ГоловнаСвітова економікаЛекції по світовій економіці → 
« Попередня Наступна »
Климова Є.К.. СВІТОВА ЕКОНОМІКА: Навчально - методичний посібник / Укладач / Климова Є.К. - Перм, 2005. - 141c., 2005 - перейти до змісту підручника

10.1.Общее поняття і критерії оцінки науково - технічного потенціалу. Витрати на НДДКР. Сучасні тенденції науково - технічного прогресу. Науково - технічний потенціал як основа економічного зростання.Загальне поняття.
Науково - технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково - технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню у виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація науково технічного потенціалу.
Таким чином, науково - технічний потенціал характеризує реальні можливості держави використовувати об'єктивні досягнення НТП, здійснювати у себе науково - дослідні і дослідно - конструкторські роботи.
Критерії оцінки. В якості основних складових науково - технічного потенціалу, що визначають його стан і тенденції подальшого розвитку повинні бути перш за все виділені забезпеченість країни
а) науково - технічними кадрами і
б) матеріально-технічне забезпечення науково - дослідницької діяльності. Це більшою мірою «кількісні» складові. До «якісним» складовим слід віднести
в) організацію НДДКР (системи управління наукою), забезпеченість науково - технічною інформацією.
Найважливішими показниками, що характеризують наукові ресурси окремих країн є:
 • частка витрат на НДДКР у ВВП
 • витрати на НДДКР на душу населення
 • частка бюджетних асигнувань на НДДКР у загальних витратах державного бюджету
 • чисельність фахівців, зайнятих у науці
 • кількість міжнародних премій за видатні наукові досягнення
 • індекс цитування
 • частка наукомісткої продукції у ВВП та промислової продукції.


Економічну ефективність науково - технічної сфери можна визначити як відношення приросту випуску наукомісткої продукції до витрат на НДДКР. Іншим важливим показником результативності НДДКР є число щорічно видаються авторських свідоцтв на винаходи, або патентів.

Сучасні тенденції науково - технічного прогресу.
Процеси інтеграції в сфері НТП. До недавнього часу в НТП домінувала технологічна складова, то сьогодні успіхи НТП зв'язуються з факторами соціального, політичного, культурного характеру. Розширення ролі сфери НДДКР завершить формування особливого, майже безмежного ринку - ринку знань, що спирається на нову інформаційну структуру. Комплексний характер сучасних наукових і технічних проблем, глобальні процеси інтернаціоналізації господарського та суспільно - політичному житті стимулюють процес інтеграції інтелектуальних національних ресурсів. Ці процеси створюють нову світову структуру - транснаціональний науково - технічний потенціал.
Інтелектуальний капітал. Переважна більшість прогнозних оцінок на тривалу перспективу вказує на особливу роль «людського ресурсу» у розвитку НТП і досягненні економічних успіхів. Інтелектуальний капітал - це не тільки формалізовані знання, укладені в результатах досліджень, патентах, ліцензіях, а й навички практичного характеру, розсіяні в середовищі співробітників, знання конкретних технологічних прийомів, управлінських рішень, організаційний досвід. Інтелектуальний капітал - це ресурс, який вимагає своїх форм накопичення, організації, управління. Спільними формами для всіх країн є збільшення видатків на освіту, визнання економічної цінності людей з високою кваліфікацією.
Науково - технічний потенціал як основа економічного зростання.
Більшість економістів, що вивчають закономірності НТП, вважають нарощування масштабів наукової діяльності позитивним чинником економічного зростання. Американський вчений Ф Шерер сформулював «природний закон технічного прогресу», відповідно до якого витрати на НДДКР в кожній окремій країні мають зростати випереджаючими виробництво валового національного продукту темпами. При цьому певний масштаб ресурсного забезпечення науки становить 3% ВНП.
Масштаби і рівень НДДКР - умова необхідна, але не достатня для отримання високих темпів зростання.
Головною відмінною рисою першого десятиліття XX1 в з'явиться перехід до нової моделі відтворення: від «важкого» економічного зростання до більш полегшеному, «витонченому». ЇЇ економічний сенс полягає у випереджаючому зростанні кінцевого суспільного продукту порівняно з обсягами втягуються в оборот виробничих ресурсів, в ефективності використання ресурсів. Тенденція до глобального ресурсозбереження з відповідною зміною структури господарства.
На перший план об'єктивно висувається нова модель розвитку, головним пріоритетом якої стає підвищення якості життя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1.Общее поняття і критерії оцінки науково - технічного потенціалу. Витрати на НДДКР. Сучасні тенденції науково - технічного прогресу. Науково - технічний потенціал як основа економічного зростання. "
 1. 8. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ у встановлених законодавством випадках, ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РІЗНИХ ЦІЛЕЙ ОЦІНКИ
  8. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ у встановлених законодавством випадках, ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РІЗНИХ ЦІЛЕЙ
 2. 4.13. Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи
  науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи регламентуються Положенням з бухгалтерського обліку «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи », затвердженим Наказом Мінфіну РФ від 19.11.2002 р. № 115н (ПБО 17/02). Встановлені в ПБО 17/02 правила повинні використовуватися тільки тими організаціями, які виконують
 3. 5. Світовий науковий потенціал
  науковий потенціал (наукові ресурси) являє собою сукупність можливостей усіх країн світу здійснювати науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Науково-технічний потенціал окремої країни залежить від: наявності в країні достатньої кількості підготовлених наукових кадрів і матеріально-технічного та фінансового забезпечення НДДКР; системи організації НДДКР,
 4. 10.2 НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВО - ТЕХНІЧНІ ЦЕНТРИ СВІТУ.
  Науково - технічного прогресу. Науково - технічний потенціал США. США володіють найбільшим у світі науково - технічним потенціалом. Кошти, виділені тут кошти на НДДКР перевищують аналогічні витрати інших провідних країн разом узятих. Високий рівень кваліфікації вчених, хороша технічна оснащеність наукових центрів забезпечують провідну роль США у світовій науці. Фундаментальні
 5. 3. Плани семінарських занять з курсу «СВІТОВА ЕКОНОМІКА»
  загальне, приватне, одиничне. Форми прояви загального, приватного і одиничного РТ в сучасних умовах: внутрішньогалузеве горизонтальне, міжфірмові угоди і кооперація. Показники МРТ. 2.2. Міжнародна спеціалізація. Міжнародне кооперування виробництва. 2.3. Основні форми інтернаціоналізації виробництва. Інтернаціоналізація і глобалізація господарської діяльності.
 6. КОЛЕКТИВНІ ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ
  КОЛЕКТИВНІ ЕКСПЕРТНІ
 7. 12.З. Стан інноваційної діяльності в нафтогазовому комплексі Росії
  науково-технічного комплексу російської нафтогазової промисловості зазнала радикальні зміни, пов'язані з формуванням незалежних вертикально-інтегрованих акціонерних компаній, акціонуванням і приватизацією самих наукових організацій. Науково-технічний потенціал нафтогазового комплексу включає кілька десятків науково-дослідних, конструкторських,
 8. 2. БАЗИ ОЦІНКИ-ВИДИ ВАРТОСТІ
  2. БАЗИ ОЦІНКИ-ВИДИ
 9. 2.2. Перспективи сфери НДДКР
  науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) у сфері прогнозування, пошуків, розвідки і розробки родовищ корисних копалин, у сфері використання природних ресурсів для вирішення соціально-економічних проблем держав, розширення світової кон'юнктури природних ресурсів набуває пріоритетного значення. Регіоном прискореного розвитку науково-технічної сфери
 10. СТАНДАРТИ ОЦІНКИ, обов'язковою до застосування СУБ'ЕКТАМІОЦЕНОЧНОЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  СТАНДАРТИ ОЦІНКИ, обов'язковою до застосування СУБ'ЕКТАМІОЦЕНОЧНОЙ
 11. 2.4 . СТАДІЇ, ПОКАЗНИКИ І ВИДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
  критеріїв, що забезпечують оцінку ефективності розглянутого інвестиційного проекту, представлена ??на рис.
 12. ЗМІСТ
  поняття світового господарства 1.1. Предмет і завдання курсу "Світова економіка" 1.2. Поняття світового господарства 1.3. Основні етапи формування сучасного світового господарства 1.4. Підсистеми світового господарства. Суб'єкти світової економіки 1.5. Система найважливіших показників розвитку національних господарств і світової економіки в цілому 2. Особливості та тенденції розвитку
 13. Обсяг і структура зовнішньої торгівлі
  науково-технічною продукцією - це передача на умовах ліцензійних угод прав користування винаходами - патентів, ліцензій, ноу-хау, тобто секретів виробництва та технологічного досвіду. Найбільшим у світі експортером технологій є США. Позитивне сальдо в торгівлі ліцензіями мають Великобританія і Швейцарія. Японія, яка в 50-80-ті роки була одним з найбільших у світі
 14. Розділ I АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ: БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ І МОДЕЛІ ОЦІНКИ
  Розділ I АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ: БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ І МОДЕЛІ
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха