ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 10.5. Звітність щодо виконання наказів клієнтів

 
Після виконання замовлення брокер повинен відчитатися перед клієнтом. На наказі робиться відмітка про його виконання, коли брокер повідомляє брокерську фірму, та ще одна, коли брокерська фірма повідомляє клієнта. Клієнт може звірити ціни з тими, які він спостерігав на котирувальних моніторах, у разі необхідності дебетується або кредитується рахунок. В день укладання угоди на рахунку робиться запис, крім того брокер посилає клієнту звіт про результат укладеної угоди. В кінці місяця він висилає звіт про стан рахунку клієнта. Ведення рахунків підтверджується рядом стандартних документів. До таких належить підтвердження. Підтвердження про виконання наказу клієнта містить таку інформацію:
 • вид ф'ючерсного контракту;
 • купівля або продаж;
 • біржа;
 • місяць поставки;
 • ціна.

При закритті позиції шляхом укладання оберненої (офсетної) угоди, звіт містить наступні позиції:
 • кількість куплених та проданих контрактів;
 • ціни відкриття та закриття позиції;
 • доходи або збитки від угоди;
 • комісійні;
 • нетто-результати угоди.

До місячного звіту входять також дані про стан рахунку на останній день місяця, всі депозити та зняті з рахунку суми.

Б
Резюме

Організація біржової зали є практично однаковою для всіх типів бірж світу. Як і раніше, біржа в першу чергу є місцем, де зустрічаються продавці та покупці біржових контрактів для укладання біржових угод. Процедура групування замовлень сьогодні, як правило, відбувається за межами біржі.
В результаті можна виділити дві групи робочих органів біржі: центральні та периферійні. До перших належать відділення та філії брокерських фірм та контор, брокерських, комісійних будинків та самостійних брокерів (introducing brokers), які організовують процес приймання та оформлення замовлень на укладання біржових угод. До других - безпосередні служби, які організовують торги у біржовій залі.
Біржа - самостійний спеціалізований заклад, юридична особа, що виражає інтереси добровільного об'єднання комерційних посередників та їх службовців для проведення торговельних операцій у спеціальному місці за спільно виробленими правилами.
Органи управління біржею відображають головну їх суть як організації торговців. Вищим органом є загальні збори членів біржі. Саме вони вибирають керівні органи, до яких належать біржовий комітет, або президія біржі, ревізійна комісія та арбітражна комісія. Крім зазначених виборних органів на загальних зборах обирається склад виконавчого комітету, або правління біржі, та затверджується організаційна структура управління біржі.
Операційна зала та її секції плануються так, щоб учасники біржової торгівлі мали можливість швидко укладати угоди. Для цього торговельні секції діляться на торговельні місця - "ями", або піти. На американських біржах піт має форму восьмикутної піднятої платформи із сходинками, що спускаються до її середини на рівень підлоги біржової зали. Кожна сходинка відповідає місяцеві поставки за ф'ючерсним контрактом. На європейських біржах торговельні місця називають рингом,
або кільцем, навколо якого розміщуються учасники. На більшості бірж вони мають вигляд амфітеатру, що дає можливість маклерові, який веде торги, бачити всіх учасників, створювати однакові умови для них. У кільці або поблизу нього розташовані робочі місця службовців біржі, які реєструють укладені угоди та вводять цю інформацію у комп'ютерну базу даних, що дає можливість одразу ж здійснити перевірку стану розрахункового рахунку брокерів. Далі ця інформація поступає на табло у піті та у вигляді біжучої стрічки на інформаційне табло біржі, яке розташоване у такому місці, яке дає змогу бачити його всіх присутнім на біржі. Українські біржі, як правило, мають операційні зали, де брокери сидять перед старшим брокером, який веде торги. Торговельні сесії мають певні часові рамки, торгівля різними активами ведеться по черзі.
Вздовж периметра біржової зали, як правило, розміщуються робочі місця членів біржі, або акредитованих брокерів. Ці місця оснащені засобами сучасного зв'язку.
Подвійний аукціон як метод публічної торгівлі передбачає, що продавці та покупці у будь-який момент часу можуть мінятися місцями. При збігові цін пропозиції продавців із цінами покупців укладається біржова угода. Саме подвійний аукціон найточніше відображає співвідношення попиту та пропозиції. Пропозиції продавців та покупців вигу- куються ними одночасно. Для зручності ведення торгівлі біржами встановлюються мінімальні розміри зміни цін, вони називаються тіками.
Основними елементами ф'ючерсної торгівлі є безготівкові розрахунки, які здійснюються через Розрахункову (клірингову) установу. Принципи її функціонування будуть розглянуті у наступному розділі. Структура розрахункової установи може бути різною. На біржовому ринку США з п'яти функціонуючих розрахункових установ три є самостійними неприбутковими організаціями, дві - підрозділами бірж з власним керівництвом та персоналом. Самостійними розрахунковими установами керують менеджери, підзвітні перед радою директорів клірингової корпорації або біржі. Вся система клірингу складається із трьох ланок: клірингова установа; клірингові фірми-члени клірингової установи; розрахункові банки.
Для кожного клієнта може бути відкрито декілька рахунків. Наприклад, окремо ф'ючерсний та опціонний, крім того можуть відкриватися спекулятивні та хеджеві рахунки.

В
Контрольні запитання
  1. У чому полягає некомерційний статус ф'ючерсної біржі?
  2. Яку організаційну структуру управління мають біржі?
  3. Які органи управління біржею відносять до спеціалізованих?
  4. Яку будову має операційна зала біржі?
  5. Що таке піт?
  6. Назвіть основні біржові жести.
  7. У чому полягає процедура відкриття ф'ючерсного рахунку?
  8. Які види рахунків Ви знаєте?
  9. Назвіть форми звітів брокерів перед клієнтами. 10. Які ланки клірингу Ви знаєте?

W Посилання і рекомендована література
   1. Биржевое дело: Учебник /Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. -М.: Финансы и статистика, 1998.
   2. Дегтярева О.И. Биржевое дело. Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
   3. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
   4. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навчальний посібник. -К.: Либідь, 2001. -С.75.
   5. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" //www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
   6. ВВРУ. -1991. -№38. -С.508.
   7. Закон України "Про товарну біржу" //ВВРУ. -1992. -№10. -С.139.
   8. Товарні біржі в Україні: Аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / За ред. акад. УААН П.Т. Саблука. -К.: Інститут аграрної економіки УННА, 1997.
   9. www.tse.or.jp

10. www.worldcrisis.ru
Тести для перевірки знань до розділу 10
1. Які організаційно-фінансові умови необхідні біржі для виконання нею основних функцій?
в) стандартизовані контракти;
а)              приміщення, засоби зв 'язку, кліринг, контракти, процедура торгівлі;
б)              приміщення і кліринг;
г) державне регулювання.

2. Які групи робочих органів біржі Ви знаєте?

в)              комерційні;
г)              контролюючі.
а)              центральні, спеціалізовані;
б)              центральні, периферійні;

3. Вищим органом управління біржею є:

а)              загальні збори членів біржі;
б)              біржовий арбітраж;
    1. Котирувальна комісія - це:

а)              спеціалізований орган біржі;
б)              контролюючий орган;
    1. Біржовий арбітраж - це:

а)              процес ціноутворення;
б)              третейський суд біржовиків;
    1. Клірингова установа - це:

а)              розрахунковий банк;
б)              організатор біржової торгівлі;
в)              біржовий комітет;
г)              ревізійна комісія.
в)              комерційний орган;
г)              орган управління біржею.
в)              процес реєстрації угод;
г)              процес котирування цін.
в)              кредитний відділ;
г)              організатор біржової торгівлі та гарант виконання угод.

7. Котирувальні комісії реєструють такі ціни:

а)              максимальні й мінімальні ціни дня;
б)              ціни попиту та пропозиції;
в)              ціни відкриття і закриття торгів;
г)              всі перераховані вище.

8. Операційні зали бірж повинні відповідати таким вимогам:

а)              торгівля у різних секціях не повинна заважати торговцям;
б)              бути великими;
     1. Торговельна "яма" - це:

а)              місце торгівлі в операційній залі;
б)              місце розрахунків;
     1. Біржова сесія - це:

а)              місце торгівлі в операційній залі;
б)              час торгівлі в піті;
     1. Подвійний аукціон - це:

а)              торгівля на підвищення цін;
б)              ведення торгів аукціоністом;
в)              інформація про ціни має бути доступною всім членам біржі;
г)              всі перераховані вище.
в)              місце реєстрації біржових угод;
г)              місце отримання інформації.
в)              місце реєстрації біржових угод;
г)              місце отримання інформації.
в)              торгівля на зниження цін;
г)              торгівля брокерів, у якій продавці та покупці змінюють свої ролі.
     1. Основним елементом біржової торгівлі є:

а)              безготівкові розрахунки;              в) продаж контрактів;
б)              купівля контрактів;              г) отримання доходу.
     1. Система клірингу складається з таких ланок:

а)              клірингова установа і клієнти;              в) клірингові фірми і клієнти;
б)              клірингові фірми, клієнти              г) клірингова установа, клірингові і розрахункові банки; фірми і розрахункові банки.
     1. Клірингова установа може:

а)              мати самостійний статус;              в) бути підрозділом біржі;
б)              мати самостійний статус або              г) бути державною установою. бути підрозділом біржі;
     1. Брокери надають клієнтам такі послуги:

а)              ведення рахунків та звітності;              в) надання інформації про стан ринку;
б)              внесення депозиту до клірингової г) усі вищезазначені. установи, приймання, передача та
виконання замовлень;
Ситуаційні задачі
Задача № 1.
Умова:
Кожен контракт на золото у Чиказькій торговельній палаті (СВОТ) містить 100 трійських унцій. Визначити розмір депозитного внеску до клірингової установи, якщо поточна ціна становить $380 за трійську унцію, середнє значення щоденних абсолютних коливань становить $10 за унцію. Стандартне відхилення від розподілу абсолютних щоденних цінових коливань становить $3 за унцію.
Визначити: розмір депозитного внеску, використавши формулу:
m + 3s,
де m - середнє значення абсолютних коливань; s - стандартне відхилення.
Задача № 3.
Умова:
Власник млинів має на ф'ючерсному рахунку $20 тисяч. У нього відкрито 10 позицій покупця на кукурудзу з ціною 270 центів за один бушель. Ціни на біржі виросли до 300 центів за бушель.
Визначити: як зміниться його рахунок?

Задача № 4.
Умова:
Розрахуйте розмір депозитного внеску за 15 довгими позиціями на британські фунти стерлінгів, якщо їх розмір становить 400 базисних пунктів вартістю 12,5 долара США кожен.
Задача № 5.
Умова:
Депозит на нафтовий ф'ючерсний контракт становить $2000. Визначити: яку частину вартості контракту становить депозит, якщо ціна на нафту становить 22 долара за барель?

Е
Ключові слова, нові терміни

клірингова установа; біржове кільце; біржова сесія; біржові жести; рахунок хеджовий; рахунок спекулятивний; техніка торгівлі; підтвердження; звіт брокера.

 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 10.5. Звітність щодо виконання наказів клієнтів"
 1. Ведення рахунків клієнтів
  щодо використання коштів потрібно мати документ, підписаний членами товариства; рахунок корпорації, в даному випадку від менеджера вимагається документ, який засвідчує його право розпорядження рахунком корпорації; рахунок з агентськими повноваженнями, за цим рахунком право його ведення надається третій особі; хеджевий (торговельний) рахунок, за цим рахунком потрібно пред'являти підтверджуючі
 2. § 9.4. Сутність і види брокерської діяльності
  щодо купівлі та продажу активів; хеджування цінових та курсових ризиків. По-перше, при зустрічі з клієнтом брокер надає інформацію щодо цін на біржі та можливих напрямів їх змін, він же, як правило, радить, коли потрібно здійснювати ту чи іншу операцію. Особливо це важливо при відкритті хеджевих рахунків та спекулятивних позицій з ф'ючерс- ними контрактами, розрахованими на прогноз тенденції
 3. § 11.1. Суть біржового клірингу
  щодо прискореного розвитку фондового ринку України" від 19 червня 1998 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє проект Закону України "Про похідні цінні папери", де вперше вводиться поняття «клірингова палата», підрозділ організатора торгівлі або юридична особа, що здійснює кліринг та облік прав власності за угодами з похідними цінними паперами, укладеними під час
 4. § 18.6. Спекулятивні стратегії з опціонами
  щодо майбутнього стану ринку та від того, якому співвідношенню ризик/дохід він надає перевагу. Рис. 18.8. Стріп Прибутки ' 1 2 3 1/ -1 -3 \ \.....л.              .Z ч / Ринкова ціна акції на момент виконання -4 -5 Збитки 1 2 3 лінія прибутків і збитків стредл; лінія прибутків і збитків додаткового опціону; лінія прибутків і
 5. § 9.2. Учасники біржових сесій
  щодо купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів з метою цінового страхування їх позицій на реальних ринках. Ці види біржової діяльності будуть більш детально вивчатися у наступних параграфах. Зараз детальніше розглянемо центральну фігуру серед учасників біржової торгівлі - брокера. Особливістю членства на фондових та валютних біржах є участь ін- ституційних інвесторів, професійних торговців цінними
 6. Види біржових контрактів
  щодо якісних характеристик біржовий стандарт. З часу свого заснування і до ХІХ-го ст. включно біржі залишалися біржами реальних товарів та фінансових інструментів. Це були постійно діючі гуртові ринки основних активів. Товарна біржа реального товару у найвищій своїй формі характеризується такими рисами: торгівля відбувається без пред'явлення товару, за біржовими контрактами; біржові товари
 7. § 11.4. Маржа у ф'ючерсній торгівлі
  щодо початкової маржі. Якщо її слід поповнити, то це треба безумовно виконати, незалежно від того, чи вона залишається відкритою, чи ліквідовується. Закриття позицій з неповною маржею призведе до втрати фінансової стабільності. Клієнт зобов'язаний негайно поповнити маржу незалежно від прибутковості позицій, що зумовили цю вимогу. Так само клієнт, що відкрив позицію без маржевого внеску і
 8. § 5.1. Стан дослідження ф'ючерсних ринків в Україні
  щодо розвитку ринків строкових контрактів. Поглиблення економічних реформ в Україні настійно вимагає не лише вивчення новітніх економічних теорій та практики здійснення операцій на світових строкових ринках, але й вміння адаптувати їх на вітчизняних ринках. Таке завдання стає можливим для виконання лише за умови достатньо повного знайомства з усіма досягненнями сучасної зарубіжної науки та
 9. § 9.5. Правове регулювання брокерської діяльності
  щодо ведення бізнесу. Для вступу майбутньому члену біржі необхідно заручитися підтримкою і мати рекомендації двох шанованих членів біржі. Учасниками біржових операцій міжнародних ф' ючерсних бірж, які є їх засновниками, членами, представниками членів або клієнтами виступають: потужні трейдери - торговельні ТНК, що укладають угоди за власні кошти та від власного імені; промислові ТНК, що
 10. § 13.1. Історія становлення електронної біржової торгівлі
  звітність і занижувати витрати. Виходить, що біржі оперували невірними цифрами! Експерти вважають, що американська економіка коштує у два рази менше, ніж про це заявляють. Ланцюг скандалів розпочався з енергетичної компанії "Енрон", яка оголосила себе банкрутом. І це при тому, що її активи оцінювалися у 63,4 млрд. дол. Скандал набув політичного характеру, оскільки "Енрон" був у числі головних
 11. § 9.1. Засновники та члени біржі. їх права й обов'язки
  щодо діяльності біржі, які вирішуються на загальних зборах. На зарубіжних товарних біржах по-різному вирішується питання членства. Члени біржі, які мають право здійснювати на ній торговельні операції, поділяються на кілька категорій з різними правами й обов'язками. На біржах США розрізняють три категорії членства: повні члени з правом участі в усіх торговельних секціях (ямах, пітах); неповні
 12. § 17.1. Суть та види фінансових ф'ючерсів
  щодо зменшення валютних ризиків, що стало можливим через запровадження євро. Аналіз другої діаграми показує, що Європа впевнено займає більше половини світового строкового ринку[133]. 2000              2001              2003              2004              2005 ? Обсяг торгівлі ? Валюта ? Процентні ставки Обсяг торгівлі ф'ючерсними та опціонними контрактами за їх типами (за даними BIS на
 13. Види хеджування
  щодо певного терміну. Відповідно, якщо даний хедж послаблює ризик несприятливої зміни базису, то останні обставини додають свого ризику у зв'язку з низькою ліквідністю віддалених за строками поставки контрактів. Поряд з цим даний тип хеджу вважається пріоритетним. Хедж "стрічка, що згортається" заснований на підвищеній (нормальній) ліквідності близьких за строками поставки контрактів. Технологія
 14. § 19.1. Суть та основні характеристики хеджування
  щодо запобігання Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель /Пер. с англ. В. Лукасевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукасевича. -СПб., 1992. -С.325. цінових та курсових ризиків у майбутньому власне і з'явився ф'ючерсний контракт. Кожен, хто вирощує, переробляє або виготовляє товар з метою його продажу, має справу з ціновими ризиками доти, доки володіє матеріальними
 15. § 7.4. Фундаментальний аналіз на ф'ючерсних ринках
  щодо              в) врожай, залишки, імпорт; закупівель; б)              внутрішнє споживання, експорт; г) інфляція, політика уряду щодо продажу зерна. При формуванні загального попиту беруться до уваги такі фактори: а)              інфляція, політика уряду щодо              в) врожай, залишки, імпорт; закупівель; б)              внутрішнє споживання, експорт; г) інфляція, політика
 16. § 2.1. _ Історія формування бірж у Європі, Великобританії та США
  щодо прогнозних ринкових цін, яка суттєво знижує ціновий ризик, допомагає захистити від інфляції доходи бізнесу і заощадження населення. В кінці ХХ-го на початку ХХІ-го століття обсяги ф'ючерсної торгівлі різко зростають, з'являються нові нетрадиційні контракти, такі як ф'ючерси на погоду, ф'ючерси на свопи тощо, які дозволяють страхувати погодні та екологічні ризики.
 17. § 3.5. Фінансові інструменти
  щодо цін, доходів та ризиків, проблемам управління портфелів акцій в Україні уже почали приділяти значну увагу як еконо- місти-теоретики, так і практики. Однак цей ринок ще чекає ґрунтовних досліджень. Для країн ЄС даний ринок є досить важливим, оскільки за обсягами суттєво поступається американському, хоча в останні роки зростає значно швидшими темпами. Акція (chare) - цінний папір, що
 18. § 17.2. Відсоткові фінансові ф'ючерси
  щодо термінів і відсоткових ставок, що лежать в основі відсоткових інструментів. Професійно найбільш відповідальними відсотковими ф' ючерсами є контракти на папери з фіксованим доходом. Їх предметом є майбутня поставка цінних паперів з гарантованим фіксованим доходом. Насамперед, це векселі та облігації Казначейства США. Продавець ф'ючерса зобов'язується продати (поставити) на певну дату
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха