Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

10.6. Шляхи зниження собівартості продукції

До джерел зниження собівартості відносяться: підвищення продуктивності праці; раціональне використання сировини, матеріалів Палива та енергії, поліпшення використання обладнання; скорочення витрат на обслуговування, управління виробництвом і на збут продукції. Ці джерела постійні і значимість їх зростає під дією насамперед інтенсифікації виробництва на основі прискорення науково-технічного прогресу, вдосконалення організації виробництва і праці, зростання обсягів виробництва і т.д.

Зниження собівартості продукції забезпечується насамперед за рахунок підвищення продуктивності праці. З її зростанням скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і частка заробітної плати в структурі собівартості. Випереджаюче зростання продуктивності праці порівняно із зростанням середньої заробітної плати працюючих - важлива умова розвитку виробництва. Успіх боротьби за зниження собівартості вирішує перш за все зростання продуктивності праці робітників, що забезпечують в певних умовах економію по заробітній платі. При цьому необхідно домагатися збільшення виробітку продукції на одного робітника за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів. Проведення таких заходів з відповідним переглядом норм виробітку дозволяє знижувати собівартість продукції за рахунок зменшення частки заробітної плати в одиниці продукції одночасно зі зростанням заробітної плати робітників. Разом із зростанням продуктивності праці збільшується обсяг виробництва, що призводить до економії по інших статтях видатків, зокрема скорочуються витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню.

При підземному способі видобутку вугілля факторами зниження собівартості є: підвищення рівня видобутку вугілля в забоях з узкозахватной технікою (у вибоях, де потрібна навалювання); підвищення рівня проведення виробок з механізованим навантаженням вугілля і породи.

Велике значення в боротьбі за зниження собівартості продукції має дотримання суворого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства. Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії виявляється насамперед у зменшенні витрат матеріальних ресурсів за одиницю продукції, скорочення витрат на обслуговування виробництва та управління, у ліквідації втрат від браку й інших непродуктивних витрат.

Щоб забезпечити зниження собівартості вугілля по елементу "Матеріали", необхідно зменшити питомі норми витрат матеріалів на одиницю продукції, знижувати транспортно-заготівельні витрати. Особлива увага повинна бути звернена на зниження норм витрати кріпильного матеріалу, застосування його замінників (металева та залізобетонна кріплення) і повторне використання.

Для зниження собівартості по елементу "Паливо" необхідно: економно витрачати паливо, знижуючи норми витрати в порівнянні з прийнятими в плані; використовувати для власних потреб паливо гіршої якості і, отже, більш дешеве (відходи вуглезбагачення, вугілля з відвалів та ін.)

Заходами щодо зниження витрат по електроенергії є економне витрачання електроенергії; недопущення роботи машин і механізмів без повної їх завантаження; правильна розстановка електродвигунів, що забезпечує більш високий косинус "фе".

Матеріальні витрати займають більшу частку в структурі собівартості продукції, тому навіть незначне заощадження матеріалів, палива та енергії при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по підприємству дає великий ефект. Підприємство має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, починаючи з їх заготівлі. Матеріали враховуються в собівартості за ціною їх придбання з урахуванням витрат на перевезення, тому правильний вибір постачальників матеріалів впливає на собівартість продукції. Важливо забезпечити надходження матеріалів від таких постачальників, які знаходяться на невеликій відстані від підприємства, а також перевозити вантажі найбільш дешевим видом транспорту. При укладанні договорів на постачання матеріальних ресурсів необхідно замовляти такі матеріали, які за своїми розмірами та якістю точно відповідають планової специфікації «на матеріали», прагнути використовувати всюди, де це можливо, більш дешеві матеріали, не погіршуючи водночас якість продукції і не порушуючи режим роботи підприємства.

Зниження собівартості по елементу "Амортизація" може бути досягнуто в основному в результаті збільшення видобутку вугілля на шахті і поліпшення використання основних фондів.

Крім того, необхідно своєчасно погашати відпрацьовані гірничі виробки, не допускати нарахування амортизації на обладнання, яке прийшло в непридатність, покращувати використання обладнання. Науково-технічний прогрес дозволив впровадити у вугільну промисловість нові комплекси, комбайни та інше обладнання для очисних і підготовчих вибоїв. Це вимагає від керівників шахт, ділянок і цехів творчого підходу до використання нової дорогої техніки.

Зниження собівартості по елементу "Заробітна плата основна і додаткова" залежать насамперед від підвищення продуктивності праці. Однак підвищення продуктивності праці є вирішальним, але не єдиним умовою зниження собівартості вугілля по цьому елементу.

За елементу "Інші грошові витрати" є великі можливості для зниження собівартості вугілля. Це досягається, насамперед, зміцненням господарського розрахунку, поліпшенням організації виробництва і праці.

Резерви зниження собівартості укладені в скороченні втрат від браку й інших непродуктивних витрат. Вивчення причин браку, виявлення його винуватців дають можливість здійснити заходи щодо ліквідації втрат від браку, скороченню і більш раціонального використання відходів виробництва. На підприємствах повинна бути створена обстановка нетерпимості до фактів втрат від браку і безгосподарності.

Масштаби виявлення і використання резервів зниження собівартості продукції багато в чому залежать від того, як поставлена ??робота з вивчення та впровадження передового досвіду, наявного на інших підприємствах.

Запитання до самоконтролю: 1.

Дайте визначення собівартості промислової продукції. 2.

Які бувають види собівартості продукції? 3.

Які фактори впливають на собівартість продукції? 4.

Розробка плану собівартості продукції. 5.

Які шляхи зниження собівартості продукції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.6. Шляхи зниження собівартості продукції "
 1. Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,
  зниження собівартості за порівнянної і непорівнянної товарної продукції має особливості. Розрахунок зниження собівартості порівнянної товарної продукції включає в себе наступні етапи: 1. Визначається товарний випуск на плановий рік за собівартістю базисного року і за собівартістю планового року 2. Визначається економія від зниження собівартості продукції (грн., тис.руб.): ЕСТ. с - Едпл х Спл
 2. ЗАВДАННЯ
  зниження норм на 5% і за рахунок зниження цін на 7%. Собівартість товарної продукції за звітом склала 150 тис. руб., А витрати на сировину і матеріали - 110 тис. руб. Визначте вплив зазначених чинників на собівартість продукції. 3. Трудомісткість виробу становить 15 годин, середній тарифний розряд робіт 5-ий і годинна тарифна ставка 5-го розряду 35 руб. Норма витрати сировини на один виріб
 3. 6.1. Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії та її види
  зниження т.к. в цьому випадку створюються умови, що дозволяють знизити ціни на продукцію. Тому при виборі стратегії поведінки підприємства керуються наступним умовою: виробнича одиниця повинна використовувати такий процес виробництва, при якому один і той же обсяг готової продукції забезпечується з найменшими витратами на вводяться фактори виробництва. Розрізняють такі види
 4. 6.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають
  зниження частки амортизації; неодноразова переоцінка основних засобів не відповідає рівню інфляції; збільшення процентних ставок по кредитах значно підвищує плату за кредити комерційним банкам). Структуру собівартості продукції характеризують такі показники: співвідношення між живим і уречевлена ??працею; частка окремого елемента або статті в повних витратах; співвідношення між
 5. ЗАВДАННЯ
  собівартість продукції виробу А на 5 %, Б на 7%, В на 4%. Оптова ціна залишиться без змін. Визначте на скільки зміниться рентабельність продукції порівняно з плановою по цим виробам. Підприємством було вироблено 400 шт. виробів, ціна одиниці продукції становить 250 руб., повна собівартість одиниці виробу - 190 руб., у тому числі оплата праці - 50 руб. Визначте валовий дохід
 6. ТЕСТИ
  зниженні обсягів виробництва витрати падають; при підвищенні - зростають; Б) при зниженні обсягу виробництва витрати зростають; при збільшенні - падають; ніяке. Для обгрунтування якого конкретного рішення вихідним показником підприємства є собівартість одиниці продукції? для визначення обсягу виробництва; Б) для визначення ціни товару; для зміни організаційної структури підприємства.
 7. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  собівартості продукції: прямого рахунку; нормативний; розрахунково - аналітичний; параметричний. Найбільш простий і найменш точний - метод прямого рахунку. При цьому методі собівартість одиниці продукції визначається діленням загальної суми витрат на кількість виготовленої продукції. Застосування цього методу можливо лише на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію, у зв'язку з цим метод
 8. Зміст
  собівартості продукції як економічної категорії та її види 180 Класифікація витрат на виробництво продукції 183 Структура собівартості і чинники, що її визначають 189 Методи калькулювання собівартості продукції 191 Глава 7. Прибуток Поняття, джерела, функції 199 Балансовий прибуток: основні елементи 202 Фактори, що впливають на величину прибутку 213 Розподіл і використання прибутку
 9. 10.1. Поняття собівартості продукції
  зниження собівартості набуває особливо велике значення. У зв'язку з цим зростає значення науково обгрунтованого планування, обліку та аналізу собівартості продукції. Собівартість має велике значення у здійсненні госпрозрахунку на підприємствах вугільної промисловості, так як показник собівартості об'єднує всі витрати госпрозрахункових підрозділів шахти, розрізу, фабрики.
 10. Питання 8.3. Класифікація витрат за економічними елементами. Кошторис витрат
  собівартості є встановлення оптимального рівня витрат, виявлення резервів економії. Угрупування витрат за економічними елементами відображається у кошторисі витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). У кошторисі збираються витрати по спільності економічного змісту. Наприклад, по елементу «Зарплата основна і додаткова" показується весь фонд оплати праці незалежно від
 11. ТЕСТИ
  зниження трудомісткості і матеріаломісткості продукції; Б) прискорення оборотності оборотних коштів; зміна обсягу засобів і предметів праці; Г) підвищення кваліфікації персоналу. Прибуток від реалізації продукції розраховується як: А) виручка від реалізації продукції за вирахуванням матеріальних витрат; Б) виручка від реалізації продукції за вирахуванням залишкової вартості; В) виручка від реалізації
 12. 7.3. Фактори, що впливають на величину прибутку
  зниження витрат виробництва і реалізації продукції. До внутрішніх факторів належать: рівень господарювання; компетентність керівництва і менеджерів; конкурентоспроможність продукції; рівень організації виробництва і праці та ін; продуктивність праці; стан і ефективність виробничого і фінансового планування. Внутрішні чинники діляться на виробничі і
 13. Витрати прямі
  собівартість.
 14. Витрати непрямі
  собівартість конкретних видів продукції, робіт, послуг, а саме: оренда приміщення, витрати на утримання фахівців, залучених за трудовою угодою і т.д.
 15.  Дотація
    собівартості. У ринковій системі господарства режим дотацій знижується і зберігається переважно у сфері освіти, освіти і культури та
 16.  Калькуляція собівартості
    продукції (відпускна ціна) всього на одиницю продукції (відпускна ціна) всього на одиницю продукції (відпускна ціна) всього 1. Обсяг продажів, виручка від реалізації (без ПДВ) - всього 2. Собівартість 2.1. Сировина і матеріали 2.2. Вода на технологічні цілі 2.3. Паливо на технологічні цілі 2.4. Електроенергія на технологічні цілі 2.5. Витрати на оплату
 17.  7.5. Рентабельність виробництва
    зниження витрат при фіксованих цінах. Зниження цін, підвищення собівартості показує падіння попиту на продукцію підприємства. 2. Рентабельність R = (TT6 / A) * 100% Відображає ефективність ність використання всього активів інвестованого капіталу. Низький рівень порівняно з іншими підприємствами свідчить Про перевкладів капіталу або про низький попит. 3. Високе значення
 18.  Фінансово-економічні ризики
    зниження цін Зростання податків Зменшення чистого прибутку Зниження платоспроможності споживачів Зменшення обсягу продажів Зростання цін на сировину, матеріали, перевезення Зниження прибутку через зростання цін на сировину, матеріали, перевезення Залежність від постачальників, відсутність альтернативи Зниження прибутку через зростання цін Недолік оборотних коштів Збільшення кредитів або зниження обсягу
 19.  Доходи і витрати
    собівартість - всього в тому числі: умовно-змінні витрати умовно-постійні витрати 3 Податки, зараховують на фінансові результати діяльності 4 Балансовий прибуток 5 Податок на прибуток 6 Чистий прибуток 7 Рентабельність продукції,% (стор. 6) / (стор.2) * 100% 8 Рентабельність продажів,% (стор. 6) / (стор.1) * 100%
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха