Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомОрганізація виробництва → 
« Попередня Наступна »
О.Г. Турова. # Організація виробництва та управління підприємством: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

10.4. Організація виробничих процесів в часі

Для забезпечення раціонального взаємодії всіх елементів виробничого процесу та впорядкування виконуваних робіт в часі і в просторі необхідно формування виробничого циклу виробу.

Виробничим циклом називається комплекс певним чином організованих у часі основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, необхідних для виготовлення певного виду продукції. Найважливішою характеристикою виробничого циклу є його тривалість.

Тривалість виробничого циклу - це календарний період часу, протягом якого матеріал, заготівля або інший оброблюваний предмет проходить всі операції виробничого процесу або певної його частини і перетворюється на готову продукцію. Тривалість циклу виражається в календарних днях або годинах. Структура виробничого циклу включає час робочого періоду і час перерв. Протягом робочого періоду виконуються власне технологічні операції і роботи підготовчо-заключного характеру. До робочого періоду відносяться також тривалість контрольних і транспортних операцій і час природних процесів. Час перерв обумовлено режимом праці, міжопераційного пролежування деталей і недоліками в організації праці і виробництва.

Час міжопераційного пролежування визначається перервами оптовості, очікування і комплектування. Перерви партіонності виникають при виготовленні виробів партіями і зумовлені тим, що оброблені вироби пролежівают, поки вся партія не пройде через дану операцію. При цьому виходять з того, що виробничої партією називається група виробів одного і того ж найменування і типорозміру, що запускаються у виробництво протягом певного часу при одному і тому ж підготовчо-заключному періоді. Перерви очікування викликаються неузгодженою тривалістю двох суміжних операцій технологічного процесу, а перерви комплектування - необхідністю очікування того часу, коли будуть виготовлені всі заготовки, деталі або складальні одиниці, що входять в один комплект виробів. Перерви комплектування виникають при переході від однієї стадії виробничого процесу до іншої.

У найбільш загальному вигляді тривалість виробничого циклу Т виражається формулою

Т = Т + T + Т + Т + Т + Т + Т, (10.1)

де Т - час технологічних операцій; T - час робіт підготовчо-заключного характеру; Т - час природних процесів; Т - час контрольних операцій; Т - час транспортування предметів праці; Т - час міжопераційного пролежування (внутрішньозмінні перерви) ; Т - час перерв, обумовлених режимом праці.

Тривалість технологічних операцій і підготовчо-заключних робіт в сукупності утворює операційний цикл Т.

Операційний цикл - це тривалість закінченої частини технологічного процесу, виконуваної на одному робочому місці.

Методи розрахунку тривалості виробничого циклу. Необхідно розрізняти виробничий цикл окремих деталей і цикл виготовлення складальної одиниці або виробу в цілому. Виробничий цикл деталі звичайно називають простим, а вироби або складальної одиниці - складним. Цикл може бути одноопераційних і багатоопераційним. Тривалість циклу багатоопераційного процесу залежить від способу передачі деталей з операції на операцію. Існують три види руху предметів праці в процесі їх виготовлення: послідовний, паралельний і паралельно-послідовний.

При послідовному виді руху вся партія деталей передається на наступну операцію після закінчення обробки всіх деталей на попередній операції. Перевагами цього методу є відсутність перерв у роботі обладнання та робочого на кожній операції, можливість їх високого завантаження протягом зміни. Але виробничий цикл при такій організації робіт є найбільшим, що негативно позначається на техніко-економічних показниках діяльності цеху, підприємства. При паралельному виді руху деталі передаються на наступну операцію транспортної партією відразу після закінчення її обробки на попередній операції. У цьому випадку забезпечується найбільш короткий цикл.

Але можливості застосування паралельного виду руху обмежені, так як обов'язковою умовою його реалізації є рівність або кратність тривалості виконання операцій. В іншому випадку неминучі перерви в роботі устаткування і робітників. При паралельно-послідовному виді руху деталей з операції на операцію вони передаються транспортними партіями або поштучно. При цьому відбувається часткове поєднання часу виконання суміжних операцій, а вся партія обробляється на кожній операції без перерв. Робочі та обладнання працюють без перерв. Виробничий цикл довший в порівнянні з паралельним, але коротше, ніж при послідовному русі предметів праці.

Розрахунок циклу простого виробничого процесу. Операційний виробничий цикл партії деталей при послідовному виді руху розраховується так:

(10.2)

де n - кількість деталей у виробничій партії, шт.; R - число операцій технологічного процесу; t - норма часу на виконання кожної операції, хв; С - кількість робочих місць, зайнятих виготовленням партії деталей на кожній операції.

Рис. 10.4, а. Графік виробничих циклів при послідовному русі партій деталей

Схема послідовного виду руху представлена ??на рис. 10.4, а. За даними, наведеними в схемі, розраховується операційний цикл партії, що складається з трьох деталей, оброблюваних на чотирьох робочих місцях:

Формула для розрахунку тривалості операційного циклу при паралельному виді руху:

(10.3)

де - час виконання операції, найтривалішою в технологічному процесі, хв.

Рис. 10.4, б. Графік виробничих цікловпрі паралельно-послідовному русі партій деталей

Графік руху партії деталей при паралельному русі наведено на рис. 10.4, б. За графіком можна визначити тривалість операційного циклу при паралельному русі:

При паралельно-послідовному вигляді руху відбувається часткове поєднання в часі виконання суміжних операцій. Існує два види поєднання суміжних операцій у часі. Якщо час виконання наступної операції більше часу виконання попередньої операції, то можна застосовувати паралельний вид руху деталей. Якщо час виконання наступної операції менше часу виконання попередньої, то прийнятний паралельно-послідовний вид руху з максимально можливим суміщенням в часі виконання обох операцій. Максимально поєднані операції при цьому відрізняються один від одного на час виготовлення останньої деталі (або останньої транспортної партії) на наступній операції.

Рис. 10.4, в. Графік виробничих циклів при паралельному русі партій деталей

Схема паралельно-послідовного виду руху наведена на рис. 10.4, в. У даному випадку операційний цикл буде менше, ніж при послідовному виді руху, на величину суміщення кожної суміжній пари операцій: перша і друга операції - АВ - (3 - l) t; друга і третя операції - ВГ = А'Б '- (3 -1) t; третя і четверта операції - ДЕ - (3 - 1) t (де t і t мають більш короткий час t з кожної пари операцій).

Формули для розрахунку

При виконанні операцій на паралельних робочих місцях:

(10.4)

При передачі виробів транспортними партіями:

(10.5)

де - час на виконання найбільш короткою операції.

Приклад розрахунку тривалості циклу за формулою (10.5):

Виробничий цикл виготовлення партії деталей включає не тільки операційний цикл, а й природні процеси і перерви, пов'язані з режимом роботи , та інші складові. У цьому випадку тривалість циклу для розглянутих видів руху визначається за формулами:

(10.6)

(10.7)

(10.8)

де r - кількість технологічних операцій; С - кількість паралельних робочих місць, зайнятих виготовленням партії деталей на кожній операції; t - час міжопераційного пролежування між двома операціями, год; Т - тривалість однієї робочої зміни, год; d - число змін; К - запланований коефіцієнт виконання норм на операціях; К - коефіцієнт переведення робочого часу в календарне; Т - тривалість природних процесів.

Розрахунок тривалості циклу складного процесу

Виробничий цикл виробу включає цикли виготовлення деталей, складання вузлів і готових виробів, випробувальних операцій. При цьому прийнято вважати, що різні деталі виготовляються одночасно. Тому у виробничий цикл вироби включається цикл найбільш трудомісткою (ведучої) деталі з числа тих, які подаються на перші операції складального цеху. Тривалість виробничого циклу виробу може бути розрахована за формулою

(10.9)

де Т - тривалість виробничого циклу виготовлення провідної деталі, календ. дн.; Т - тривалість виробничого циклу складальних і випробувальних робіт, календ. дн.

Для визначення тривалості циклу складного виробничого процесу може бути використаний графічний метод. Для цього складається циклової графік. Попередньо встановлюються виробничі цикли простих процесів, що входять у складний. За циклової графіком аналізується термін випередження одних процесів іншими і визначається загальна тривалість циклу складного процесу виробництва виробу або партії виробів як найбільша сума циклів пов'язаних між собою простих процесів і міжопераційних перерв. На рис. 10.5 наведено циклової графік складного процесу. На графіку справа наліво в масштабі часу відкладаються цикли часткових процесів, починаючи від випробувань і закінчуючи виготовленням деталей.

Рис. 10.5. Цикл складного процесу

Шляхи та значення забезпечення безперервності виробничого процесу та скорочення тривалості циклу

Високий ступінь безперервності процесів виробництва і скорочення тривалості виробничого циклу має велике економічне значення: знижуються розміри незавершеного виробництва і прискорюється оборотність оборотних коштів, поліпшується використання обладнання та виробничих площ, знижується собівартість продукції. Дослідження, виконані на ряді підприємств м. Харкова, показали, що там, де середня тривалість виробничого циклу не перевищує 18 днів, кожен витрачаються рубль забезпечує отримання продукції на 12% більше, ніж на заводах, де тривалість циклу дорівнює 19-36 дням, і на 61% більше, ніж на заводі, де продукція має цикл вище 36 днів.

Підвищення рівня безперервності виробничого процесу і скорочення тривалості циклу досягаються, по-перше, підвищенням технічного рівня виробництва, по-друге - заходами організаційного характеру. Обидва шляхи взаємопов'язані і доповнюють один одного.

Технічне вдосконалення виробництва йде в напрямку впровадження нової технології, прогресивного обладнання і нових транспортних засобів. Це веде до скорочення виробничого циклу за рахунок зниження трудомісткості власне технологічних і контрольних операцій, зменшення часу на переміщення предметів праці.

Організаційні заходи мають передбачати:

- зведення до мінімуму перерв, викликаних міжопераційного пролежування, і перерв партіонності за рахунок застосування паралельного та паралельно-послідовного методів руху предметів праці і поліпшення системи планування;

- побудова графіків комбінування різних виробничих процесів, що забезпечують часткове поєднання в часі виконання суміжних робіт і операцій;

- скорочення перерв очікування на основі побудови оптимізованих планів- графіків виготовлення продукції і раціонального запуску деталей у виробництво;

- впровадження предметно-замкнутих і подетально-спеціалізованих цехів і ділянок, створення яких зменшує довжину внутрішньоцехових і міжцехових маршрутів, скорочує витрати часу на транспортування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Організація виробничих процесів в часі "
 1.  Глава 10 Виробничий процес і основні принципи його організації
    організації
 2.  1.5. Виробничий процес у вугільному підприємстві
    організація виробництва - це забезпечення життєдіяльності технологічного процесу відповідно до наміченого процесом і поставленими цілями. Таким чином, у виробничому процесі беруть участь: технологічні процеси та операції, технологічне обладнання та кваліфіковані кадри. Для організації виробничого процесу на шахті складається найбільш ефективна модель
 3.  4.2. Основи організації підготовки виробництва
    організації підготовки виробництва. Головне завдання підготовки виробництва - створення та організація випуску нових виробів. Для її вирішення необхідно чітко поєднувати всі різноманітні процеси підготовки виробництва, раціонально поєднувати особисті і речові елементи процесу створення нової техніки, визначати економічні відносини між учасниками робіт з підготовки виробництва. Процеси
 4.  3.1. Загальні положення
    виробничих фондів. Економічна сутність виробничих фондів полягає в тому, що засоби виробництва, що у освіті вартості продукту, залежно від їх ролі в процесі виробництва поділяються на основні та оборотні. Характер матеріально-технічної бази будь-якого підприємства у вирішальній мірі визначається досконалістю знарядь праці (машин, устаткування, приладів), з
 5.  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ, СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
    організація виробництва, брак робочих, низький рівень забезпеченості матеріалами, деталями і т. д. Інтенсивний показник використання устаткування розраховується як відношення фактичного обсягу випущеної продукції за період до максимально можливого Інтенсивна навантаження основних фондів призводить до зниження собівартості продукції і зростання продуктивності. Крім розрахунку цих
 6.  Глава 5 Облік процесу постачання та матеріально-виробничих запасів
    виробничих
 7.  10.1. Поняття про виробничий процес
    організаційному плані виробничі процеси поділяються на прості і складні. Простими називаються виробничі процеси, що складаються з послідовно здійснюваних дій над простим предметом праці. Наприклад, виробничий процес виготовлення однієї деталі чи партії однакових деталей. Складний процес являє собою поєднання простих процесів, здійснюваних над безліччю
 8.  8.5. Оборотність оборотних коштів
    організація безперебійної ремонтної служби; прискорення розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію; підтримання в межах норм залишків розкривних і гірничо-підготовчих робіт. У нових умовах господарювання окремі стадії кругообігу оборотних коштів набувають особливого значення. На першій стадії, коли авансовані грошові кошти перетворюються в товари, необхідно таким
 9.  11.2. Організація виробництва туристських продуктів і послуг. Виробнича потужність туристської організації
    організації вчасно і підготовлено приступити до виробництва продуктів і послуг. Виробничий процес у туріз-ме - це процес виробництва туристських продуктів і надання послуг, тобто послідовне проведення цільових робіт на різних ділянках туристської організації. Принципи раціональної організації процесу виробництва продуктів і послуг можна розділити на дві
 10.  7.3. Фактори, що впливають на величину прибутку
    організації виробництва і праці та ін; продуктивність праці; стан і ефективність виробничого і фінансового планування. Внутрішні чинники діляться на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і, в свою чергу, можуть підрозділятися на екстенсивні і
 11.  6.1. Технологія організації підприємництва в туризмі
    організаційних за-ходів, які дозволяють бізнесменові переконатися в правильно-сті свого вибору і доцільності здійснення того чи іншого виду турбізнесу. Організація туристського бізнесу - це сукупність процес-сов (операцій, заходів), що ведуть до утворення і здійснений-ствованию взаємозв'язків між учасниками туристської діяльно-сти для отримання
 12.  Глава 5. Облік процесу постачання та матеріально-виробничих запасів
    організацію? 12. Якими документами оформляється витрачання виробничих запасів? 13. Як організувати аналітичний облік виробничих запасів на складі та в бухгалтерії? 14. У чому сутність оперативно-бухгалтерського та сальдового методу обліку виробничих запасів? 15. Як здійснюється синтетичний облік виробничих запасів? 16. Як здійснюється облік матеріалів у
 13.  ЗАВДАННЯ
    організаційних причин склали 39 годин, планова трудомісткість однієї деталі 1,5 години, фактично виготовлено протягом місяця 220 деталей. На дільниці цеху встановлено 10 верстатів. Режим роботи - дві зміни. Витрати на переналагодження і ремонт верстатів становлять 10% до режимного фонду часу. Норма часу на виготовлення однієї деталі - 2 години. Середній відсоток перевиконання норм - 115. Фактично
 14.  ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПРОМИСЛОВОСТІ
    виробничого процесу, іменовані засобами виробництва: машини, верстати, сировину, паливо і т. д. Ці речові елементи виробничого процесу називають виробничими фондами. Залежно від особливостей участі у виробничому процесі фонди підприємства діляться на дві великі групи: основні фонди та оборотні фонди. Основні фонди - це вся сукупність
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха