Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського та сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М. : Вид-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.6. Аналіз фонду заробітної плати

 
Фонд заробітної плати включає в себе не тільки фонд оплати праці, відносяться до поточних витрат підприємства, але і виплати за рахунок прибутку. Крім того, мають місце виплати спеціального характеру (допомоги сім'ям, які виховують дітей, допомоги по тимчасовій непрацездатності та вартість профспілкових путівок).
Основні завдання аналізу коштів на оплату праці полягають у наступному: визначення абсолютної суми відхилення коштів на оплату праці у звітному періоді від її величини у відповідному періоді минулого року; числення та розгляд темпів зростання суми коштів на оплату праці у звітному періоді в порівнянні з відповідним періодом минулого року; аналіз структури коштів на оплату праці; визначення розмірів та динаміки середньої заробітної плати окремих категорій і професій працівників; аналіз причин зміни середньої заробітної плати працівників підприємства; перевірка ступеня обгрунтованості застосовуваних форм і систем оплати праці; вивчення ефективності застосовуваних систем преміювання; встановлення і вивчення співвідношень між темпом зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці; оцінка ефективності використання коштів на оплату праці; виявлення і мобілізація резервів підвищення ефективності використання фонду заробітної плати.
Джерелами інформації служать дані статистичної звітності - форма № 1 - т «Відомості про чисельності і заробітної плати працівників за видами діяльності», а також матеріали відділу праці та заробітної плати підприємства, дані бухгалтерського обліку.
Загальну оцінку використання коштів на оплату праці дають після визначення абсолютного і відносного відхилення по фонду оплати праці.
Абсолютну суму економії (збільшення) фонду коштів на оплату праці встановлюють шляхом порівняння фактичної суми коштів на оплату праці з сумою в попередньому році, тобто
.
Абсолютне відхилення за коштами на оплату праці визначають по кожній групі персоналу.
Темп зростання фонду заробітної плати обчислюють як відношення фонду заробітної плати у звітному році до його сумі в попередньому звітному періоді, т. е.

По розглянутій друкарні є такі дані про заробітну плату працівників (табл. 10.8).
Таблиця 10.8
Заробітна плата працівників підприємства

Найменування показника

За попередній рік

За звітний рік

Відхилення (+, - )

Темп зростання,%

Фонд заробітної плати, всього, тис. руб.
в тому числі:
промислово-виробничого персоналу
непромислового персоналу
працівники неспісочного складу

18198,9

17706,9
128,0
364,0

26680,1

26025,6
179,5
475,0

+8481,2

+8318,7
+51,5
+111

146,6

147 , 0
140,2
130,5

За звітний період сума заробітної плати всіх працівників персоналу склала 26680,1 тис. руб. замість 18198,9 тис. руб., тобто на 8481,2 тис. руб. більше, або на 46,6%. Зростання фонду заробітної плати є по всіх категоріях працюючих, однак меншою мірою по непромислового персоналу ( 40,2%) і працівників неспісочного складу (30,5%), що викликано зменшенням їх чисельності.
Крім виплат з фонду заробітної плати робітники отримують виплати соціального характеру. Тому важливо встановити питому вагу окремих складових в загальній сумі заробітної плати працівників (табл. 10.9).
Таблиця 10.9
Структура виплат працівникам підприємства

Найменування показника

Сума, тис. руб.

Питома вага,%

попередній рік

звітний рік

попередній рік

звітний рік

Фонд заробітної плати, всього
в тому числі:
оплата праці за посадовими окладами, тарифними ставками, доплати, надбавки, оплата праці працівників неспісочного складу, премії за основні результати господарської діяльності
виплати за рахунок прибутку

18198,9

16058,1
2140,8

26680,1

23175,2
3504,9

99,19

88,24
11, 76

99,15

86,85
13,14

Виплати соціального характеру

149,2

228,2

0,81

0,85

Всього виплат з оплати праці

18348,1

26908,9

100,0

100,0

Виплати з фонду заробітної плати становлять 99,19 -99,15% до загальної їх сумі, тобто виплати соціального характеру складають 0,81 - 0 , 85% до фонду заробітної плати працівників [(149,2 / 18198,9) x 100 = 0,82%; (228,8 / 26680,1) x100 = 0,86%]. У складі фонду заробітної плати виплати за рахунок прибутку в попередньому році дорівнюють 11,76%, а в звітному - 13,14%. Підвищення питомої ваги виплат за рахунок прибутку - результат збільшення суми прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства.
Відносне відхилення по фонду заробітної плати розраховується як різниця між сумою фонду заробітної плати у звітному році і фондом заробітної плати в попередньому році, скоригованими на темп зростання виробництва товарної продукції у звітному році порівняно з поточним роком, тобто.
Дана сума характеризує вплив використання коштів по елементу оплати праці на собівартість продукції (економію чи перевитрату).
У звітному періоді темп зростання обсягу випуску товарної продукції склав 1,491. Звідси відносна економія фонду заробітної плати становитиме 454 , 5 тис. руб. (26680,1 - (18198,9 x 1,491) = 26680,1 - 27134,5).
Більш точно обчислити суму відносної економії за коштами на оплату праці можна, якщо враховувати коефіцієнт змінних виплат, так як не всі витрати на оплату праці працівників підприємства змінюються відповідно із збільшенням або зменшенням обсягу випуску продукції. Тому в загальній сумі фонду заробітної плати розрізняють змінну і постійну її частини.
До змінної частини фонду оплати праці відносять заробітну плату робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничі результати, а також суму відпускних, відповідну частці перемінної заробітної плати.
Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні або спаді обсягу виробництва. Це заробітна плата робітникам за тарифними ставками, заробітна плата службовцям за окладами, усі види доплат, оплата праці працівників соціальної сфери та відповідна сума відпускних. Отже, треба встановити питому вагу змінної заробітної плати в загальному фонді і тоді для розрахунку відносного відхилення по фонду заробітної плати можна використовувати формулу

де - відносне відхилення по фонду заробітної плати; і - фонд заробітної плати в попередньому і звітному році відповідно; - темп приросту обсягу товарної продукції; - питома вага змінної заробітної плати в загальному фонді.
У даній друкарні змінна частина фонду заробітної плати становить 74,8%. Звідси уточнена сума відносного відхилення по фонду заробітної плати дорівнює + 1802,2 тис. руб.

тобто є відносний перевитрата. Це обумовлено тим, що у звітному році були змінені тарифні ставки та оклади працівникам у зв'язку з інфляцією.
Абсолютне відхилення по фонду заробітної плати є наслідком впливу двох факторів: зміни чисельності працюючих і зміна середньої заробітної плати одного працюючого. Встановити вплив цих факторів можна методом різниці за такими формулами:

де - економія (перевитрата) коштів на оплату праці у зв'язку із зміною чисельності персоналу; - те ж, у зв'язку із зміною середньої заробітної плати одного працюючого;, - середньорічна заробітна плата одного працюючого у відповідному періоді минулого року і за звітом; - зміна середньорічної заробітної плати одного працюючого; - зміна середньооблікової чисельності персоналу;, - середньооблікова чисельність персоналу у відповідному періоді минулого року і за звітом.
Розрахунок впливу факторів і абсолютне відхилення фонду заробітної плати показані в табл. 10.10. Зменшення чисельності дало економію 1712 тис. руб. Однак підвищення середньорічної заробітної плати одного працівника збільшило фонд заробітної плати на 10031,1 тис. руб.
Подальший аналіз повинен бути спрямований на поглиблене вивчення причин зміни середньої заробітної плати. У зв'язку з тим що заробітна плата робітників становить значну частину фонду оплати праці , важливо всебічно проаналізувати формування середньої заробітної плати одного робітника.
Рівень середньорічної заробітної плати одного робітника залежить від кількості днів, відпрацьованих ним за рік, середньої тривалості робочого дня і розміру заробітної плати за 1 год роботи, т . е.
Використовуючи спосіб різниць, можна розрахувати вплив зміни числа днів роботи, середньої тривалості робочого дня і заробітної плати за 1 год роботи на середньорічну заробітну плату одного робітника, користуючись такими формулами:

де - підвищення (зниження) середньої заробітної плати у зв'язку із зміною числа днів роботи; - те ж, тривалості робочого дня; - те ж, заробітної плати за 1 год роботи; - число днів, відпрацьованих одним робітником у відповідному періоді минулого року і за звітом; - середня тривалість робочого дня у відповідному періоді минулого року і за звітом; - заробітна плата за 1 год роботи у відповідному періоді минулого року і за звітом. Розрахунок впливу цих факторів показаний в табл. 10.10.
Таблиця 10.10
Вплив факторів на абсолютне відхилення по фонду заробітної плати

Категорія персоналу

Фонд заробітної плати, тис. руб.

Середньооблікова чисельність

Середня заробітна плата, руб.

Абсолютне відхилення по фонду заробітної плати
(+, -), тис. руб.

попе-дущий рік

звіт-ний рік

попе -дущий рік

звіт-ний рік

откло-ня (+, -)
(гр. 5 - гр. 4 )

попе-дущий рік
(гр. 2: гр. 4)

звіт-ний рік
(гр. 3: гр. 5)

откло-ня (+, -)
(гр. 8 - гр. 7)

всього
(гр.3 - гр.2)

в тому числі за рахунок зміни

чисельні-ності
(гр. 6 х гр. 7)

середньо-річний
з / п
(гр. 5 х гр. 9)

Промислово-виробничий, всього

17706,9

26025, 6

1065

962

-103

166 262

27053,6

+10427,4

+8318,7

-1712,5

+10031,1

в тому числі:
робочі

17116,5

19767,0

844

769

-75

20280,9

25704,8

+5426,6

+2650,5

-1521,0

+4171,5

Таблиця 10.11
Вихідні дані для аналізу середньої заробітної плати робітника

Найменування показника

У попередньому періоді

У звітному періоді

Відхилення (+, -)

Темп зростання, %

1. Фонд оплати праці робітників, тис. руб.

17116,5

19767,0

-2650,5

115,5

2. Середньооблікова кількість робітників, чол.

844

769

-75

91,1

З. Середньорічна заробітна плата одного робітника, руб.

20280,2

25704,8

+5424,6

126,7

4. Загальне число відпрацьованих усіма робітниками за рік людино-днів, тис.

176,34

167,8

-8,5

95,2

5. Те ж, людино-годин, тис.

1467,2

1412,8

-54.4

96,3

6. Середнє число днів, відпрацьованих одним робітником за рік (стор. 4: стор 2)

 208,9

 218,2

 +9,3

 104,4

 7. Середня тривалість робочого дня, год (стор. 5: стор 4)

 8,32

 8,42

 +0,1

 101,2

 8. Заробітна плата одного робітника за 1 год роботи, руб. (Стор. 1: стор 5)

 11,67

 13,99

 +2,32

 238,9

 На зміна середньорічної заробітної плати одного робітника в розмірі 5424,6 тис. руб. вплинуло:
 - Збільшення числа днів роботи (+9,3) x8, 32 x 11,67 = +903,0;
 - Збільшення середньої тривалості робочого дня у зв'язку з наднормовими роботами 218,2 x (+0,1) x 11,67 = + 254,6;
 - Підвищення заробітної плати на 1 год роботи 218,2 x 8,42 x (+2,32) = + 4264,4.
 Збільшення середньорічної заробітної плати одного робочого викликано в основному підвищенням заробітної плати за 1 год роботи. Тому подальший аналіз повинен бути спрямований на вивчення факторів, що обумовили зміну заробітної плати одного робітника за 1 год роботи. Заробітна плата робітника за 1 год роботи змінюється в результаті підвищення (зменшення) оплати праці за основними розцінками у зв'язку з перевиконанням норм виробітку, підвищенням продуктивності праці на основі механізації та автоматизації, підвищенням кваліфікації і т.д., а також внаслідок зміни розміру доплат до годинного, денного, місячного заробітку.
 У даній друкарні підвищення заробітної плати за 1 год роботи викликано тим, що у звітному році на 20% були підвищені тарифні ставки оплати праці робітників і в більшому обсязі були виплачені премії за економію матеріальних ресурсів, за збирання і здавання макулатури, за збирання і здавання дорогоцінного металу та металобрухту та ін
 Далі треба детально проаналізувати склад і структуру фонду заробітної плати робітників. Цей аналіз дозволяє встановити ступінь поширеності різних форм (відрядна і погодинна) і систем оплати праці (відрядно-преміальна, почасово-преміальна та ін); зміни у співвідношенні окремих видів оплати праці (оплата за тарифами, премії, окремі види доплат); непродуктивні виплати та резерви економії фонду заробітної плати.
 У звітності (форма № 1-т) не наводяться дані про склад заробітної плати.
 Наявність інформаційно-обчислювальних центрів на підприємстві дозволяє отримувати детальну інформацію про склад фонду заробітної плати.
 Для виявлення змін у складі та структурі фонду заробітної плати слід використовувати дані за аналізований період і в попередньому році.
 Особлива увага повинна бути приділена аналізу непродуктивних виплат з фонду заробітної плати, до числа яких відносяться: доплати відрядникам у зв'язку зі зміною умов роботи; доплати за роботу в надурочний час; оплата цілоденних і внутрізмінних простоїв.
 При аналізі непродуктивних виплат з фонду заробітної плати визначають абсолютну їх суму і питому вагу в складі фонду заробітної плати, а також їх розмір у відсотках до повної собівартості товарної продукції.
 Заробітна плата службовців, у тому числі керівників і фахівців, залежить від їхніх окладів, премій і винагород за підсумками року. У процесі аналізу визначають частку премій в їх заробітній платі, вплив зміни їх чисельності і середньої заробітної плати на загальну суму фонду оплати праці. Методика аналізу така ж, як і по фонду оплати праці робітників.
 Для здійснення розширеного відтворення необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання середньої заробітної плати. Більш високі темпи зростання продуктивності праці в порівнянні з темпом зростання заробітної плати - найважливіша умова підвищення ефективності виробництва, зниження собівартості продукції і збільшення на цій основі прибутку.
 При аналізі співвідношення темпів зростання продуктивності і середньої заробітної плати визначають: індекс зростання середньорічної виробітку одного працюючого у звітному році порівняно з попереднім роком, індекс зростання середньорічної заробітної плати одного працюючого, коефіцієнт випередження (уповільнення) темпів зростання продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної плати ; відносну економію або перевитрату у зв'язку з зміною співвідношення між темпами зростання продуктивності праці і середньою заробітною платою. Використовуються такі формули розрахунку:

 де - індекс зростання середньорічної виробітку одного працюючого; - індекс зростання середньорічної заробітної плати одного працюючого; - середньорічна вироблення одного працюючого у звітному і попередньому роках відповідно; - середньорічна заробітна плата одного працюючого у звітному і попередньому звітному роках відповідно; - коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності праці, темпів зростання середньої заробітної плати; - відносна економія фонду оплати праці у зв'язку зі зміною співвідношень між темпами зростання продуктивності праці та її оплатою.
 Вихідна інформація для розрахунку зазначених вище показників наведена в табл. 10.12.
 Таблиця 10.12
 Вихідні дані для аналізу співвідношення темпів зростання середньорічної виробітку одного працюючого і темпів зростання середньорічної заробітної плати

 Найменування показника

 Попередній рік

 Звітний рік

 Темп росту,%

 1. Обсяг товарної продукції, тис. руб.

 75326

 112334

 149,1

 2. Фонд заробітної плати, тис. руб.

 17706,9

 26025,6

 146,9

 3. Чисельність працюючих

 1065

 962

 90,3

 4. Середньорічне виробництво одного працюючого, руб.

 70128

 116771

 165,1

 5. Середньорічна заробітна плата одного працюючого

 16626

 27054

 162,7

 Коефіцієнт відображення темпів зростання продуктивності праці, темпів зростання середньої заробітної плати становить = 165,1 / 162,7 = 1,015, а відносна економія фонду заробітної плати = (1,627 - 1,651) / 1,627 x 26025,6 = - 1016,2 тис. руб . Таким чином, більш високі темпи зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання середньорічної заробітної плати дозволили знизити витрати виробництва на 1016,2 тис. руб.
 Можна обчислити і розмір приросту середньої заробітної плати на 1% приросту середньорічної виробітку одного працюючого, тобто .
 У нашому прикладі в звітному році на 1% приросту середньорічної вироблення середньорічна заробітна плата одного працюючого підвищувалася на 0,96% (62,7 / 65,1).
 Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та заробітної плати залежить від ряду факторів:
 •  впровадження нової техніки, механізація і автоматизація виробничих процесів;
 •  застосування прогресивної технології;
 •  усунення невиробничих витрат праці і скорочення втрат від браку;
 •  механізація праці працівників управління;
 •  вдосконалення управління виробництвом і організації виробництвом;
 •  правильність побудови та застосування систем заробітної плати, зміни в асортименті продукції та ін

 При аналізі фонду заробітної плати важливо дати оцінку ефективності його використання. Для цього можна застосовувати такі показники, як обсяг виробництва, обсяг продажів, прибуток на 1 руб. заробітної плати. У табл. 10.13 розраховані показники ефективності використання коштів на заробітну плату.
 Таблиця 10.13
 Показники ефективності використання фонду заробітної плати

 Найменування показника

 Попередній рік

 Звітний рік

 1. Фонд заробітної плати, тис. руб.

 18198,9

 26680,1

 2. Виручка від реалізації продукції, тис. руб.

 75620

 113748

 3. Прибуток до оподаткування, тис. руб.

 8025

 13496

 4. Виручка від реалізації продукції на 1 руб. заробітної плати, руб.

 4,16

 4,25

 5. Прибуток до оподаткування на 1 руб. заробітної плати, руб.

 0,44

 0,51

 Дані табл. 10.13 свідчать про підвищення ефективності використання фонду заробітної плати: виручка від реалізації продукції на 1 руб. заробітної плати склала в звітному році 4,25 руб. замість 4,16 руб. в попередньому періоді, або на 2,2% більше (4,25 / 4,16 х100 = 102,2%), а прибуток на 1 руб. заробітної плати зросла з 0,44 руб. на 0,51 руб., або на 15,9% (0,51 / 0,44 х 100).
 Для оцінки ефективності використання фонду заробітної плати можна використовувати наступну факторну модель [21, с.418]:

 де - прибуток від продажу; L - фонд заробітної плати персоналу, - обсяг продажів у діючих цінах; - обсяг товарної продукції в діючих цінах; - загальна кількість годин, відпрацьованих усіма робітниками; - загальна кількість днів, відпрацьованих усіма робітниками; - середньооблікова чисельність робітників ; Р - середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу.
 Ставлення характеризує суму прибутку від продажів на 1 руб. заробітної плати;; - рентабельність продукції; - питома вага обсягу продажів у вартості товарної продукції; - середньорічна вироблення продукції; - середня тривалість робочого дня; - кількість днів, відпрацьованих одним працівником; - питома вага робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу; - середньорічна заробітна плата одного працівника.
 Таким чином, прибуток на 1 руб. заробітної плати можна виразити наступною моделлю:
.
 Спосіб ланцюгових підстановок дозволяє визначити вплив семи факторів на 1 руб. заробітної плати, а саме: зміна рівня рентабельності продажів, питомої ваги обсягу продажів у вартості товарної продукції, середньорічний вироблення продукції, середньої тривалості робочого дня, кількості днів, відпрацьованих одним робочим, питомої ваги робітників у загальній чисельності працюючих і середньої заробітної плати одного працівника.
 Вихідні дані для факторного аналізу прибутку на 1 руб. заробітної плати наведено в табл. 10.14.
 Таблиця 10.14
 Дані для факторного аналізу прибутку від продажів на 1 руб. витрат заробітної плати

 Показники

 Попередній період

 Звітний період

 Відхилення
 (+, -)

 1. Прибуток від продажу, тис. руб.

 6720

 13965

 +6545

 2. Обсяг продажів у діючих цінах, тис. руб.

 75620

 113748

 +37858

 3. Вартість товарної продукції в діючих цінах, тис. руб.

 75326

 112334

 +37008

 4. Фонд заробітної плати, тис. руб.

 18198,9

 26680,1

 +8481,2

 5. Загальне число годин, відпрацьованих усіма робітниками, чол / год

 1467244

 1412847

 -54397

 6. Кількість днів, відпрацьованих усіма робітниками, чол / дн

 176345

 167823

 -8522

 7. Середньорічна чисельність лромишленно-виробничого персоналу, чол.

 1065

 962

 -103

 8. У тому числі робітників

 844

 769

 -75

 9. Прибуток від продажів на рубль фонду заробітної плати, руб. (Стор. 1: стор 4)

 0,3692

 0,4972

 +0,1280

 10. Рентабельність продажів (стор. 1: стор 2)

 0,0888

 0,1169

 +0,0281

 11. Питома вага продажу у собівартості товарної продукції (стор. 2: стор 3)

 1,0039

 1,0102

 +0,0063

 12. Середньогодинна вироблення, руб. (Стор. 3: стор 5)

 51,3384

 79,5089

 +28,1705

 13. Середня тривалість робочого дня (стор. 5: стор 6)

 8,32

 8,42

 +0,2

 14. Середнє число днів, відпрацьованих одним робітником (стр. 6: стор 8)

 208,9

 218,2

 +9,3

 15. Питома вага робітників у загальній чисельності працюючих (стор. 8: стор 7)

 0,7925

 0,7994

 +0,0069

 16. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, руб. (Стор. 4: стор 7)

 17088

 27734

 +10646

 Прибуток від продажів на 1 руб. заробітної плати змінилася під впливом наступних факторів:
 •  підвищення рівня рентабельності продажів [(+0,0281) x1, 0039 x 51,3384 x 8,32 x 208,9 x 0,7925]: 17088 = + 0,1167;
 •  збільшення питомої ваги продукції в собівартості товарної продукції (0,1169 x (0,0063) x 51,3384 x 8,32 x 208,9 x0, 7925): 17088 = + 0,0030;
 •  підвищення середньорічної виробітку одного робітника (0,1169 x 1,0102 x (+28,1705) x 8,32 x 208,9 x 0,7925): 17088 = + 0,2681;
 •  збільшення середньої тривалості робочого дня (0,1169 x 1,0102 x 79,5089 x (+0,2) x 208,9 x 0,7925): 17088 = + 0,0182;
 •  збільшення числа днів роботи в році одного робітника (0,1169 x 1,0102 x 79,5089 x 8,42 x (+9,3) x 0,7925): 17088 = +0,0341;
 •  збільшення питомої ваги робітників у загальній чисельності персоналу (0,1169 x 1,0102 x 79,5089 x 8,42 x 218,2 x (+0,0069): 17088 = +0,0069;
 •  підвищення середньорічної заробітної плати працюючого [(0,1169 x 1,0102 x 79,5089 x8, 42 x 218,2 x 0,7994): 27734] - [(0,1169 x 1,0102 x 79,5089 x 8, 42 x 218,2 x 0,7994): 17088] = 0,4972 - 0,8070 = -0,3096.

 Загальний вплив факторів:
 (+0,1167 +0,0030 + 0,2681 + 0,0182 +0,0341 +0,0069 - 0,3096) = +0,1280.
 Деяка різниця в цифрах - результат їх округлення в процесі розрахунків.
 Таким чином, підвищення прибутку від продажів на 1 руб. заробітної плати викликало в першу чергу підвищення середньорічної виробітку одного робітника, потім - збільшення рівня рентабельності продажів і збільшення числа днів роботи в році одного робітника. Підвищення середньорічної заробітної плати одного робочого зумовило зниження прибутку від продажів на 1 руб. заробітної плати в розмірі 0,3096. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.6. Аналіз фонду заробітної плати"
 1.  ЗАВДАННЯ
    фонду заробітної плати. КТУ у кожного робочого дорівнює одиниці. Визначте заробітну плату бригади і кожного робітника. 2. Бригада виконала роботу на суму 50 тис. руб. розподіліть заробітну плату на кожного працівника. Розряд робочого КТУ VI 1.1 V 0.9 IV 1.2 III 1.0 3. Визначте фонд заробітної плати, якщо тарифна ставка першого розряду дорівнює 500 руб. Розряд робочого Кількість Тарифний
 2.  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ
    аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві повинна приділятися велике значення. Основні завдання аналізу трудових ресурсів: - аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; - аналіз руху трудових ресурсів; - аналіз використання робочого часу; - аналіз продуктивності праці і трудомісткості продукції; - аналіз оплати праці. Повний аналіз трудових ресурсів
 3.  ТЕСТИ
    фонду заробітної плати на певний обсяг робіт характерно для: акордно-відрядній оплати праці; Б) відрядно-преміальної оплати праці; відрядно-прогресивної оплати праці; Г) побічно-відрядної оплати праці. До компенсаційних виплат відносяться надбавки та доплати за: високу кваліфікацію працівника; Б) професійну майстерність; роботу вечірній і нічний час; Г) поєднання декількох професій.
 4.  Основні теоретичні питання
    аналізі динаміки середнього заробітку. Методичні вказівки При вивченні даної теми слід розмежовувати поняття "фонд заробітної плати" та "фонд оплати праці". Фонд заробітної плати являє собою суму грошових коштів, нарахованих працівникам у відповідності з виконуваними ними роботами. Фонд оплати праці є більш широким поняттям, ніж фонд заробітної плати. Він включає в себе
 5.  Питання 6.6. Фонд оплати праці та його структура.
    фонду заробітної плати включаються нараховані підприємством, установою, організацією суми оплати праці в грошовій і натуральній формі за відпрацьований та невідпрацьований час, що стимулюють доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, премії й одноразові виплати поощ 201 рительного характеру, а також виплати на харчування, житло, паливо, що носять
 6.  5.4. Безтарифна система оплати праці
    фонду оплати праці, яка припадає на оплату одного бала (грн.):, ФОП а = М Розраховується заробітна плата окремих працівників підрозділів: ЗПо.р = d * Mi. Приблизний розрахунок фонду оплати праці окремих працівників на основі кваліфікаційних рівнів та КТУ представлений в табл. 5.4.1. Таблиця 5.4.1 Розподіл фонду оплати праці між робітниками бригади № п / п кваліфікує ційний рівень
 7.  9.3. Питання для повторення 1.
    заробітної плати ви знаєте? 3. Що показує сальдо рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»? 4. Де в бухгалтерському балансі відображається сальдо рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»? 5. Чи повинен працівник підприємства подавати до державної податкової інспекції декларацію про свої доходи? 6. Протягом якого часу працівник підприємства може отримати депонированную
 8.  1. Принципи організації заробітної плати
    заробітної плати. Важливим принципом організації заробітної плати в нашій країні є рівна оплата за рівну працю. Одним з принципів організації заробітної плати при соціалізмі є обов'язкова диференціація її залежно від умов праці. Багатьом робітникам доводиться трудитися на Крайній Півночі чи пустельних районах, під землею або в умовах підвищеної вологості, в шумі і
 9.  8.2. Джерела утворення оборотних коштів
    фонду, називаються власними оборотними коштами підприємства. У процесі виробничо-господарської діяльності підприємства можуть використовувати залучені і позикові кошти. Залучені кошти, або стійкі пасиви, не належать підприємству, але вони постійно числяться на балансі підприємства і поряд з власними оборотними засобами можуть регулярно використовуватися для
 10.  Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців
    фонду заробітної плати Зф (включаючи основну та додаткову зарплату 30, нараховані суми виплат за чергові відпустки Зл, суми премій, одноразових заохочень та винагород за підсумками роботи за рік, що виплачуються з фонду матеріального заохочення 3 ") на середньоспискову чисельність робітників і службовців підприємств (об'єднання , галузі) Р на даний час: 3 = З0 + з_л +3 П = Зф Р Р Чи не
 11.  Національний дохід
    заробітної плати, ренти, відсотка і
 12.  Питання 6.4. Основи організації оплати праці відповідно до чинного законодавства.
    заробітної плати, основи оплати праці за час простою, а також встановивши відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати. Новим Трудовим кодексом РФ дані роздільні поняття таких термінів, як «оплата праці» та «заробітна плата». Під оплатою праці розуміється система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх
 13.  6.2. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці
    аналіз рахунку 70, оборотно-сальдова відомість тощо Регістрами аналітичного обліку виступають оборотно-сальдова відомість по рахунку 70, аналіз рахунку 70 по субконто, обороти між субконто, картка (чета 70, картка рахунку 70 по субконто і
 14.  11.8, Облік витрат з оплати праці
    фонду заробітної плати встановлено Інструкцією, затвердженою Постановою Держкомстату Росії від 10 липня 1995 р. № 89. Відповідно до неї до складу фо.чда заробітної плати включають нараховані організацією суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьований і невідпрацьований час, що стимулюють доплати і надбавки. У нього входять також компенсаційні виплати, пов'язані з режимом
 15.  5.1. Сутність заробітної плати, принципи та методи її нарахування
    фонду оплати праці; нормування праці; встановлення тарифної системи; визначення форми і системи заробітної плати. Фонд оплати праці являє собою джерело коштів, призначених для виплат заробітної плати та виплат соціального характеру. Нормування праці дає можливість враховувати якість праці та індивідуальний внесок працівника в загальні результати діяльності підприємства. Тарифна
 16.  11.2. Форми заробітної плати та порядок її нарахування
    заробітну плату становитимуть встановлені для них оклади. Якщо вони відпрацювали неповне число днів, заробітну плату визначають діленням встановленої ставки календарне кількість робочих днів і множенням отриманого результату на число оплачуваних за рахунок підприємства робочих днів. При погодинній оплаті за високі показники в роботі можлива як заохочення виплата премії. У цьому зв'язку
 17.  11.7. Документи з обліку праці та її оплати
    заробітної плати; шифри обліку витрат, на які відноситься перерахована заробітна плата; кількість нормо-годин по виконаній роботі. Для визначення суми заробітної плати, що підлягає видачі працівникам, необхідно визначати суму заробітку за місяць і виробити з неї необхідні утримання. Ці розрахунки виробляють зазвичай в розрахунково-платіж відомості, яка, крім того, служить і
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха