Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічна статистики → 
« Попередня Наступна »
М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000 - перейти до змісту підручника

11.1. Поняття і зміст системи національних рахунків

Національне рахівництво - система ведення первинного, оперативного бухгалтерського обліку та статистики, яка охоплює всі види економічної діяльності, заснована на єдності методологічних принципів і завершується на макрорівні і на рівні секторів побудовою системи національних рахунків.

Система національних рахунків (СНР) - балансовий метод взаємозалежної комплексної характеристики економічних процесів та їх результатів. Єдність методології забезпечує сводімость, порівнянність показників усіх рахунків, інформація яких доповнює один одного, створюючи в сукупності зведену картину функціонування економіки.

Система національних рахунків може бути визначена і як система взаємопов'язаних статистичних показників і класифікацій, представлена ??у вигляді певного набору рахунків і таблиць, що характеризують результати макроекономічної діяльності.

Базована на національному рахівництві, СНС охоплює діяльність усіх інституційних одиниць і господарюючих суб'єктів усіх форм власності; враховує всі операції з виробленими і невироблених, фінансовими та нефінансовими, матеріальними і нематеріальними активами.

В основі СНР лежить система узагальнюючих макроекономічних показників функціонування економіки на різних стадіях відтворювального процесу: виробництва продуктів і послуг; освіти, розподілу, перерозподілу і кінцевого використання Доходів (в рахунках потоків); використання валового заощадження на накопичення різних активів (у рахунках накопичення); зовнішньоекономічних зв'язків (в рахунках «решти світу») та на інших стадіях економічної діяльності.

На основі системи показників СНР характеризує економічні процеси та їх результати, відображає взаємозв'язки між цими процесами. Таким чином, СНР - своєрідна модель економіки, яка використовується для комплексного дослідження економічної діяльності країни, її регіонів і секторів на основі взаємопов'язаних балансів (рахунків), що відображають потоки руху продуктів і їх фінансових еквівалентів між економічними агентами в процесі вчинення ними різних економічних операцій.

Представляючи собою статистичну модель ринкової економіки, СНС з успіхом використовується для вироблення економічної політики, аналізу результатів її реалізації та оцінки ефективності, а також для моделювання, прогнозування та управління економікою в 155 країнах світу, а з 1993 р. і в Росії. Вона також застосовується для підготовки економістів вищої кваліфікації.

У вітчизняній статистичній практиці накопичено значний досвід використання балансового методу для характеристики макроекономічних процесів та їх результатів на основі розробки звітних і планових балансів народного господарства (БНХ). Однак між методологіями складання БНХ і СНС є істотні відмінності, аналіз яких дозволяє віддати перевагу саме системі національних рахунків як методу, найбільш відповідає потребам розвитку ринкової економіки.

На відміну від БНХ, який давав кількісну характеристику процесу відтворення матеріальних благ відповідно до марксистсько-ленінської концепцією розширеного відтворення, базою для розробки СНР служить концепція господарського кругообігу по замкнутій системі на основі жорсткої ув'язки показників, які забезпечують балансове рівність сукупних доходів і витрат за секторами та економіці в цілому. Розглядаючи процес відтворення як процес створення не тільки матеріальних благ, а й послуг, СНС віддає перевагу характеристиці його фінансового аспекту.

Національні рахунки забезпечують отримання розгорнутої і взаємозалежної інформації по системі макроекономічних показників, що посилює їх роль як інформаційної системи в аналізі економічних процесів.

Методологія СНР визначає межі економічного виробництва, фактори, що утворюють вартість, рахунки і макроекономічні показники, в узагальненому вигляді характеризують потоки товарів, послуг і доходів; всі активи і пасиви господарюючих суб'єктів; всі аспекти економічного процесу і його результати. Це дозволяє вважати СНС найрозвиненішою інформаційною системою в світі, що представляє характеристику економічних процесів на макрорівні, ув'язку з найважливішими показниками економічної статистики.

СНС містить наступні основні консолідовані рахунки, що розробляються в поточних цінах.

I. Рахунки внутрішньої економіки:

а) рахунок виробництва продуктів і послуг;

б) рахунки освіти і розподілу доходів: *

рахунок утворення доходів; *

рахунок розподілу первинних доходів; *

рахунок вторинного розподілу доходів; *

рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі; *

зведений рахунок розподілу доходів;

в) рахунки використання доходів: *

рахунок використання валового наявного доходу; *

рахунок використання скоригованого наявного доходу;

г) рахунки накопичення: *

рахунок операцій з капіталом (рахунок капітальних витрат); *

фінансовий рахунок;

д) рахунок товарів і послуг.

II. Рахунки зовнішньоекономічних зв'язків («решти світу»): *

субрахунок поточних операцій; *

субрахунок капітальних витрат.

Кожен рахунок, що входить в систему, являє собою баланс, тобто рівність між обсягом тих чи інших ресурсів та їх використанням, що досягається шляхом розрахунку балансує статті, за винятком рахунків, збалансованих за визначенням. Балансуюча стаття кожного рахунку має самостійне значення в характеристиці результатів досліджуваних економічних процесів; вона також використовується для ув'язки кожного попереднього рахунку з наступним. У сукупності балансуючі статті рахунків являють собою систему макроекономічних показників результатів, кожен з яких має самостійне значення в економічному аналізі. Таким чином, на основі взаємозалежної системи показників, об'єднаних у рахунку і який складають в певній послідовності, що відповідає етапам відтворювального циклу, вдається отримати взаємопов'язану комплексну кількісну характеристику економічних процесів і результатів функціонування економіки.

Для економіки в цілому передбачається складання всіх рахунків. Вони утворюють зведені рахунки і відображають, з одного боку, відносини між економікою країни і рештою світу, а з іншого - відносини між секторами внутрішньої економіки і взаємозв'язок між різними показниками системи.

Для кожного сектора внутрішньої економіки передбачається складання набору рахунків.

Рахунки являють собою систему саме тому, що вони, по-перше, взаємопов'язані між собою, по-друге, будуються за єдиним методологічним принципом, по-третє, містять систему взаємопов'язаних показників, обчислених за єдиними методологічним принципам.

Показники в рахунку відображають операції, кожна з яких - це вартісної потік між інституційними одиницями. У відповідності зі стадіями відтворювального циклу, в яких вони здійснюються, операції можуть бути виробничими, розподільними, обмінними або операціями споживання і заощадження.

Таким чином, в СНС відбивається наскрізний рух вартості продуктів і послуг через всі стадії відтворювального циклу - від виробництва до кінцевого споживання і накопичення. Система завершується побудовою балансових таблиць, що відображають підсумкова зміна національного багатства в результаті праці в даному році, і міжгалузевого балансу виробництва і використання продукції та послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Поняття і зміст системи національних рахунків "
 1. Глава 11. Статистика макроекономічних розрахунків та система національних рахунків
  система національних
 2. 11.2. Загальні принципи побудови СНР
  зміст, методика обчислення балансують статей, а також інформація про показники СНР РФ за 1997 р. представлені в табл. 11.2. Таблиця 11.2 Зведені рахунки системи, їх взаємозв'язок і методика розрахунку балансують статей (на прикладі СНС Росії за 1998 р., в поточних цінах, трлн
 3. М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000

 4. 11.5. Аналітичні можливості, завдання та основні напрямки аналізу СНС
  поняття і призначення національного рахівництва і системи національних рахунків? 2. Розкрийте роль і значення СНС в характеристиці економічних процесів та їх результатів, її інформаційні можливості. 3. Які зміст консолідованих СНС внутрішньої економіки і призначення кожного рахунку ? 4. Які загальні принципи складання СНС і в чому полягає їх зв'язок з принципами бухобліку? 5.
 5. РОЗДІЛ III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА валового внутрішнього продукту (ВВП) В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
  РОЗДІЛ III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА валового внутрішнього продукту (ВВП) В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ
 6. 5.1. Поняття, форми і види статистичних показників
  поняття. Воно насичується конкретним змістом стосовно до різних явищ, їх властивостями, формам. Статистичний показник безпосередньо пов'язаний з кількісною стороною соціально-економічного явища. Отже, статистичний показник - це кількісно-якісне поняття. Не можна назвати конкретний статистичний показник без згадки його якісного змісту.
 7. 28.3. Завдання статистики національного багатства
  системи показників, методики їх розрахунку і аналізу. В агрегованому вигляді завдання статистики полягають у визначенні обсягу і складу національного багатства; його розміщенні по території країни; розподілі за формами власності; в характеристиці його відтворення і оцінці результатів цього процесу; характеристиці використання всіх компонентів багатства і оцінці його ефективності, а
 8. 5.2. Основні розділи системи показників соціально-економічної статистики
  понять, визначень, класифікацій та правил бухгалтерського обліку. Ця комплексна система дає можливість складати і надавати дані у формі, що забезпечує проведення соціально-економічного аналізу для прийняття рішень і формулювання соціально-економічної політики. Рахунки відображають подібні відомості про соціально-економічної діяльності, здійснюваної в країні, про
 9. ДОДАТОК 2. завдання на контрольні роботи
  зміст. Зміст юридичної розділу бізнес-плану. Зміст балансу в бізнес-плані. Зміст організаційного розділу бізнес- плану. Стратегія фінансування діяльності фірми. Зміст виробничого плану фірми. Поняття ціни споживання, її складові. Основні етапи формування ціни. Основні методи ціноутворення. Процес формування ціни продукції виробником
 10. 27.1. Соціально-економічний зміст категорії « вартість праці »
  поняття вартості праці включає в себе: оплату виробленої роботи (оплата за відпрацьований час), оплату за невідпрацьований час, премії та заохочення, виплати в натуральній формі (витрати на харчування, паливо та ін .); вартість житла працівників, оплачуваної роботодавцем; витрати на соціальне забезпечення працівників; витрати на професійне навчання і культурно-побутові послуги; податки,
 11. Заняття 7 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
  поняттям про суспільний поділі праці. Крім того, існує також географічна модель світового господарства, яка постійно розвивається. Міжнародне географічний поділ праці (МГРТ) є основним поняттям економічної географії. Воно позначає спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг і в подальшому обміні ними . В результаті МГРТ в
 12. 4.2. Послідовне рівновагу
  поняттям рівноваги, яка в той же час посилює поняття слабкого досконалого Байесови рівноваги за рахунок введення додаткової умови узгодженості уявлень, є поняття послідовного рівноваги (Wilson, Kreps, 1982). На противагу скоєного Байесови рівноваги, в понятті послідовного рівноваги ця узгодженість вводиться не прямим, а непрямим чином
 13.  11.3. Зведені рахунки внутрішньої економіки СНС
    системі рахунків відображається взаємозв'язок між початковим формуванням ресурсів, рухом доходів, їх використанням та кінцевими фінансовими результатами діяльності. Рахунки можна розділити на рахунку поточних операцій і рахунку накопичень. До перших належать ті, в яких відображаються операції, повністю закінчуються в поточному році: рахунки виробництва, утворення, розподілу і використання
 14.  У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
    поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному
 15.  Принцип реструктуризації потоків статистичної інформації
    система національних рахунків, яка охоплює виробництво товарів і послуг, освіту і розподіл доходів, заощадження та інвестиції, операції з іншими країнами світу, складання балансів для країни в цілому і по окремих економічних секторів; * статистика платіжного балансу, в якому відображаються операції країни з рештою країнами світу та складається баланс міжнародних
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха