства - це ... чисельність облікового складу на певну дату; Б) кількість працівників облікового складу, що з'явилися на певну дату; чисельність працівників
 13. Ліквідність ринку
  характеристик ринку, що відображає еластичне стан попиту і
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха