Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

10.1. Поняття собівартості продукції

Виробництво та реалізація продукції вимагає витрат праці, матеріалів, енергії. Ці витрати утворюють суспільні витрати виробництва, які складаються з таких елементів; витрати минулої, уречевленої праці, які висловлюють вартість спожитих засобів виробництва; витрати живої праці, тобто новостворена вартість. Витрати живої праці складаються з двох частин: перша частина характеризується як витрати працюючих на себе, на своє індивідуальне споживання і виступає у формі заробітної плати; друга частина - це витрати працюючих на створення продукту для суспільства і виражається у формі чистого доходу суспільства. До витрат живої праці належать витрати на оплату праці працівників підприємства, а також відрахування від заробітної плати та частина інших грошових витрат, пов'язаних з оплатою праці; до витрат минулого праці - витрати по амортизації основних фондів, матеріалами, електроенергії, паливу на технічні потреби і частина інших грошових витрат.

Витрати підприємства складаються з усієї суми його витрат на виробництво продукції та її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, знаходять вираження в собівартості продукції.

Собівартість промислової продукції - поточні витрати (витрати) підприємства на виробництво і реалізацію продукції, відшкодування яких необхідно об'єднанню (підприємству) для здійснення простого відтворення, виражені в грошовій формі.

Собівартість продукції є узагальнюючим показником роботи підприємства, в якому знаходять своє відображення всі сторони виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємства - рівень механізації, автоматизації виробництва і продуктивності праці, використання основних і оборотних фондів, організація виробництва і праці, умови постачання і збуту і т.

д.

У сучасних умовах, коли головним завданням розвитку виробництва є підвищення його ефективності, зниження собівартості набуває особливо велике значення. У зв'язку з цим зростає значення науково обгрунтованого планування, обліку та аналізу собівартості продукції.

Собівартість має велике значення у здійсненні госпрозрахунку на підприємствах вугільної промисловості, так як показник собівартості об'єднує всі витрати госпрозрахункових підрозділів шахти, розрізу, фабрики.

За допомогою показника собівартості керівництво підприємства і виробничого об'єднання здійснюють поточний і місячний контроль за витрачанням фонду заробітної плати та матеріальних ресурсів. Крім того, собівартість продукції є основною частиною ціни на вироблювану продукцію.

Це означає, що рівень і динаміка цін на продукцію вугільної промисловості за існуючих умов визначається рівнем і динамікою собівартості. Тому зниження собівартості на вугілля є реальною базою зниження цін, що, в кінцевому рахунку, рівносильно підвищенню заробітної плати працюючих.

Собівартість продукції належить до найважливіших економічних категорій, які широко використовуються в практиці. Головна її функція - облік витрат на виробництво з метою їх вимірювання та відшкодування.

Собівартість продукції визначається шляхом ділення всіх поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції, на обсяг виробленої продукції. У собівартості продукції відображаються поточні витрати вугільного підприємства за основними напрямками його діяльності: з виконання підготовчих робіт; щодо здійснення робіт, безпосередньо пов'язаних з видобутком вугілля та управлінням цим процесом; щодо вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, а також по стандартизації і підвищенню якості вугілля ; щодо поліпшення умов праці; з охорони природи, зокрема на рекультивацію земель, порушуваних гірничими роботами, очистку шахтних вод і т.

п.

Однак не всі поточні витрати підприємств вугільної промисловості відносяться на собівартість. Наприклад, збитки житлово-комунального господарства, витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення, суми по відсотках за використання банківського кредиту і деякі інші витрати покриваються за рахунок прибутку.

Премії фахівцям і частина премій робітникам, матеріальна допомога персоналу, винагорода за загальні результати роботи за підсумками року; витрати оздоровчого, культурно-освітнього та спортивного характеру покриваються за рахунок коштів фондів економічного стимулювання. Витрати, пов'язані із здійсненням будівельно-монтажних робіт і капітального ремонту основних фондів, провадяться за рахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань. Збитки від стихійних лих списуються у встановленому порядку і на собівартість не відносяться.

Неухильне зниження собівартості продукції є закономірністю господарства. Воно забезпечується безперервним зростанням продуктивності праці, планомірним і раціональним використанням матеріальних ресурсів, безперервним вдосконалення методів господарювання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Поняття собівартості продукції "
 1. Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,
  собівартість одиниці продукції, непорівнянної товарної продукції на 1 рубльтоварной продукції. Методика розрахунку зниження собівартості за порівнянної і непорівнянної товарної продукції має особливості. Розрахунок зниження собівартості порівнянної товарної продукції включає в себе наступні етапи: 1. Визначається товарний випуск на плановий рік за собівартістю базисного року і за собівартістю
 2. ЗАВДАННЯ
  собівартість продукції виробу А на 5%, Б на 7%, В на 4%. Оптова ціна залишиться без змін. Визначте на скільки зміниться рентабельність продукції порівняно з плановою по цим виробам. Підприємством було вироблено 400 шт. виробів, ціна одиниці продукції становить 250 руб., повна собівартість одиниці виробу - 190 руб., у тому числі оплата праці - 50 руб. Визначте валовий дохід
 3. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  собівартості продукції: прямого рахунку; нормативний; розрахунково - аналітичний; параметричний. Найбільш простий і найменш точний - метод прямого рахунку. При цьому методі собівартість одиниці продукції визначається діленням загальної суми витрат на кількість виготовленої продукції. Застосування цього методу можливо лише на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію, у зв'язку з цим метод
 4. ТЕСТИ
  собівартості одиниці конкретного виду продукції. Угрупування витрат за економічними елементами включає витрати на: паливо та енергію на технологічні цілі, основну заробітну плату виробничих робітників, матеріальні витрати; Б) амортизацію основних фондів, підготовку і освоєння виробництва, оплату праці, паливо і енергію на технологічні цілі; оплату праці, амортизацію основних
 5. ЗАВДАННЯ
  собівартість товарної продукції склала 300 тис. руб., а витрати на 1 руб. товарної продукції склали 0,85 руб. У плановому періоді передбачено зменшення витрат на 1 грн. товарної продукції на 0,04 руб. і збільшення обсягу виробництва продукції на 10%. Визначте собівартість товарної продукції планового періоду. За звітними даними встановлена ??економія матеріалів за рахунок зниження норм на
 6. Зміст
  собівартості продукції як економічної категорії та її види 180 Класифікація витрат на виробництво продукції 183 Структура собівартості і чинники, її визначають 189 Методи калькулювання собівартості продукції 191 Глава 7. Прибуток Поняття, джерела, функції 199 Балансовий прибуток: основні елементи 202 Фактори, що впливають на величину прибутку 213 Розподіл і використання прибутку
 7. 6.1. Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії та її види
  собівартість продукції виконує ряд найважливіших функцій: облік і контроль всіх витрат на випуск і реалізацію продукції; база для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення прибутку та рентабельності; економічне обгрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства; визначення оптимальних
 8. 6.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають
  собівартості розуміється її складу за елементами або статтям і їх частка у повній собівартості. На структуру собівартості впливають такі чинники: 1. Специфіка (особливості) підприємства. Виходячи з цього розрізняють: трудомісткі підприємства (велика частка заробітної плати в собівартості продукції); матеріаломісткі (велика частка матеріальних витрат); фондомісткі (велика частка амортизації); енергоємні
 9. ТЕСТИ
  поняттям «прибуток від реалізації продукції» мається на увазі: виручка, одержана від реалізації продукції; Б) грошове вираження вартості товарів; фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства, яка може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих у його статуті і не заборонених законом; Г) чистий дохід
 10. Питання 8.3. Класифікація витрат за економічними елементами. Кошторис витрат
  собівартості є встановлення оптимального рівня витрат, виявлення резервів економії. Угрупування витрат за економічними елементами відображається у кошторисі витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). У кошторисі збираються витрати по спільності економічного змісту. Наприклад, по елементу «Зарплата основна і додаткова" показується весь фонд оплати праці незалежно від
 11. Витрати прямі
  собівартість.
 12. Витрати непрямі
  собівартість конкретних видів продукції, робіт, послуг, а саме: оренда приміщення, витрати на утримання фахівців, залучених за трудовою угодою і т.д.
 13. Дотація
  собівартості. У ринковій системі господарства режим дотацій знижується і зберігається переважно у сфері освіти, освіти і культури та
 14. Калькуляція собівартості
  продукції (відпускна ціна) всього на одиницю продукції (відпускна ціна ) всього на одиницю продукції (відпускна ціна) всього 1. Обсяг продажів, виручка від реалізації (без ПДВ) - всього 2. Собівартість 2.1. Сировина і матеріали 2.2. Вода на технологічні цілі 2.3. Паливо на технологічні цілі 2.4. Електроенергія на технологічні цілі 2.5. Витрати на оплату
 15. Доходи і витрати
  собівартість - всього в тому числі: умовно-змінні витрати умовно-постійні витрати 3 Податки, зараховують на фінансові результати діяльності 4 Балансовий прибуток 5 Податок на прибуток 6 Чистий прибуток 7 Рентабельність продукції,% (стор. 6) / (стор.2) * 100% 8 Рентабельність продажів,% (стор. 6) / (стор.1) * 100%
 16. 7.3. Фактори, що впливають на величину прибутку
  собівартість, тому для з'ясування кінцевого фінансового результату необхідно зіставити вартість обсягу реалізованої продукції і вартість витрат і ресурсів, використовуваних у виробництві. При здійсненні виробничо - господарської діяльності підприємства всі ці фактори знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. «Пряма» вплив на величину собівартості продукції, а значить,
 17. 7.1. Поняття, джерела, функції
  собівартістю продукції. Підприємство отримує прибуток: якщо виручка перевищує собівартість; якщо виручка дорівнює собівартості, то вдається лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції і прибуток відсутній; якщо витрати перевищують виручку, то підприємство одержує збиток, тобто від'ємний фінансовий результат, що ставить його в складне фінансове становище, не виключає і
 18. У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
  Поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному
 19. 4.2. Послідовне рівновагу
  поняттям рівноваги, яка в той же час посилює поняття слабкого досконалого Байесови рівноваги за рахунок введення додаткової умови узгодженості уявлень, є поняття послідовного рівноваги (Wilson, Kreps, 1982). На противагу скоєного Байесови рівноваги, в понятті послідовного рівноваги ця узгодженість вводиться не прямим, а непрямим чином
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха