Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомУправління фінансами на підприємстві → 
« Попередня Наступна »
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. . Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с., 1998 - перейти до змісту підручника

10.8. Аналіз і оцінка впливу екстенсивності і інтенсивності використання виробничих ресурсів на відхилення в обсязі продукції

Кількісне співвідношення екстенсивності та інтенсивності економічного розвитку виражається в показниках використання; виробничих і фінансових ресурсів. Показниками екстенсивності розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина витрачених предметів праці, величина амортизації, обсяг основних виробничих фондів і авансованих оборотних засобів. Показники інтенсивності розвитку - якісні показники використання ресурсів, тобто продуктивність праці (або трудомісткість), матеріаловіддача (або матеріаломісткість), фондовіддача (або фондомісткість), кількість оборотів оборотних коштів (або коефіцієнт закріплення оборотних коштів). Слід вказати, що фондовіддача - N / F (фондомісткість - F / N) узагальнює в собі такі показники інтенсивності, як амортізаціоотдачі - N / A (амортізаціемкость - A / N) і оборотність основних виробничих фондів у роках - F / A (зворотний коефіцієнт оборотності - А / Р). Покажемо цей взаємозв'язок на прикладі моделювання фондомісткості:

F / N = A / N x F / A,

де N - обсяг товарної продукції;

F - середньорічна величина основних виробничих фондів;

А - величина амортизації, призначеної для повного відновлення основних виробничих фондів.

Обсяг виробництва у вартісному вираженні (а значить, з урахуванням якості) є результатом впливу всіх видів ресурсів. Підвищення якості продукції - це, в кінцевому рахунку, і питання її кількості, економії ресурсів, більш повного задоволення суспільних потреб. Значить, показники якості є показники інтенсифікації виробництва, які отримують своє відображення як у результатах виробництва, так і у витратах ресурсів.

Кожен синтетичний показник використання ресурсів - це, в свою чергу, сума дій дрібніших факторів (чинників другого і наступних порядків). Наприклад, продуктивність праці залежить від екстенсивної його величини - від навантаження робочого часу, інтенсивної його величини - від навантаження за робочий час та продуктивної сили праці, яка визначається організаційно-технічними та іншими (природними і соціальними) умовами виробництва. Значить, кожен синтетичний якісний показник використання ресурсів лише в загальному відображає інтенсивність цього використання. Для виявлення інтенсивності в чистому вигляді слід провести поглиблений економічний аналіз. Так, у разі аналізу продуктивності праці кращим показником інтенсивності розвитку буде годинна вироблення робочого, а не річний виробіток у розрахунку на одного працюючого (промислово-виробничий персонал), яка планується і обліковується за промисловим підприємствам і промисловості в цілому. З деякою часткою умовності можна вважати, що річні показники продуктивності праці, фондовіддачі основних виробничих фондів, матеріаломісткості продукції і оборотності оборотних коштів є показниками інтенсивного розвитку.

На рис. 10.1 представлена ??зразкова схема факторів, джерел і кінцевих результатів підвищення інтенсифікації та ефективності господарської діяльності.

Управління ефективністю зачіпає фактори інтенсифікації, відображені у верхньому прямокутнику схеми 10.1. Всі ці безпосередні чинники (вірніше, групи факторів) підвищення інтенсифікації та ефективності виробництва прийнято називати узагальнено - техніко-організаційний рівень виробництва. Аналіз факторів шляхів підвищення техніко-організаційного рівня виробництва - ключ до підвищення показників інтенсифікації та ефективності діяльності.

На відміну від факторів інтенсифікації та ефективності виробництва виділяють безпосередні джерела ефективності, а отже, і резервів виробництва, якими можуть бути тільки виробничі ресурси (середній прямокутник схеми 10.1). В умовах існування товарно-грошових відносин оборот виробничих ресурсів проявляється в обороті фінансових ресурсів, що дозволяє характеризувати не тільки споживання засобів виробництва і праці в процесі виробництва, але і авансування або застосування основних виробничих фондів і оборотних коштів.

Використання виробничих і фінансових ресурсів може носити як екстенсивний, так і інтенсивний характер. Поняття всебічної інтенсифікації охоплює і характеризує використання не тільки живого, але і уречевленої праці, тобто всієї сукупності виробничих і фінансових ресурсів.

Можливість забезпечити неухильне зростання і досить високі темпи економічної ефективності виробництва дає тільки перехід до переважно інтенсивного типу розвитку. Співвідношення екстенсивності та інтенсивності виробництва аналізується за співвідношенням якісних і кількісних показників використання ресурсів.

Кінцеві результати господарської діяльності (нижній прямокутник схеми) складаються під впливом як інтенсивних, так і екстенсивних факторів, як якісних, так і кількісних показників використання ресурсів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так, брак робочої сили можна заповнити підвищенням продуктивності праці.

Теоретично ясно, що в цілому динаміка техніко-організаційного рівня виробництва виявляється в показниках інтенсифікації використання виробничих і фінансових ресурсів. Значить, вдосконалення управління всіма факторами інтенсифікації повинно відображатися в динаміці продуктивності праці, матеріаловіддачі, фондовіддачі основних виробничих фондів (відбиває амортизацію, віддачу і оборотність основних фондів) і оборотності оборотний засобів. За динамікою цих показників можна характеризувати ефективність впроваджуваної реформи управління.

Методика аналізу інтенсифікації виробництва включає систему розрахунків.

Зробимо ці розрахунки на прикладі роботи промислового підприємства за 2 роки. Вихідні дані і сам розрахунок показників інтенсифікації використання ресурсів представлені в табл. 10.9, а зведений аналіз показників інтенсифікації виробництва - в табл. 10.10.

Таблиця 10.9

Розрахунок показників інтенсифікації по підприємству за 2 роки Показники 1-й рік 2-й рік Відхилення у% 1. Продукція, млн. руб. 79700 83610 104,9 2. а) Промислово-виробничий персонал, чол 381 382 100,3 б) Оплата праці з нарахуваннями, млн. руб. 9628 9894 102,8 3. Матеріальні витрати, млн. руб. 52228 54434 104.2 4. а) Основні виробничі фонди, млн. руб. 74350 78581 105,7 б) Амортизація, млн. руб. 8311 8463 101,8 5. Оборотні кошти, тис. руб. 16007 16241 101.5 6. а) Продуктивність праці (с.1: с.2а). руб. 209186 218874 104,6 б) Продукція на 1 руб. оплати праці (с.1: с.2б). руб. 8,278 8,451 102,1 7. Матеріаловіддача (с.1: с.3), руб. 1,526 1.536 100,7 8. а) Фондовіддача (с.1: с.4а), руб. 1,072 1,064 99,3 б) амортізаціоотдачі (с. 1: с. 46) 9.590 9,879 103,0 9. Оборотність оборотних коштів (с.1: с.5), кількість обертів 4,979 5,148 103,4

Таблиця 10.10

Зведений аналіз показників інтенсифікації Види ресурсів Динаміка якості показників, коефіцієнт Приріст ресурсу на 1% приросту продукції,% Частка впливу на 100% приросту продукції Відносна економія ресурсів екстенсивності інтенсивності 1 2 3 4 5 6 1. а) Промислово-виробничий персонал 1,045 0,061 +6.1 +93.9 -466 б) Оплата праці 1,021 0,571 +57,1 +42,9 -206 2. Матеріальні витрати 1.007 0.857 +85.7 +14,3 -353 3. а) Основні виробничі фонди 0,993 1,163 +116,3 -16.3 +588 б) Амортизація 1,030 0,367 +36.7 +63,3 -255 4. Оборотні кошти 1.034 0,306 +30,6 +69,4 -550 Комплексна оцінка всебічної інтенсифікації 1,003 0.929 92.9 7.1 -521

Розрахунок 1. Динаміка якісних показників використання ресурсів

У другому році порівняно з першим продуктивність праці склала 104,6% (у ринковій економіці важливо розраховувати зарплатоотдачі - 102,1%, під якою розуміється випуск продукції на 1 рубль оплати праці разом з нарахуваннями), матеріаловіддача - 100,7%, фондовіддача - 99,3%, оборотність оборотних коштів - 103,4%.

У даному випадку розрахунок зроблений за прямими показниками інтенсифікації виробництв. Його можна виконати по зворотних показниками: трудомісткості, матеріаломісткості, фондомісткості і рівнем запасів оборотних коштів на 1 рубль продукції. Наведені дані показують, що якісний рівень використання ресурсів підвищився, крім фондовіддачі основних виробничих фондів.

Розрахунок 2. Співвідношення приросту ресурсу в розрахунку на один відсоток приросту обсягу виробництва

На кожен відсоток приросту продукції було потрібно збільшити чисельність працюючих на 0,061% (0,3: 4,9), споживання матеріальні: ресурсів - на 0,857% , основні виробничі фонди - на 1,164%, матеріальні оборотні кошти - на 0,306%.

Ці дані свідчать про те, що використання трудових ресурсів і матеріальних оборотних коштів на підприємстві переважно інтенсивне, використання матеріальних спожитих ресурсів - переважно екстенсивне, а використання основних виробничих фондів - повністю екстенсивне при негативній інтенсифікації. що говорить про погіршення їх якісного рівня використання - фондовіддачі. Цей висновок більш наочно ілюструється розрахунком впливу інтенсивності і екстенсивності на приріст продукції.

Розрахунок 3. Частка впливу інтенсивності на приріст обсягу виробництві продукції

У статистиці, плануванні та аналізі господарської діяльності для кількісної оцінки ролі окремих факторів офіційно А використовується індексний метод. Вплив кількісного фактора визначається діленням темпу приросту на результативний показник і множенням на 100%. Для поділу впливу якісного фактора отриманий результат віднімається з 100%.

Покажемо цей розрахунок на прикладі продуктивності праці (якісний фактор) та чисельності працюючих (кількісний фактор):

частка впливу чисельності працюючих

0,3 / 4,9 = 0,061 х 100% = +6,1%;

частка впливу продуктивності праці

100% - 6,1% = + 93,9%.

Розрахунок 4. Відносна економія ресурсів

Розрахунок такої економії покажемо на прикладі працюючих. Якщо середньорічну чисельність працюючих у другому році порівняти з чисельністю працівників першого року, скоригованої на коефіцієнт зростання обсягу, то результат покаже відносну економію: - 18 осіб (382 - 381 х 1,049). Якщо помножити заощаджену чисельність працюючих на середньорічну заробітну плату у другому році, то отримаємо відносну економію чисельності працюючих, виражену через їх заробітну плату У нашому прикладі це - 466 млн. руб. (-18 Х 25 901). Це загальний результат інтенсифікації використання трудових ресурсів, частина якого може відбитися в підвищенні заробітної плати трудящих, а інша частина - у зниженні собівартості продукції за рахунок відносної економії заробітної плати. Розрахунок відносної економії заробітної плати для умов нашого прикладу:

9894 млн. руб. - 9628 млн. руб. х 1,049 = 206 млн. руб.,

де 9894 млн. руб. - Фактичний фонд заробітної плати другого року, 9628 млн. руб. - Фонд заробітної плати першого року, а 1,049 - коефіцієнт динаміки продукції за 2 роки.

Відносна економія матеріальних ресурсів склала -353 млн. руб. (54434 - 52228 х 1,049). Відносний перевитрата основних виробничих фондів склав +558 млн. руб. (73581 - 74350 х 1,049). Показник відносної економії (перевитрати) характеризує величину спожитих ресурсів при досягнутому обсязі виробництва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.8. Аналіз і оцінка впливу екстенсивності і інтенсивності використання виробничих ресурсів на відхилення в обсязі продукції "
 1.  Питання 4.2. Кінцеві результати екстенсивності та інтенсивності використання ресурсів.
    екстенсивності та інтенсивності економічного розвитку виражається в показниках використання виробничих і фінансових ресурсів. Показателямиэкстенсивностиразвитияявляются кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використовуваних основних виробничих фондів (величина амортизації), обсяг авансованих оборотних засобів. Показники
 2.  7.3. Фактори, що впливають на величину прибутку
    впливають на процес отримання прибутку через кількісні зміни: обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу та ін Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через "якісні" зміни: підвищення продуктивності обладнання і його якості ; використання прогресивних видів
 3.  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ, СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
    аналізу основних виробничих фондів відносяться: - оцінка наявності, складу і структури основних фондів, - аналіз руху основних фондів; - аналіз ефективності використання основних фондів. Для характеристики основних фондів використовується декілька видів показників. До першої групи належать узагальнюючі показники - фондовіддача і рентабельність. Рентабельність
 4.  ЗАВДАННЯ
    екстенсивної, інтенсивної та інтегрального завантаження обладнання. Відомо, що в першу зміну працюють всі верстати, у другу - 50% верстатного парку, кількість робочих днів у році - 260, час фактичної роботи одного верстата за рік - 4000 ч. Основні виробничі фонди підприємства на початок року становили 2825 млн. руб. Введення і вибуття основних фондів протягом року відображені в таблиці:
 5.  Вопрс 4.1. Екстенсивні та інтенсивні фактори економічного зростання.
    аналізувати і прогнозувати тенденції в зміні економічного середовища і пристосовуватися до її змін. Однією з цілей держави є економічне зростання, що передбачає зростання економічного потенціалу національної економіки, зростання національного продукту на душу населення, а отже, досягнення високого рівня життя для всіх. Економічне зростання приносить певні вигоди
 6.  МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Матеріальних ресурсів
    аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами перевіряють обгрунтованість плану матеріально-технічного постачання, обгрунтованість норм, що лежать в основі планових
 7.  8.1. Сутність, значення, функції прибутку. Фактори, що впливають на зміну величини прибутку. Джерела отримання прибутку
    впливають на процес отримання прибутку через кількісні зміни засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу та ін Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через якісні показники: підвищення продуктивності обладнання, удосконалення технологічних процесів, прискорення
 8.  До глави 2 2.1.
    екстенсивного фактора: AScrF0 = 9 ТОВ - 2,00 = 18 ТОВ і вплив інтенсивного фактора: ScrlAF = -0,75 - 20 000 = -15 000. Спільне вплив цих факторів призвело до зростання випуску товарної продукції на 3 000 руб. (18 000 - 15 000 = 3000). Але це зростання було обумовлене в основному за рахунок збільшення вартості основних фондів (на 82%). А ефективність використання основних фондів
 9.  Основна класифікація факторів
    впливу на результати діяльності підприємства виділяють основні і другорядні фактори. Основні фактори роблять на результати господарської діяльності набагато більший вплив, ніж другорядні. Крім того, в залежності від людини чинники діляться на об'єктивні і суб'єктивні, за характером дії - на інтенсивні та екстенсивні, за часом дії - на постійні та
 10.  ДОДАТОК 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКОВИХ ТАБЛИЦЬ В БІЗНЕС-ПЛАНІ
    виробничих ліній. Якість виробничого планування і управління. | Наукові дослідження та розробки. Інтенсивність і результати. Ноу-хау. Використання нових інформаційних технологій. | Менеджмент підприємства. Підприємницька культура і філософія. Цілі і формулюються стратегії. Системи мотивації співробітників. | Маркетинг. Організація збуту. Розташування збутових
 11.  2.6. Показники використання основних фондів підприємства.
    аналізу рівня використання діючих фондів, а показник фондомісткості - головним чином, для планування потреби в основних фондах і капітальних вкладеннях при перспективному плануванні або розробці нових проектів. Ефективність роботи підприємства багато в чому визначається рівнем фондоозброєності (Ф / в) праці, яка розраховується як відношення вартості основних виробничих
 12.  3.3. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу
    аналізу фондовіддачі, що випливають з відмінності в підходах до моделювання даного показника. Найбільш проста двухфакторная модель аналізу: де: f - фондовіддача; FОПA - активна частина основних фондів; N - обсяг продукції, прийнятий для обчислення фондовіддачі. При аналізі фондовіддачі застосування даної моделі дозволяє відповісти на питання, як зміни в
 13.  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
    аналізу основних фондів відносяться: - оцінка наявності, складу і структури основних фондів, - аналіз руху основних фондів; - аналіз ефективності використання основних фондів. Результатом використання основних фондів є, перш за все, зміна обсягу виробництва. Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача. Цей показник
 14.  Основні теоретичні питання
    екстенсивного, інтенсивного і інтегрального використання енергетичного обладнання. Методичні вказівки Енергетичне обладнання являє собою активну частину основних фондів. Енергетичне обладнання - це система установок, яка здійснює перетворення енергії сил природи ресурсів в механічну енергію або перетворення одного виду енергії в інший вид
 15.  3.2.4. Аналіз резервів зростання обсягів виробництва та реалізації продукції
    аналіз виробничих ресурсів, необхідно встановити чинники зміни її обсягу. Розрахунок впливу факторів на обсяг реалізації продукції виробляється порівнянням фактичних рівнів факторних показників з плановим і обчисленням абсолютних і відносних приростів кожного з них. Особлива увага приділяється вивченню впливу чинників, що визначають обсяг виробництва продукції,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха