ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

10.4. Трудові ресурси туристських організацій

Елементи основного і оборотного капіталу, розглянуті раніше у складі майна туристської організації, є базо-вими факторами виробництва. Провідна роль належить кадро-вому потенціалу туристської організації. Саме від персоналу залежить, наскільки ефективно використовуються фактори виробництв-ва і наскільки успішно працює господарюючий суб'єкт туризму.

Трудові ресурси - це облікова чисельність співробітників (штатних, сумісників, тимчасових) різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих у виробництві туристських про-дуктів і послуг.

Залежно від виконуваних функцій і рівня профе-налізм співробітники туристських організацій поділяються на п'ять категорій: керівники, фахівці, службовці, робітники, молодший обслуговуючий персонал.

Керівники - працівники, що займають посади керуй-телей підприємства і структурних підрозділів, а також замести-ки за такими посадами: директора, начальники, завідую-щие, головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер та ін .). Співробітники даної категорії, як правило, мають вищу спеціальну освіту і значний стаж роботи за фахом. Вони організують виробництво туристських продуктів і послуг, приймають управлінські рішення, вирішують складні про-виробничі завдання, усувають конфлікти.

Фахівці - працівники, які мають вищу або спеціальну освіту і володіють спеціальними знаннями і навичками, що займають певні посади: бухгалтери, економісти, техніки, юристи та ін

Службовці - працівники, що здійснюють підготовку та оформлений-

ня документів, облік і контроль, господарське обслуговування і де-лопроізводство: касири, діловоди, секретарі, експедитори та ін Співробітники даної категорії, як правило, мають середню тих - ническое освіту або свідоцтво про закінчення курсів.

Робочі - працівники, безпосередньо зайняті виробництвом туристських продуктів і послуг. У турфірмах до робочих можна відне-сти менеджерів з розробки турів, в готелях - покоївок, в ресторанах - офіціантів.

Молодший обслуговуючий персонал - особи, що займають поса-

ності по догляду за службовими приміщеннями (двірники, прибиральниці та ін), а також з обслуговування робітників і службовців ( кур'єри, розсильні та ін.)

Ефективність турбізнесу визначається кваліфікацією і від-

ветственно кожного співробітника. Тому при підборі кадрів важливо переконатися в достатності їх знань, умінь і навичок.

Співвідношення чисельності співробітників окремих категорій і їх загальної чисельності характеризує структуру трудових ресурсів туристської організації. Структурна характеристика персоналу визначається рівнем механізації, обсягами виробництва, трудо-місткістю туристських продуктів і послуг, а також галузевої належності суб'єкта туризму. Кадрова структура туристських організацій має як суттєві відмінності, так і спільні риси. Наприклад, питома вага керівників у готелі становить по-рядка 23-25%, тоді як для ресторану та фірми цей показу-

тель значно нижче (2-7%). Можна відзначити характерне для всіх туристських організацій переважання робітників у загальній чисельності співробітників (більше 50%), що відповідає принципу оптимальних організації виробництва.

Трудова (кадрова) структура туристської організації повинна бути максимально наближена до оптимального стану, тобто забезпечувати задані результати праці при обгрунтованих трудо-вих витратах. Формування оптимальної структури досягається нормуванням.

Нормування праці - процес визначення необхідних за-трат і результатів праці, встановлення співвідношення між чисельністю співробітників різних категорій і числом одиниць обслугову-вання.

Для нормування праці використовуються нормативи і єдині (типові) норми, які є кількісними характери-стиками трудових ресурсів. На підприємствах сфери туризму можуть встановлюватися норми часу, трудомісткості операцій, виробки, обслуговування, чисельності, керованості. При цьому основ-ве місце в нормативних матеріалах з праці відводиться нормам часу. Норма часу - тривалість робочого часу, необхідного для виконання певного виду робіт. Напри-заходів, в готелях розробляються норми часу на виконання збиральних робіт.

Сукупність перерахованих характеристик і показників мо-же дати уявлення про кількісний, якісному і струк-турном стан трудових ресурсів (персоналу) в певний момент часу. Однак ці характеристики непостійні і нахо-дятся в безперервному зміну.

У статистичній звітності з праці передбачені показате-ли руху робочої сили, що характеризують зміну списочно-го складу працівників, зайнятих у діяльності туристської органі-зації. Для аналізу даних про прийом та вибуття працівників ісчіс-ляють коефіцієнти обороту і плинності кадрів, а також коефіцієнт сталості працівників.

Коефіцієнт обороту співробітників туристських організацій ис-

числяется окремо за прийнятими (до пр,%) і по вибулим (до и?,%)

про про

співробітникам за такими формулами:

пр пр з

о

? 1ОО,

Чс

?

К? = З

? 1ОО,

де

Чс

ЧПР - загальне число прийнятих на роботу співробітників в встановлений-

ном періоді, чол.;

? - Загальне число вибулих співробітників в установленому пе-ли, чол.;

Чс - середньооблікова чисельність співробітників у встановленому періоді, чол.

У чисельність прийнятих співробітників спискового (штатного) складу включаються особи, зараховані у звітному періоді в дан-ную організацію наказом про прийом на роботу в результаті вос-полнения вакансій, а також розширення, реорганізації виробниц-ства , збільшення змінності роботи і т.п. У чисельність прийнятих співробітників спискового складу не включаються зовнішні сумісності-тели і співробітники, які виконували роботу за договорами цивільно-правового характеру.

У чисельність вибулих співробітників включаються особи, оста-вившись роботу в даній організації, незалежно від підстав (розірвання трудового договору, переклад в іншу організацію тощо), догляд або переклад яких оформлений наказом, а також ви-колишні у зв'язку зі смертю. У чисельність вибулих співробітників спискового складу не включаються зовнішні сумісники і со-трудники, що виконували роботу за договорами цивільно-правового характеру.

Середньооблікова чисельність співробітників за місяць обчислює-

ся шляхом підсумовування облікової чисельності співробітників за ка-ждий календарний день місяця, тобто з 1-го по 30-е або 31-е (для лю-того - по 28-е або 29-е число), включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, і розподілу отриманої суми на число календарних днів місяця.

Чисельність співробітників облікового складу за вихідний або святковий (неробочий) день приймається рівної облікової чисельності співробітників за попередній робочий день.

Зростання

До пр, як правило, свідчить про розширення діяч-

ності туристської організації і розглядається як позитивна

тенденція, а зростання

К? , Навпаки, - про згортання виробництва та

скороченні штатів або реорганізації туристського бізнесу.

Коефіцієнт плинності кадрів (Кт,%) обчислюється як відно-шення чисельності звільнених за прогул і інші порушення трудової дисципліни і пішли за власним бажанням у встановленому періоді до середньооблікової чисельності працівників за цей період , тобто за формулою

прог со?

К = Чс

+ Чс

Чс

? 1ОО,

де

Чпрог - чисельність звільнених за прогул і порушення трудової

со? з

дисципліни співробітників в установленому періоді, чол.;

- чисельність тих, що пішли за власним бажанням співро-ників у встановленому періоді, чол.

Зростання Кт свідчить про неефективну кадрову політику туристської організації, яка призводить до того, що спеціалі-сти йдуть до конкурентів. Цей показник вимагає до себе особливої ??уваги, так як плинність кадрів неминуче призводить до знижено-нию ефективності турбізнесу.

Коефіцієнт сталості кадрів (Кп,%) обчислюється як від-носіння чисельності співробітників, що перебували в обліковому скла-ді весь звітний рік, до середньооблікової чисельності співробітників у встановленому періоді і визначається за формулою

пост

к = Чс

Чс

? 1ОО,

де

Чпост - чисельність співробітників, що перебували в обліковому складі

у встановленому періоді, чол.

Зростання Кп свідчить про добре налагоджену роботу команди однодумців. Головне, щоб туристський бізнес не став ру-тванню. Для цього важливо своєчасно підвищувати кваліфікацію кадрів і оновлювати колектив в міру необхідності.

Аналіз показників руху робочої сили дозволяє відстежувати вать тенденції в кадровому складі туристської організації для цілей управління персоналом, у тому числі планування, аналізу та розробки заходів щодо підвищення ефективності вико-тання трудових ресурсів.

Ефективність використання трудових ресурсів вимірюється вироб-

водительности праці, тобто ступенем ефективності доцільної діяльності людей або здатністю виробляти за одиницю робітничо-го часу певний обсяг туристських продуктів і послуг. Вироб-

водітельность праці може бути вартовий, змінною, місячної, Кварталом-ної, річний.

Рівень продуктивності праці вимірюється двома способу-ми: прямим і зворотним.

Прямий спосіб показує вироблення туристських продуктів або послуг на одного працівника. Результативність праці тут визначаються-ється кількістю продуктів або послуг, вироблених та реалі-

ванних в одиницю часу. Вироблення співробітників туристських органі-зацій вимірюється відношенням обсягу реалізації продуктів або послуг (у натуральному або вартісному вираженні) до середньо-облікової чисельності співробітників за формулою

с =,

с

де Нд - вироблення одного середньооблікового співробітника, руб.;

В - виручка від реалізації туристичних продуктів і послуг, руб.;

Чс - середньооблікова чисельність співробітників, чол.

У загальному вигляді вироблення в натуральному вираженні показує, скільки клієнтів обслуговує один середньосписковий співробітник туристської організації. Вона вимірюється ставленням чисельності клієнтів до середньооблікової чисельності співробітників туристської організації за формулою

= Чт,

Чс

де Вн - вироблення в натуральному вираженні, чол.; Чт - чисельність туристів, чол.

Стосовно до різних організацій сфери туризму доцільно використовувати приватні показники визначення виробки (наприклад, в готельному секторі це може бути відношення обсягу наданих номерів (місць) до чисельності персона-ла), це дозволить значно підвищити точність і достовірність розрахунків.

Зворотний спосіб вимірювання продуктивності праці покази-кість трудомісткість туристських продуктів і послуг. Результативність праці тут визначається кількістю часу, витраченого на їх виробництво. Трудомісткість туристських продуктів або послуг

(Т) вимірюється в людино-годинах. Вона визначається відношенням фонду витраченого робочого часу до кількості проведений-них продуктів або послуг у натуральному вираженні за формулою

Т = Ф? ,

Q (л Чт)

де ФРВ - фонд робочого (витраченого) часу, чол. - год;

Q ( Чт) - кількість вироблених туристських продуктів чи послуг або чисельність обслужених туристів.

Трудомісткість - величина, зворотна виробці. Чим вище ви-робка і нижче трудомісткість, тим продуктивніше працює пер-нал і тим ефективніше діяльність туристської організації.

Назвемо основні шляхи підвищення продуктивності праці та ефективності використання трудових ресурсів.

1. Механізація і автоматизація, комп'ютеризація трудомістких процесів обслуговування. Важливе значення для зростання ефективності праці має інтенсифікація туризму, у тому числі оснащення орга-нізацій сучасним обладнанням, новими засобами транс-порту і т.п. Підвищення рівня механізації виробництва продук-тов і послуг призводить до економії чисельності персоналу. Еконо-мія чисельності співробітників у результаті впровадження нової техні-ки та інноваційних технологій визначається шляхом зіставлення трудомісткості робіт до впровадження нововведень і після за формулою

? Ч = (Т0 - Т1)? Q? кк,

Ф? ? до н

де? Чс

- економія чисельності співробітників, нормо-год;

ТО і Т1 - трудомісткість одиниці туристських продуктів і послуг до і після впровадження заходу, нормо-год;

Q - обсяг виробництва в планованому (звітному) періоді;

Кк - частина календарного року з моменту випуску нових продук - тов і послуг;

ФРВ - фонд робочого часу;

Квн - коефіцієнт виконання норм.

 2. Збільшення асортименту і підвищення якості туристичних продуктів і послуг. Великий вплив на ефективність праці оказ-вають виробництво нових, більш якісних і безпечних про-дуктів і послуг, наприклад нових турпродуктів, що викликають інте-рес у споживачів і задовольняють їх запити, підвищення ка-пра обслуговування туристів, застосування нових форм обслугову-вання. Ці фактори задовольняють потреби кожного спожи-теля і тим самим збільшують вироблення співробітників. Зростання виробки співробітників викликає при інших рівних умовах додаткового- 

 вальний зростання обсягу реалізації туристичних продуктів і послуг, визначали за формулою 

 ? = 100 -? Ч, 

 ? Т 

 де П - значення підвищення продуктивності праці в збільшен-нии обсягу туристських продуктів і послуг,%; 

 ? Год - зміна чисельності працівників,%; 

 ? Т - зміна виручки від реалізації туристичних продуктів і послуг,%.

 3. Удосконалення організації праці. Це процес впровадження заходів щодо скорочення трудових витрат і поліпшенню вико-тання робочого часу: 

 ? застосування сучасних методів нормування і стимули-вання праці, що створює матеріальну зацікавленість співробітників в підвищенні кількості і якості їх праці; 

 ? поліпшення організації та обслуговування робочих місць, виробничій санітарії та охорони праці, підвищення техніки без-небезпеки, що дає скорочення втрат робочого часу за рахунок зменшення числа і тривалості лікарняних листів; 

 ? поліпшення умов праці, розробка оптимальних режимів праці та відпочинку, що призводить до скорочення плинності кадрів; 

 ? вдосконалення методів праці, використання передових-го досвіду, поліпшення психологічного клімату в колективі ве, правильне використання і розстановка обслуговуючо-го персоналу за допомогою ліквідації окремих повинно-стей, підвищення кваліфікації працівників; 

 ? раціональне використання робочого часу за рахунок граничного ущільнення шляхом зміцнення дисципліни праці та суміщення професій, внаслідок чого скорочуються по-тери робочого часу за рахунок зменшення простоїв, Неви-ходів на роботу. 

 Більшість названих заходів пов'язано зі зменшенням трудомісткості вироблених продуктів і послуг. Розрахунок ефективно-сті цих заходів проводиться в нормо-годинах за формулою 

 ? Тн = 

  Тн, 

 Ф? ? до н 

 де Тн - зниження трудомісткості, нормо-години. 

 Визначення економії чисельності співробітників при впливі інших факторів здійснюється приблизно за такою ж схемою. 

 Ефективність туристського бізнесу визначається якістю і оптимальним набором всіх ресурсів: виробничих і трудо-вих. Тому, приступаючи до виробництва туристських продуктів і послуг, необхідно переконатися у висоті якості заготовляється ресурсів. Саме підхід дозволить створити туристські продукти та послуги, затребувані ринком. 

 Питання для самоконтролю 

 1. Поясніть сутність термінів: майно туристської організації, основний капітал, оборотний капітал, трудові ресурси. 

 2. У чому полягає роль основного капіталу в процесі виробниц- 

 ства туристських продуктів і послуг? Які шляхи підвищення еф-бництва використання основного капіталу туристської організаціею? 

 3. Розкрийте зміст основних елементів оборотного капі- 

 тала туристської організації. Визначте шляхи оптимізації струк-тури та використання оборотного капіталу в туризмі. 

 4. Які фактори впливають на продуктивність праці співро- 

 ників? Які існують шляхи підвищення ефективності вико-тання трудових ресурсів в туризмі? 

 Завдання для самостійної роботи 

 1. Використовуючи дані бухгалтерського балансу діючої турист-ської організації, проведіть аналіз структури її майна. 

 2. На основі штатного розкладу діючої туристської ор-ганізації проведіть аналіз її кадрової структури. 

 3. Вирішіть завдання. 

 Завдання 1. Первісна вартість будівлі туристської органі-зації становить ЗОО ден. од. Річна норма амортизації будівлі 

 2%. Розрахуйте залишкову вартість і коефіцієнт зносу зда- 

 ня після десяти років експлуатації. 

 Завдання 2. Визначте показники, що характеризують стан основного капіталу, виконайте аналіз і зробіть висновки про стан нии основного капіталу туристської організації на підставі наступ-них даних: вартість основного капіталу на початок року - ЗОО ден. од., вартість знову введеного основного капіталу - 

 5О ден. од., вартість вибулого основного капіталу - 7О ден. од., 

 сума зносу основного капіталу на початок року - 6О ден. од., сума зносу основного капіталу на кінець року - 7О ден. од. 

 Завдання З. Визначте планову фондовіддачу туристської організа-ції. Планова виручка від реалізації послуг становить 600 ден. од., вартість основного капіталу на 1 січня планового року - З00 ден. од. У травні в експлуатацію буде введено основний капітал на суму 80 ден. од. У жовтні вибуває основний капітал на суму 48 ден. од. 

 Завдання 4. У звітному році туристська організація знизила фон-доемкость на 10% порівняно з плановим завданням, а виручку від реалізації послуг довела до 2000 ден. од. В результаті фондоот-дача збільшилася і склала 10 ден. од. Визначте фондомісткість планову і фактичну, планову фондовіддачу і планову ви-ручку від реалізації послуг. 

 Задача 5. Розрахуйте норму запасу в днях і норматив-них матеріалів по туристської організації на підставі наступних даних: транспортний запас - 2 дня, інтервал поставки - 8 днів, підго-товка матеріалів - 10 днів, річна потреба в матеріалах - 

 2000 ден. од. 

 Завдання 6. Туристська організація у звітному році отримала ви-ручку від реалізації послуг 600 ден. од., середньорічний залишок обо-ротних коштів за цей період становить 100 ден. од. Розрахуйте показники оборотності оборотного капіталу. 

 Завдання 7. Туристська організація у звітному році реалізувала послуг на суму 1000 ден. од. На планований рік передбачено обсяг реалізації 2000 ден. од. Вартість оборотних коштів у від-парному році склала 500 ден. од. Розрахуйте показники оборач-ваності оборотного капіталу, потреба (вартість) в оборот-ном капіталі для виконання запланованого обсягу реалі-ції, суму вивільняється оборотного капіталу, якщо відомо, що в результаті скорочення запасів тривалість обороту в пла-ніруемом періоді буде доведена до 50 днів . 

 Завдання 8. Визначте вироблення співробітника турфірми в нату-рального і вартісному вираженні, якщо у звітному періоді реалізовану 120 турпродуктів вартістю 1000 ден. од., 50 турпродуктів вартістю 2500 ден. од., 75 турпродуктів вартістю 700 ден. од. Чисельність персоналу за штатним розкладом становить 

 10 чоловік. 

 Задача 9. Визначте чисельність менеджерів, необхідних туристської організації для обслуговування клієнтів, якщо на об-слуговування одного туриста відводиться З0 хв, туристську органі-зацію на день відвідує в середньому 50 чол., Тривалість робо-чого дня менеджера становить 8 год 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.4. Трудові ресурси туристських організацій"
 1.  Глава 10 Виробничі та трудові ресурси туристської діяльності
    трудові ресурси туристської
 2.  Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 3.  Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
    туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських
 4.  Глава 3. Ресурси некомерційних організацій
    трудові ресурси. До майнових ресурсів належать будівлі, споруди, обладнання, сировина, матеріали, транспортні засоби, а також фінансові активи (цінні папери, банківські депозити, вільні грошові кошти) і нематеріальні активи (патенти, ліцензії, права та ін) Трудові ресурси об'єднують штатних і нештатних співробітників фірми, які на платній і безкоштовній основі виконують свої
 5.  Ефективність функціонування туристських організацій
    туристських
 6.  Висновок
    туристського ринку »дозво-ляє зробити висновок про те, що туристський бізнес - це виключи-кові цікавий і досить прибутковий при грамотній орга-нізації вид підприємництва. Практика свідчить про суттєвий вплив рівня професіоналізму засновників і співробітників туристських органі-зацій на результативність турбізнесу. У світлі глобальних еконо-
 7.  Базові принципи організації туристського бізнесу
    туристського
 8.  Завдання для самостійної роботи
    трудових ресурсів. Тому, приступаючи до виробництва туристських продуктів і послуг, необхідно переконатися в наявності і якості заготовляється ресурсів і персоналу. Саме такий підхід дозволить створити туристські продукти та послуги, затребувані ринком. Придбані на різних умовах матеріальні і нематері-альні цінності дозволяють туристської організації розпочати
 9.  Контрольний тест по розділу 111
    ресурси для досягнення поставлених це-лей; б) бізнес-план допомагає керівництву організації ефективно використовувати ресурси інвесторів для досягнення поставлений-них цілей. 4. У сучасних умовах господарювання бізнес-плани склад-ляють: а) туристськими організаціями; б) Урядом РФ, в) податковою інспекцією; 137 г) інвесторами. 5. Дайте відповідь, яке
 10.  Правова основа туристського бізнесу
    туристського
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха