Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

1.10. Регістри і ферми бухгалтерського обліку

Облікові регістри - книги, картки, журнали або окремі листи, машинограми, отримані при використанні обчислювальної техніки, магнітні стрічки, диски, дискети та інші машинні носії, призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, відбиття на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності.

При веденні регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації повинна бути передбачена можливість їх виведення на паперові носії інформації.

Формою бухгалтерського обліку називається порядок поєднання різних видів облікових регістрів, техніки обробки облікових даних, послідовності і способу виробництва облікових даних.

Форму обліку визначають кількість і зовнішня форма регістрів хронологічного і систематичного, а також синтетичного та аналітичного обліку, структура регістрів, послідовність і способи запису в них, Застосування тієї чи іншої форми бухгалтерського обліку залежить від рівня автоматизації та централізації обліку, розмірів підприємства, кваліфікації працівників, наявності засобів обчислювальної техніки та оргтехніки і В даний час існують форми обліку:?

Меморіально-ордерна (її різновидом є Журнал-Головна);?

Журнально-ордерна;?

Автоматизована.

Незалежно від способу ведення обліку в його основу покладена документація, де документи виконують роль первинних носіїв облікової інформації (здійснених господарських операцій). Угруповання, узагальнення та накопичення щодня відбуваються операцій роблять в облікових регістрах, рекомендованих Міністерством фінансів Російської Федерації або розроблених міністерствами і відомствами при дотриманні загальних методологічних принципів. Регістри за зовнішнім виглядом підрозділяються на картки, вільні листи і книги, за змістом - на регістри аналітичного, синтетичного обліку та комбіновані, тобто поєднують ці два види обліку.

Меморіально-ордерна система в даний час має обмежене застосування. При використанні цієї форми бухгалтерського обліку кожен зведений первинний обліковий документ (наприклад, відомість нарахування заробітної плати) супроводжується випискою окремої довідки - меморіального ордера, в якому вказується кореспонденція рахунків. Меморіальні ордери записуються в реєстраційний журнал, на підставі якого надалі заповнюють Головну книгу. За даними Головної книги складається оборотна відомість за синтетичними рахунками. Її підсумки використовуються для складання балансу. Аналітичний облік здійснюється на картках за даними первинних документів. Різновидом

форми обліку є Вона застосовується на неболь

ших підприємствах. Аналітичний облік ведеться в книгах. Обліковим регістром синтетичного обліку є в якому на окремому розвороті листа в хронологічному порядку по кожному меморіальному ордеру наведена загальна сума з розбивкою по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

Зміст форми Головна »дозволяє виключити складання оборотної відомості за синтетичними рахунками.

При іспользованііжурнально-ордерної форми обліку вхідна інформація з первинних облікових документів групується в накопичувальній відомості і після підрахунку підсумків переноситься у відповідні журнали-ордери, де формується вся інформація за синтетичними рахунками. Інформація, що міститься в Головній книзі, використовується для складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності.

Застосування обчислювальної техніки дозволило автоматизувати процес ведення бухгалтерського обліку. Результатом цього стало створення принципово нової автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Єдність інформаційної бази і повний автоматизований технологічний процес забезпечуються за рахунок одноразового введення інформації. Облік здійснюється, як правило, шляхом заповнення журналу господарських операцій. Однак бухгалтерські проводки можуть також відображатися в цьому журналі і після введення або формування первинних документів. У будь-якому випадку інформація по окремої господарської операції вводиться тільки один раз і потім обробляється комп'ютером. На підставі введених даних легко і швидко можна сформувати вихідні форми (бухгалтерський баланс, оборотну відомість, різні нестандартні звіти і т. п.).

Інформація про господарські операції, вироблених підприємством за певний період часу, з облікових регістрів переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності.

Не допускаються необумовлені виправлення в первинних документах та облікових регістрах. Виправлення помилок в облікових регістрах здійснюється коректурним способом, способом додаткових проводок і способом «червоне сторно».

Коректурний спосіб застосовується в тих випадках, коли помилка не торкається кореспонденції рахунків або коли вона швидко виявлена ??і не позначилася на підсумках врахованих записів. Коректурним способом виправляються всі помилки і описки як в цифрах, так і в тексті,

Журнал-Головна Порядковий номер меморіальних ордерів Дата ордерів № операції Документ і зміст операції Сума обороту Рахунок 10 «Матеріали» Рахунок 60 « Розрахунки з постачальниками та підрядниками ». д

? Я д К д До Сальдо 01.01 55000 12000 1 10.01 1 Відомість

надходження

матеріалів 54000 54000 54000 ит.д. Касова книга (зразок)

Каса за 05-08 січня 200 р.

Лист 3

№ Від кого отримано або кому Кореспонд Прихід, Витрата, документа видано рующий рахунок руб. руб. Залишок на початок дня 380 4 Від банку за чеком № 041500 51 94 000 6 Петрову А Г. - перевитрата за авансовим рахунку 71200 8 Від Кисельової П П - невикористані суми авансу 71215 Разом за день 94215 200 Залишок на кінець дня 94 395 В тому числі на заробітну плату 94000 Касир Федотова М. І. перевірила документи в кількості двох прибуткових і одного видаткового, прийняла бухгалтер Григор'єва Е М Журнал-ордер № 2

за січень 200 р.

по кредиту рахунку 51 в дебет рахунків

(тис руб.) Дата 97 50 55 60 69 71 68 91 76 66 67 Разом 01-04 600240 - 1400 --- _ - 2240 05 --------- 5600 5600 08-Ю 64000 - 61620 3840 _ - 3036 - 132496 11-31 1200 6044 Квітень 5586 226 460 3560 200 10 600 27 200 - 17 400 469 636 822 702 Разом 1800 124684 5586 289480 7400 200 10600 27200 3036 17400 475236 963038

Відомість № 2

за січень 200 р. за дебетом рахунка 51 в кредит рахунків

Сальдо на початок місяця по Головній книзі - 38 000 руб.

(Тис. крб.) Дата 45 62 50 55 76 66 91 Разом 01-04 340 9760 10 100 05 360 1865 0 17 100 36 110 08-10 780 1048 90370400600 1070 40 11-31 8120 3743 20 288 9288 446 414900 60 807422 Разом 9600 507620 658 9688 1046 432000 60 960672

Сальдо на кінець місяця по Головній книзі - 35634 руб.

Що не торкаються кореспонденції рахунків. Якщо в документах і регістрах є виправлення, то вони повинні бути зроблені розбірливо, обумовлені та підписані особами, що склали документ. Закреслення невірного робиться так, щоб можна було закреслене прочитати. Правильне ж надписується або над закресленим, або під ним, залежно від наявної можливості.

Спосіб додаткових проводок застосовується в тих випадках, коли в бухгалтерській проводці і в облікових регістрах вказана правильна кореспонденція рахунків, але непохибно сума операції. Для виправлення такої суми становлять додаткову бухгалтерську проводку на різницю між правильною і применшення сумами операції.

Способом «червоне сторно» виправляються помилки, що зачіпають кореспонденцію рахунків. Сутність способу «червоне сторно» полягає в тому, що неправильний запис сторнується, тобто знімається назад (як би знищується), і замість неї робиться правильний запис. Спосіб «червоне сторно» застосовують для виправлення помилок і в тих випадках, коли кореспонденція рахунків не порушена, але перебільшена сума операції. Для виправлення такої помилки становлять другу сторнировочную проводку на різницю перебільшеною і правильною сум операції. Спосіб «червоне сторно» застосовують в бухгалтерському обліку не тільки для виправлення помилок, а й для коригування облікових даних за окремими рахунками.

Первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська звітність підлягають обов'язковому зберіганню відповідно до встановленого порядку. Відповідальність за забезпечення схоронності в період роботи з ними і своєчасну передачу їх до архіву несе головний бухгалтер підприємства. При зберіганні регістрів бухгалтерського обліку повинна забезпечуватися їх захист від несанкціонованих виправлень. 1.11.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.10. Регістри і ферми бухгалтерського обліку "
 1. 7.1. Вимоги до організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах
  регістри бухгалтерського обліку. Мале підприємство самостійно вибирає форму бухгалтерського обліку із затверджених відповідними органами, виходячи з потреб і масштабу свого виробництва і управління, чисельності працівників. Так, малим підприємствам, зайнятим у матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, передбачені в журнально-ордерній формі рахівництва.
 2. 7.2. Організація бухгалтерського обліку
  регістрах бухгалтерського обліку, що застосовуються малим підприємством, здійснюється за допомогою подвійного запису. Малим підприємствам з простим технологічним процесом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і мають незначну кількість господарських операцій (як правило, не більше ста на місяць) рекомендується застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку. Спрощена форма
 3. 7.3. Бухгалтерська звітність малого підприємства
  регістрів бухгалтерського обліку майна малого підприємства. Які документи включаються до складу річної бухгалтерської звітності малого
 4. Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003

 5. Глава 9. Єдиний державний регістр підприємств і організацій (ЕГРПО) - інструмент статистичних спостережень
  регістр підприємств і організацій (ЕГРПО) - інструмент статистичних
 6. Список літератури 1.
  Бухгалтерський облік »від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ (зі змінами та доповненнями). 2. Про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку (в ред. Постанови Уряду РФ від 1 липня 1995 р. № 661 ). 3. План рахунків
 7. 8.4. Облік матеріальних цінностей
  бухгалтерського обліку. Необхідно мати на кожному підприємстві (об'єднанні) номенклатуру-цінник, чітку систему документообігу, проводити контрольні перевірки залишків та інвентаризацію матеріалів, більш ефективно використовувати засоби механізації та автоматизації, розробляти і впроваджувати відповідні нормативи. Основним методом обліку матеріалів є оперативно-бухгалтерський
 8. Уткіна С.І.. Економіка гірничого підприємства: Навчальний посібник для вузів. - М.: Видавництво Московського державного гірничого університету. - 262 c.: Ил., 2003

 9. 8.3. Зручний прапор
  реєстрація морських суден з метою отримання додаткових прибутків від пільг в оподаткуванні, класифікації тощо, одержуваних судновласниками-нерезидентами у країнах цієї реєстрації. Зручний прапор надають Антильські острови, Багамські острова, Бірма, Кіпр, Ліберія, Ліван, Мальта, Панама та ін Основним критерієм при визначенні регістра зручного прапора є відмінність між
 10.  ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ФАКТОР ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЄЮ
    регістра, в який в єдиному форматі переносяться результати обробки облікових даних. Для трансформації звітності використовуються: зведена трансформаційна таблиця; робочі таблиці, в яких відображаються суми трансформаційних бухгалтерських записів; журнали трансформаційних бухгалтерських записів, необхідні для систематизації регулювальних записів; приватні трансформаційні таблиці по розділах
 11.  22.3. Джерела статистичної інформації про страхування і методи її аналізу
    бухгалтерської та статистичної звітності. 1. Річна і щомісячна бухгалтерська звітність, до якої належать такі форми: а) бухгалтерський баланс страхової організації - ф. № 1 - страховик; б) звіт про фінансові результати страхової організації - ф. № 2 - страховик; в) пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати: * звіт про рух капіталу
 12.  20.3. Джерела статистичної інформації про грошовий обіг і основні методи її аналізу
    бухгалтерського обліку та Правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації. Як було сказано, з 01.01.1998 р. був введений новий План рахунків, що відповідає вимогам міжнародної статистики. Він складається з наступних розділів: * капітал і фонди; * грошові кошти та дорогоцінні метали; * міжбанківські операції, куди включені
 13.  Практична цінність роботи
    бухгалтерського обліку та фінансового аналізу; при відборі лексичного матеріалу для курсу Business English; при проведенні практичних занять з сопоставительному вивчення англійської та російської мов; в практиці ділового усного та письмового
 14.  Загальний обсяг вибірки
    бухгалтерських термінів А.Чмеля [Чміль: 1995], Dictionary of Finance and Investment Terms [Downes, Goodman: 1995] та інші. За відсутності термінів у словниках і виявленні розбіжностей між значеннями терміна у словниках і значенням, яке актуалізується в досліджуваному нами спеціальному тексті, для визначення семантики терміна вивчалася спеціальна література з складання та аналізу фінансової
 15.  5.2. Проблеми порівнянності фінансової звітності
    бухгалтерський облік. - М., 1997. - С. 9. Найбільш істотний вплив на оцінку фінансового стану компанії надають прийняті в країні правила надання консолідованої звітності холдингу, відображення вартості гудвілу, перерахунку іноземної валюти, врахування впливу інфляції, відображення вартості основного капіталу, готових виробів та незавершеного виробництва, витрат на
 16.  2.3.2. Розбіжності в лексичному складі термінів ІЄ і ПЯ
    бухгалтерського обліку) - метод бухгалтерського обліку; building of competencies (буквально: побудова кваліфікації)-підвищення кваліфікації; utilisation of losses (буквально: використання збитків) - погашення збитків. Досить поширеною тенденцією є використання в англійських складових термінах ядерних компонентів більш широкої семантики, ніж у російській. Англійська мова широко
 17.  4.5.1. Аудит як метод аналізу ділових ситуацій
    бухгалтерської (фінансової) звітності, документів бухгалтерського обліку, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів. Всупереч все ще збереженим уявленням деяких керівників господарюючих структур аудит не є перевіркою, що тягне сплату штрафів та інформування податкових служб про помилки у веденні обліку або при нарахуванні податків.
 18.  4.3. Міжнародні стандарти обліку і статистики
    реєстрації; принципи та рекомендації порядку проведення переписів населення; методи оцінки потреби в оселях; визначення та методи оцінки роботи транспорту і т.д. Аналогічні рекомендації готуються і спеціалізованими установами системи ООН. Так, МОП видає рекомендації за статистикою зайнятості та безробіття, заробітної плати, робочого часу, індексів споживчих цін,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха