ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

10.3. Оборотний капітал туристських організацій

Поряд з основним капіталом і робочою силою оборотний ка-живив є найважливішим елементом турбізнесу. Недостатня забезпеченість туристської організації оборотним капіталом па-ралізует її діяльність і призводить до погіршення фінансового становища.

Оборотний капітал - це майно туристських організацій, яка залучена у виробничий процес, функціонує тільки в одному виробничому циклі і незалежно від способу виробничого споживання повністю і відразу переносить свою вартість на собівартість туристських продуктів і послуг.

Окремі елементи оборотного капіталу мають різне призначають-чення і по-різному використовуються в туристській діяльності. Обо-ротний капітал туристських організацій включає виробничих-ні запаси, витрати майбутніх періодів, грошові кошти та Дебі-торську заборгованість.

Виробничі запаси туристської організації - це перед-мети праці, підготовлені для запуску у виробничий про-цес. До них відносять матеріали (наприклад, будівельні), тару, запасні частини, спецодяг, посуд та ін

Вкладення коштів в освіту запасів пов'язане зі складськими

витратами, ризиком псування і старіння товарів, а також з вменен-ної вартістю капіталу, тобто нормою прибутку, яка могла бути отримана в результаті інших інвестиційних можливостей з еквівалентною ступенем ризику.

У той же час іноді зберігання певного виду запасів в тому чи іншому обсязі - це єдино вірне рішення. Напри-заходів, великий запас постільних речей в курортній гос-Тиниця в туристський сезон скорочує можливість утворення дефіциту послуг розміщення при високому попиті. Подібним чи-ном досить великий запас постільних речей спаса-ет готель від відмови клієнтам в розміщенні, а значить, від втрати доходу. У даному випадку велика кількість запасів економічно обгрунтовано, оскільки призводить до отримання більшого прибутку. Головне тут - виявити результат і витрати, пов'язані із зберіганням-ем запасів, і підвести розумний баланс.

Витрати майбутніх періодів - це витрати, пов'язані з перспек-тивної організацією та реалізацією нових видів туристських про-дуктів і послуг. Норматив по цих видатках створюють для покриття витрат, які будуть віднесені на собівартість туристських продук-тов і послуг майбутнього періоду.

Дебіторська заборгованість (кошти в розрахунках) - це забор-гованість туристської організації з боку інших організацій і осіб, тобто клієнтів, за надані послуги, заборгованість співро-ників підприємства за видані їм під звіт грошові аванси на відрядження та господарські витрати, інша заборгованість сторонніх організацій та осіб з різних операцій. Неопла-ченние рахунки за реалізовані турпродукти та надані туристські послуги (або рахунки до отримання) складають більшу частину дебіторської заборгованості туристських організацій. Глав-ним в області управління дебіторською заборгованістю є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців і партнерів з турбізнесу, розрахунок прогнозного значення резерву по сумнівних боргах, а також розробка стратегії по роботі з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями і замовниками.

Грошові кошти (в касі, на розрахункових і валютних рахунках) - найбільш ліквідна частина оборотного капіталу туристської органі-зації. Створення значного запасу грошових коштів дозволяє туристської організації скоротити ризик виснаження готівки і дає можливість задовольнити пропоновані вимоги в строк. З іншого боку, зберігання тимчасово вільних, невикористаних грошових коштів в касі або на розрахунковому рахунку туристської орга-нізації призводить до додаткових витрат і втрати деякого доходу. Таким чином, дуже важливо вирішити питання про оптималь-ності запасу готівки.

Співвідношення окремих елементів у загальній сукупності обо-ротного капіталу визначає його структуру. Структура оборотного капіталу на підприємствах різних галузей туризму неоднорідна.

Наприклад, у складі оборотного капіталу готелів переважають виробничі запаси (69%), тоді як для турфірм характерне переважання дебіторської заборгованості (понад 70%). Преоблада-ня тих чи інших елементів відображає галузеві особливості і зумовлює можливість управління оборотним капіталом ту-рістскіх організацій.

По керованості оборотний капітал туристських організацій

підрозділяється на нормований і ненормований.

Нормуванню підлягають два елементи оборотного капіталу -

виробничі запаси і витрати майбутніх періодів. При цьому в

практиці турбізнесу особлива увага приділяється нормуванню запасів. Нормування запасів - це процес визначення міні-мального, але достатнього для нормального протікання виробниц-ного процесу обсягу запасів туристської організації. Нор-мування - це визначення норм і нормативів, використовуваних на даному підприємстві для планування та витрати ресурсів.

Норма - величина, що відповідає мінімальному, економі-но обгрунтованого обсягом запасів. Вона встановлюється, як правило, в днях.

Норматив - грошове вираження планованого запасу товар-но-матеріальних цінностей, мінімально необхідного для безперервне роботи туристської організації.

Процес нормування запасів складається з наступних етапів.

1. Визначається норма запасу (в днях) Чдн по кожному виду то-варно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за формулою

Чдн = ЧТР + Чп + Чт + Чс,

де ЧТР - транспортний запас (час перебування ТМЦ в дорозі);

Чп - запас, пов'язаний з розвантаженням, складуванням та підготов-

кой для використання ТМЦ у виробництві;

Чт - поточний запас (Чт = 0,5!,! - інтервал поставки запасів);

Чс - страховий запас, який приймається в розмірі 50% поточного запасу.

Норми встановлюються в днях запасу й означають тривалість періоду. Наприклад, норма запасу складає 24 дня. Слідчий-но, запасів повинно бути рівно стільки, скільки необхідно для забезпечення виробництва протягом 24 днів.

2. Визначається норматив (у вартісному вираженні) Чст по кожному виду ТМЦ за формулою

Чст = п - Чдн,

де п - середньоденна виробнича потреба в ТМЦ, руб.

3. Визначається загальний (сукупний) норматив запасів за підприємству (Чобщ) шляхом підсумовування приватних нормативів у стоїмо-стном вираженні.

Сукупний норматив запасів загальної потреби туристської організації в ТМЦ залежить від багатьох виробничих факторів (обсягів реалізації, рівня цін і т.д.) і дозволяє організувати ефективний турбізнес.

Не всі елементи оборотного капіталу підлягають нормуванню. До ненормованих елементів відносять грошові кошти та кошти дебіторської заборгованості. Туристські організації мають мож-

ливість керувати цими коштами і впливати на їх кіль-кість за допомогою системи кредитування та оптимізації розрахунків.

Таким чином, ефективне нормування оборотного капі-тала представляється одним з ключових питань фінансового ме-неджменту туристських організацій. При цьому не менш важливо ор-ганізовать раціональне рух і використання оборотного капіталу.

Ефективність використання оборотного капіталу туристських організацій характеризується рядом показників. Основними поки-казниками є: тривалість одного обороту, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження оборотного капіталу, ко-фіцієнт віддачі оборотного капіталу.

Тривалість одного обороту оборотного капіталу (Доб, дн.) - Число днів, протягом яких оборотний капітал туристської ор-ганізації робить один оборот, визначається за формулою

Д = Д? про

або

про

Дод =

Д,

Коб

де Д - число днів у розглянутому періоді; Соб

В -

- залишок оборотного капіталу на певну дату, руб.;

виручка від реалізації туристичних продуктів і послуг (обсяг реалізованих продуктів і послуг у грошовому вираженні) за певний період, руб. Зменшення тривалості одного обороту свідчить про

поліпшенні використання оборотного капіталу.

Коефіцієнт оборотності (Коб) показує число оборотів, що здійснюються за певний період. Він визначається за формулою

коб = '

про

Чим вище коефіцієнт оборотності, тим ефективніше ис-користується оборотний капітал туристської організації.

Коефіцієнт завантаження оборотного капіталу в обороті (Кс) - це коефіцієнт, зворотний коефіцієнту оборотності. Кс харак-теризует оборотний капітал, який припадає на 1 руб. реалізований-них туристичних продуктів або послуг, і обчислюється за формулою

кс =

об? 100

або

Кс =

1,

Коб

де 100 - коефіцієнт переведення рублів в копійки.

Чим менше коефіцієнт завантаження оборотного капіталу, тим ефективніше використовується оборотний капітал і краще фінансовий стан туристської організації.

Коефіцієнт віддачі оборотного капіталу (Фоб, руб. / Руб.) Поки-показують, скільки рублів прибутку отримує туристська організація з кожної гривні, вкладеної в оборотний капітал. Фоб розраховується за формулою

?

Фоб = '

про

Показники оборотності можуть розраховуватися по оборот-ному капіталу туристської організації в цілому і по окремих елементах оборотного капіталу, що бере участь в обороті.

У результаті прискорення оборотності (інтенсивності ис-користування оборотного капіталу) певна сума оборотного капіталу вивільняється з обороту туристської організації.

У загальному вигляді вартість вьсвобождаемого оборотного капіталу

(?, Руб.) Визначається за формулою

1 лютому

? = Об -

про,

де

1 лютого

про об

- вартість оборотного капіталу відповідно до і після прискорення оборотності, руб.

Вивільнення оборотного капіталу може бути абсолютним і

відносним. Абсолютна вьсвобожденіе (?

Абс, руб.) Відбува-

дит, якщо

ф пл про об

і обсяг виробництва туристських продуктів або

послуг не змінюється (У = соп1i). ?

Абс

визначається за формулою

ф пл

? абс =

об -

про,

де

ф пл про об

- фактичні і плановані залишки оборотного капі-тала, руб.

Відносне вивільнення оборотного капіталу (?

Отн) про-

виходить при прискоренні оборотності і одночасному зростанні

ф пл

обсягу виробництва туристських послуг (

про <

про, Уф> УПЛ). У отли-

чие від абсолютного вивільнені при цьому кошти не можуть бути вилучені з обігу без порушення безперервності виробництв-ва. Тому відносне вивільнення не можна розглядати як однозначне прискорення оборотності оборотного капіталу туристської організації.

При уповільненні оборотності оборотного капіталу в оборот утягуються додаткові кошти, що в підсумку призводить до зниження ефективності функціонування туристської органі-зації. Щоб цього не сталося, доцільно своєчасно про-водити деякі заходи. Традиційні наступні шляхи по-височини ефективності використання оборотного капіталу:

? скорочення виробничих запасів на основі їх раціо-нального використання за рахунок ліквідації сверхнорматів-них запасів, удосконалення нормування і поста-ня, оптимального вибору постачальників, оптимізації роботи транспорту, поліпшення організації складського господарства;

? скорочення вкладень оборотних коштів у сферу звертання-ня на основі раціональної організації збуту туристських продуктів і послуг, застосування прогресивних форм розра-тов, своєчасного оформлення документації та прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисцип-ліни.

Ці заходи дозволять вивільнити значні суми і

таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових ресурсів, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб туристської організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Оборотний капітал туристських організацій "
 1. Глава 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА Економічна сутність, склад і структура оборотних засобів (фондів)
  оборотний капітал (оборотні кошти). До оборотних засобів відносяться грошові кошти, необхідні підприємству для створення виробничих запасів на складах і у виробництві, для розрахунків з постачальниками, бюджетом, для виплати заробітної плати і т.д. Розрізняють два поняття: оборотні кошти та оборотні фонди. Оборотні кошти як економічна категорія ширше, ніж оборотні фонди.
 2.  Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 3.  Питання для самоконтролю
    оборотного капі-тала в туристської організації, якщо виручка від реалізації послуг у звітному році склала 13 000 ден. од., коефіцієнт оборотності дорівнює 4,2 обороту. У плановому році виручка від реалізації послуг збільшиться на 22%, а коефіцієнт оборотності оборот-ного капіталу досягне 5,4 обороту. Завдання 2. Розрахуйте економічний ефект, отриманий турист-
 4.  Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
    туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських
 5.  Завдання для самостійної роботи
    оборотним капіталом? Задача 9. Протягом кварталу (90 днів) оборотний капітал ту-рістской організації зробив 9 оборотів. Визначте, скільки днів оборотний капітал перебуває в стадії обігу. Завдання 10. Виручка від реалізації туристських послуг за місяць з-ставлять в середньому 100 ден. од., а коефіцієнт оборотності оборотного капіталу дорівнює 4. Яка сума
 6.  Контрольний тест по розділу 1V
    оборотному капіталу туристської організації відносять: а) грошові кошти в касі; б) залишок коштів на розрахунковому рахунку; в) дебіторську заборгованість; г) залишок коштів на валютному рахунку; г) кредиторську заборгованість. 4. Власний капітал туристської організації включає: а) статутний капітал; б) додатковий капітал; в) банківський кредит; г) кредиторську заборгованість; д)
 7.  Ефективність функціонування туристських організацій
    туристських
 8.  Висновок
    туристського ринку »дозво-ляє зробити висновок про те, що туристський бізнес - це виключи-кові цікавий і досить прибутковий при грамотній орга-нізації вид підприємництва. Практика свідчить про суттєвий вплив рівня професіоналізму засновників і співробітників туристських органі-зацій на результативність турбізнесу. У світлі глобальних еконо-
 9.  Базові принципи організації туристського бізнесу
    туристського
 10.  3.6. Джерела формування оборотних коштів.
    оборотних коштів, виділяють власні і позикові. Власні оборотні кошти - це кошти постійно знаходяться в розпорядженні підприємства і сформовані за рахунок власних ресурсів (прибуток і ін) - У процесі руху власні оборотні кошти можуть заміщатися коштами, які є по суті частиною власних, ці кошти називаються прирівняними до власних, або стійкими
 11.  Контрольний тест по розділу 11
    капіталу, навіть якщо ринок насичений даним видом продуктів (послуг). 4. Вкажіть випадки, коли турбізнес доцільно припинити: а) збитковість виробництва, б) екологічна небезпека виробництва; в) відсутність попиту на туристські продукти або послуги; г) підвищення попиту на туристські продукти або послуги. 5. Головна мета турбізнесу: а) сплата податків до бюджетів різних
 12.  Питання 4.10. Оборотний капітал і його роль в господарському обороті фірми.
    оборотні кошти. Оборотний капітал - це фінансові ресурси, вкладені в об'єкти, використання яких здійснюється фірмою або в рамках одного виробничого циклу, або в рамках відносно короткого календарного періоду часу (як правило, одного року). На відміну від основного капіталу оборотний капітал протягом одного виробничого циклу повністю переносить свою вартість на
 13.  Правова основа туристського бізнесу
    туристського
 14.  Основні економічні показники туристського бізнесу
    туристського
 15.  Глава 11 Виробництво туристських продуктів і послуг
    туристських продуктів і
 16.  Контрольний тест по розділу 111
    туристського бізнесу визначається: а) особливостями технології і кінцевого продукту туристського бізнесу; б) міжнародними економічними відносинами, в) станом національної економіки. 2. Дайте відповідь, яке з тверджень невірно характеризує поняття «комерційний розрахунок»: а) метод державного перерозподілу доходів і прибутку; б) те, що дозволяє визначити
 17.  Глава 10 Виробничі та трудові ресурси туристської діяльності
    туристської
 18.  13.3. Підвищення ефективності підприємництва в туризмі
    капіталу, - продаж зайвого устаткування та іншого майна або здача його в оренду; підвищення якос-ства обслуговування і ремонту основного капіталу; забезпе-чення раціонального використання виробничих потужностей і площ; підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує машини, обладнання та ін-нерних системи організації ; впровадження сучасних техніки та
 19.  Контрольний тест по розділу
    оборотного капіталу; е) вироблення; ж) трудомісткість. 7. Розмежуйте абсолютні та відносні показники порівняй-котельної економічної ефективності туристського бізнесу: а) зниження собівартості; б) зниження фондомісткості; в) зростання виручки; г) приріст рентабельності; д) приріст прибутку; е) порівняння показників прибутку. 8. Виберіть правильні відповіді, що характеризують
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха