Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомУправління фінансами на підприємстві → 
« Попередня Наступна »
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с., 1998 - перейти до змісту підручника

10.1. Завдання аналізу і джерела інформації

Фінансовий результат діяльності підприємства виражається в зміні величини його власного капіталу за звітний період. Здатність підприємства забезпечити неухильне зростання власного капіталу може бути оцінена системою показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі № 2 річної та квартальної бухгалтерської звітності.

До них відносяться: прибуток (збиток) від реалізації; прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності; прибуток (збиток) звітного періоду; нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду. Безпосередньо за даними форми № 2 можуть бути розраховані також наступні показники фінансових результатів; прибуток (збиток) від іншої реалізації (основних засобів і іншого майна); прибуток (збиток) від позареалізаційних діяльності; прибуток, що залишається в розпорядженні організації після сплати податку на прибуток і інших обов'язкових платежів (чистий прибуток); брутто-прибуток (валовий прибуток) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг. У формі № 2 за всіма перерахованими показниками наводяться також порівняльні дані за аналогічний період минулого року.

Показники фінансових результатів (прибутку) характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства в усіх напрямках його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, фінансової та інвестиційної. Вони складають основу економічного розвитку підприємства та зміцнення його фінансових відносин з усіма учасниками комерційної справи.

Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, рішення проблем соціального та матеріального заохочення персоналу. Прибуток є також найважливішим джерелом формування доходів бюджету (федерального, республіканського, місцевого) і погашення боргових зобов'язань організації перед банками, іншими кредиторами та інвесторами. Таким чином, показники прибутку є найважливішими в системі оцінки результативності та ділових якостей підприємства, ступеня його надійності і фінансового благополуччя, як партнера.

Однак різних користувачів бухгалтерської звітності цікавлять тільки певні показники фінансових результатів. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавлять маса отриманого прибутку і її структура, чинники, що впливають на її величину, податкові інспекції зацікавлені в отриманні достовірної інформації про всі доданків оподатковуваної бази прибутку. Потенційних інвесторів цікавлять питання якості прибутку, тобто стійкості і надійності отримання прибутку в найближчій і доступній для огляду перспективі, для вибору і обгрунтування стратегії інвестицій, спрямованої на мінімізацію втрат і фінансових ризиків від вкладень в активи даної організації.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в якості обов'язкових елементів, по-перше, оцінку змін по кожному показнику за аналізований період (тобто «горизонтальний аналіз» показників), по-друге, оцінку структури показників прибутку і змін їх структури (що прийнято називати «вертикальним аналізом» показників), по-третє, вивчення хоча б у найзагальнішому вигляді динаміки зміни показників за ряд звітних періодів (тобто «трендовий аналіз» показників), по-четверте , виявлення факторів і причин зміни показників прибутку та їх кількісна оцінка.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів є:-аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутку;. факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг);

аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової діяльності;

аналіз і оцінка використання чистого прибутку;

оцінка якості показників прибутку;

аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва (продажів) і прибутку;

аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу і потоку грошових коштів;

аналіз і оцінка впливу інфляції на фінансові результати.

10.2. Аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутку

Для аналізу та оцінки рівня і динаміки показників прибутку складається таблиця (табл. 10.1), в якій використовуються дані бухгалтерської звітності організації з форми № 2.

Загальний фінансовий результат звітного періоду відображається у звітності в розгорнутому вигляді і являє собою алгебраїчну суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг); реалізації основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна і результату від іншої фінансової діяльності; іншихпозареалізаційних операцій.

З даних табл. 10.1 випливає, що прибуток по відношенню до попереднього періоду зросла на 134,8%, що призвело також до відповідного збільшення прибутку, що залишається в розпорядженні організації.

У динаміці фінансових результатів можна відзначити наступні позитивні зміни.

Прибуток від реалізації зростає швидше, ніж нетто-виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг. Це свідчить про відносне зниження витрат на виробництво продукції.

Таблиця 10.1

Динаміка показників прибутку Показники Звітний період Аналогічний період минулого року Звітний у% до попереднього періоду 1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, послуг 3232,6 2604 124,1 2. Собівартість (виробнича) реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 1840 1630 112,9 3. Валовий (маржинальний) дохід 1392,6 974 143.0 4. Витрати періоду (комерційні та управлінські) 684460 148,7 5. Прибуток (збиток) від реалізації 708,6 514 137,8 6. Сальдо операційних результатів --- 7. Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності 708,6 516 137,3 8. Сальдо позареалізаційних результатів -2 8 - 9. Прибуток (збиток) звітного періоду 706.6 524 134,8 10. Прибуток, що залишається в розпорядженні організації 480,6 344 139,7 11. Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду 7 50 14,0

Чистий прибуток зростає швидше, ніж прибуток від реалізації, прибуток від фінансово-господарської діяльності та прибуток звітного періоду. Це свідчить про використання організацією механізму пільгового оподаткування.

Разом з тим динаміка фінансових результатів включає і негативні зміни. Випереджаючими темпами зростають витрати періоду (148,7), збитки від іншої реалізації та позареалізаційні витрати. Все це призвело до зниження прибутку звітного періоду на 8,2% (143,0 - 134,8).

Зміни в структурі прибутку звітного періоду характеризуються даними табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Структура прибутку Показники Звітний період Аналогічний період минулого року Відхилення (+, -) Прибуток (збиток) звітного періоду - всього, у% 100 100 - В тому числі: а) прибуток (збиток) від реалізації 100,3 98,1 2,2 б) від фінансових операцій 2,4 1.5 0,9 в) від іншої реалізації -2,4 -1.1 -1.3 г) від фінансово- господарської діяльності 100,3 98,5 1,8 д) від позареалізаційних операцій -0,3 1.5 -1,8 е) чистий прибуток 68.0 65.6 2,4 ж) нерозподілений прибуток 1,0 9,5 -8,5 Як випливає з даних табл. 10.2, у звітному періоді відбулися позитивні зміни в структурі прибутку. Зросла частка прибутку від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), від фінансово-господарської діяльності та фінансових операцій. Зросла також проти попереднього періоду частка прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток). Разом з тим, у звітному періоді в обороті залишено тільки 7 млн. руб. чистого прибутку, тоді як у попередньому - 50 млн. руб.

Значимість фінансових результатів може бути оцінена також за показниками рентабельності реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), яка у звітному періоді склала 21,9%, що вище ніж за попередній період.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Завдання аналізу і джерела інформації "
 1. Тема 3 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Система зовнішньої і внутрішньої інформації. Джерела внутрішньої інформації. Банківська звітність, її основне призначення. Вимоги міжнародних стандартів до звітності. Джерела зовнішньої інформації. Користувачі інформації. Основні напрями організації аналітичної роботи в
 2. РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА Класифікація іноземних фірм. Правове становище і відповідальність фірм. Вибір іноземного партнера. Джерела інформації для фінансового аналізу та показники потенціалу. Основні показники діяльності та фінансової стійкості іноземних фірм. Аналітичні коефіцієнти. Аналіз тенденцій. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД
 3. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
  Відповідь Матеріальні ресурси - це один з видів виробничих ресурсів підприємства, матеріальні ресурси беруть участь в одному або кількох виробничих циклах і в процесі споживання повністю або частково втрачають свою матеріально-речову форму. До матеріальних ресурсів відносяться сировина, матеріали, паливо і електроенергія, напівфабрикати, тара, малоцінні та
 4. Екзаменаційні квитки
  Квиток 1 січня. Визначення економічного аналізу та його зв'язок з іншими економічними дисциплінами. 2. Показники, що характеризують технічний рівень розвитку виробництва. 3. Завдання на факторний аналіз прибутку. Квиток 2 січня. Російські традиції в економічному аналізі. Вимоги міжнародних стандартів управлінського обліку. 2. Показники, що характеризують рівень розвитку
 5. Тема 4 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  Сутність та особливості фінансового аналізу в комерційному банку. Зовнішній і внутрішній фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз як інструмент економічної ефективності управління банком. Об'єкти фінансового аналізу в банку. Два напрями оцінки при фінансовому аналізі в комерційному банку: системний аналіз фінансових результатів та фінансового стану банку; кількісні методи фінансового
 6. ЗМІСТ
  ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ некооперативних ІГОР 5 Введення 5 Статичні ігри з повною інформацією 5 Нормальна форма гри 6 Концепція домінування 8 Послідовне відкидання строго домінованих стратегій 11 Рівновага Неша 12 Рівновага Неша в змішаних стратегіях 15 Додаток А 18 Додаток В 18 Завдання 20 Динамічні ігри з досконалою інформацією 22 Завдання 30 Динамічні ігри з
 7. 4.1. Класифікація методів аналізу ділових ситуацій
  Збір фактів являє собою надзвичайно важливий момент для всякого ситуаційного аналізу. У діловому плануванні цей етап часто є суттєвою частиною всієї роботи. У кожному дослідженні збір фактів для аналізу ситуації є справою вкрай відповідальним, так як кожен подальший ілаг залежить від достовірності, повноти і точності інформації, що представляє собою той сирої вихідний
 8. 15.4.1 Завдання
  ^ 653. Нехай в моделі найму з прихованою інформацією є два наймача і n типів працівників з функціями витрат се (ж) - вж2. Обчисліть рівноважні пакети. ^ 654. Нехай в моделі найму з прихованою інформацією є більше двох наймачів. Охарактеризуйте всі рівноваги. ^ 655. Нехай в моделі найму з прихованою інформацією є два наймача і два типи працівників з функціями витрат се (ж)
 9. 4.3.1. Значення ділової літератури в аналітіческойработе
  Всі знання і досвід, заімствуемие в інших осіб, повинні бути віднесені до загального класу "відомостей другого порядку", аж ніяк не тому, що вони менш істотні, а просто від того, що вони здобуті дослідником безпосередньо не в результаті особистого досвіду, своїх спостережень або розрахунків. У більшості випадків дослідження значно програло б, якби аналітик покладався тільки на власну
 10.  1.2. Види аналізу
    Саме партнерські групи (одна або декілька) виступають замовниками при виконанні аналітичної роботи. Вони ж і визначають той вид аналізу, який найбільшою мірою задовольнить їхні запити. У спеціальній літературі класифікація видів АФХД проводиться за багатьма ознаками. Слід зазначити, що єдиної думки вчених за класифікацією АФХД не існує і, взагалі кажучи, його і не може
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха