Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007 - перейти до змісту підручника

11.1. Загальна характеристика витрат на виробництво і реалізацію продукції

Сукупність витрат на виробництво і реалізацію продукції входить у бюджет витрат і визначає структуру собівартості продукції (робіт, послуг). У складі собівартості розрізняють групи витрат, які деталізуються за окремими видами витрат. Наприклад, матеріальні витрати можна поділити по конкретних видах основних і допоміжних матеріалів. Фінансово-господарська діяльність підприємства залежно від структури витрат на виробництво і реалізацію продукції ділиться на матеріаломістку, фондомісткість, трудомістку і енергоємну.

Загальна характеристика витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) може здійснюватися в такій послідовності: 1)

визначення структури та видів витрат, складання кошторису витрат на підставі виробничої програми; 2)

розрахунок фізичного обсягу та вартості витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), калькулювання за видами витрат; 3)

зведений розрахунок витрат по ділянках (цехам) і видах діяльності.

Для різних галузей використовуються різні методичні підходи щодо визначення витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Найчастіше для порівняльного аналізу витрат на виробництво використовуються витрати на 1 крб. випускається.

Зміна рівня собівартості визначається таким чином:

ДС = (С,-С0) / Ср

де С, і С0 - відповідно собівартість звітного і базисного

періодів.

Структура собівартості і її величина мають прямий вплив на прибуток, розмір і рівень цін, економічну ефективність окремих організаційно-економічних і технічних заходів.

На структуру витрат впливають конкретні умови фінансово-господарській діяльності підприємства і різні фактори, до яких відносяться: -

технічна оснащеність виробництва; -

рівень автоматизації і механізації праці; -

спеціалізація (універсальність) техніко-економічної діяльності; -

природно-кліматичні умови; -

місце розташування підприємства.

В рамках діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства виконується розрахунок впливу кожного фактора на собівартість продукції. При цьому чинники діляться на групи: -

прямо залежать від роботи підприємства (зниження витрат сировини, матеріалів, палива та електроенергії на одиницю продукції, зміна структури споживаних сировини, матеріалів, палива та електроенергії, поліпшення використання основних фондів); -

не залежні від роботи підприємства (природно-кліматичних-кі умови і місце розташування підприємства, ємність сировинної бази, розміщення виробничих ділянок, цехів, комплексів).

11.2. Аналіз структури витрат на виробництво і реалізацію продукції

Структура витрат на виробництво і реалізацію продукції включає співвідношення різних видів витрат. Всі витрати підприємства на виробництво продукції (робіт, послуг) відображає собівартість продукції (табл. И.1).

Таблиця 11., 1 Класифікація витрат, що входять в собівартість Класифікаційна ознака Характеристика витрат Економічний зміст Комплексні калькуляційні статті витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація і т. п.) Кошторисні елементи Складу витрат (сировина і матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, допоміжні матеріали, паливо, енергія, заробітна плата - основна та додаткова, отчісленія'во позабюджетні фонди, податки, зараховують на собівартість, амортизація основних фондів, інші грошові витрати) Спосіб віднесення на собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) Прямі - безпосередньо витрачаються на виробництво

Непрямі - безпосередньо не пов'язані з виробництвом і розподіляються на випуск продукції з якого-небудь умовного ознакою (найчастіше пропорційно заробітній платі) Ступінь участі в роб в одственн ом процесі Основні - безпосередньо пов'язані із здійсненням виробничого процесу

Накладні (непрямі) - не пов'язані з виробничим процесом Залежність від зміни обсягу виробництва Змінні - збільшуються пропорційно зі зростанням виробництва Умовно-постійні - прямо не залежні від зміни обсягу виробництва (заробітна плата інженерно-технічних працівників) Спосіб виникнення Загальноцехові - виробничі витрати цеху

Общезаводские - загальноцехові і загальнозаводські витрати на виробництво Повні - загальнозаводські і внепроізвод-недержавні витрати на реалізацію продукції ( робіт, послуг)

Для розрахунку собівартості використовуються методи прямого рахунку (на основі певних, норм і нормативів витрат), факторного аналізу та калькуляція.

Типова структура калькуляції включає певний склад статей витрат (табл. 11.2).

Таблиця 11.2 Типова структура калькуляції собівартості витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) Статті

Зміст статті 1. Матеріали 2.

Куплені комплектуючі вироби і напівфабрикати 3.

Зворотні відходи виробництва 4.

Паливо для технологічних цілей 5.

Енергія для технологічних цілей 6.

Основна заробітна плата виробничих робітників 7.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників 8.

Нарахування на заробітну плату (обов'язкові платежі до бюджету і в позабюджетні фонди) 9.

Витрати з освоєння нових видів продукції 10.

Відшкодування зносу інструментів, пристосувань цільового призначення 11.

Витрати з утримання та експлуатації обладнання

12. Цехові витрати

Витрати на матеріали і їх транспортування мінус вартість реалізованих відходів

Витрати на покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати і їх транспортування мінус вартість реалізованих відходів

Різні види, зворотних відходів, вартість яких віднімається

Витрати на паливо, що витрачається безпосередньо для технологічних потреб

Витрати на паливо, що витрачається безпосередньо для технологічних потреб

Розраховується згідно з відпрацьованим часом

Виплати за додатково відпрацьований час

Відрахування у позабюджетні фонди (пенсійний, медичного та соціального страхування, зайнятості) , оплата прибуткового податку до бюджету

Комплексні витрати на проектування, конструювання виробів, проектування інструменту

Суми, отримані за встановленими для даного інструменту ставками погашення

Комплексні витрати по амортизації, утримання обладнання (комплектуючі матеріали, запасні частини, поточний ремонт), внутризаводскому переміщенню вантажів, зносу інструментів

Витрати на управління та обслуговування виробництва в даному цеху Сума рядків 1-12

13. Цехова собівартість Закінчення табл. 11.2 Статті Зміст статті 14. Загальнозаводські витрати 15.

Виробнича собівартість 16.

Невиробничі витрати 17.

Повна собівартість Адміністратив але-уп ра вленчес до ие витрати, витрати на утримання приміщень будівель і споруд цеху

Сума рядків 13-14

Витрати, не пов'язані з виробництвом, але сприяють техніко-економічної діяльності (витрати на тару, упаковку готової продукції, доставку продукції споживачеві)

Сума рядків 15-16

Вартість матеріалів визначається виходячи з норм їх витрати. Розмір заробітної плати при використанні тарифної системи оплати праці розраховується за формулою:

Зп = Ст х К х Я х В,

де Зп - розмір заробітної плати;

Ст - годинна тарифна ставка працівників по виконуваної операції;

П - поясні, районні надбавки (коефіцієнти); В-відрахування в позабюджетні фонди і обов'язкові платежі до бюджету.

Структура цехових витрат може бути різна в залежності від типу підприємства. Приблизна номенклатура витрат по цеховим витрат наведена в табл. 11.3.

Таблиця 11.3 Номенклатура витрат по цеховим витрат У відсотках Статті витрат до загальної суми витрат Оплата праці адміністративно-управлінських 62 працівників Утримання будинків і споруд (вартість під 20 допостачання, опалення, каналізації, оплата послуг зв'язку, прибирання приміщень) Поточний ремонт (вартість матеріалів, аморті 0,8 зация будівельного обладнання, оплата праці ремонтних робітників)

Закінчення табл.

11.3

У відсотках Статті витрат до загальної суми витрат Амортизація основних фондів за нормативами 8,9 Випробування, досліди і дослідження (вартість за 0,9 трат на лабораторне та інше обладнання, опла та праці дослідників і випробувачів) Охорона праці (витрати на забезпечення техніки 5,9 безпеки) Відшкодування зносу малоцінних і швидкозношувані 0.5 вающихся предметів Інші витрати 1,0

Цехові витрати допоміжних цехів розподіляються пропорційно за основними статтями витрат.

Загальнозаводські витрати визначаються у складі бюджету витрат по чотирьох групах: -

витрати з управління підприємством (заробітна плата апарату управління, оплата відряджень і службових поїздок, зміст воєнізованої та пожежної охорони, витрати на сигналізацію); -

загальногосподарські витрати (утримання технічного персоналу, амортизація основних засобів, утримання та поточний ремонт будівель і споруд, проведення випробувань, дослідів і досліджень, зміст загальнозаводських лабораторій, охорона праці, підготовка кадрів); -

обов'язкові платежі до бюджету і позабюджетні фонди (податкові платежі, збори і обов'язкові відрахування); -

общезаводские невиробничі витрати (втрати від простоїв і псування матеріалів при зберіганні, упаковка, фасовка, доставка, комплектація).

Калькуляція собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) відображає витрати виробника на її випуск. У рамках бюджету витрат підприємства складається кошторис витрат на виробництво, тобто звід витрат підприємства в грошовому вираженні на виконання виробничої програми.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Загальна характеристика витрат на виробництво і реалізацію продукції "
 1. Витрати на виробництво і собівартість продукції
  витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг за певний період часу незалежно від того, припадають ці витрати на готовий (закопчений) продукт або на незавершене виробництво. У цьому відношенні витрати на виробництво і витрати на виробництво близькі за своїм економічним змістом. Собівартість продукції виникає тоді, коли виходить готова продукція.
 2. 1. Собівартість промислової продукції
  витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції. Іншими словами, собівартість показує, у що обходиться підприємству виходить їм продукція. У число показників; характеризують рівень і динаміку собівартості продукції, входять: собівартість товарної продукції, собівартість одиниці продукції, зниження собівартості порівнянної (з випускалася в минулому) товарної продукції,
 3. 2.1. Загальна характеристика економічного становища МНК і його взаємозв'язок з системою оподаткування
  характеристика економічного становища МНК і його взаємозв'язок з системою
 4. 1.4.2. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
  характеристику витрат і витратам на виробництво і реалізацію продукції, взаємно пов'язавши з розглянутими вище законодавчими та нормативними документами, і визначимо їх місце в структурі витрат у бухгалтерському обліку і в
 5. 2 Терміни формування та реалізації ЦКІП
  загальна тривалість розробки та реалізації j-го інвестиційного проекту; 7} пр - це тривалість проектних і дослідницьких робіт з j-му інвестиційному проекту; Tf - тривалість реалізації j -го інвестиційного проекту (строк здійснення реальних інвестицій). Розрахунки пов'язані з визначенням цих параметрів дуже добре розроблені в теорії і широко застосовується на практиці.
 6.  ТЕСТИ
    витрат; Б) виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості; виручка від реалізації продукції. До внутрішніх факторів, що впливає на величину прибутку відносяться: кон'юнктура ринку, природні умови; Б) норми амортизаційних відрахувань, рівень цін на матеріальні ресурси; конкурентоспроможність продукції, рівень господарювання; Г) державне регулювання цін, тарифів. 3. Економічна
 7.  5.2.1. ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ запроектованих ЕФЕКТУ до можливих змін МАСШТАБУ ВИРОБНИЦТВА
    витрат умовно прийнята рівною 40%, а величина умовно-постійних витрат - рівний 60%. Величина податків, виплачуваних за рахунок прибутку, скоригована з урахуванням зменшення загального прибутку і вартості реалізованої продукції. Наведені в табл. 5.1 розрахунки дозволили встановити, що інтегральна величина ЧДД, відповідна прийнятим в проекті обсягом виробництва, складова 176200000
 8.  3.1. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ ВИДИ
    витрат розрізняють три види собівартості: - цехова (дільнична) - включає в себе прямі витрати на виробництво в межах цеху (ділянки), а також і загальноцехові витрати; - виробнича (собівартість готової продукції) - являє собою суму цехових витрат, допоміжного виробництва і загальногосподарських витрат; - повна (собівартість реалізованої продукції) - крім
 9.  ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ запроектованих ЕФЕКТУ До можливе здорожчання СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
    витрат на 5 і на 10%. 194 я tl про s CL - p про Щ * про 5 Ф Й mi w * С u с з л tf я p. r Г * (TJ і CJ я с. s про про 1 S ~ 9 H - Загальний прибуток Податки, сплачувані з прибутку Оподатковуваний прибуток Податок на прибуток Всього податків m прибутку 2 VT до t; CQ> 4 про H ю & ??4 /-s C3 w M ll / ll 5ЛГ - ri ГЛ "i-IT) про Г-OO Закінчення табл. 5.4. JVo ll / ll
 10.  5.2.2. ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ запроектованих ЕФЕКТУ до можливих змін РІВНЯ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
    витрат за поточними витратам виробництва і податків з прибутку 7,6 10.6 10,6 10,9 11,0 11.1 11,1 11.1 11,1 ИД 11,1 11,1 Розрахунок, наведений в табл. 5.2 та 5.3, показує, що при зниженні ціни на 4% величина ЧДД знижується з 176,2 до мінус 4.3 млн дисконтованих рублів. У ном випадку точка беззбитковості для даного вихідного параметра складе 4%.
 11.  3.5. Калькулювання продукції вспомог Тельнов ВИРОБНИЦТВ
    загальна сума витрат розподіляється і включається у витрати: - основного виробництва - при відпуску продукції, робіт, послуг основному виробництву або звичайного вигляду діяльності; - обслуговуючих виробництв і господарств - при наданні послуг невиробничим об'єктам; - виробництва інструментів, запасних частин - при оприбуткуванні їх на склад; - капітального будівництва - при наданні
 12.  6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
    характеристик продукції. Так визначають собівартість виробу на підставі вартості одного кілограма, однієї тонни конструктивного ваги аналогічних машин і устаткування. Можуть застосовуватися й інші показники, найбільш характерні для даної продукції. За цим же методом можна визначати і додаткові витрати на поліпшення якісних характеристик
 13.  3.4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
    загальна сума витрат на випуск кінцевої, товарної продукції. Витрати на утримання обслуговуючих виробництв і господарств невиробничого характеру (житлово-комунального господарства, дитячих садків тощо) не включаються до собівартості продукції, що випускається, а погашаються за рахунок надходжень від платних послуг, а в відсутньої частини - за рахунок прибутку підприємства. Угрупування витрат за видами
 14.  Питання 8.3. Класифікація витрат за економічними елементами. Кошторис витрат
    витрат, виявлення резервів економії. Угрупування витрат за економічними елементами відображається у кошторисі витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). У кошторисі збираються витрати по спільності економічного змісту. Наприклад, по елементу «Зарплата основна і додаткова" показується весь фонд оплати праці незалежно від того, якої категорії працівників він призначений.
 15.  6.2. Показники ефективності виробництва
    загальна сума витрат на реалізовану продукцію; Д - обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні Для вимірювання ефективності виробництва важливе значення мають рівень і динаміка продуктивності живої праці. Особливе значення цей показник набуває у вугільній галузі. Він визначається як відношення обсягу видобутого вугілля до числа робітників, зайнятих видобутком цього вугілля, П
 16.  ТЕМА «КОМЕРЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКУ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
    характеристика формування господарських зв'язків в оптовій торгівлі. Види договорів в оптових торговельних організаціях зі закупівель, зберігання та збуту товарів, їх висновок, здійснення і контроль. Типи колективних підприємств в оптовій торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Які організаційні структури та спільні функції торговельних підприємств мають місце в рамках добровільних торгових
 17.  Уткіна С.І.. Економіка гірничого підприємства: Навчальний посібник для вузів. - М.: Видавництво Московського державного гірничого університету. - 262 c.: Ил., 2003

енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха