Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічна статистики → 
« Попередня Наступна »
М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000 - перейти до змісту підручника

10.2. Сучасні методи і засоби електронної обробки статистичної інформації на основі баз даних

Сучасні інформаційні технології в соціально-економічній статистиці застосовуються на всіх етапах розробки і проведення статистичного спостереження, що включають: розробку форм статистичного спостереження, формування плану вибірки, збір і введення даних, обробку та аналіз даних, надання інформації користувачеві. У попередньому параграфі була дана коротка характеристика сучасних способів збору і введення даних. У цьому параграфі докладніше зупинимося на сучасних засобах організації обробки інформації та надання інформації користувачам на основі баз статистичних даних.

Державної статистикою накопичений великий обсяг статистичних даних про соціально-економічні процеси в розвитку суспільства. На основі аналізу цих даних можна виявляти явні і приховані тенденції, будувати стратегію подальшого розвитку, знаходити нові рішення.

Бази статистичних даних можна класифікувати на два типи, в залежності від того, що прийнято за одиницю зберігання в базі даних: *

до документографические відносяться бази даних, в яких одиницею зберігання є документ, наприклад таблиця, текст і т.д.; *

до фактографическим - бази даних, в яких одиницею зберігання є статистичний показник.

Процес формування та ведення інформаційного фонду на основі статистичних баз першого типу менш трудомісткий. У таку базу поміщаються, як правило, готові звіти зі статистичними даними, текстові документи. Для полегшення їх використання створюється додаток, що забезпечує пошук необхідних форм по контексту, по заданих тем, а також програмне додаток для відстеження виконання актуалізації звітів, тобто уточнення і доповнення їх новими даними. Для організації таких баз даних можуть бути використані широко поширені програмні пакети, такі, як Microsoft Excel, Word та ін, з аналогічними функціональними можливостями. У державній статистиці для організації документогра-фических баз даних використовується прикладна програма «БГД». Функціональні можливості даної системи не забезпечують організацію обробки статистичної інформації від збору статистичних даних до надання інформації. Вона використовується для надання статистичної інформації зовнішнім користувачам.

Бази даних другого типу - фактографічні, більш складні в проектуванні та веденні, але при цьому вони зручніші для проведення аналітичної обробки даних. Програмне забезпечення фактографічних баз статистичних даних може повністю будується на прикладному програмному забезпеченні. У цьому випадку програміст-розробник створює свою систему управління базами даних. Такий підхід у ряді випадків має переваги за тимчасовими характеристиками і параметрами використання ресурсів зберігання інформації. Однак, як правило, порушується принцип масштабованості системи, тобто зручних засобів інтеграції з іншими системами, крім того, виникає повна залежність від розробника СУБД. Використання промислових СУБД позбавлене цих недоліків, розробка баз даних в промислових системах має хороший сервіс, що дозволяє здійснювати розробки досить швидко при ретельному попередньому інформаційному проектуванні.

В даний час програмне забезпечення статистичних баз даних в основному будується на уніфікованому підході, що включає: *

промислову систему управління базами даних - MS SQL Server; *

прикладне програмне забезпечення, що реалізує зручний інтерфейс проектувальника, адміністратора і користувача бази даних. Найбільш вживаним в якості такого програмного забезпечення в даний час є інструментальний пакет прикладних програм статистика-економіста «СТАТЕК».

На основі уніфікованого підходу до застосування програмного забезпечення побудови статистичних баз даних, уніфікації кодування на базі загальноросійських класифікаторів створюється система інтегрованих інформаційних ресурсів. У систему інтегрованих інформаційних ресурсів входять наступні бази даних: *

автоматизований банк класифікаторів (АБК); *

база даних «Електронний каталог статистичних показників» (КСП); *

база даних «Генеральна сукупність об'єктів статистичного спостереження» (ГС); *

центральна база статистичних даних (ЦБСД); *

оперативна статистична база даних; *

галузеві статистичні бази даних; *

проблемно-орієнтовані бази статистичних даних.

Бази даних АБК, ГС і КСП створюють основу для інтеграції інформаційних ресурсів та створення уніфікованої системи метаданих. Система інформаційних статистичних ресурсів в схематичною формі представлена ??на рис. 10.1. На рис. 10.1 показана організація системи як сукупності безлічі фізично різних баз даних, об'єднаних єдиними принципами побудови інформаційної (логічної) моделі, єдиної метаінформацією.

Рис. 10.1. Організація системи інформаційних статистичних ресурсів

Єдина метаінформація містить рубрикатор входять в систему баз даних і опису правил організації доступу до них користувачів з розмежуванням їх повноважень. При цьому кожна фізично окремо створена база даних включає дві основні складові: метадані даної бази і фонди даних.

Метадані - сукупність інформаційних масивів, що містять опис (метадані) інформації, що зберігається в базі даних. Вона включає різні довідники і каталоги, що задають технологію організації та ведення баз даних. Фонд даних містить кількісні значення показників, поміщених в базу даних.

Основними компонентами, що закладаються в основу моделювання структур баз даних в АБД, є об'єкт статистичного спостереження та економічний показник. В якості об'єктів спостереження виступають як окремі підприємства, організації, будівництва н т.д. - Початкові джерела інформації, так і агреговані об'єкти, до яких відносяться галузі економіки, території, міністерства та відомства.

Агрегований об'єкт являє собою сукупність згрупованих елементарних об'єктів на основі деяких ознак. Такими ознаками є галузі економіки, відомча підпорядкованість, територіальна приналежність і ін, що визначаються насамперед загальносоюзними класифікаторами галузей народного господарства, системою позначень органів державного управління і системою позначень адміністративно-територіальних об'єктів. Бази даних, що входять в систему інтегрованих ресурсів, залежно від об'єкта спостереження діляться на мікробази і макробази даних. Мікробази містять інформацію по об'єктах статистичного спостереження. Макробази даних містять агреговані дані, отримані після обробки інформації.

Для проектування, ведення та подання соціально-економічної інформації користувачам на основі створення мікро-і макробаз даних, як було описано раніше, застосовується промислова система управління базами даних і створений і розвивається інструментальний пакет прикладних програм «СТАТЕК ». Ця система характеризується наступними параметрами: *

експлуатується в ЛВС з використанням різних СУБД: MS SQL Server, Access, (ORACLE при розвитку); *

реалізована в архітектурі клієнт -сервер; *

інтегрована з програмними засобами Word, Excel, SPSS, Access, Microsoftmap; *

розроблена на об'єктно-орієнтованої мови програмування Power Builder 5.0.

В останні роки у світі сформувалися нові напрями (концепції) зберігання та аналізу статистичної інформації у вигляді баз даних, що використовують нові, перспективні технічні та промислові програмні засоби їх реалізації. До них відносяться:

1) концепція побудови баз даних як сховища даних (Data Warehouse);

2) оперативна аналітична обробка (On-Line Analytical Processing, OLAP) ;

3) інтелектуальний аналіз даних - ІАД (Data Mining). Інструментальна система «СТАТЕК» базується на комплексному використанні всіх трьох перерахованих напрямків.

В основі концепції сховища даних лежать дві основні ідеї:

1) інтеграція в єдиному сховищі даних, що описують конкретні факти соціально-економічних явищ, подій, характеристик об'єктів статистичного спостереження . У процесі інтеграції повинно виконуватися узгодження рассогласованних мікроданних по об'єкту спостереження і, можливо, їх агрегація. Дані можуть надходити з зовнішніх джерел;

2) поділ наборів даних і додатків, що використовуються для оперативної обробки і застосовуваних для вирішення завдань аналізу.

Інструментальний пакет «СТАТЕК» має трирівневу архітектуру (рис. 10.2). Реалізація функції проектування та ведення сховища статистичних даних здійснюється підсистемами першого і другого рівнів пакету «СТАТЕК».

Рис. 10.2. Архітектура програмного забезпечення «СТАТЕК»

Третій рівень включає програмні підсистеми, що забезпечують обробку інформації та надання інформації користувачам.

Програмні засоби цього рівня розраховані на різні категорії користувачів і містять як статичні, так і динамічні системи формування запитів. Інформаційно-аналітичні системи, створювані в розрахунку на безпосереднє використання особами, що приймають рішення, надзвичайно прості в застосуванні, але жорстко обмежені у функціональності. Такі системи називаються статичними інформаційними системами керівника (ІСР). Вони містять в собі зумовлені безлічі запитів і, будучи достатніми для повсякденного огляду, не здатні відповісти на всі питання до наявних даних, які можуть виникнути при прийнятті рішень. Результатом роботи такої системи, як правило, є багатосторінкові звіти, після ретельного вивчення яких у аналітика з'являється нова серія питань. Проте кожен новий запит, не передбачений при проектуванні такої системи, повинен бути спочатку формально описаний, закодований програмістом і тільки потім виконаний. Час очікування в такому випадку може становити години і дні, що не завжди прийнятно. Таким чином, зовнішня простота статичних систем планування та прийняття рішень, за яку активно бореться більшість замовників інформаційно-аналітичних систем, обертається катастрофічною втратою гнучкості.

Динамічні системи, навпаки, орієнтовані на обробку нерегламентованих запитів аналітиків до даних. Робота аналітиків з цими системами полягає в інтерактивній послідовності формування запитів та вивчення їх результатів. Динамічні системи запитів будуються на основі генератора звітів з використанням стандартних засобів аналітичної обробки пакетів типу SAS, SPSS, технології OLAP. Оперативна аналітична обробка даних за технологією OLAP забезпечує багатомірний статистичний аналіз, тобто уявлення аналізованих фактів як функцій від великого числа характеризують їх параметрів.

Повна структура інформаційно-аналітичної системи, побудованої на основі сховища даних, показана на рис. 10.3. У конкретних завданнях окремі компоненти цієї схеми часто відсутні.

Рис. 10.3. Структура інформаційно-аналітичної системи, побудованої на основі сховища даних

Особливо піддається впливу нових інформаційних технологій надання інформації користувачеві. Дедалі більшого поширення набуває електронний вид надання інформації користувачеві. Здійснюється електронне надання даних різними способами, кожен з яких визначається залежно від потреб користувача. До них відносяться надання інформації на магнітних носіях - дискетах або лазерних дисках; організація віддаленого доступу користувача до бази даних; розсилка абонентам в їх поштові ящики інформації для оновлення їх власних баз даних; обслуговування користувачів через мережу Internet. Всі перераховані способи електронного поширення статистичної інформації впроваджені і використовуються в системі державної статистики.

Таким чином, застосування сучасних методів автоматизації та інформаційних технологій впливає на всі етапи технологічного процесу розробки статистичної інформації - від проектування форми статистичного спостереження до надання статистичних даних користувачеві. При цьому модернізація здійснюється одночасно за трьома напрямками: технічне переоснащення, застосування нових системних програмних засобів, промислових програм, а також зміна прикладного програмного забезпечення. Процес модернізації інформаційних технологій дозволяє якісно змінити багато етапи розробки статистичних даних, надавши економісту інструмент безпосередньої роботи з інформаційними масивами і можливість застосування потужних засобів редагування та аналітичної обробки.

 Контрольні питання 

  1.

 Які технічні засоби складають основу корпоративної мережі державної статистики? 2.

 Яке системне програмне забезпечення і яка система управління базами даних використовуються в локальних обчислювальних мережах органів державної статистики? 3.

 На яких принципах створюється система інтегрованих статистичних інформаційних ресурсів? 4.

 Які способи збору, введення та обробки даних застосовуються для статистичних даних? 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. Сучасні методи і засоби електронної обробки статистичної інформації на основі баз даних"
 1.  10.1. Система електронної обробки статистичної інформації
    сучасні персональні обчислювальні машини й локальні обчислювальні мережі, що об'єднуються в корпоративну мережу. Корпоративна мережа державної статистики має ієрархічну структуру з трьома рівнями: (федеральний рівень, регіональний рівень і районний рівень. Така структура відповідає організації державної статистики і передбачає в основному послідовну обробку
 2.  Достовірність результатів і обгрунтованість висновків
    методичних підходів, коректністю застосування методів аналізу статистичних даних, методів збору та обробки інформації, відповідністю основних положень економічної теорії, теорії управління, а також застосуванням їх в практичній діяльності організацій споживчої кооперації
 3.  М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000

 4.  2.2. Завдання соціально-економічної статистики
    сучасному етапі, коли все більш обмеженими стають екстенсивні фактори розвитку економіки, виняткову важливість набуває завдання соціально-економічної статистики з аналізу ефективності суспільного виробництва. Практичне вирішення цих завдань покликана здійснювати система органів державної статистики. У Постанові Уряду Російської Федерації від 9 липня 1994
 5.  Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    засобів електронного цифрового підпису створювати свою електронний цифровий підпис в електронних документах (підписувати електронні документи); засоби електронного цифрового підпису - апаратні і (або) програмні засоби, що забезпечують реалізацію хоча б однієї з наступних функцій - створення електронного цифрового підпису в електронному документі з використанням закритого ключа
 6.  Загальні положення
    методичне керівництво діяльністю АІБ здійснюється Відділом технічного захисту інформації (ОТЗІ) банку (або вказати ін) [min] АІБ в межах своїх функціональних обов'язків забезпечує безпеку інформації, що обробляється, передається та зберігається за допомогою засобів обчислювальної техніки в своєму підрозділі. [Min] АІБ встановлюється надбавка до заробітної плати
 7.  7.1. Мета, завдання і склад Єдиної системи класифікації та кодування інформації
    сучасними засобами обчислювальної техніки. Основні завдання, які вирішуються за допомогою ЄСКК, наступні: * класифікація та кодування техніко-економічної та соціальної інформації на єдиній методологічній основі; * впорядкування та уніфікація техніко-економічних і соціальних показників; * забезпечення однозначності і порівнянності даних, що використовуються при описі об'єктів
 8.  Методологія та методика дослідження.
    сучасних комп'ютерних технологій. Інформаційну базу дослідження склали федеральні закони, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, постанови Загальних зборів представників споживчих товариств, Ради та Правління Центросоюзу РФ, офіційні дані Держкомстату РФ, Центросоюзу РФ, матеріали спеціальних обстежень споживчих товариств та їх спілок, проведених
 9.  ТЕМА «ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
    електронної комерції в розвитку бізнесу в Росії. Запитання і завдання для контролю: Охарактеризуйте інформаційне забезпечення управління комерційною діяльністю підприємства. Розкрийте поняття системи комерційної інформації, назвіть її основні підсистеми. 16 Яким чином система інформаційного забезпечення може принести велику користь господарському або комерційному підприємству? Що
 10.  32.4. Джерела статистичної інформації про інвестиції
    методу розшарованого випадкового відбору. Вибіркові дані поширюються на всю сукупність суб'єктів малого підприємництва. Статистичне спостереження дозволяє отримати наступну інформацію: * про потік фінансових інвестицій за звітний період та їх накопиченої величиною на кінець цього періоду (як з інвестицій, спрямованим даною організацією в інші господарські одиниці, так і
 11.  Висновок
    сучасному світі інформатизація стає стратегічним національним ресурсом, одним з основних багатств економічно розвиненої держави. Швидке вдосконалення інформатизації в Росії, проникнення її в усі сфери життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави спричинили крім безперечних переваг і поява низки суттєвих проблем. Однією з них стала необхідність
 12.  Глава 33. Статистичне забезпечення сучасної науково-технічної політики
    сучасної науково-технічної
 13.  Мета дослідження.
    сучасній економічній літературі. Інструментарно-методичний апарат представлений методами системного аналізу, порівнянь, узагальнень і аналогій; при обробці вихідної інформації застосовувалися методи економічного і статистичного аналізу. Інформаційно-емпіричної базою цієї роботи, що забезпечує репрезентативність вихідних даних, достовірність, надійність і точність висновків,
 14.  Торгівля електронна
    сучасна форма безмагазінной торгівлі, при якій покупець за допомогою комп'ютера може вибирати за каталогами будь-яку необхідну модель виробу й одночасно здійснювати оплату обраних товарів з використанням спеціальних кредитних карток.
 15.  ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    сучасного світового рівня розвитку інформаційних технологій; підтримка проектів і програм інформатизації; створення і вдосконалення системи залучення інвестицій та механізму стимулювання розробки та реалізації проектів інформатизації; розвиток законодавства в сфері інформаційних процесів, інформатизації та захисту
 16.  Глава 53. Методи багатовимірного статистичного аналізу та моделювання соціально-економічних явищ
    статистичного аналізу та моделювання соціально-економічних
 17.  22.3. Джерела статистичної інформації про страхування і методи її аналізу
    коштів страхової організації - ф. № 4 - страховик; * додаток до бухгалтерського балансу страхової організації - ф. № 5 - страховик; * пояснювальна аналітична записка; г) аудиторський висновок, виданий за результатами обов'язкової за законодавством РФ аудиторської перевірки страхової організації. 2. Форми статистичної звітності, що подаються в порядку нагляду в
 18.  ВСТУП
    сучасних умовах необхідний новий підхід до реформ в статистиці, який полягає в послідовному переході від фрагментарного принципу до системного реформування статистичної системи в цілому, що передбачає комплексне, взаємозалежне вдосконалення всіх елементів статистичного спостереження з урахуванням несформованого ринкового попиту на інформацію, нових вимог до якості
 19.  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
    сучасних автоматизованих систем стала поява інформаційного обміну між фірмами. Подібні системи будуть мати важливе значення для розвитку методів управління проектами, оскільки дослідження показали, що наявність системи зв'язку робить істотний вплив на процес прийняття рішення і, особливо на непрограмовані види діяльності. Тому створення проблемно-орієнтованої
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха