Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МДУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.4. Факторний аналіз продуктивності праці

 
Аналіз впливу окремих факторів на продуктивність праці можна проводити і за іншою методикою , тобто розрахувати вплив техніко-економічних факторів на середньорічну вироблення одного працюючого (підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміни обсягу і структури продукції, галузевих та інших факторів).
Фактично ефект від дії того чи іншого техніко-економічного фактора на зростання продуктивності праці визначається шляхом розрахунку відносної економії чисельності працівників.
Аналітичні розрахунки проводяться в такій послідовності:
1 . Визначається фактичне відносне вивільнення чисельності промислово-виробничого персоналу в порівнянні з попереднім звітним періодом під впливом всіх факторів, що впливають на продуктивність праці, наступним чином:

де - середньооблікова чисельність виробничого персоналу за звітом; - обсяг продукції за звітом; - середньорічна виробіток на одного працюючого в попередньому звітному періоді, руб.; - розрахункова чисельність промислово-виробничого персоналу, що визначається як відношення до або як добуток середньооблікової чисельності персоналу за попередній звітний період і коефіцієнта зростання обсягу продукції за звітом порівняно з попереднім звітним періодом.
Щоб усунути вплив зміни договірних цін, доцільно робити розрахунки виходячи з випуску продукції та продуктивності праці в натуральному вираженні.
У друкарні = 784,8 млн. уч. кр.-Отт., = 897,5 млн. уч. кр.-Отт., - 962 чол., = 0,816 млн. уч.кр.-Отт. Звідси розрахункова чисельність працюючих складе 1100 чол. (897,5 / 0,816), а відносна економія - 138 чол. (962-1100 або 962 - (897,5 / 0,816)).
2. Розраховується вплив техніко-економічних факторів на зростання продуктивності праці шляхом визначення відносного вивільнення робочої сили. При цьому розрахунки необхідно виконувати в певній послідовності, щоб усунути подвійний рахунок економії чисельності персоналу. В якості базових даних використовуються матеріали звітного періоду, що передує аналізованому.
У першу чергу визначається відносна економія чисельності працюючих у зв'язку з підвищенням технічного рівня виробництва на основі механізації та автоматизації виробничих процесів, впровадження прогресивної технології, модернізації діючого обладнання, впровадження нових, більш ефективних видів матеріалів, підвищення якості продукції тощо
Відносне вивільнення працюючих у зв'язку зі зменшенням трудомісткості продукції в результаті проведення заходів щодо підвищення технічного рівня виробництва можна визначити за формулою

де, - витрати праці на одиницю продукції відповідно до і після впровадження заходу, нормо-год, чол -год; - фактичний обсяг випуску продукції в натуральному вираженні; - термін дії даного заходу в звітному році, міс.; - бюджет робочого часу одного робітника в попередньому (базовому) періоді, год; - коефіцієнт виконання норм виробітку в попередньому (базовому) періоді .
Відносне вивільнення робочої сили можна визначити і за іншою формулою:
.
де - зниження трудомісткості продукції в результаті заходів щодо підвищення технічного рівня виробництва (%), що визначається за формулою , - відсоток зростання продуктивності праці; - коефіцієнт, що враховує термін дій даного заходу в звітному періоді, який визначається як відношення числа місяців дії даного заходу до 12; - коефіцієнт поширення даного заходу, що характеризує питома вага робітників, зайнятих на даній ділянці (обладнанні), де впроваджується захід, у загальній чисельності працюючих Р, тобто.
Економію робітників за рахунок зростання продуктивності обладнання (нового або модернізованого порівняно з діючим) можна визначити за формулою
,
де W - загальна кількість одиниць обладнання; - число одиниць обладнання, що не піддається технічному вдосконаленню (модернізації) або заміні; - число одиниць знову впроваджуваного або модернізованого обладнання; - середній ріст продуктивності нового і модернізованого обладнання в порівнянні з діючим,%; - термін дії даного заходу.
Наприклад, в результаті вдосконалення технології виготовлення фотоформ трудомісткість однієї форми знизилася на 2 нормо-ч. За звітний період їх було виготовлено 7436. Захід було впроваджено в березні, тобто коефіцієнт дії дорівнює 0,75 (9/12), бюджет часу одного робітника становить 1738 ч. Звідси відносне вивільнення робітників становитиме 6,4 чол. ((2х7436х0, 75) / 1738)
3. Далі визначається відносна економія (збільшення) чисельності персоналу у зв'язку зі зміною обсягу і структури виробництва.
Відносна економія чисельності промислово-виробничого персоналу у зв'язку із зростанням обсягу виробництва зумовлена ??тим, що чисельність допоміжних робітників і службовців, тобто всіх категорій працюючих, крім основних виробничих робітників, збільшується в меншій мірі, ніж обсяг виробництва. Економію чисельності під впливом цього фактора розраховують за формулою
,
де - чисельність промислово-виробничого персоналу, крім основних виробничих робітників, у базовому періоді; - приріст обсягу продукції в звітному періоді,%; - відсоток збільшення чисельності промислово-виробничого персоналу, крім основних виробничих робітників, у зв'язку із зростанням обсягу виробництва.
У друкарні чисельність допоміжних робітників та інших категорій працюючих у попередньому звітному періоді становила 542 чол. При збільшенні обсягу продукції в натуральному вираженні на 103,5% за звітом у порівнянні з попереднім роком чисельність персоналу, крім основних виробничих робітників, зменшилася на 10,5%.

Таким чином у зв'язку із зростанням обсягу виробництва та зменшенням інших категорій персоналу, крім основних робітників, відносна економія склала 75,8 чол.
Істотний вплив на рівень продуктивності праці одного працюючого роблять зміни в структурі продукції, що випускається. Це обумовлено різною трудомісткістю окремих видів продукції. Тому збільшення питомої ваги продукції з більш високою трудомісткістю в загальному її обсязі вимагає додаткових витрат праці, а зниження дає додаткову економію. Економія працюючих за рахунок впливу цього фактора визначається порівнянням середньої трудомісткості продукції звітного та попереднього періодів в одних і тих же одиницях питомої трудомісткості (число нормо-годин або середньооблікова чисельність робітників на одиницю продукції у вартісному вираженні). При цьому використовується формула

де - питома вага робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу у попередньому звітному періоді; - середні витрати праці (чисельність робітників) на 1000 руб. продукції за звітом; - те ж, у попередньому звітному періоді.
У попередньому періоді на 1000 кр .-Отт. доводилося 0,19 чол., а у звітному році - 0,2 чол., Звідси у зв'язку із збільшенням випуску більш трудомісткої продукції (книжково-журнальної, изоизданий) друкарні було потрібно працюючих на 43,6 чол. більше, ніж в попередньому періоді:
4. Після того як встановлено вплив чинників, включених в групи «Підвищення технічного рівня виробництва» і «Зміна обсягу і структури виробництва», визначається економія чисельності працюючих у зв'язку з удосконаленням управління, організації виробництва і праці. Сюди відносяться заходи щодо укрупнення цехів, поліпшенню структури і схеми управління, підвищенню норм виробітку і норм обслуговування, скорочення втрат робочого часу, зменшення числа робітників, що не виконують норм виробітку, скороченню втрат від шлюбу тощо
Економія чисельності в результаті вдосконалення управління виробництвом обчислюється шляхом зіставлення чисельності апарату управління в попередньому звітному році і звітному періоді з урахуванням термінів впровадження заходів за формулою
.
У зв'язку з удосконаленням управління виробництвом в друкарні вивільнилося 6 чол. Термін впровадження заходу - червень, тобто = 6/12 = 0,5. Звідси = 6х0, 5 = 3чел.
Для обчислення економії чисельності у зв'язку з підвищенням норм вироблення і норм обслуговування використовується формула

де - число одиниць обладнання за звітом, на якому були підвищені норми обслуговування;, - норма обслуговування в попередньому і звітному періодах відповідно.
Важливо визначити економію чисельності персоналу у зв'язку з впровадженням технічно обгрунтованих норм натомість дослідно-статистичних, а також у зв'язку з переглядом застарілих норм виробітку (часу) на базі проведення заходів з НОТ.
Вивільнення чисельності працюючих під впливом цього чинника можна визначити за формулою, наведеною на с. 272, якщо є дані про зниження трудомісткості, або за формулою

де - економія чисельності в результаті підвищення норм виробітку, чол.; - підвищення норм виробітку в результаті здійснення заходів щодо впровадження НОТ,%; - питома вага робітників-відрядників в чисельності промислово-виробничого персоналу в базовому періоді; - розрахункова чисельність, тобто чисельність на фактичний обсяг продукції виходячи з виробітку одного працюючого в базовому періоді; - зміна чисельності під впливом всіх груп факторів за вирахуванням економії чисельності службовців.
Збільшення корисного фонду робочого часу одного робітника - важливий фактор зростання продуктивності праці. Цьому сприяє поліпшення умов праці та медичного обслуговування, вдосконалення матеріально-технічного постачання, зміцнення трудової дисципліни та інші заходи. Вивільнення чисельності працюючих за рахунок скорочення втрат робочого часу розраховується за формулою
,
де - число днів (годин), відпрацьованих одним робочим за звітом в середньому; - те ж, в базовому періоді ; - питома вага робітників у базовому періоді в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу.
У звітному році кожен робочий друкарні відпрацював в середньому 216,2 дня без обліку роботи у вихідні та святкові дні, а в попередньому році - 207,1 дня. У загальній чисельності виробничого персоналу питома вага робітників склав 0,7925 (см.табл.10.2). Звідси відносне зменшення чисельності персоналу у зв'язку із збільшенням корисного фонду робочого становить 33,7 чол.:
= (207,1 - 216,2 / 216,2) x0, 7925х (1100 - 6,4 - 75,8 + 43,6 - 3) = -0,04 x0, 7925x1058, 4 = - 33,6 чол.
Для визначення економії чисельності у зв'язку з скороченням внутрізмінних простоїв використовується формула

де - внутрішньозмінні простої в попередньому звітному періоді,%; - те ж, у звітному періоді.
Слід визначати і економію чисельності працюючих у зв'язку з скороченням нераціональних витрат робочого часу, викликаних наявністю шлюбу, відхилень від нормальних умов і т.д. Для цього користуються формулою

де - втрати від браку у відсотках до виробничої собівартості товарної продукції за звітом за попередній період; - те ж, у звітному періоді; - середньооблікова чисельність робітників у попередньому періоді.
Аналогічно розраховується вплив зміни втрат часу у зв'язку з наявністю відхилень від нормальних умов.
По закінченні розрахунку впливу окремих техніко-економічних факторів на чисельність промислово-виробничого персоналу складається зведена таблиця (табл. 10.6), в якій відбивається також зміна продуктивності праці за рахунок кожного техніко-економічного чинника, що обчислюється за формулами:

де - зміна продуктивності праці за рахунок техніко-економічного фактора i; - те ж, за рахунок усіх факторів, тобто i = 1,2, ..., n; - зміна чисельності за рахунок i-го техніко-економічного фактора; - розрахункова чисельність промислово-виробничого персоналу.
Таблиця 10.6
Вплив техніко-економічних факторів на продуктивність праці

Техніко-економічні фактори

Відносна економія, чол.

Підвищення (+), зниження (-) зростання продуктивності праці

1. Підвищення технічного рівня виробництва
 в тому числі:
 вдосконалення технології виготовлення фотоформ
 інші заходи

 -6,4

 +0,58

 2. Зміна обсягу і структури продукції
 в тому числі:
 обсяг продукції
 структури продукції

 -75,8
 43,6

 +7,37
 -4,13

 3. Вдосконалення організації управління, організації виробництва і праці
 в тому числі:
 вдосконалення структури управління
 поліпшення використання робочого часу
 інші заходи

 -3
 -33,6

 +0,27
 +3,15

 Всього

 -138

 +14,3

 У табл. 10.6 наведено дані лише по тих заходам, за якими були зроблені розрахунки. Важливо, щоб вивільнення (збільшення) працівників визначалося по максимальному числу заходів, які впливають на продуктивність праці. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.4. Факторний аналіз продуктивності праці"
 1.  ПИТАННЯ 9 Детермінованого факторного аналізу
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 2.  Аддитивная модель.
    факторна модель, що відображає залежність обсягу виробництва від числа робітників та їх продуктивності праці. V = N-Р, пр / де V - обсяг виробництва за рік; N - середньорічна чисельність працівників на підприємстві; Р (- середньорічна вироблення одним робочим. У загальному вигляді мультипликативную модель можна представити формулою: v _ гі Y ~ \ \ Xi, i = 1,2 ... п. Кратна модель. Це
 3.  ПИТАННЯ 8 ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. ПОНЯТТЯ І ТИПИ факторний аналіз
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. У загальному випадку можна виділити наступні основні етапи факторного аналізу: 1. Постановка цілей аналізу. 2. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні показники. Чим більше факторів досліджується, тим точніше буде проведено аналіз,
 4.  Детермінованого факторного аналізу. Індексного методу
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 5.  7.1. Залежність між економічними явищами як передумова прогнозування
    факторні. Балансова зв'язок показників характеризує відповідність двох елементів (попиту та пропозиції, доходів і витрат, виробництва і споживання, наявності робочої сили і потреб у ній і т.п.). Відповідність розуміється як рівність або, менш жорстко, як достатність ресурсів для покриття потреб. Методичний інструмент прогнозування балансових зв'язків - баланси і
 6.  Детермінованого факторного аналізу. СПОСІБ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 7.  Основні теоретичні питання
    факторному аналізі динаміки продуктивності праці. Показники виконання норм виробітку. Методичні вказівки Під продуктивністю праці розуміють випуск продукції в одиницю витрат праці. Продуктивність праці може бути виміряна за допомогою прямих і зворотних величин. Прямий величиною продуктивності праці є показник виробітку: w = 1, Т де
 8.  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
    факторної моделі: ВП = ФО Ф. с; Вплив зміни факторів (середньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі) hf обсяг виробництва може бути розраховане за допомогою різних методів факторного аналізу: ланцюговими підстановками, методом абсолютних і відносних різниць і т. д. На рівень фондовіддачі впливають такі чинники: фондовіддача активної частини основних виробничих
 9.  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
    факторного аналізу. Таблиця 18. Вихідні дані Показник Минулий рік Звітний рік Абс. відхилення Питома вага робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу,% 70 72 2 Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, дні 215 214 -1 Середня тривалість робочого дня, год. 6,5 6,6 0,1 Середньогодинна вироблення робочого, руб. 100102 2
 10.  53.3. Компонентний аналіз
    факторного аналізу. У завданнях зниження розмірності і класифікації зазвичай використовуються т перших компонент
 11.  Екзаменаційні квитки
    факторний аналіз прибутку. Квиток 2 січня. Російські традиції в економічному аналізі. Вимоги міжнародних стандартів управлінського обліку. 2. Показники, що характеризують рівень розвитку організації праці. 3. Завдання на розрахунок показників ліквідності. Квиток 3 Розділ 1. Принципи традиційного економічного аналізу, їх переваги і недоліки. 2. Показники, що характеризують
 12.  10.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
    факторної моделі [21, с. 396]: де - прибуток від продажів; - середньорічна чисельність персоналу працівників; - обсяг продажів продукції; СБ - середньорічна сума капіталу підприємства; - вартість товарної продукції в діючих цінах. Ставлення характеризує рентабельність продажів, - оборотність капіталу (число оборотів), - капіталовооруженность праці. Таким чином, перша модель дозволяє
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха