Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомУправління фінансами на підприємстві → 
« Попередня Наступна »
Шеремет А.Д., Сайфулін Р . С.. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с., 1998 - перейти до змісту підручника

11.1. Аналіз і оцінка складу та динаміки майна та джерел його формування

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням та використанням засобів (активів) і джерелами їх формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів). Ці відомості представлені в балансі підприємства.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів) . Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. Оскільки виконання фінансового плану в основному залежить від результатів виробничої та господарської діяльності в цілому, сукупність господарських факторів є найбільш узагальнюючим показником. Отже, Звіт про фінансові результати та їх використання також залучається для аналізу фінансового стану.

У 20-х роках один з творців балансоведенія - Н.А. Блатов рекомендував досліджувати структуру і динаміку фінансового стану підприємства за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Порівняльний аналітичний баланс виходить з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період Обов'язковими показниками порівняльного аналітичного балансу є: абсолютні величини за статтями вихідного звітного балансу на початок і кінець періоду; питомі ваги статей балансу в валюті балансу на початок і кінець періоду; зміни в абсолютних величинах, зміни в питомих вагах; зміни у% до величин на початок періоду (темп приросту статті балансу); зміни у% до змін валюти балансу (темп приросту структурних змін - показник динаміки структурних змін ); ціна 1% зростання валюти балансу і кожної статті - відношення величини абсолютної зміни до відсотка абсолютної зміни на початок періоду.

Порівняльний аналітичний баланс чудовий тим, що він зводить воєдино і систематизує ті розрахунки і прикидки, які зазвичай здійснює будь-який аналітик при первинному ознайомленні з балансом. Схемою порівняльного балансу охоплена безліч важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану. Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізу, активно використовувані в практиці капіталістичних фірм. У ході горизонтального аналізу визначаються абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, а метою вертикального аналізу є обчислення питомої ваги нетто. Всі показники порівняльного балансу можна розбити на три групи:

показники структури балансу;

показники динаміки балансу;

показники структурної динаміки балансу.

Для осмислення загальної картини зміни фінансового стану вельми важливі показники структурної динаміки балансу. Зіставляючи структуру змін в активі і пасиві, можна зробити висновок про те, через які джерела в основному був приплив нових коштів і в які активи ці нові кошти в основному вкладені.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства слід згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи за ознакою ліквідності (статті активу) і терміновості зобов'язань (статті пасиву). На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства, який у більш упорядкованому вигляді зручно проводити за такою формою. Актив Пасив 1. Майно I. Джерела майна 1.1. Іммобілізовані активи 1.1. Власний капітал 1.2. Мобільні, оборотні активи 1.2. Позиковий капітал 1.2.1. Запаси і витрати 1.2.1. Довгострокові зобов'язання 1.2.2. Дебіторська заборгованість 1.2.2. Короткострокові кредити і позики 1.2.3. Грошові кошти та цінні папери 1.2.3. Кредиторська заборгованість

Читання балансу за такими систематизованим групам ведеться з використанням методів горизонтального і вертикального аналізу. Такий аналіз статей активу і пасиву представлений відповідно в табл. 11.1 і 11.2.

Для деталізації загальної картини зміни фінансового стану може бути побудована таблиця (за формою табл. 11.1 і 11.2) для кожного розділу активу і пасиву балансу. Наприклад, для дослідження динаміки і структури стану запасів використовується таблиця, в основі якої лежать дані розділу II активу балансу. У підметі цієї таблиці доцільно виділити наступні елементи запасів: виробничі запаси; незавершене виробництво; витрати майбутніх періодів; готова продукція; товари; інші запаси.

Такі ж таблиці служать для аналізу структури і динаміки основних засобів і вкладень, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших активів, джерел власних коштів, кредитів та інших позикових коштів, кредиторської заборгованості й інших пасивів. Більш докладний аналіз за статтею «Основні засоби» розділу I активу проводиться на основі форми № 5 річного звіту, в якій представлені детальна структура основних засобів на початок і кінець року, їх надходження і вибуття за звітний період.

Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. До них відносяться:

загальна вартість майна підприємства = валюті, або підсумку, балансу;

вартість іммобілізованих активів (тобто основних та інших необоротних засобів) = підсумку розділу I активу балансу + III. Збитки;

вартість оборотних (мобільних) коштів = підсумку розділу II балансу;

вартість матеріальних оборотних коштів = рядку 210 розділу II активу балансу;

величина дебіторської заборгованості в широкому сенсі (включаючи аванси, видані постачальникам і підрядникам) = рядкам 230 і 240 активу балансу;

сума вільних грошових коштів у широкому сенсі слова (включаючи Цінні папери і короткострокові фінансові вкладення) = рядкам 250 і 260 активу балансу;

вартість власного капіталу = розділу IV пасиву і рядкам 640, 650 і 660 розділу VI пасиву балансу;

величина позикового капіталу = сумі розділів V і VI пасиву балансу без рядків 630, 640 і 650;

величина довгострокових кредитів і позик, призначених, як правило, для формування основних засобів та інших необоротних активів = підсумку розділу V балансу;

величина власного оборотного капіталу = різниці підсумків розділу IV пасиву і розділу I активу балансу.

Це чиста величина власного оборотного капіталу. Іноді в аналітичних цілях до неї додають суми по рядках 640, 650 і 660 і отримують скориговану величину власного оборотного капіталу;

величина короткострокових кредитів і позик, призначених, як правило, для формування оборотних активів, = рядок 610 розділу VI пасиву балансу;

величина кредиторської заборгованості в широкому сенсі слова = рядкам 620, 630, 660, 670 розділу VI пасиву балансу. Рядки 640, 650 і 660 показують заборгованість підприємства як би самому собі, тобто мова йде про власні кошти підприємства, тому при аналізі суми за цими рядками слід додати до власного капіталу.

Горизонтальний, або динамічний, аналіз цих показників дозволяє встановити їх абсолютні збільшення і темпи зростання, що важливо для характеристики фінансового стану підприємства. Не менше значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний, структурний, аналіз активу і пасиву балансу.

Так, співвідношення власного і позикового капіталів говорить про автономію підприємства в умовах ринкових зв'язків, про його фінансової стійкості. Особливе значення для коригування фінансової стратегії підприємства, визначення перспектив фінансового становища має трендовий аналіз окремих статей балансу за більш тривалий час з використанням, як правило, спеціальних економіко-математичних методів (середнє прирощення, визначення функцій, що описують поведінку даної статті балансу, та ін) .

За даними бухгалтерського обліку з розділів V і VI пасиву балансу слід виділити неплатежі, а саме позики, не погашені в строк, платіжні вимоги постачальників, не оплачені вчасно, недоїмки до бюджету та ін

Поряд з побудовою порівняльного аналітичного балансу для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану за звітний період проводиться зіставлення зміни підсумку балансу зі змінами фінансових результатів господарської діяльності за звітний період, наприклад із зміною виручки від реалізації продукції, інформація про яку міститься у формі № 2 річної звітності (рядок 010). Зіставлення здійснюється шляхом порівняння коефіцієнтів КN і KB, які показують приріст відповідно виручки від реалізації продукції і середнього значення підсумку балансу за звітний період. Якщо КN> КB, то в звітному періоді використання фінансових ресурсів підприємства було більш ефективним, ніж у попередньому періоді; якщо КN <КB - менш ефективним.

Ознаками «хорошого» балансу з точки зору підвищення (зростання) ефективності можна назвати також наступні показники:

коефіцієнт поточної ліквідності? 2,0;

забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом? 0,1

зростання власного капіталу;

відсутність різких змін в окремих статтях балансу;

дебіторська заборгованість знаходиться у відповідності (рівновазі) з розмірами кредиторської заборгованості;

в балансі відсутні «хворі» статті (збитки, прострочена заборгованість банкам і бюджету);

у підприємства запаси не перевищують мінімальну величину джерел їх формування (власних оборотних коштів, довгострокових кредитів і позик, короткострокових кредитів і позик).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Аналіз і оцінка складу та динаміки майна та джерел його формування "
 1. 2.1. Бухгалтерський баланс
  оцінці засобів (майна) за їх складом, розміщення та джерел утворення кожної організації. Підсумкова сума коштів в ким постійно дорівнює загальній величині джерел, В перекладі з французької мови баланс3 означає рівновагу. Зовні баланс являє собою двосторонню таблицю наступного виду. Баланс акціонерного товариства (АТ) на 1200 р. Актив Пасив № статті Найменування
 2. 3. Аналіз динаміки структури і джерел балансу.
  Аналізі динаміки структури балансу (горизонтальний аналіз) статті активу і пасиву на початок аналізованого періоду приймаються за 100%, надалі визначається збільшення або зменшення кожної статті балансу. При аналізі структури джерел балансу (вертикальний аналіз) підсумкова величина балансу на початок аналізованого періоду приймається за 100%, всі статті балансу визначаються як частки,
 3. Оцінка майна з метою виконавчого провадження.
  Оцінка майна боржника провадиться судовим приставом-виконавцем за ринковими цінами, що діють на день виконання виконавчого документа, за винятком випадків, коли оцінка проводиться за регульованими цінами. Якщо оцінка окремих предметів є скрутної або боржник або стягувач заперечує проти проведеної судовим приставом-виконавцем оцінки, судовий
 4. 10.1. Завдання аналізу і джерела інформації
  аналізований період (тобто «горизонтальний аналіз» показників), по-друге, оцінку структури показників прибутку і змін їх структури (що прийнято називати «вертикальним аналізом" показників) по-третє, вивчення хоча б у найзагальнішому вигляді динаміки зміни показників за ряд звітних періодів (тобто «трендовий аналіз» показників), по-четверте, виявлення факторів і причин зміни
 5. Питання 9.6. Оцінка фінансової стійкості фірми.
  Оцінки фінансового стану необхідно використовувати експертні оцінки величин, що характеризують оптимальні або критичні (порогові), з точки зору стійкості фінансового стану, значення показників. Визначити значення цих коефіцієнтів за минулий період, зробити висновок про те, як змінилися окремі характеристики фінансового стану за звітний рік. Для оцінки використовується
 6.  2. Виконання експрес-аналізу поточного стану фінансово-господарської діяльності підприємства.
    аналіз може проводитися щомісяця або щокварталу, залежно від складання балансу. Його метою є оцінка поточного стану і динаміки економічного потенціалу, ринкової та інвестиційної активності. Для проведення експрес-аналізу використовуються дані бухгалтерської звітності. Цей аналіз має три етапи: 1) вивчення бухгалтерської звітності, перевірка взаємоув'язки всіх форм
 7.  31.4. Мета і завдання статистики природних ресурсів
    аналіз, організація спостереження; * контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, національних і міжнародних правил природокористування і охорони ОС; * характеристика наявності, якості, стану і розміщення всіх компонентів ПР; їх вартісна оцінка з метою визначення загального обсягу цієї частини НБ; * визначення обсягів запасів природних ресурсів за ступенем їх вивченості і
 8.  3.ПРАВОВОЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ОЦІНКИ
    оцінки відносяться: - окремі матеріальні об'єкти (речі); - сукупність речей, що становлять майно особи, в тому числі майно певного виду (рухоме або нерухоме, в тому числі підприємства); - право власності та інші речові права на майно або окремі речі зі складу майна; - права вимоги, зобов'язання (борги); - роботи, послуги, інформація; -
 9.  28.3. Завдання статистики національного багатства
    аналізу. У агрегованому вигляді завдання статистики полягають у визначенні обсягу і складу національного багатства; його розміщенні по території країни; розподілі за формами власності; в характеристиці його відтворення і оцінці результатів цього процесу; характеристиці використання всіх компонентів багатства і оцінці його ефективності, а також у вивченні динаміки та визначенні
 10.  Лізингова угода
    майна після закінчення терміну оренди, протокол приймання майна орендарем від виробника (колишнього власника), умови страхування майна, періодичність платежів, варіанти володіння майном після закінчення терміну оренди, повні платіжні та юридичні реквізити сторін, додаткові умови і
 11.  8.4.2. Абсолютні показники фінансової стійкості
    аналізі фінансової ситуації на підприємстві з використанням названих показників виділяють чотири типи фінансової стійкості (табл. 8.4). Фінансова нестійкість вважається нормальною (припустимою), якщо величина залучених для формування запасів короткострокових кредитів і позикових коштів не перевищує сумарної вартості сировини, матеріалів і готової продукції, тобто якщо виконуються
 12.  533. ПОКАЗНИКИ, оцінюють фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА
    аналізований період дозволяють виявити найбільш значимі позиції його фінансового становища, оцінити результативність діяльності за звітний період і намітити дії, що сприяють поліпшенню стану фінансового становища підприємства. Здійснення фінансового аналізу передбачає: - вибір показників, прийнятних для оцінки фінансового стану підприємства: - розрахунок кількісного
 13.  29.2. Аналіз фінансового стану організації за даними бухгалтерського балансу
    аналізу фінансового стану організації статті активу балансу групують за ознаками ліквідності, а пасиву - по терміновості зобов'язань. Такий баланс називають агрегованим. Його вигляд для розглянутого прикладу наведено у таблицях нижче. За допомогою агрегованого балансу зручно визначати абсолютне прирощення показників і їх темпи зростання. Він також корисний при проведенні вертикального
 14.  10.1. Майно туристських організацій: поняття і склад
    аналізі господарської діяльності розглядається ефек-тивність використання різних видів майна господарюючого суб'єкта; бухгалтерський облік відображає рух майна та дже-рел його формування. У курсі економіки майно розглядається як господарський економічний ресурс, вико-вання якого забезпечує успішну діяльність туристської
 15.  ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ І ОЦІНКА ЗЕМЛІ
    оцінку майна боржника. Для здійснення зазначеної діяльності конкурсний керуючий залучає незалежних оцінювачів та інших спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок майна боржника, якщо інше джерело оплати не встановлено зборами кредиторів (комітетом кредиторів). Оцінка майна боржника проводиться незалежним оцінювачем, якщо інше не передбачено цим
 16.  АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
    аналізу - розрахунок ключових параметрів, що дають об'єктивну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів. Основними функціями фінансового аналізу є: - об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності та ділової активності підприємства; - прогнозування можливих фінансових результатів; -
 17.  8.3. Інші випадки обов'язкового проведення оцінки
    оцінки (у порядку законодавства про оціночну діяльність). При іпотеці державного та муніципального майна його оцінка здійснюється також відповідно до вимог, встановлених федеральним законом «Про оціночної діяльності». Згідно п.3 ст.9 закону про іпотеку, у разі застави не завершеного будівництвом нерухомого майна, що перебуває у державній або
 18.  ДОДАТОК. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 1.
    оцінки. 5. Права оцінювача. 6. Обов'язки оцінювача. 7. Обов'язкові вимоги до договору про оцінку. 8. Вимоги до звіту про оцінку. 9. Вартість об'єкта оцінки з обмеженим ринком. Вартість заміщення об'єкта оцінки. Вартість відтворення об'єкта оцінки. 10. Утилізаційна вартість об'єкта оцінки. Ліквідаційна вартість об'єкта оцінки. Вартість об'єкта оцінки
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха