Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомУправління фінансами на підприємстві → 
« Попередня Наступна »
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. . Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с., 1998 - перейти до змісту підручника

10.4. Аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної діяльності та фінансових вкладень

Фінансові результати від іншої реалізації виникають за операціями з майном організації. До них відносяться прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, фінансових активів та іншого майна; списання основних засобів з причини морального зносу, здача приміщень в оренду, утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів, анулювання виробничих замовлень (договорів) , припинення виробництва, не дав продукції. Доходи; належні за цими операціями, і витрати, пов'язані з отриманням цих доходів, показуються у звіті (форма № -2) розгорнуто за статтями «Інші операційні доходи» та «Інші операційні витрати». Крім того, у складі операційних доходів і витрат відображаються результати переоцінки майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті (курсові різниці), а також сума належних до сплати окремих видів податків і зборів за рахунок фінансових результатів (на утримання автодоріг, міліції та ін .).

Дані по операційних доходів показуються за мінусом сум податку на додану вартість, відбитим на рахунках бухгалтерського обліку (47 і 48).

При отриманні збитків від іншої реалізації, пов'язаних з перевищенням операційних витрат над доходами, у кожному конкретному випадку слід встановити причини і винуватців утворення цих збитків. Так, причинами утворення збитків від реалізації майна підприємства є, як правило, зниження якості і споживчих властивостей внаслідок тривалого та недбалого його зберігання. Причинами утворення операційних витрат, пов'язаних з анулюванням виробничих замовлень (договорів), припиненням виробництва, не дав продукції можуть бути відсутність матеріальних ресурсів, падіння попиту на продукцію. У разі компенсації витрат на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів за анульованими замовленнями (договорами), прекращенному виробництва, не дав продукцію, відповідні суми відображаються як операційні доходи.

На аналізованому підприємстві операційні доходи за звітний період знизилися, тоді як витрати значно зросли.

Результати від фінансової діяльності утворюються на підприємстві, якщо воно має фінансові вкладення в цінні папери інших організацій або приймає участь у спільній діяльності. Суми належних (що підлягають) відповідно до договорів до отримання (до сплати) дивідендів (відсотків) за облігаціями, депозитами відображаються в бухгалтерському звіті (форма № 2) за статтями «Відсотки до отримання» і «Відсотки до сплати». Доходи, що підлягають отриманню по акціях по терміну, відповідно до установчих документами відображаються у формі № 2 за статтею «Доходи від участі в інших організаціях».

На аналізованому підприємстві доходи, отримані від фінансової діяльності, дозволили забезпечити приріст прибутку звітного року на 16,8 млн. руб., В тому числі за рахунок збільшення суми отриманих відсотків на 0,4 млн. руб . і доходів від участі в інших організаціях на 16,4 млн. руб.

Фінансові результати від позареалізаційних операцій є складовою частиною отриманого прибутку звітного року. В умовах переходу до ринкової економіки їх вплив на формування остаточних фінансових результатів роботи підприємства істотно зросла. Позареалізаційні фінансові результати також відображаються у формі № 2. Перелік доходів і витрат від позареалізаційних операцій затверджений у Законі Російської Федерації «Про податок на прибуток підприємств». До складу інших доходів від позареалізаційних операцій включаються: кредиторська та депонентская заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув: надходження раніше списаних боргів, прибуток минулих років, виявлена ??у звітному році, прибуток, отримана за операціями з тарою; присуджені або визнані боржником штрафи, пені , неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, а також суми, належні до відшкодування заподіяних збитків у зв'язку з порушенням господарських договорів постачальниками; суми страхового відшкодування і покриття з інших джерел збитків від стихійних лих, пожеж, аварій, інших надзвичайних подій; зарахування на баланс майна, що опинилося в надлишку за результатами інвентаризації та ін

До складу інших витрат від позареалізаційних операцій включаються: збитки від списання та недостач матеріальних цінностей, виявлені під час інвентаризації понад норми природного убутку у випадках, коли винуватці не встановлені або в позові відмовлено судом, суми уцінки виробничих запасів, готової продукції і товарів відповідно до встановленого порядку, збитки по операціях з тарою, збитки від списання безнадійних боргів, збитки по операціях минулих років, виявлені в поточному році, збитки від стихійних лих; присуджені або визнані підприємством штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів та ін

Позареалізаційні фінансові результати, як правило, не плануються, тому аналіз зводиться до порівняння сум в динаміці за кілька років. Певною мірою таке порівняння дозволяє судити про організацію роботи маркетингової і фінансової служб підприємства, дотриманні умов господарських договорів (контрактів).

На аналізованому підприємстві в порівнянні з попереднім періодом позареалізаційні доходи знизилися, а витрати зросли майже в 2 рази.

При аналізі позареалізаційних доходів фінансових результатів основна увага має бути зосереджена на позареалізаційних витратах. Слід встановити причини втрат і перевірити правильність і обгрунтованість віднесення їх на збитки. Так, при наявності збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості необхідно з'ясувати, за яких обставин утворилася ця заборгованість, чи було передано справу до арбітражного суду і яке його рішення. Якщо в позові відмовлено судом, то слід з'ясувати мотиви відмови.

Ретельному аналізу повинні бути піддані збитки від стихійних лих. Справа в тому, що нерідко на цю статтю відносять втрати, викликані безгосподарністю, а також збитки щодо недостач і розкраданням.

При аналізі сплачених штрафів, пені та неустойок за порушення умов господарських договорів необхідно з'ясувати, кому і за що сплачено штрафи, які причини і хто є винуватцем. Детальний аналіз позареалізаційних фінансових результатів проводиться за даними облікових регістрів і первинних документів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної діяльності та фінансових вкладень "
 1. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА. АНАЛІЗ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ПРИБУТКУ
  фінансово-економічним показником діяльності комерційного підприємства. Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства від реалізації товарів (робіт, послуг), джерелом інвестицій, формування спеціальних фондів (фонду споживання, накопичення та резервного фонду). Валовий прибуток підприємства - це прибуток від усіх видів діяльності підприємства. У валовий прибуток
 2. Питання 9.2. Формування фінансового результату в сучасних умовах. Склад балансового прибутку.
  Фінансової діяльності. Кінцевий фінансовий результат діяльності - балансовий прибуток (збиток) звітного періоду. Загальний фінансовий результат - прибуток (збиток), яку отримують балансуванням загальної суми всіх прибутків і збитків. Виручка від реалізації характеризує загальний фінансовий результат (валовий дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг), по виручці від реалізації визначають рейтинг
 3. 10.1. Завдання аналізу і джерела інформації
  аналізований період (тобто «горизонтальний аналіз» показників), по-друге, оцінку структури показників прибутку і змін їх структури (що прийнято називати «вертикальним аналізом" показників) по-третє, вивчення хоча б у найзагальнішому вигляді динаміки зміни показників за ряд звітних періодів (тобто «трендовий аналіз» показників), по-четверте, виявлення факторів і причин зміни
 4. Основні теоретичні питання
  аналізу на підприємстві розраховують два показники прибутку: - прибуток від реалізації товарної продукції (Р); - балансовий прибуток (Рбал). Прибуток від реалізації товарної продукції становить основну частину балансового прибутку підприємства. Прибуток від реалізації товарної продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації товарної продукції і собівартістю реалізованої
 5. Тема 4 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  аналізу в комерційному банку . Зовнішній і внутрішній фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз як інструмент економічної ефективності управління банком. Об'єкти фінансового аналізу в банку. Два напрями оцінки при фінансовому аналізі в комерційному банку: системний аналіз фінансових результатів та фінансового стану банку; кількісні методи фінансового аналізу. Основні завдання та функції
 6. 17.1. Поняття прибутку і рентабельності торговельного підприємства
  аналізі використовуються наступні показники прибутку: прибуток від реалізації, прибуток звітного періоду, оподатковуваний і чистий прибуток Прибуток від реалізації (торгова прибуток) визначається як різниця між валовими доходами та витратами на реалізацію товарів. Прибуток звітного періоду включає фінансові результати від реалізації та інших видів діяльності, доходи та витрати від позареалізаційної
 7. 11.3. Прибуток вугільних підприємств і об'єднань
  аналізі всіх сторін діяльності підприємства, обліку всіх наявних резервів виробництва, дотриманні найсуворішого режиму економії. Загальна сума прибутку залежить від обсягу та якості реалізованої продукції, її собівартості та оптових цін. Вона визначається за формулою Пр = Q (Ц-С), де Q - обсяг реалізованої продукції, т; Ц - оптова ціна одиниці продукції з урахуванням якості, грн.; С -
 8. 25.9. Визначення проміжного фінансового результату
  фінансового результату поєднується з урахуванням господарських операцій, результатом яких є формування доходів або збитків організації. Іншими словами, на одних і тих же бухгалтерських рахунках враховують реалізаційні операції та операції з обліку інших доходів, а також витрат організації (від видів діяльності, що не відносяться до звичайних - операційні доходи ^ позареалізаційні доходи і
 9. 3.1 . Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  аналізу динаміки фінансових результатів діяльності підприємства дано в табл. 3.1. Таблиця 3.1 Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності підприємства (тис. руб.) № п / п Показники 1 квартал II квартал Доходи Витрати Доходи Витрати 1 Виручка (валовий дохід) 37234 24500 від реалізації продукції (робіт, послуг) 3456 2274 2 Податок на додану вартість 3 Акцизи
 10. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
  фінансовому) обліку. 4. Розрахунок податкової бази містить такі дані: 1) період, за який визначається податкова база (з початку податкового періоду) наростаючим підсумком; 2) суму доходів від реалізації, отриманих у звітному (податковому) періоді; 3) суму витрат, вироблених в звітному (податковому ) періоді, які зменшують суму доходів від реалізації; 4) прибуток (збиток) від реалізації;
 11. 7.1. Завдання аналізу і джерела інформації. Визначення фінансових результатів
  аналіз фінансових результатів являє собою чи не ключову проблему АФХД. Основні завдання аналізу фінансових результатів, на загальну думку, полягають у оцінці динаміки показників прибутку і рентабельності за аналізований період, у вивченні джерел і структури балансового прибутку, у виявленні резервів підвищення балансового прибутку підприємства та чистого прибутку, що витрачається на виплату
 12. Пястолов С.М.. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с., 2004

 13. 12.3. Виручка від реалізації туристичних продуктів і послуг
  результаті здійснюва-лення статутної діяльності протягом певного періоду часу. Сукупна виручка туристської організації (НД, руб.) Визначається за формулою о д с = р + р + р + н + пр, де про - виручка від реалізації основних продуктів і послуг; д р - виручка від реалізації додаткових продуктів і послуг; р - виручка від реалізації
 14.  30,5, Факторний аналіз прибутку
    аналізу є визначення впливу на кінцевий фінансовий показник окремих його складових. D якості ілюстрації цього аналітичного методу розглянемо факторний аналіз показника прибутку. Насамперед, на підставі даних Звіту про прибутки і збитки складемо таблицю (у тис. руб,) З таблиці видно, що найбільш значущим чинником, що впливає на прибуток організацій: за звітний
 15.  8.2. Формування і розподіл прибутку Поняття виручки від реалізації продукції
    фінансових ресурсів підприємства. Вона формується в результаті діяльності підприємства за трьома напрямками: - основному, - інвестиційному, - фінансовому. Виручка від основної діяльності виступає у вигляді виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Виручка від реалізації продукції - сума грошових коштів, отриманих підприємством за вироблену продукцію, виконані роботи,
 16.  1.2. Фінансовий механізм комерційної організації
    аналіз, фінансове планування, фінансове регулювання, фінансовий контроль. Метою будь-якого комерційного підприємства є організація господарської діяльності з випуску продукції (виконання робіт, надання послуг) для отримання прибутку. На відміну від комерційного некомерційне підприємство не має на меті отримання прибутку. Некомерційні підприємства можуть отримувати
 17.  25.6. Звітна інформація про витрати
    фінансового становища організації, У бухгалтерській звітності також підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація: - витрати по звичайних видах діяльності в розрізі елементів витрат; - зміна величини витрат, що не мають відношення до обчислення собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг у звітному році; - витрати, рапниє величиною відрахувань у зв'язку з утворенням
 18.  III. Облік курсових різниць 11.
    фінансові результати організації як позареалізаційні доходи або позареалізаційні витрати (крім випадків, предусмстрсіних п. 14 цього Положення), Курсова різниця зараховується на фінансові результати організації з мерс се прийняття до бухгалтерського обліку. 14. Курсова різниця, пов'язана з формуванням статутного (складеного) капіталу організації, підлягає віднесенню на се
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха