ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

11.1. Виробничий цикл туристської організації. Постачання в туризмі

Придбані на різних умовах матеріальні і нематеріальні цінності дозволяють туристської організації приступити до безпосереднього виробництва продуктів і послуг. Виробничого-під туристських продуктів і послуг є циклічним. Так, спочатку заготовлюються матеріальні та нематеріальні цінності, кото-які потрібні для виробництва і реалізації продуктів і послуг. Частина виручки від реалізації продуктів і послуг знову витрачається на за-купки цінностей (таким чином, цикл повторюється), інша частина йде на оплату податків, а сума, що утворює прибуток, яку туристська організація витрачає на свій розсуд.

Виробничі цикли туристських організацій істотно відрізняються один від одного за складом і тривалості господарських операцій, що утворюють цикл. Це пояснюється технологічними особливостями виробництва туристських продуктів і послуг. Подроб-ве виклад технологій виробництва різних видів турист-ських продуктів і послуг представлено в герасимкових підручниках. Наше завдання - вивчити загальні підходи, характерні для туризму в цілому. У даній зв'язку розглянемо традиційний виробничих-ний цикл, що складається з трьох процесів: заготовляння, виробництв-ва, реалізації. Необхідно пам'ятати, що процеси виробництва та реалізації в туризмі розмежовані умовно.

Заготовление - це процес придбання товарно-матеріальних-них і нематеріальних цінностей, необхідних для здійснення діяльності туристської організації. До товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) відносять різні види матеріалів, тари, запас-них частин та ін, що входять до складу оборотного капіталу турист-ської організації та утворюють її запаси. Нематеріальні цінно-сті - це різного роду послуги (водопостачання, опалення, електропостачання тощо), що утворюють кредиторську заборгованість організації. У будь-якому випадку завданням заготовляння є своє-тимчасове і безперебійне забезпечення організації засобами виробництва при використанні ефективної і раціональної схеми їх закупівлі.

У сучасних умовах господарювання заготовление в туризмі базується на наступних принципах комерційної логістики:

? мінімізації витрат на заготовление, поєднаної з вибо-ром більш дешевого виду транспорту, скороченням рівня запасів, вмістом меншого числа складів і обслуговуючого персоналу;

? координації діяльності учасників руху материаль-них потоків (виробників, посередників, споживачів) з метою скорочення термінів руху матеріальних і нема-ріальних цінностей, що дозволяє встановити більш низ-кі ціни на реалізовані послуги і отримати велику при-бувальщина за рахунок залучення більшої кількості споживачів ;

? виборі інструментів заготовляння залежно від характе-тера виробництва, масштабів туристської організації, а також специфіки організації виробництва і управління;

? оснащенні сучасними інформаційними технологіями

процесу заготовляння.

Ці принципи дозволяють туристської організації найкращим чином підготуватися до процесів виробництва і реалізації ус-луг і визначають склад операцій процесу заготовляння, який традиційно включає наступні операції:

1) визначення складу, класифікація та індексація товарно-

матеріальних і нематеріальних цінностей, необхідних турист-ської організації;

2) визначення потреби туристської організації в ТМЦ і нематеріальних цінностях, нормування їх витрат і запасів;

3) вибір постачальників матеріальних і нематеріальних цінностей;

4) постачання;

5) організація складського господарства.

1. Визначення складу, класифікація та індексація товарно-матеріальних і нематеріальних цінностей, необхідних турист-ської організації для виконання заданого обсягу виробництва туристських послуг. Сучасні туристські організації випробовується-ють потребу в ТМЦ широкої номенклатури і асортименту. З метою здешевлення виробництва, пошуку нових ТМЦ, позво-ляющих поліпшити властивості і якість туристських послуг, оздоровлення-ня умов виробництва в організації необхідно здійснювати класифікацію використовуваних ТМЦ. Ця робота потрібна і для со-вершенствования системи оперативного та бухгалтерського обліку. В основі класифікації лежить угруповання товарно-матеріальних цінностей по однорідності характерних ознак з наступним поділом на розділи, підрозділи, види і т.д. Кожному з раз-делов присвоюється свій індекс за десятковою системою.

Класифікація ТМЦ служить відправною точкою для нормування ня їх витрати по кожній позиції номенклатури.

2. Визначення потреби туристської організації в товарно-матеріальних і нематеріальних цінностях, нормування їх рас-ходів і запасів. Перш ніж прийняти рішення про закупівлю, турист-ська організація досліджує ринок ТМЦ і визначає потребу в них згідно з номенклатурою. Потреба планується по всій номенклатурі у вартісному і натуральному вираженні. Обсяги та строки поставок матеріалів на підприємство визначаються режимом їх виробничого споживання, створення і підтримки рів-ня виробничих запасів.

Існує три базових методи визначення потреби в ТМЦ:

? метод прямого рахунку, заснований на програмі випуску ус-луг і нормах витрати ТМЦ на одиницю послуг;

? метод прогнозування потреби на основі ймовірнісно-го прогнозу з урахуванням потреб за минулі періоди;

? дослідно-статистична оцінка, яка грунтується на використанні даних про фактичну витрату ТМЦ за минулі періоди з урахуванням змін структури та обсягів виробництва туристських послуг.

Вибір методу залежить від особливостей ТМЦ, умов їх по-требления і наявності даних для проведення необхідних розра-тов. У будь-якому випадку необхідно прагнути до збалансованості між фактичною потребою в матеріальних ресурсах і іс-джерелами її покриття.

Туристська організація може відчувати потребу в мате-ріалах на наступні цілі:

? виробництво послуг (Рп);

? впровадження нової техніки і технологій (РНТ);

? ремонтно-експлуатаційні потреби (РРЕ);

? освіта перехідних запасів (Рз).

Джерелами покриття потреби можуть бути:

? очікувані залишки на початок планового періоду (Оож);

? мобілізація внутрішніх ресурсів (МВН);

? придбання і завезення матеріалів зі сторони (Ес).

Таким чином, матеріальний баланс туристської організації

може бути представлений формулою

? П +? Ре +? Нп +?? =? Ок +? н + Зс '

Наведений баланс є інструментом управління дви-жением матеріальних ресурсів у туристських організаціях. По-требности, представлені в балансі, нормуються, що дозволяє

туристської організації скласти план постачання, розрахувати се-собівартості послуг та розробити стратегію економного вико-вання матеріальних ресурсів.

Особливу увагу в практиці нормування витрати ТМЦ об-ращено на нормування їх запасу. Обсяг запасу повинен забез-печувати туристської організації стійку, стабільну роботу протягом певного часу і при цьому не чинити відчутно-го впливу на оборотність вкладених в них оборотних коштів. Такий підхід сприятиме раціональної організа-ції виробничого процесу та економного ведення господарства.

3. Вибір постачальників матеріальних і нематеріальних цінностей. Постачальниками матеріальних цінностей для туристських орга-нізацій є транспортні і складські підприємства, магази-ни, а також комерційні посередники. Вони безпосередньо або побічно зумовлюють матеріальні потоки у сфері обігу при встановленні господарських зв'язків і виборі доставки мате-ріалів конкретним туристським організаціям. Постачальники нема-ріальних цінностей (послуг) для туристських організацій - це переважно підприємства, що надають комунальні послуги: освітлення, опалення, водопостачання та ін

Вибір постачальників є основою створення стійкої ба-зи постачання туристської організації. Рішення розмістити замовлення в конкретного постачальника залежить від ряду факторів. Постачальник повинен задовольняти замовника за якістю та обсягом продукції, що поставляється (послуг), умовами її доставки, ціною і рівнем обслугову-вання, тобто слід враховувати: його технічний стан, розви-тости інфраструктури, фінансове становище, трудові ставлення-ня та місцезнаходження.

Рішення про вибір можна розглядати як вибір в умовах невизначеності, що пов'язане з досить високим ризиком. Ризик зростатиме при закупівлі невідомих матеріальних і нематеріальних цінностей. Тому слід звертатися до додат-Передачі джерел інформації: каталогам, торговим журна-лам, різного роду рекламних оголошеннях та Інтернету. Це свідчить про те, що вибір потрібного постачальника серед мно-гих представляє безперервний процес відстеження їх діяльності.

Зазвичай організації-замовники розбивають постачальників на дві групи. У першу входять нові постачальники, надійність яких ще не перевірена, по-другу - ті, що вже зарекомендували себе в минулі роки. Постачальники постійно оцінюються з формальних і неформальних позицій. Неформальна оцінка складається в

процесі особистих контактів з постачальником. Формальна оцінка, як правило, є попередньою і здійснюється посредст-вом визначення рейтингу постачальників на основі бальної систе-ми оцінки по ряду факторів. Постачальники з високим рейтингом можуть бути винагороджені додатковими замовленнями, а ті, чий рейтинг виявився низьким, або втратять частину замовлень, або від їхніх послуг можуть повністю відмовитися.

Слід зазначити, що більшість туристських організацій на-блюдаются за діяльністю не тільки існуючих постачальників, а й потенційних. Для перевірки діяльності останніх часто необхідні значні витрати часу та коштів. При оцінці потенційних постачальників найбільш важливим фактором є технічні характеристики цих організацій. Поряд з техниче-ськими характеристиками слід провести дослідження що-до фінансового стану, що склалася репутації, якості продукції та обслуговування, надійності поставок і обгрунтованості цін.

Після того як туристська організація вибрала постачальника, їй необхідно встановити контакт з ним. Політика туристської орга-нізації щодо умов поставок охоплює питання, пов'язані зі формою оплати за поставлені ТМЦ, наданням різного роду знижок, кредиту і т.д. Умови поставок оговарі-вають в контракті між постачальником і туристської організаці-ей. Так, відповідно до договору постачальник, як правило, обя-зан упакувати ТМЦ, нести комерційний ризик і витрати з їх транспортування до місця передачі покупцеві. У свою чергу, туристська організація повинна прийняти прибувши ТМЦ і опла-тити їх вартість. Грамотно складений договір дозволяє організаціям уникнути конфліктів надалі при фактичному здійсненні угод.

4. Постачання. Це безпосередня купівля товарно-матеріальних і нематеріальних цінностей туристськими органі-заціями, пов'язана з підготовкою і веденням ділових перегово-рів, юридичним оформленням угод і контролем за їх вико-полнением.

Залежно від системи забезпечення й особливостей движ-

ня матеріальних ресурсів від постачальників до туристським органі-приємств розрізняють транзитну і складську форми постачання.

Транзитне постачання - це доставка ТМЦ в момент вияв-ження потреби в них. Така форма постачання дозволяє орга-нізації економити на складських запасах і має відносно ви-сокую швидкість поставок. Однак транзитне постачання може ви-

кликати серйозні перебої у виробничому процесі при небла-гопріятном збігу обставин (наприклад, при виявленні потреби в ТМЦ у вихідні дні).

Складське постачання забезпечує комплексність поставок і наявність мінімальної потреби в ТМЦ, що дозволяє уникнути збоїв у виробничому процесі. Однак постачання цієї фор-ми властиві додаткові витрати, пов'язані зі склад-ськими операціями з навантаження, вивантаження та зберіганням ТМЦ.

Доцільність впровадження на підприємстві постачання однієї з названих форм залежить від інтенсивності виробничого процесу та обсягів реалізації туристських послуг. Обрана форма визначає особливості організації складського господарства.

5. Організація складського господарства. Функції складського гос-подарства зводяться до приймання, зберігання, обліку, підготовці до відпустки і передачі ТМЦ.

Підготовка до приймання матеріалів на складі складається з визна-лення місця складування вантажу, здійснення приймально-сортувальних операцій, забезпечення наявності контрольних та ве-соізмерітельная приладів і пристроїв. У сучасних умо-вах невигідно купувати ТМЦ у великих кількостях і дер-жати їх на складі у вигляді запасів, тому туристські організації зазвичай набувають ТМЦ в міру необхідності в магазинах, на оптових базах, у приватних осіб.

Вступники ТМЦ піддаються вхідному контролю, в ході

якого виявляється їх відповідність супровідним докумен-там по масі, обсягу, кількості, характеристикам, встановленим технічними умовами, стандартами, зразками . Результати вхідного контролю заносять в акт приймання матеріалів, а в разі невиконання договірних умов, виявлення псування, недостачі, порушення цілісності упаковки, відсутність пломб складається акт претензій з пред'явленням транспортним організаціям або постачальникам.

 Прийняті ТМЦ необхідно підготувати до передачі в експлу- 

 тацию або на зберігання. Підготовка до зберігання здійснюється шляхом сортування, маркування з подальшим затоварюванням. Особливу увагу необхідно приділяти найбільш дорогим ма-теріалів. 

 Необхідно пам'ятати, що зберігання запасів пов'язане зі зна-ве витратами. У даній зв'язку туристським організаціям необхідно оптимізувати обсяг складських запасів виходячи з міркувань скорочення річних витрат на їх придбання та утримання. 

 Товарно-матеріальні цінності відпускають зі складів на осно-ве лімітно-забірних карт, вимог, накладних, які оформляються відповідно до прийнятої схеми обліку та нормами витрати матеріалів. Ліміти на всі види ТМЦ, споживані на підприємстві, складають технічні служби підприємства совме-стно з керівниками органів матеріально-технічного поста-ня. При цьому вони керуються основними документами під-приємства по вирішуваних проблем з урахуванням дотримання правил економії матеріальних ресурсів. 

 Облік надходження, внутрішнього переміщення і списання на за- 

 витрати товарно-матеріальних цінностей здійснюється у спеці-альних картках. З метою забезпечення їх збереження на складах систематично проводиться інвентаризація: підрахунок, обмір, зважування з подальшою звіркою отриманих даних з обліковими, а в разі відхилень складається акт із зазначенням причини і ві-новних осіб. 

 Якісна організація названих операцій у складі про-процесу заготовляння призводить до конкретних економічних резуль-татами: скорочення виробничого циклу, зменшення запасів матеріальних ресурсів і підвищенню конкурентоспроможності ту-рістской організації та її послуг. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.1. Виробничий цикл туристської організації. Постачання в туризмі "
 1.  Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 2.  Висновок
    виробничих витрат, спосо-би попередження банкрутства та стратегії розвитку. Ці особливості вимагають пильної уваги і вивчення при здійсненні підприємницької діяльності в туризмі. Саме такі знання дозволять бакалаврам туризму вміло викорис-заклику інформацію з економіки у професійній діяльно-сти, грамотно здійснити оцінку стану
 3.  Контрольний тест по розділу 11
    виробничі та споживчі кооперативи, б) господарські товариства і суспільства; в) благодійні фонди. 15. Розмежуйте сферу комерції та виробничу сферу в ту-ризм: а) туроперейтінг; б) турагентська діяльність; в) організація дозвілля туристів; г) екскурсійне обслуговування туристів. 16. Метою підприємництва в туризмі є: а)
 4.  ТУРИЗМ
    організація туристичних поїздок досить широкого профілю: від бізнес-туризму та наукового туризму до організації ознайомлювальних поїздок
 5.  Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
    туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських
 6.  8.3. Механізм функціонування туристичної організації в сучасних економічних умовах
    виробничий цикл;? результати діяльності;? способи розподілу прибутку або погашення збитків. Будь господарюючий суб'єкт у системі туризму (индивидуаль-ний підприємець чи організація), що припускає зайнятися підприємницькою діяльністю, перш за все повинен визна-лити, в якій сфері він збирається працювати, які турпродукти про-переводити, які види
 7.  Від авторів
    туристського ринку - Загальнопрофесійна дисципліну федерального компонента. У сучасних умовах еко-номический аспект в туризмі придбав особливу значимість. Прак-тика свідчить про незаперечне вплив економічних факторів на результативність в туристському секторі національної еко-номіки. У світлі глобальних економічних перетворень, про-вихідних в Росії,
 8.  15.3. Алгоритм вибору конкурентної стратегії
    туристська організація може одночасно проводити кілька базисних стратегій. У будь-якому випадку вибір стратегії або комплексу стратегій повинен здійснюватися на основі тща-ного аналізу ринкової позиції туристської організації відно-сительно конкурентів. Досить часто теоретичною основою такого аналізу є використання двох критеріїв - переваж-вин
 9.  Питання для самоконтролю
    туристського бізнесу в залежності від цільової установки і прикладного характе-тера. Як виявляється ефект в кожному конкретному випадку? 3. Яким чином здійснюється оцінка ефективності турист-ського бізнесу з позицій кількості і якості, масштабності та інших критеріїв? Які переваги забезпечує комплексний підхід до оцінки ефективності підприємництва в
 10.  2.1. Загальна характеристика і структура туризму
    туристських продуктів і послуг. Діяльність у сфері туризму є особливим видом торгово-посередницької операції, в рамках якої Туроп-ратор як суб'єкт підприємницької діяльності формує в єдиний пакет послуги (розміщення, харчування тощо), більшість з яких для нього покупні. Реалізацією послуг, сформованих туроператором, в більшості випадків займається
 11.  Глава 10 Виробничі та трудові ресурси туристської діяльності
    туристської
 12.  13.3. Підвищення ефективності підприємництва в туризмі
    виробничих потужностей і площ; підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує машини, обладнання та ін-нерних системи організації; впровадження сучасних техніки і технології;? заходи, спрямовані на краще використання рабо-чий сили і робочого часу, - визначення та підтримання ня оптимальної чисельності персоналу; підвищення рів-ня кваліфікації
 13.  2.2. Місце бізнес - проекту в життєвому циклі компанії
    циклу ділової активності організації. Проект може бути тісно пов'язаний з випуском нової продукції або послуг і здійсненням необхідних для цих цілей змін. Таким чином, проект пов'язаний ще й з життєвим циклом продукту. Життєві цикли мають чіткі межі і взаємозв'язку. Їх встановлення дуже важливо для того, щоб визначити сферу діяльності та компетенції управління проектом та його команди.
 14.  3.1. Туристський бізнес: поняття, умови розвитку
    виробничий цикл, висока рентабельність, відсутність незавершеного вироб-ництва - це лише деякі гідності турбізнесу. Успіх турбізнесу в чому визначається наявністю оптималь-них умов його функціонування: економічних, соціальних, правових. Оптимальні економічні умови визначаються низкою факторів:? сприятливою економічною ситуацією в світі і в
 15.  Центральні туристські ЗМІ Росії
    туристські формальності направле-ний Газета для пу-тешественніков www.i-spb.гі Пізнавальни-ве видання Новини, корисна ін-формація по направле-вам, поради профессио-злови турбізнесу Де відпочивати? / Журнал спеціалізованими з-дание для про-професіоналом турбізнесу Новини, відпочинок в Росії і за кордоном, дитячий і молодіжний відпочинок, навчання за кордоном Гео / журнал www.gеосiіb.гі
 16.  Контрольний тест по розділу 111
    виробнича структура - це склад і співвідношення внутрішніх ланок, складових єдиний господарський об'єкт, б) виробнича структура характеризує розподіл праці між підрозділами туристської організації та їх коопе-рацію; в) виробнича структура - це склад і співвідношення під-приємств, складових єдину галузь. б. Основне
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха