Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Бердникова Т. Б ... Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007 - перейти до змісту підручника

10.3. Аналіз продуктивності праці

Аналіз використання трудових ресурсів багато в чому залежить від інтенсивності праці, головним вимірником якої є продуктивність праці. Продуктивність праці визначається як відношення обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) до середньооблікової чисельності зайнятих. Аналіз продуктивності праці може бути здійснений в три етапи. На першому етапі визначаються основні фактори, що впливають на рівень і динаміку продуктивності праці (табл. 10.3).

Таблиця 10.3 Основні фактори продуктивності праці Група факторів Характеристика факторів Галузеві Випуск високотехнологічної продукції високої якості, відсутність конкурентів Структурні Підвищення питомої ваги покупних напівфабрикатів, відносне зменшення чисельності персоналу при зростанні обсягу виробництва Технічні Підвищення потужності обладнання, впровадження прогресивних технологій, механізація і автоматизація виробничих процесів Закінчення табл. 10.2

Група факторів Характеристика факторів Організаційні Збільшення норм виробітку, ліквідація втрат робочого часу Територіальні Сприятливі територіальні умови виробництва, скорочення витрат на транспортування продукції та вихідної сировини Соціал ьн о-еконо-вів Підвищення рівня кваліфікації працівників, поліпшення умов праці Морал ьно-психоло-гические Поліпшення морально-психологічного клімату в колективі, розвиток позитивної мотивації праці

На другому етапі здійснюється розрахунок впливу даних факторів на зміну продуктивності праці. Третині ї ця п передбачає вибір оптимального варіанту економічного обгрунтування зростання продуктивності праці за рахунок певного Подбора груп факторів.

10.4. Аналіз динаміки заробітної плати

Аналіз динаміки заробітної плати здійснюється за такими етапами: 1)

аналіз системи оплати праці на підприємстві. Даний етап починається з вивчення наказів про штатний розклад, рішень трудового колективу, колективного договору, спеціально розробленого положення про оплату праці. У цих документах визначається система оплати праці, яка використовується на підприємстві, встановлюються тарифи, розцінки, система винагороди. Оплата праці може бути заснована або на відпрацьованому часу (погодинна система), або на обсяг виконаної роботи (відрядна система), або ув'язана з термінами, якістю та обсягом виконаної роботи (відрядно-преміальна система). Відповідно до категорії, видом і складністю робіт використовують різні ставки і розцінки оплати праці. Як правило, оплата праці диференціюється залежно від професії, кваліфікації, умов праці, 2)

аналіз динаміки заробітної плати в тимчасовому та професійно-кваліфікаційному розрізі. Цей вид аналізу виконується на підставі відомостей на оплату праці, даних особових рахунків працівників. Встановлюється залежність між рівнем оплати праці та кількістю відпрацьованого часу, складністю і якістю праці, професійною кваліфікацією працівника;

3) аналіз залежності заробітної плати від якості праці.

При цьому якість праці підрозділяється на високе, середнє і низьке.

Виділяють праця, що вимагає найвищої, високою, середньої кваліфікації і не вимагає кваліфікації. Класичним прикладом такої залежності є єдина тарифна сітка, де тарифний коефіцієнт зростає з кожним розрядом від I до 18.

10.5. Аналіз ефективності стимулювання трудових ресурсів

Стимулювання трудових ресурсів включає систему оплати праці. заохочення, різні види соціальних пільг і виплат. Традиційна тарифна система оплати праці та ключові елементи її організації у вигляді гарантованих ставок і посадових окладів прийшли в протиріччя з ринковими умовами господарювання і не тільки не виконують стимулюючої ролі у підвищенні результативності праці та виробництва, а й стримують ці процеси. Різного роду премії, доплати і надбавки перетворилися на механічну надбавку до тарифних ставок і окладів, слабо пов'язуються з кінцевими результатами діяльності підприємства.

Грошова мотивація є важливим, але, природно, не єдиним елементом організації стимулювання високопродуктивної праці. Заробітна плата, яка є основною частиною сукупного доходу працівника, в останні роки значною мірою втратила свою стимулюючу роль. В існуючих формах вона не сприйнятлива до науково-технічному прогресу, не зацікавлює працівників у зростанні якості продукції, економії ресурсів, максимальної реалізації своїх потенційних можливостей, а трудові колективи - у використанні внутрішніх резервів виробництва. Як правило, рівень оплати праці слабо пов'язується з його результативністю. Має місце уравнительность у розподілі, незначні відмінності в диференціації доходів від трудової діяльності робітників і фахівців, працівників різної кваліфікації. Загалом розмір традиційних (заробітної плати, премій, доплат, надбавок) і нових видів доходів працівників, зайнятих в недержавному секторі економіки (доходів на капітал, дивідендів по акціях, допомог, виплат, компенсацій і т. д.), слабо залежить від результатів їх роботи, підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств.

Необхідні нові підходи до забезпечення адекватності системи оплати праці вимогам ринкової економіки: ліквідація зрівняльного принципу і усунення невиправданих відмінностей у рівні оплати праці, необгрунтованих пільг і привілеїв; ви-явище мотивів трудової діяльності та обгрунтування розміру мінімальної і максимальної заробітної плати; розробка механізму зв'язку рівня заробітної плати працівника з кінцевими результатами його діяльності, встановлення соціальних гарантій і заходів соціального захисту. Це передбачає регулярний перегляд умов стимулювання відповідно до змін організаційно-технічних і соціально-економічних умов праці (впровадження нового обладнання, підвищення рівня механізації, скорочення ручної праці, впровадження нових форм організації праці, зміна соціально-демографічного і професійно-кваліфікаційного складу трудового колективу та т.

п.).

Випереджаючі темпи зростання продуктивності праці порівняно з темпами підвищення заробітної плати повинні забезпечувати реалізацію її стимулюючої ролі. Міра, якість, напруженість і інтенсивність праці повинні відповідати його оплаті. Основна мета системи стимулювання праці - реалізація інтересів підприємства, до яких належать підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, інтенсифікація збуту. Але для досягнення цього потрібне узгодження інтересів підприємства та інтересів працівників (визнання результатів їхньої праці, причому не тільки в матеріальному вираженні, можливість самореалізації і т. п,).

Контрольні питання 1.

Що таке трудові ресурси? 2.

За якими критеріями можна оцінити ефективність системи стимулювання праці на підприємстві? 3.

Що значить правильно використовувати трудові ресурси підприємства? 4.

Які стимули є основними для сучасного працівника? 5.

Хто на підприємстві визначає рівень матеріального стимулювання? 6.

Навіщо потрібно розробляти баланс робочого часу? 7.

Чи відноситься до трудових ресурсів школяр, який пропрацював на підприємстві 15 днів під час канікул?

Перевірочні завдання

1. Що характеризує наведений нижче перелік показників?

Середньооблікова чисельність зайнятих, інтенсивність праці, число відпрацьованих робочих днів, середня тривалість робочого дня, число вихідних, дні відпустки, графік і розклад робочого дня, число і продов - жительность перерв, що надаються всередині робочого дня, час простоїв, число днів хвороби. 2.

Оберіть правильне визначення трудових ресурсів.

А) Трудові ресурси - це населення у працездатному економічно активному віці (чоловіки у віці 16-59 років, жінки у віці 16-54 роки), виключаючи непрацюючих інвалідів lull груп та пенсіонерів за пільговим списком, працюючі пенсіонери та підлітки.

Б) Трудові ресурси - це працездатне і економічно активне населення.

В) Трудові ресурси - це населення у працездатному економічно активному віці (чоловіки у віці 16-64 роки, жінки у віці 16-59 років), виключаючи непрацюючих інвалідів / і І груп та пенсіонерів за пільговим списку, а також працюючі пенсіонери та підлітки. 3.

Вставте пропущені слова.

Стимулювання трудових ресурсів включає систему оплати праці, ... різні види соціальних пільг і виплат.

Групи та види основних фондів

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Аналіз продуктивності праці"
 1. Питання 6.1. Характеристика продуктивності праці персоналу фірми.
  Продуктивності праці. Показник продуктивності праці є узагальнюючим показником роботи господарюючих суб'єктів. У даному показнику відбиваються як позитивні сторони роботи, так і всі її недоліки. Продуктивність трудахарактерізует результативність, плідність і ефективність конкретного виду праці. Продуктивність праці означає економію витрат живої і
 2. Глава 6 Продуктивність і оплата праці
  праці
 3. Відповіді до завдань і їх рішення До чолі 1
  аналізу. Не спостерігається явної залежності між розміром підприємства і продуктивністю праці як для металургійних підприємств, так і для машинобудівних, хоча можна було б очікувати, що на більш великих підприємствах продуктивність праці буде більше (за рахунок ефекту масштабу). Ймовірно, не останню роль в цьому питанні відіграють показники як технічного і технологічного рівня
 4. 5.2. Продуктивність праці
  продуктивність праці, яка визначається кількістю продукції (обсягом робіт), виробленої в одиницю часу одним працівником. Обсяг продукції (виконаних робіт, послуг) при розрахунку продуктивності можна виразити в натуральних, вартісних і трудових вимірниках. Вимірювання продуктивності праці в натуральному вираженні полягає у визначенні виконаного обсягу робіт
 5. 1. Економічне, соціальне значення і показники продуктивності праці
  продуктивність праці, і навпаки. Іншими словами, більш висока продуктивність праці дає можливість при меншій витраті робочого часу виробляти більше продукції. В. І. Ленін бачив у підвищенні продуктивності праці одну з корінних завдань господарського будівництва, без вирішення якої перехід до комунізму неможливий. Керуючись ленінськими вказівками,
 6. 3.2. Необхідність залучення ТНК у високотехнологічні галузі економіки Росії
  аналіз 282 іноземних і місцевих фірм приблизно однакового масштабу в 80 галузях обробної промисловості Бразилії показав, що у іноземних фірм набагато вищий коефіцієнт доданої вартості до загального обсягу виробництва. Дослідження, проведене в Таїланді, виявило, що в обробній промисловості в іноземних фірм більш високий рівень продуктивності як праці, так і
 7. 2. Шляхи підвищення продуктивності праці
  продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці різноманітні. Вони постійно збагачуються практикою комуністичного будівництва, активною діяльністю мільйонів трудящих. Які ж шляхи підвищення продуктивності праці, намічені XXVI з'їздом КПРС? Це насамперед ефективне використання в народному господарстві досягнень науки і техніки, широке впровадження новітньої
 8. 10. Умови переходу до вищої, продуктивної фазі (комунізму).
  Продуктивної фазі, як і нижча, торгова фаза рабовласницької-кріпосницького і капіталістичного товариств була замінена в свій час також продуктивної фазою. У вищій фазі соціалістичного суспільства зникнуть децентралізоване товарне виробництво з ринковою економікою, гроші і торговий обмін. Обмін продуктами праці буде
 9.  4.5. Трудові ресурси
    продуктивності праці характеризують: фондовіддача, фондомісткість; Б) виробіток на одного працюючого, трудомісткість продукції; фондоозброєність, коефіцієнт змінності. За два роки середня річна вироблення цементу на заводі в розрахунку на одного працюючого зросла з 48 до 56 тис. тонн. На скільки зросла продуктивність праці на заводі? на 16,7%; Б) на 14,2%; на 5,6%. Який метод вимірювання
 10.  ЧЕТВЕРТА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, РЕВОЛЮЦІЯ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА.
    продуктивних сил суспільства відбулися у всесвітньо-історичному масштабі три революції: мисливсько-технічна, аграрно-технічна та індустріально-технічна. Нині ми є свідками скоєння нової, четвертої революції у розвитку продуктивних сил, революції науково-технічної. Порівняння між собою революцій, що відбулися у розвитку продуктивних сил, їх
 11.  5.4. Факторний аналіз виробництва та реалізації
    аналізу виробництва та реалізації продукції полягає в тому, щоб визначити, яким чином ключовий показник - обсяг товарної продукції (виручка від реалізації) залежить від того чи іншого параметра, а потім прийняти відповідне управлінське рішення з метою підвищення ефективності виробництва. Отже, необхідно визначити вплив на обсяг товарної продукції факторів, що забезпечують
 12.  До глави 4
    аналізу. Аналіз виконання планових завдань Відсоток Відносні різниці,% Вплив на обсяг Показники виконання товарної продук планового завдання ції, тис. руб. 1. Середньооблікова -300 число працюючих 97-з 2. Загальне число відпра -600 робуваних людино-днів 91 -6 3. Загальне число відпра + 200 робуваних людино-годин 93 + 2 квітня. Обсяг проведений + 6 + 600 ної товарної продукції 99
 13.  Заняття 10 СКЛАД І СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
    продуктивності праці в усіх інших галузях господарства. Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві призвело до того, що воно набуло більш індустріальний характер. У структурі світової промисловості під впливом НТР відбувається поступове зростання частки обробних і зміна частки видобувних галузей. На перший план все більше виходять новітні види машинобудування і
 14.  1. Принципи організації заробітної плати
    продуктивності праці. У кінцевому рахунку зрівнялівка негативно позначилася б на темпах розвитку економіки, матеріальному і культурному рівні життя народу. Ось чому девізом соціалізму є принцип: «Від кожного за здібностями, кожному - по праці». Втілення в життя цього принципу в державному секторі народного господарства - на заводах, фабриках, будівництвах, в радгоспах -
 15.  5. Економічні закони і економічні протиріччя
    продуктивної фазі. Цим і було обумовлено її тривале існування. Це відноситься, по-перше, до протиріччя між централізацією виробництва і рівнем поопераційного поділу праці, яке існувало у продуктивній фазі і відсутнє в лихварської. А по-друге, це відноситься до економічного протиріччя між розмірами товарного ринку і
 16.  7.3. Фактори, що впливають на величину прибутку
    продуктивність праці; стан і ефективність виробничого і фінансового планування. Внутрішні чинники діляться на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і, в свою чергу, можуть підрозділятися на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на
 17.  Питання 6.3. Трансформація системи оплати праці в сучасних умовах.
    продуктивності. Відповідно до теорії граничної продуктивності праці, працівник повинен зробити продукт, що відшкодовує його зарплату, отже, зарплата ставиться в пряму залежність від ефективності праці працівника. Дляработніка зарплата є головною і основною статтею його особистого доходу, засобом забезпечення добробуту її самої та членів його сім'ї. Стимулююча роль зар 185
 18.  4.4. Продуктивність праці
    продуктивність праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виробленої продукції або виконаної роботи. Розрізняють продуктивність живої і продуктивність сукупного, суспільної праці. Продуктивність живої праці визначається витратами робочого часу в даному виробництві, на даному підприємстві,
 19.  4.1. Завдання аналізу, чисельність і склад працюючих на підприємстві
    аналізу використання трудових ресурсів АФХД існує безліч методів. У нашому викладі представлені тільки ті методи, які не вимагають для знайомства з ними додаткової спеціальної підготовки і використовують в якості інформаційної бази досить легко вимірювані показники. Основні завдання аналізу використання трудових ресурсів включають в себе: визначення чисельності та складу
 20.  6.2. Показники ефективності виробництва
    аналізі ефективності виробництва використовуються також інші показники, як, наприклад, фондомісткість, фондоозброєність праці, якість продукції, продуктивність машин і механізмів, навантаження на очисний вибій (горизонт), освоєння проектної потужності шахти і т. д. Прибуток відображає якісну сторону ефекту виробництва та може бути визначена за формулою: П = Р-З, де П - прибуток від
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха