Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомУправління фінансами на підприємстві → 
« Попередня Наступна »
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с., 1998 - перейти до змісту підручника

10.9. Розрахунок і оцінка показників собівартості продукції

Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, природного і промислового сировини, матеріалів, палива та енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його вдосконалення. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції, їх класифікація за статтями визначаються державним стандартом, а методи калькулювання - самими підприємствами.

Собівартість продукції, представляючи собою витрати підприємства на виробництво й обіг, служить основою порівняння витрат і доходів, тобто самоокупності - основоположного ознаки ринкового господарського розрахунку. Собівартість - один з узагальнюючих показники інтенсифікації та ефективності споживання ресурсів.

Завданнями аналізу собівартості продукції є:

оцінка обгрунтованості і напруженості плану по собівартості продукції, витратам виробництва і звертання на основі аналізу поведінки витрат;

встановлення динаміки і ступеня виконання плану по собівартості;

визначення факторів, що вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану по них, величини і причини відхилень фактичних витрат від планових;

аналіз собівартості окремих видів продукції;

виявлення резервів подальшого зниження собівартості продукції.

Аналіз собівартості продукції спрямований на виявлення можливо стін підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у процесі виробництва, постачання і збуту продукції. Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємствах.

На підприємствах плануються і враховуються такі основні показники витрат виробництва: витрати на виробництво, собівартість товарної і реалізованої продукції, витрати на один карбованець товарної і реалізованої продукції, собівартість порівнянної продукції, собівартість окремих найважливіших виробів. При аналізі витрат виробництва використовуються також показники: витрати предметів праці на один рубль товарної продукції, витрати трудові (заробітна плата і витрати на соціальне страхування) на один карбованець товарної продукції виробництво на рубль витрат (повної собівартості) та ін

Собівартість продукції може обчислюватися двома способами:

по економічно однорідним елементам витрат;

за статтями калькуляції.

При розрахунку собівартості за елементами витрат до її складу включаються такі витрати:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні потреби;

амортизація основних засобів;

інші витрати.

У нашому прикладі, за даними табл. 10.1, маємо:

собівартість продукції за 1-й рік - 70 167 млн. руб. собівартість продукції за 2-й рік - 72 791 млн. руб. Підвищення собівартості відбулося, в основному, за рахунок зростання матеріальних витрат.

Відповідно витрати на 1 крб. продукції склали:

за 1-й рік - 0,88 руб. (70167: 79700);

за 2-й рік - 0,87 руб. (72791: 83610).

Зниження витрат на 1 руб. продукції зумовлено випереджальним зростанням виручки від реалізації продукції над зростанням витрат. Реалізації продукції зросла на 104,9% (83610: 79700), а витрати за вартістю -1 103,7% (72791: 70167). Випередження темпу зростання реалізації над темпом зростання витрат склало 1,01.

При розрахунку вартості продукції за статтями калькуляції до її складу включають витрати, передбачені галузевими інструкціями з планування, обліку і аналізу вартості.

Приклад розрахунку і оцінки вартості продукції за статтями калькуляції для машинобудівного підприємства наведено в табл. 10.16 (див. далі).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.9. Розрахунок і оцінка показників собівартості продукції "
 1. 1. Собівартість промислової продукції
  показників; характеризують рівень і динаміку собівартості продукції, входять: собівартість товарної продукції, собівартість одиниці продукції, зниження собівартості порівнянної (з випускалася в минулому) товарної продукції, витрати на 1 крб. товарної продукції, що визначаються як відношення собівартості всієї продукції до її об'єму. Співвідношення окремих елементів витрат у загальній сумі
 2. Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,
  розрахунку зниження собівартості за порівнянної і непорівнянної товарної продукції має особливості. Розрахунок зниження собівартості порівнянної товарної продукції включає в себе наступні етапи: 1. Визначається товарний випуск на плановий рік за собівартістю базисного року і за собівартістю планового року 2. Визначається економія від зниження собівартості продукції (грн., тис.руб.): ЕСТ. с -
 3. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОДИН РУБЛЬ ТОВАРІВ
  розрахунку впливу цих факторів: 3 - ((ХЛГ. - С.) / (lN. - Ц)) - 100; пр / пр шр'' v inp ^ / iip7 / '3 - 100; А 3 = 3-3; 32 = ((X - Сф) / (У ДА. Ямф ». 100; A3 (Структура) = 31 - 3: A3 (С) = 3, - 3,; A3 (Ц) = Зф - Зт Розглянемо процедуру оцінки впливу факторів на конкретному прикладі, дані для розрахунку наведені в табл. 20. Таблиця 20. Дані для розрахунку Вид Минулий рік
 4. 3.1. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ ВИДИ
  розрахунку виробничої собівартості є виробничі витрати. Виробничі витрати, здійснені підприємством за звітний період (місяць), можуть ставитися до виробленої продукції, формуючи виробничу собівартість готової продукції, і (або) до незавершеного виробництву. Базою розрахунку повної собівартості (собівартості реалізованої продукції) є
 5. Витрати на виробництво і собівартість продукції
  показник, «Собівартість реалізованої продукції», відповідає показнику, використовуваному в бухгалтерському обліку відповідно до ГІБУ 10/99 «Витрати від звичайних видів діяльності». Взаємозв'язок витрат, витрат на виробництво і реалізацію, собівартості готової і реалізованої продукції та їх місце в економіці та бухгалтерському обліку наведена на рис.
 6. 10.2. Види собівартості продукції
  розрахунках планової собівартості враховуються можливості вдосконалення організації виробництва і підвищення його технічного рівня, зниження норм використання ресурсів. На кожному підприємстві розробляються організаційно-технічні заходи по вдосконаленню виробництва з розрахунком їх економічної ефективності обумовлених недосконалістю застосовуваної технології та організації
 7. 10.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
  розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації продукції. 1. Розрахунок загального зміни прибутку (? Р) від реалізації продукції:? Р = Р1 - Р0, де Р1 - прибуток звітного року; Р0 - прибуток базисного року. 2. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (? Р1):, де: Nр1 = - реалізація в звітному році у цінах
 8. УДК 553.043,003.1:550.812 л Л.П.Б ^ РДО ОБГРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ кондиції ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
  розрахунку кондицій. На практиці при таких розрахунках використовуються оптові ціни, засновані, як правило, на середньогалузевих витратах виробництва. Для економічної оцінки родовищ із собівартістю продукції вище середньогалузевої ці ціни не придатні, проте без таких родовищі планові обсяги видобутку сировини забезпечити неможливо. Для економічної оцінки запасів мінеральної сировини до
 9. Основні теоретичні питання
  розрахунок фінансових показників діяльності підприємства (табл. 14.1). Таблиця 14.1 Показники Умовні Фактично, тис. руб. позначення за попередній рік за звітний рік Собівартість товарної г 4000 3950 продукції Виручка від реалізації з 4390 4410 товарної продукції Показники прибутку від реалізації товарної
 10. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  розрахунково - аналітичний; параметричний. Найбільш простий і найменш точний - метод прямого рахунку. При цьому методі собівартість одиниці продукції визначається діленням загальної суми витрат на кількість виготовленої продукції. Застосування цього методу можливо лише на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію, у зв'язку з цим метод прямого рахунку використовується обмежено. Крім того, він не
 11. 8.7. Порядок розрахунку фактичної собівартості матеріальних ресурсів, списаних у виробництво
  розрахунком: спочатку в цех направляють залишок матеріалів (повністю) по ціною 4-й партії, далі матеріали в кількості 1-й партії також за ціною 4-й партії, потім у кількості 2-Й партії за ціною 3-й партії і, нарешті, з 3-й партії заготовляння (6000 сд.) відпускають тільки 500 од. за ціною 2-й партії, Залишок на кінець місяця в цьому випадку складе: 39600 ден. од. (135 000 - 95 400). Бухгалтерська
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха