Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічна статистики → 
« Попередня Наступна »
М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000 - перейти до змісту підручника

10.1. Система електронної обробки статистичної інформації

Надання користувачам в задані терміни адекватної статистичної інформації в обсязі, достатньому для характеристики соціально-економічних процесів, багато в чому залежить від ефективності технологічних рішень, що використовуються в системі електронної обробки даних (ЕОД) . Вимога відображення актуальних проблем соціально-економічного розвитку суспільства, підвищення достовірності статистичних даних і поглибленого економічного аналізу інформації визначає необхідність постійного розвитку і вдосконалення інформаційних технологій.

Розвиток інформаційних технологій здійснюється за такими основними напрямками: *

«модернізація технічної бази державної системи статистики; *

модернізація системного програмного забезпечення , промислових програмних засобів, що використовуються для розробки статистичної інформації; *

вдосконалення технології формування статистичних інформаційних ресурсів, що реалізовується прикладними програмними засобами і самого прикладного програмного забезпечення завдань електронної обробки інформації.

Фундаментом і необхідною умовою розвитку системи електронної обробки статистичної інформації є модернізація технічної бази, яка багато в чому визначається науково-технічним прогресом в області виробництва і застосування засобів обчислювальної техніки.

В даний час йде технічне переозброєння органів державної статистики. У практику статистичної розробки впроваджуються сучасні персональні обчислювальні машини й локальні обчислювальні мережі, що об'єднуються в корпоративну мережу. Корпоративна мережа державної статистики має ієрархічну структуру з трьома рівнями: (федеральний рівень, регіональний рівень і районний рівень. Така структура відповідає організації державної статистики і передбачає в основному послідовну обробку інформації. Кожен рівень має технологічну спеціалізацію на виконання певних функцій в обчислювальному процесі. При розвитку технічної бази враховуються напрями потоків інформації, їх обсяги, терміни і складність обробки. Це забезпечує узгодженість пропускних здібностей технічних засобів усіх організацій, що входять в корпоративну мережу.

Основною характеристикою процесу модернізації є повний перехід від розробки статистичної інформації на великих машинах серії ЄС ЕОМ до розробки статистичної інформації на персональних обчислювальних машинах в умовах локальної мережі. Цей напрямок кардинальної зміни технічної бази принципово змінює технологію і організацію праці економіста. Процес автоматизації обробки статистичних даних переміщається на робоче місце статистика, надаючи йому якісно нові можливості в роботі з інформаційними ресурсами.

У центральному апараті Державного комітету РФ за статистикою встановлений потужний серверний вузол для організації теледоступу і формування баз даних. Головний міжрегіональний обчислювальний центр (ГМЦ) в ??даний час має в своєму розпорядженні кількома спеціалізованими локальними обчислювальними мережами для вирішення складних проблем. Локальні обчислювальні мережі різної потужності і з різною кількістю робочих станцій в залежності від обсягів оброблюваної інформації створені в обласних комітетах державної статистики.

При цьому забезпечено зв'язок між серверним вузлом центрального апарату та локальної обчислювальної мережею головного міжрегіонального обчислювального центру з використанням радіомосту, а також з локальними обчислювальними мережами обласних комітетів по комутованих телефонних каналах зв'язку та мережі «Атлас».

Модернізація технічної бази здійснюється в напрямку досягнення однорідності обчислювальних засобів. В умовах однорідності та використання локальних мереж різної потужності простіше й ефективніше вирішується питання про сумісність рівнів ієрархічної структури системи, уніфікації та типізації технологічних процесів, програмного та інформаційного забезпечення. Локальні обчислювальні мережі, об'єднані в корпоративну мережу, є сучасними перспективними технічними засобами обробки статистичної інформації.

Поряд з технічною базою принципово оновлюється системне програмне оснащення. Для оснащення локальних обчислювальних мереж в систему поставлені програмні засоби фірми Microsoft: операційне середовище Windows NT версії 4.0; СУБД MS SQL Server 6.5; програмний пакет Microsoft Office 97, що включає Access, Word, Excel. Здійснюється поступовий перехід від розробок в операційному середовищі MS DOS до розробок в сучасному середовищі Windows. Для вирішення окремих завдань застосовується пакет SPSS для аналітичної обробки статистичної інформації.

До початку 1999 були завершені роботи з повного перепрограмуванню прикладних програм для розробки статистичних завдань, раніше оброблюваних на ЄС ЕОМ для повного переходу на платформу персональних обчислювальних машин.

Зміни в технічному оснащенні вимагають швидкої перебудови програмно реалізованої технології обробки даних, орієнтованої на персональну техніку і локальні обчислювальні мережі з метою її ефективного використання та впровадження ресурсозберігаючих технологічних рішень.

Електронна обробка даних включає наступні основні програмно реалізовані технологічні етапи: збір, введення та контроль даних, які від об'єктів спостереження; формування нормативно-довідкової інформації для обробки статистичних даних; формування зведених підсумків і розрахункових показників, проведення зважування по заданих формулах, формування масивів даних для передачі між рівнями системи, формування таблиць з необхідними статистичними даними.

У технології збору соціально-економічної інформації новим рішенням є застосування електронних форм натомість паперових, впровадження безпаперової технології. Електронна форма являє собою не що інше, як комп'ютерну програму для введення даних. Електронні форми в даний час розробляються для проведення статистичного спостереження як для ПЕОМ, так і для мікро-ЕОМ, що в кінцевому рахунку дозволить відмовитися від заповнення паперових бланків спостережень і перейти повністю до безпаперовій технології.

Введення статистичних даних може здійснюватися різними способами (методами): *

при застосуванні електронних форм спостереження та електронному ОБГ мене даними інформація від об'єкта спостереження надходить відразу в електронному вигляді; *

оператор вводить інформацію з заповненого бланку з одночасним візуальним контролем результатів своїх дій на екрані комп'ютера; *

оператор вводить інформацію з високою швидкістю, що не дивлячись при цьому на екран комп'ютера (метод сліпого введення); *

введення з використанням сканерів, що забезпечують перетворення інформації паперових бланків у електронний вигляд, придатний для подальшої обробки.

Слід зазначити, що поки цей спосіб не набув поширення через високу вартість обладнання і недостатньо високої якості програмних пакетів для розпізнавання надходять від об'єктів даних на бланках.

Як правило, перші три способи завжди реалізуються прикладним програмним забезпеченням, вирішальним завдання ЕОД. Для введення статистичних даних на персональних комп'ютерах використовуються різні програми управління базами даних: Access, FoxPro, Clipper і спеціалізовані програми типу Blase. Програми управління базами даних близькі за своїми можливостями до спеціалізованих Програмами введення, які застосовуються для складних запитальників, перевірка введення даних за якими вимагає написання програм зі складними сценаріями і маршрутами.

В даний час в системі державної статистики експлуатується близько 600 прикладних програм, що забезпечують розробку статистичної інформації. На кожному з цих етапів можуть виникати труднощі, зумовлені тим, що ще не вирішено багато важливі проблеми. Серед них: *

недостатня уніфікація прикладних програмних засобів, що реалізують перераховані технологічні етапи, необхідні для вирішення кожного завдання; *

відсутність в даний час програм електронної обробки даних, що дозволяють гнучко побудувати технологію, використовуючи переваги мережі і можливість поділу технологічних етапів, виконання їх на окремих машинах або проведення розподіленої обробки ; *

існуючі програми в основному не орієнтовані на формування баз статистичних даних, тобто на участь економіста в процесі електронної розробки завдання.

Це багато в чому обумовлено старими підходами, які були продиктовані використанням ЄС ЕОМ. При впровадженні в практику персональних машин, локальних обчислювальних мереж і сучасних методів рішень у процес електронної обробки інформації, побудованої на основі баз даних, змінюється і підхід до організації технології. Економіст стає безпосереднім учасником процесу обробки і відповідно змінює свої вимоги до електронної обробки та її результатами. Нині економіст, розробляючи економічний опис на задачу, вимагає як результат базу даних для подальшої роботи з інформацією.

Достовірність статистичної інформації багато в чому залежить від надання економісту -статистику можливості виконання аналітичної роботи з інформацією на основі баз даних і сучасних пакетів програм математико-статистичної обробки та моделювання. Технологія обробки інформації на основі баз даних, апробована і впроваджена для розробки оперативної статистичної інформації на основі уніфікованої форми статистичного спостереження, отримала відчутний розвиток і впровадження протягом 1998-1999 рр.. Проте перехід до використання баз даних як обов'язкової складової частини електронної обробки інформації є завданням найближчої перспективи. Цей процес вимагає ретельного проектування і розробки ряду прикладних програм спеціального призначення, що виконують загальносистемні функції в технологічному процесі розробки статистичної інформації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1 . Система електронної обробки статистичної інформації "
 1. Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  системи сертифікації для підтвердження відповідності засобів електронного цифрового підпису встановленим вимогам; закритий ключ електронного цифрового підпису - унікальна послідовність символів, відома власникові сертифіката ключа підпису і призначена для створення в електронних документах електронного цифрового підпису з використанням засобів електронного цифрового підпису;
 2. М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000

 3. Достовірність результатів і обгрунтованість висновків
  обробки інформації, відповідністю основних положень економічної теорії, теорії управління, а також застосуванням їх в практичній діяльності організацій споживчої кооперації
 4. ТЕМА «ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  системи комерційної інформації, назвіть її основні підсистеми. 16 Яким чином система інформаційного забезпечення може принести велику користь господарському або комерційному підприємству? Що необхідно врахувати при виборі системи інформаційного забезпечення (апаратне та програмне забезпечення)? Що Ви знаєте про електронну комерцію і чи може вона замінити традиційну торгівлю?
 5. Загальні положення
  систем захисту інформації. [MAX] Контроль за роботою користувачів автоматизованих систем, виявлення та реєстрація спроб несанкціонованого доступу (НСД) до автоматизованих систем і захищається інформаційних ресурсів. [MAX] Організація і контроль резервного копіювання в підрозділі. АІБ виконує такі основні функції: [min] Забезпечення
 6. 2.2. Завдання соціально-економічної статистики
  система органів державної статистики . У Постанові Уряду Російської Федерації від 9 липня 1994 р., яким затвердили «Положення про Державний комітет Російської Федерації за статистикою», були визначені конкретні завдання, а саме: * розробка науково обгрунтованої статистичної методології, що відповідає потребам суспільства на сучасному етапі, а також міжнародним
 7.  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЦИФРОВИЙ ПІДПИСИ
    системі 1. Корпоративна інформаційна система, що надає учасникам інформаційної системи загального користування послуги засвідчує центру корпоративної інформаційної системи, повинна відповідати вимогам, встановленим цим законом для інформаційних систем загального користування. 2. Порядок використання електронних цифрових підписів в корпоративній
 8.  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
    систем стала поява інформаційного обміну між фірмами. Подібні системи будуть мати важливе значення для розвитку методів управління проектами, оскільки дослідження показали, що наявність системи зв'язку робить істотний вплив на процес прийняття рішення і, особливо на непрограмовані види діяльності. Тому створення проблемно-орієнтованої інтерактивної комп'ютеризованої
 9.  7.3. Система ведення загальноросійських класифікаторів; перехідні ключі і система інформаційної підтримки класифікаторів
    систему ведення класифікаторів. У процесі ведення класифікаторів. Удосконалюються їх склад і зміст, але не порушуються принципи їх побудови та цілісна структура, останні можуть зазнавати змін тільки при перегляді класифікаторів. Ведення класифікатора полягає в підготовці та внесення до нього змін в частині включення, анулювання або зміни кодів і
 10.  УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЦИФРОВИЙ ПІДПИСИ
    системи може бути одночасно власником будь-якої кількості сертифікатів ключів підписів. При цьому електронний документ з електронним цифровим підписом має юридичне значення при здійсненні відносин, зазначених у сертифікаті ключа підпису. Стаття 5. Використання засобів електронного цифрового підпису 1. Створення ключів електронних цифрових підписів здійснюється для
 11.  ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    система - організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси; інформаційні ресурси - окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках
 12.  2. Види загроз інформаційної безпеки Російської Федерації
    систем, як вже розгорнутих, так і створюваних на території Росії. Погрозами конституційним правам і свободам людини і громадянина у сфері духовного життя та інформаційної діяльності, індивідуальному, груповому і суспільній свідомості. духовному відродженню Росії можуть бути: прийняття федеральними органами державної влади, органами державної влади
 13.  РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
    електронної мережі Інтернет. Технології зовнішніх комунікацій в
 14.  РОЗДІЛ 1. Організаційно-правової ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ по галузях і сферах ЗАСТОСУВАННЯ
    система і управління нею: методологія, процес, структура, техніка технологія управління. Тема 3. Інформаційне забезпечення комерційної діяльності. Інформація як предмет комерційного розповсюдження. Інформаційне забезпечення управління комерційною діяльністю підприємства, автоматизація торгівлі. Технологія та індустрія поширення комерційної інформації. Роль передових технологій і
 15.  ВСТУП
    системи обліку та статистики в країні. Це пов'язано також з необхідністю підвищення можливостей отримання об'єктивної та достовірної інформації про стан і розвиток різних форм власності, сфер економіки і соціальних процесів для аналізу, оцінки, виявлення тенденцій і прінятіmя управлінських рішень на всіх рівнях. У 1992 р. була розроблена і затверджена «Державна програма
 16.  51.2. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності
    системи опису та кодування товарів (ГС), багатоцільовий Товарної номенклатури, розробленої для використання як в митних, так і в статистичних цілях. Розробка ГС була продиктована необхідністю охопити в цій класифікації широке коло товарів, що обертаються у світовій торгівлі, для забезпечення порівнянності національних статистичних даних про зовнішню торгівлю на міжнародному
 17.  Бібліографічний список
    система оподаткування »Податкового кодексу РФ: Наказ Мі-ністерства РФ з податків і зборів від 10 грудня 2002 р. 1 БГ-3-22/706. 30. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації про-дукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються-мих при оподаткуванні прибутку:
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха