Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомУправління фінансами на підприємстві → 
« Попередня Наступна »
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с., 1998 - перейти до змісту підручника

10.10. Факторний аналіз собівартості продукції. Оцінка динаміки зниження собівартості

Фактичне зниження собівартості товарного випуску продукції аналізується у двох оцінках (у цінах, що діяли в звітному році, і я середньорічних цінах попереднього року) з виділенням матеріальних витрат на виробництво. У результаті такої оцінки встановлюється ступінь зниження (або зростання) рівня витрат на карбованець товарного випуску продукції (табл. 10.11).

Таблиця 10.11 Показники За попередній рік (у середньорічних цінах попереднього року) За звітний рік у цінах середньорічних за попередній рік фактично діяли Фактична вартість випущеної продукції, тис. руб. 94491 100267 101 126 Фактичний випуск товарної продукції, тис. руб. 109011 114774 115835 Витрати на рубль товарної продукції, коп. 86,68 87.36 87.30 Зниження витрат на карбованець товарної продукції у звітному році у% до попереднього року в порівнянних цінах X +0,78 +0,72

Наведені в табл. 10.11 показники характеризують в цілому зростання витрат на виробництво товарної продукції в порівнянні з минулим роком як в діючих (+0,72%), так і в порівнянних цінах (+0,78%). Незважаючи на відмінність грошових оцінок, в кожному з варіантів темпи зростання витрат на виробництво перевищували темпи зростання вартості товарної продукції в порівнянних цінах - і, а в діючих цінах відповідно 107,0 і 106,2%.

Це вказує на те, що зростання витрат на виробництво відбувався на тлі підвищення питомих витрат ресурсів виробництва та інтенсивних зрушень у складі товарного випуску продукції в сторону виробів з рентабельністю нижче середнього рівня, що склалася в попередньому році.

Факторний аналіз динаміки витрат на 1 грн. продукції. При проведенні цього аналізу слід враховувати, що в умовах технічного процесу на підприємствах постійно відбувається оновлення окремих видів виробів. Тому з'являються особливості в обчисленні зведених даних динаміки собівартості продукції, у визначенні внеску кожного конкретного виробу в загальну зміну зведеного показника. Розглянемо методику аналізу динаміки показника витрат на 1 руб. продукції в розрізі таких факторів, як зміна собівартості одиниці продукції, ціни на одиницю виробу і структурних (асортиментних зрушень у складі продукції. Аналіз доцільно проводити за формою, наведеною в табл. 10.12.

Величина впливу кожного з зазначених вище факторів на зміну загального показника витрат на 1 грн. продукції визначається на підставі даних гр.1-5 табл. 10.13. Загальна зміна витрат на 1 грн. продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним складова +0,62 коп. Внесок кожного виду виробів у загальну зміну показника витрат на карбованець продукції визначається наступним чином.

1. Приріст витрат внаслідок зміни собівартості одиниці виробу визначається як алгебраїчна сума приростів, розрахованих за відхиленнями умовних витрат на карбованець товарної продукції (гр. 3) від базових витрат (гр.1), помножених на значення структури випуску продукції за звітом (гр.5). Так, по виробу А отримаємо +0,12 = (80,10 -79,13) х 0,12.

Аналогічні розрахунки виконуються і по інших виробах. У розрахунках по групі II (непорівнянний коло виробів) замість середньої величини фактичних витрат на 1 грн. продукції в базових цінах визначаємо відношення суми фактичних витрат на виробництво у звітному періоді до фактичної вартості продукції в базовому періоді. У нашому прикладі цей показник склав 95,26 коп. Звідси приріст рівня витрат на 1 грн. продукції за рахунок фактора собівартості одиниці непорівнянною продукції складе (коп.) +0,62 = (95,26 = 93,18) х 0,30, тобто порядок розрахунків по цій групі виробів аналогічний наведеної вище методикою.

Сукупна дія фактора собівартості одиниці продукції на зміну витрат на карбованець продукції становить -0,37 коп. (-0,99 +0,62).

2. Приріст витрат внаслідок зміни цін на продукцію визначається як алгебраїчна сума приростів з відхилень фактичних значень витрат на карбованець товарної продукції конкретних виробів (гр. 2) від умовних показників витрат на ці вироби (гр.3), помножених на фактичну питому вагу товарного випуску виробу в загальному обсязі виробництва (гр.5).

Виконаємо розрахунки на прикладі вироби А. Підставляючи дані табл. 10.9, отримаємо приріст, рівний -0,12 коп. (79,10 - 80,10) х 0,12.

По групі виробів, що відносяться до непорівнянною продукції відповідно +0, 69 коп. (97,56 - 95,26) х 0,30.

Підсумовуючи результати розрахунків по інших видах продукції, отримаємо загальний приріст у розмірі +1,15 коп. (0,46 + 0,69).

3. Зміна витрат на 1 руб. продукції за рахунок структурних зрушень у складі товарного випуску визначимо як алгебраїчну суму добутків різниць у значеннях питомих ваг товарного випуску по окремих виробах (гр.5 - гр.4), помноженим на витрати на 1 крб. товарного випуску конкретних виробів за минулий рік (гр. 1). Далі робляться числові підстановки в цьому алгоритмі. Наприклад, для виробу А отримаємо приріст показника у розмірі +1,58 коп. (0,12 - 0,10) х 79,13.

Таблиця 10.12 Вид продукції Витрати на 1 руб. товарної продукції Фактичні витрати на 1 руб. продукції за цінами минулого року Структура випуску продукції за вартістю в частках, одиниці Зміна середніх витрат на 1 рубль продукції, коп. всього в т. ч. за рахунок зміни минулий рік звітний рік базовий період звітний період (гр.

7 + гp. 8 + гр . 9) собівартості продукції [гр.3-гр.1] х гр.5 оптової ціни виробів (гр.2-гр.3) хгр.5 структури випуску продукцій (гр.5-гр.4) хгр.1 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Порівнянний коло виробів А.

І т.д. 79,13 79,10 80,10 0,10 0,12 +1,58 +0, 12 -0,12 -1,58 Разом по групі I 84,15 87,01 80,96 0,72 0,70 -2,55 -0,99 +0,46 -2,02 II.

непорівнянна коло виробів К

І т.д. 92,40 0,07 Разом по групі II 93,18 97,56 95,26 0,28 0,30 +3 , 17 +0,62 +0,69 +1,86 Всього товарний випуск 86,68 87.30 - 1,0 1,0 +0,62 -0,37 +1,15 -0,16 Таким чином, приріст витрат на рубль продукції, отриманий за структурних зсувів у складі товарного випуску в цілому, становить -0,16 коп. (см.гр.9), в тому числі по групі співставні виробі -2,02 коп., а по групі непорівнянною продукції +1,86 коп.

Алгебраїчна сума величин, що характеризують розміри впливу кожного з факторів, дає загальну зміну витрат на 1 грн. товарної продукції (+0,62 коп.) [87,30 - 86 , 68 = (-0,37) + 1,15 + (-0,16)].

Вплив вікового складу продукції на динаміку витрат на 1 руб. товарної продукції. Однією з форм впливу науково -технічного прогресу на економіку є інтенсивне оновлення складу продукції. З одного боку, з'являються нові вироби, які раніше не вироблялися в промислових умовах, з іншого - знімаються з виробництва застарілі, неефективні види продукції. Одне із завдань економічного аналізу полягає в тому, щоб показати економічну ефективність процесу оновлення виробництва продукції, проаналізувати вплив вікового складу продукції на динаміку собівартості продукції. Необхідні дані для проведення такого аналізу містяться в табл. 10.13.

Таблиця 10.13

Витрати на 1 руб. товарної продукції Групи продукції за віком, років Витрати на 1 руб. товарної продукції базовий рік звітний рік динаміка показника витрат на 1 грн. продукції (гр.3: гр.1) те ж, у порівнянні з загальною динамікою,% до підсумку гр. 5 коп.% до першої групи коп.% до першої групи А 1 2 3 4 5 6 Вперше освоєна виробництвом 110,0 100 112,0 100 101,8 102,2 Від 1 до 5 80,4 73,1 78,6 70,1 97,8 98,2 Від 5 до 10 75,7 68,8 75,0 67,0 99,1 99,5 Від 10 і більше 87,5 - 79,0 - 99,6 100 , 0

За даними табл. 10.13 можна зробити наступні висновки. Освоєння нових видів продукції призвело до збільшення рівня витрат на 1 руб. продукції в перший рік випуску цих виробів. За вперше освоюваної продукції це збільшення склало 2 коп. (112-110). У наступні періоди вдосконалення виробничого процесу істотно підвищило економічність виробництва нових видів продукції.

Рівень економічності виробництва продукції понад 10 років знижується в порівнянні з рівнем попередніх вікових груп, що природно для застарілої продукції.

Порівняно з загальним підсумком найбільш інтенсивно змінювалися витрати на 1 крб. продукції в перших двох вікових групах (101,8 і 97,8%).

Аналіз впливу на собівартість окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності. В процесі цього аналізу встановлюється вплив на загальний показник собівартості окремих груп продукції з різною рентабельністю. Необхідність такого аналізу викликається тим, що в загальному показнику не знаходить відображення виконання плану по зниженню собівартості по окремим виробам з різним рівнем економічності їх виробництва. Для здійснення цього аналізу необхідно всю продукцію, що випускається об'єднати в наступні зразкові групи: нерентабельна (збиткова) продукція, низькорентабельна (з рівнем рентабельності нижче середньогалузевої), среднерентабельная (на рівні середньогалузевої рентабельності), високорентабельна (рівень вище середньогалузевої рентабельності).

Згруповані таким чином витрати за окремими видами продукції представлені у табл. 10.14.

Таблиця 10.14

Фактичний випуск товарної продукції , тис. руб. Групи продукції за рівнем рентабельності Фактичний випуск товарної продукції, тис. руб. Фактична структура випуску,% до підсумку Виконання плану по зниженню собівартості,% за плановою собівартістю звітного року за фактичною собівартістю звітного року нерентабельними 13024 12974 12 99,6 низькорентабельна 38224 38 195 37,8 99.9 Среднерентабельная 40137 40121 39,7 100,0 високорентабельних 9809 9836 9,7 100,3 Разом 101 194 101 126 100,0 99,9

З даних табл. 10.14 видно, що питома вага окремих груп за рівнем рентабельності в загальному обсязі товарної продукції коливається в значних межах з 9,7 до 39,7%, що показує різну значимість виконання плану по зниженню собівартості в окремих групах продукції. Найбільший внесок у загальний відсоток зниження собівартості припадає на групу нерентабельною і низькорентабельної продукції: з 0,1% (100 - 99,9) на нерентабельний продукцію доводиться 0,05% (100 - 99,6) х 0,128, а на низькорентабельну продукцію - 04% (100-99 , 9) х 0,378. Це свідчить про те, що у звітному періоді діяльність підприємства значною мірою була спрямована на зниження собівартості нерентабельних і малорентабельних виробів.

Відсоток виконання плану по них відповідно склав 99,6 і 99,9.

Аналіз структури витрат за елементами. Структура витрат виробництва аналізується у двох основних взаємодоповнюючих напрямках - за елементами витрат і за калькуляційними статтями.

При аналізі кошторису витрат на виробництво встановлюється пропорція, в якій сумарні витрати розподіляються між предметами праці, засобами праці і витратами на оплату живої праці. В результаті дається оцінка характеру виробництва (матеріаломістке, фондоємне, трудомістке) і звідси визначаються найважливіші напрями пошуку резервів зниження собівартості продукції. Для цього по даними звіту про витрати на виробництво складається табл. 10.15.

Таблиця 10.15 Елементи витрат на виробництво Звітний рік, тис. руб. Питома вага витрат,% Відхилення від плану (+, -), (гр. 2-гр.1) план фактично план фактично А 1 2 3 4 5 1. Сировина на основні матеріали за вирахуванням відходів 23612 24012 22,7 22,4 +400 2. Куплені вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру 40006 42999 38 , 5 40,1 +2993 3. Допоміжні матеріали 1121 1045 1,1 1.0 -76 4. Паливо 1035 1079 1,0 1,0 +44 5. Енергія 3101 3217 2,9 3,0 +116 Разом матеріальних витрат 68875 72352 66,2 67,5 +3477 6. Заробітна плата основна і додаткова 15106 15202 14,5 14,2 +96 7. Відрахування на соціальне страхування 1505 1517 1,5 1,5 +12 8 Амортизація основних фондів 16511 15250 15,9 14,2 -1261 9. Інші витрати 2014 2800 1,9 2,6 +786 Разом витрат на виробництво 104 011 107 121 100,0 100,0 +3110

 Як видно з даних табл. 10.15, виробництво продукції на підприємстві є матеріаломістким: питома вага матеріальних витрат за звітом становить 67,5% (за планом 66,2%). На частку витрат засобів праці припадає лише 19% загальної суми витрат на виробництво. І тільки на одну двадцяту частину витрати обумовлені оплатою праці: за планом - 5,8% і фактично - 5,6%. Як видно з наведених даних, пропорції у витратах, закладені в плані, не були дотримані фактично у звітному періоді (питомі ваги витрат за звітом не збігаються з плановими значеннями). Це свідчить про те, що зміна у витратах на виробництво по трьох групах витрат відбувалося нерівномірно. 

 Аналіз кошторису витрат на виробництво потрібно аналізувати також в динаміці, тобто в порівнянні з даними базисного періоду. 

 Аналіз собівартості за статтями калькуляції. Аналіз собівартості товарної продукції в розрізі калькуляційних статей витрат дозволяє дати оцінку розміру економії (-) або перевитрати (+) у зв'язку з відхиленням фактичної собівартості від планової, показати «внесок» кожної калькуляційної статті в загальну зміну собівартості товарного випуску. Крім того, за даними табл. 10.16 можна дати характеристику зміни окремих видів витрат у зв'язку зі зміною фізичного обсягу продукції. 

 За представленими в табл. 10.16 даними можна встановити, що по підприємству досягнуто понадпланове зниження собівартості на суму -68 тис. руб., Що становить -0,1% планових витрат на виробництво всієї фактичної товарної продукції. Економія витрат забезпечена головним чином за такими статтями, як «Сировина і матеріали» (-105 тис. руб.); «Заробітна плата основна виробничих робітників» (-71 тис. руб.); «Витрати на утримання та експлуатацію устаткування» (- 43 тис. руб.); «Загальновиробничі витрати» (-22 тис.руб.). По ряду калькуляційних статей є випадки перевищення планових витрат на фактичний випуск продукції. Перевитрата отримано по 7 з 15 позицій калькуляційних статей: «Паливо і енергія на технологічні цілі» (+7 тис. руб.); «Куплені вироби і напівфабрикати» (+129 тис. руб.); «Заробітна плата додаткова виробничих робітників» ( +3 тис. руб.); «Втрати від шлюбу» (+10 тис. руб.); «Витрати на підготовку і освоєння виробництва» (+13 тис. руб.); всього на суму +166 тис. руб. (129 + 7 + 3 + +13 +3 +10 +1). 

 В цілому надплановий зростання витрат на виробництво товарної продукції внаслідок збільшення фізичного обсягу продукції склав 101,9%. Найбільш нерівномірно відбувалося зростання витрат на виробництво за такими статтями, як «Поворотні відходи» (115,9%), «Втрати від шлюбу» (109,8%), «Куплені вироби і напівфабрикати» (108,80%). Тільки по одній позиції - витрати на освоєння та підготовку виробництва - відбулося зниження витрат на виробництво (96,6%). Слід зазначити прискорене зростання прямих витрат на виробництво (103,4%), а в їх складі - прямих матеріальних витрат (104,1%) у порівнянні з загальними витратами на товарний випуск. Це вказує на збільшення частки у випуску продукції матеріаломістких виробів і порівняно сповільнений ріст (у зв'язку з розширенням товарного випуску) витрат на оплату праці та амортизацію. Найбільший «внесок» в загальне зниження собівартості товарної продукції (-0,1%) припадає на «Сировина і матеріали» (-0,1%) і «Заробітна плата основна». За статтею «Куплені вироби і напівфабрикати» відсоток збільшення собівартості склав +0,1. 

 Після детального аналізу даних табл. 10.16 необхідно провести аналіз найважливіших складових собівартості - матеріальних витрат, амортизації і заробітної плати. Насамперед увага приділяється тієї складової, яка займає найбільшу питому вагу в сумарних витратах на виробництво (у нашому прикладі - матеріальні витрати). Надалі аналізуються статті витрат з меншою питомою вагою в загальних витратах і комплексні статті витрат. 

 Таблиця 10.16 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.10. Факторний аналіз собівартості продукції. Оцінка динаміки зниження собівартості"
 1.  1. Собівартість промислової продукції
    собівартість показує, у що обходиться підприємству виходить їм продукція. У число показників; характеризують рівень і динаміку собівартості продукції, входять: собівартість товарної продукції, собівартість одиниці продукції, зниження собівартості порівнянної (з випускалася в минулому) товарної продукції, витрати на 1 крб. товарної продукції, що визначаються як відношення собівартості
 2.  Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,
    собівартість одиниці продукції, непорівнянної товарної продукції на 1 рубльтоварной продукції. Методика розрахунку зниження собівартості за порівнянної і непорівнянної товарної продукції має особливості. Розрахунок зниження собівартості порівнянної товарної продукції включає в себе наступні етапи: 1. Визначається товарний випуск на плановий рік за собівартістю базисного року і за собівартістю
 3.  АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОДИН РУБЛЬ ТОВАРІВ
    аналізу собівартості відносяться: - аналіз витрат на виробництво і реалізацію нродук ції по калькуляційних статтях і економічними елементами; - аналіз витрат на один рубль продукції. Аналіз собівартості проводиться в цілому по підприємству і за окремими видами продукції. Важливим показником, що характеризує собівартість продукції, є рівень витрат на одиницю (рубль) продукції,
 4.  3.1. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ ВИДИ
    аналізу показників собівартості продукції. За ступенем закінченості циклу виробництва і реалізації продукції розрізняють наступну собівартість: - товарної (готової) продукції; - незавершеного виробництва; - реалізованої продукції. На рис. 3.2 показано взаємозв'язок видів собівартості. Базою розрахунку виробничої собівартості є виробничі витрати.
 5.  Витрати на виробництво і собівартість продукції
    собівартість готової продукції. 40 При реалізації продукції формується собівартість реалізованої продукції, яка складається з витрат на випуск готової продукції і комерційних витрат на се реалізацію. Ось цей економічний показник, «Собівартість реалізованої продукції», відповідає показнику, використовуваному в бухгалтерському обліку відповідно до ГІБУ 10/99 «Витрати від звичайних
 6.  Аддитивная модель.
    факторна модель, що відображає залежність обсягу виробництва від числа робітників та їх продуктивності праці. V = N-Р, пр / де V - обсяг виробництва за рік; N - середньорічна чисельність працівників на підприємстві; Р (- середньорічна вироблення одним робочим. У загальному вигляді мультипликативную модель можна представити формулою: v _ гі Y ~ \ \ Xi, i = 1,2 ... п. Кратна модель. Це
 7.  10.2. Види собівартості продукції
    собівартість усієї продукції і собівартість одиниці продукції. Собівартість одиниці продукції дозволяє встановити, у що обходиться державі і кожному окремому підприємству виробництво того чи іншого виду продукції, і тим самим визначити ефективність випуску даного виду продукції на окремих підприємствах і в районах. Собівартість всієї продукції підприємства (дільниці, цеху)
 8.  6.1. Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії та її види
    собівартість продукції виконує ряд найважливіших функцій: облік і контроль всіх витрат на випуск і реалізацію продукції; база для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення прибутку та рентабельності; економічне обгрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства; визначення оптимальних
 9.  30,5, Факторний аналіз прибутку
    факторного аналізу є визначення впливу на кінцевий фінансовий показник окремих його складових. D якості ілюстрації цього аналітичного методу розглянемо факторний аналіз показника прибутку. Насамперед, на підставі даних Звіту про прибутки і збитки складемо таблицю (у тис. руб,) З таблиці видно, що найбільш значущим чинником, що впливає на прибуток організацій: за
 10.  6.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають
    аналіз структури витрат на підприємстві мають дуже важливе значення, в першу чергу, для управління витратами на підприємстві з метою їх мінімізації. Структура витрат дозволяє виявити основні резерви для їх зниження і розробити конкретні заходи щодо їх реалізації на підприємстві. Структура витрат на кожному підприємстві також повинна аналізуватися як в поелементному, так і в постатейному
 11.  ПИТАННЯ 9 Детермінованого факторного аналізу
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 12.  3.1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
    факторний аналіз динаміки окремих показників. Безумовно, найважливішим фактором, що впливає на фінансові результати, є собівартість продукції (робіт, послуг). Зниження собівартості є одним з основних резервів поліпшення фінансових результатів. Проте в даний час підприємства всіма правдами і неправдами намагаються завищити собівартість і знизити прибуток. Ні для кого не секрет,
 13.  ЗАВДАННЯ
    собівартість товарної продукції склала 300 тис. руб., а витрати на 1 руб. товарної продукції склали 0,85 руб. У плановому періоді передбачено зменшення витрат на 1 грн. товарної продукції на 0,04 руб. і збільшення обсягу виробництва продукції на 10%. Визначте собівартість товарної продукції планового періоду. За звітними даними встановлена ??економія матеріалів за рахунок зниження норм на
 14.  ПИТАННЯ 8 ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. ПОНЯТТЯ І ТИПИ факторний аналіз
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. У загальному випадку можна виділити наступні основні етапи факторного аналізу: 1. Постановка цілей аналізу. 2. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні показники. Чим більше факторів досліджується, тим точніше буде проведено аналіз,
 15.  Питання 10 Аналітичні методи планування прибутку
    факторний метод). З урахуванням витрат на 1 тис. руб. товарної продукції прибуток планують по всьому випуску товарної продукції «порівнянної і непорівнянної» за наступною формулою: П = Т? (1000 - З) / 1000, де П - валовий прибуток від випуску товарної продукції; Т - товарна продукція в цінах реалізації підприємства; З - витрати, руб., На 1 тис. руб. товарної продукції.
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха