Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

10.5. Планування собівартості вугілля

Основне завдання розробки плану по собівартості продукції - виявлення і використання резервів виробництва, можливостей зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції при підвищенні якості, максимальна економія матеріальних і трудових ресурсів грошових коштів.

Відповідно до діючих інструкцією і методичними положеннями застосовуються різні методи визначення планової собівартості. Основними з них є методи планування за факторами і техніко-економічні розрахунки.

Метод планування собівартості видобутку вугілля за факторами застосовується при розробці перспективних (на 5 років), поточних, річних і довгострокових (на 10-15 років) планів і прогнозів. Переваги цього методу полягають у найбільш повній ув'язці планів технічного розвитку підприємства з планом по собівартості, обліку об'єктивних умов виробництва і ступеня їх взаємодії на цей показник, можливості ефективного застосування машинних методів обробки інформації, організації контролю витрат виробництва різними службами (дирекціями) і окремими посадовими особами . До недоліків методу відносяться неможливість враховувати повною мірою динаміку деяких норм і нормативів, необхідність періодично оновлювати оціночні коефіцієнти, що характеризують вплив даного чинника на витрати.

Сутність планування собівартості за факторами полягає в тому, що розрахунковим шляхом встановлюється, як повинні змінюватися витрати, що склалися в передплановому році, під дією змін техніко-економічних і природних умов, намічених на планований рік. Так як формування собівартості на різних рівнях управління має свою специфіку, діють два різновиди факторного методу розрахунку планових витрат: укрупнений метод для об'єднання і комплексний метод для шахт.

В основу розрахунку собівартості видобутку по об'єднанню в цілому покладені економіко-математичні моделі, за допомогою яких визначається зміна витрат на 1 т вугілля, обумовлене рівнем показників, що відображають фактори виробництва.

Для кількісної оцінки впливу факторів на собівартість видобутку вугілля необхідні відповідні показники, що характеризують ці чинники.

При цьому в ряді випадків один і той же фактор може характеризуватися декількома показниками. Наприклад, видобуток на шахті може бути представлена ??як кількість тонн вугілля за рік, місяць, добу. Концентрація робіт виражається через навантаження на лаву, похилу виробку, горизонт, пласт і т. д.

Більшість факторів, що відносяться до заходів технічного прогресу і поліпшення використання основних фондів або характеризують гірничо-геологічні умови, може виражатися за допомогою питомих і відносних величин.

Важливим завданням є вибір методу оцінки впливу факторів собівартість видобутку вугілля, який багато в чому визначається фактичної сутністю кожного фактора: можливістю вираження показника в певних одиницях виміру; наявністю залежності між факторами; можливістю отримання інформації про величину показника, відбиває даний фактор.

Метод техніко-економічних (прямих) розрахунків використовують при плануванні розгорнутих поточних планів (на квартал, місяць).

Цим методом оцінюється вплив на собівартість видобутку вугілля таких факторів, як дегазація пластів, кондиціювання рудникового повітря, автоматизація та дистанційне управління стаціонарними установками і частка лав, закріплених металевим кріпленням в загальному її кількості.

При цьому враховуються особливості умов виробництва.

Основним методом планування собівартості по шахтах (розрізах) є техніко-економічні розрахунки. В основу розрахунків приймаються конкретні норми витрати матеріалів, норма виробітку і розцінки, норма обслуговування робочого місця, норма витрати електроенергії, палива.

Особливості планування собівартості вугілля на розрізах пов'язані з технологією ведення гірничих робіт. Витрати планують окремо на підготовчі роботи (підготовлені запаси) і видобуток вугілля. При відкритому способі видобутку вугілля підготовленими вважають запаси з числа розкритих, для розробки яких виконані гірничо-підготовчі роботи, передбачені технічним проектом. Планування здійснюється за економічними елементами. Витрати на виробництво підготовчих робіт в собівартості видобутку вугілля відображаються комплексно у статті "Витрати на підготовку і освоєння виробництва". Прямі витрати (витрати на допоміжні матеріали, призначені на технологічні цілі, основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників, відрахування на соціальне страхування та ін) відносяться за видами робіт безпосередньо. Загальні витрати (на утримання та експлуатацію устаткування, інші виробничі витрати) розподіляються між видобутком і підготовкою пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Планування собівартості вугілля "
 1. 6.2. Показники ефективності виробництва
  собівартості товарної продукції: до прямих матеріальних витрат додаються сума амортизаційних відрахувань, врахована у собівартості товарної продукції, і матеріальні витрати, враховані по елементу «Інші грошові витрати». 2. Виробництво «чистої» продукції без витрат. 3. Відносна економія: основних виробничих фондів; нормованих оборотних коштів; матеріальних витрат
 2. 10.1. Поняття собівартості продукції
  планування, обліку й аналізу собівартості продукції. Собівартість має велике значення у здійсненні госпрозрахунку на підприємствах вугільної промисловості, так як показник собівартості об'єднує всі витрати госпрозрахункових підрозділів шахти, розрізу, фабрики. За допомогою показника собівартості керівництво підприємства і виробничого об'єднання здійснюють поточний і
 3. 10.6. Шляхи зниження собівартості продукції
  собівартості відносяться: підвищення продуктивності праці; раціональне використання сировини, матеріалів Палива та енергії, поліпшення використання обладнання; скорочення витрат на обслуговування, управління виробництвом і на збут продукції. Ці джерела постійні і значимість їх зростає під дією насамперед інтенсифікації виробництва на основі прискорення Науково-технічного
 4. 6.3. Фактори, що впливають на ефективність виробництва
  собівартості; прибутку; продуктивності праці. 2. Зміна показників у зв'язку із зростанням (зменшенням) видобутку вугілля прогресивними способами виїмки. 3. Питома вага видобуток вугілля, відкритим способом, по пластах (шарах). V група Показники, що характеризують гірничо-геологічні чинники: 1. Потужність пласта. 2. Кут падіння пласта. 3. Глибина розробки. 4. Зольність вугілля. 5.
 5. 11.4. Рентабельність у вугільній промисловості
  плануванні та розрахунках оптимальної потужності підприємства, термінів служби основних фондів, собівартості, рентабельності. Істотним чинником зростання рентабельності у вугільній промисловості є технічний прогрес, в результаті якого відбувається зростання продуктивності праці і зниження витрат виробництва. Великий вплив на зниження собівартості та підвищення рентабельності
 6. Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,
  собівартість одиниці продукції, непорівнянної товарної продукції на 1 рубльтоварной продукції. Методика розрахунку зниження собівартості за порівнянної і непорівнянної товарної продукції має особливості. Розрахунок зниження собівартості порівнянної товарної продукції включає в себе наступні етапи: 1. Визначається товарний випуск на плановий рік за собівартістю базисного року і за собівартістю
 7. 12.2. Концентрація виробництва
  планування і управління. Концентрація виробництва у вугільній промисловості здійснюється не тільки за рахунок будівництва нових великих шахт, розрізів, збагачувальних фабрик, заводів вугільного машинобудування, але, більшою мірою, шляхом реконструкції, технічного переозброєння та розширення діючих, ліквідації дрібних нерентабельних підприємств, а також за рахунок створення
 8. 6.1. Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії та її види
  планування, організації праці, технічному рівні виробництва і т.д. Як економічна категорія собівартість продукції виконує ряд найважливіших функцій: облік і контроль всіх витрат на випуск і реалізацію продукції; база для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення прибутку та рентабельності; економічне обгрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на
 9. 6.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають
  собівартості розуміється її складу за елементами або статтям і їх частка у повній собівартості. На структуру собівартості впливають такі чинники: 1. Специфіка (особливості) підприємства. Виходячи з цього розрізняють: трудомісткі підприємства (велика частка заробітної плати в собівартості продукції); матеріаломісткі (велика частка матеріальних витрат); фондомісткі (велика частка амортизації); енергоємні
 10. ЗАВДАННЯ
  собівартість продукції виробу А на 5%, Б на 7%, В на 4%. Оптова ціна залишиться без змін. Визначте на скільки зміниться рентабельність продукції порівняно з плановою по цим виробам. Підприємством було вироблено 400 шт. виробів, ціна одиниці продукції становить 250 руб., повна собівартість одиниці виробу - 190 руб., у тому числі оплата праці - 50 руб. Визначте валовий дохід
 11. ЗАВДАННЯ
  собівартість товарної продукції склала 300 тис. руб., А витрати на 1 руб. товарної продукції склали 0,85 руб. У плановому періоді передбачено зменшення витрат на 1 грн. товарної продукції на 0,04 руб. і збільшення обсягу виробництва продукції на 10%. Визначте собівартість товарної продукції планового періоду. За звітними даними встановлена ??економія матеріалів за рахунок зниження норм на
 12. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  собівартості продукції: прямого рахунку; нормативний; розрахунково - аналітичний; параметричний. Найбільш простий і найменш точний - метод прямого рахунку. При цьому методі собівартість одиниці продукції визначається діленням загальної суми витрат на кількість виготовленої продукції. Застосування цього методу можливо лише на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію, у зв'язку з цим метод
 13. 4.1. Внутрішній бізнес-план фірми
  планування. Система внутрішнього планування повинна бути оптимальною. До складу планових показників повинні включатися тільки ті показники, якими можна і доцільно управляти. Слід пам'ятати, що громіздкість системи планування знижує її ефективність. Системність планування передбачає охоплення всього циклу від заготовки матеріальних ресурсів, виробництва до реалізації продукції та
 14. Питання 10.2. Організаційні основи планування. Методи і етапи планування.
  Планування є імпровізація, яка призводить до великих фінансових ризиків, втрат. Планування - складова частина раціонального функціонування суб'єкта господарювання. Процес планування включає в себе чотири етапи: - вироблення спільних цілей суб'єкта господарювання; - деталізацію і конкретизацію цілей для певного етапу розвитку; - визначення шляхів, економічних та інших
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха