Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічне прогнозування → 
« Попередня Наступна »
Бутакова М.М.. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с., 2010 - перейти до змісту підручника

11.1. Вибір методу прогнозування

Наукова література з питань соціально-економічного прогнозування пропонує кілька сотень методів розробки прогнозів. Як вирішити, який з них слід вибрати? Відповідь на це питання залежить від декількох обставин.

Значна частина з них пов'язана з інформацією про стан об'єкта дослідження в минулому. По-перше, об'єкт може бути абсолютно новим, і відповідно інформації про минуле просто не буде, так як не було і самого минулого. По-друге, інформація про минуле може бути недоступна дослідникові, якщо вона становить комерційну таємницю або не зберігається у формі, необхідної досліднику. По-третє, інформація про минуле малює безрадісну для дослідника картину - відсутність будь-яких закономірностей, нестабільність, висока ступінь мінливості.

У всіх вищеназваних випадках досліднику доведеться використовувати методи експертних оцінок для прогнозування майбутнього. Відмітна особливість даних методів - використання суджень експертів в якості джерел інформації. Судження ці засновані на знаннях, інтуїції, досвіді, високій кваліфікації людей, що залучаються в якості експертів. Зрозуміло, їх оцінки будуть суб'єктивні, але саме вони дозволять відповісти на питання про майбутнє. Станеться це тільки в тому випадку, якщо досліднику вдасться залучити для розробки прогнозу висдкокваліфіцірованних фахівців, особисто не зацікавлених у певному результаті подій. Інакше їх оцінки можуть бути непрофесійні або тенденційні. Якщо ж об'єкт дослідження існує досить довго, інформація про нього доступна для дослідника і дозволяє говорити про стабільний розвиток об'єкта, переконує в наявності закономірностей в його поведінці, то прогнозист може використовувати багатий арсенал формалізованих методів прогнозування, в числі яких можна назвати прогнозну екстраполяцію і кореляційно- регресійний аналіз як найбільш часто використовувані на практиці статистичні методи прогнозування, а також методи аналогій, імітаційного моделювання, випереджаючої інформації та ін

Вибір методу прогнозування в значній мірі визначається значенням показника «дальність прогнозування»:

де т - дальність (глибина) прогнозування;

? пр - період попередження;

? р - ретроспективний період, для якого характерно інерційне розвиток об'єкта.

Рекомендується використовувати формалізовані методи, якщо т <1; експертні методи, якщо т> 1; поєднання експертних та формалізованих методів при х ~ 1.

11.2. Види і способи верифікації прогнозів

Цінність прогнозування визначається тим, наскільки правдоподібно відображено в ньому майбутнє. Науковий прогноз має бути перевіряється, тобто повинна існувати реальна можливість перевірити, виявився прогноз правильним чи ні, причому повинна існувати ймовірність для обох випадків. Розглянемо два питання, пов'язаних з оцінкою якості результатів прогнозування: по-перше, вибір способу верифікації результатів прогнозування, по-друге, визначення причин його помилок.

Під верифікацією результатів прогнозування розуміють перевірку точності та достовірності прогнозу, вона може бути абсолютною і відносною. Абсолютна верифікація здійснюється зіставленням результатів прогнозу з фактичними характеристиками об'єкта прогнозування. Вона може бути здійснена тільки після настання прогнозованої події або по досягненні об'єктом періоду, на який розроблений прогноз.

Відносна верифікація - це різні способи оцінки якості прогнозів до настання прогнозованої події. Результати відносної верифікації будуть менш точні, ніж результати абсолютною, але більш оперативні і в силу цього більш цінні для прийняття управлінських рішень.

Основне правило несуперечності результатів при верифікації прогнозів - результати прогнозів є узгодженими (не суперечать один одному), якщо їх значення належать одній області, тобто в результаті верифікації ми не очікуємо повного збігу прогнозних результатів (таке на практиці зустрічається досить рідко).

Найбільше практичне застосування знайшли такі способи відносної верифікації: пряма, непряма, консеквентна, інверсна.

Пряма верифікація здійснюється шляхом повторного проведення прогнозу методом, що відрізняється від спочатку використаного. Наприклад, прогноз кількості продажів товару може бути отриманий методом прогнозної екстраполяції. Він може бути отриманий також на основі регресійного аналізу залежності обсягу продажів від ціни товару, або від доходів населення, або від інших характеристик, що роблять істотний вплив на рівень продажів. Порівняння прогнозів обсягу продажів, отриманих різними методами, дозволяє підтвердити або спростувати результати прогнозу, розробленого першим способом, і означає пряму верифікацію прогнозу. Очевидно, найбільший ефект дає зіставлення результатів таких розрахунків з параметрами, отриманими на основі застосування методів логічного моделювання, експертних оцінок та інших підходів.

При цьому значна розбіжність величин визначених параметрів вказує на наявність раніше не врахованих при моделюванні залежностей, що дозволяє при спільному послідовному (покроковому) аналізі істотно підвищити якість і точність прогнозів.

Непряма верифікація результатів прогнозу являє собою процес зіставлення його з результатами прогнозів, отриманих з інших джерел інформації. Традиційно під ним розуміється порівняння отриманих результатів прогнозу з запозиченими де-то результатами прогнозу для ідентичного об'єкта.

Консеквентні (послідовна) верифікація виконується порівнянням результатів оцінюваного прогнозу з результатами прогнозу, отриманого шляхом логічного чи аналітичного виведення з раніше отриманих прогнозних результатів. Так, прогноз обсягу промислової продукції регіону може бути отриманий як сума прогнозних обсягів продукції в кожній з галузей промисловості регіону, або як добуток прогнозних значень чисельності зайнятих у промисловості регіону на продуктивність праці, або як добуток прогнозних значень середньорічної вартості основних виробничих фондів і фондовіддачі.

Інверсна верифікація здійснюється шляхом перевірки адекватності прогностичної моделі на ретроспективному періоді. Вона використовується зазвичай для оцінки статистичних методів прогнозування, в її основі лежить таке правило: запропонована модель може бути застосована для прогнозування в перспективному періоді, якщо вона дає адекватні результати при розрахунках характеристик вже доконаного події. У даному випадку абсолютна веріфіка-ція події, вже доконаного, служить підтвердженням правильності обраної моделі, її параметрів і способом відносної верифікації для прогнозування майбутніх подій.

Крім вищезгаданих способів відносної верифікації існують і інші, наприклад, верифікація опонентом, верифікація повторним експертом і т.д.

Для підвищення якості економічних прогнозів може бути використана процедура комбінування прогнозов14, суть якої полягає у використанні результатів двох або кількох прогнозів, отриманих різними методами. При цьому можливий розрахунок остаточного прогнозу як середньозваженої величини. Просту середню слід використовувати при однаковій значущості різних методик, середню зважену - при різній надійності використаних методик або джерел прогнозної інформації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Вибір методу прогнозування "
 1. Бутакова М.М.. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с., 2010

 2. Глава 54. Економіко-математичні методи прогнозування соціально-економічних процесів
  методи прогнозування соціально-економічних
 3. Р.Л. Раяцкас, М.К. Плакун. Кількісний АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЦІ, 1987

 4. 5.3.7. Основні методи прогнозування
  методи їх побудови. В. В. На-лімов відносить ці питання до другого ярусу методологічних передумов прогнозування. Він виділяє тут три групи передумов, які, на його думку, не виконуються в екологічних системах (і, отже, в соціально-економічних, так як останні не менш складні, ніж екологічні). 1. «Побудова прогностичних моделей в екології за допомогою
 5. 2.1. Преамбула 2 ...
  Прогнозування динаміки валютних курсів на основі економічних показників, політичних подій, чуток і інформаційного настрої ринку. Другий напрямок - технічний аналіз - це підхід до прогнозування на основі вивчення математичних і графічних закономірностей в русі ціни. Технічному аналізу присвячені дві книги і два розділи в рамках базового курсу навчання валютному
 6. 8.3. Методи регіонального прогнозування та планування
  методи, що і на державному рівні. Широко використовується програм но-цільових перевірок виття метод. Важливу роль у забезпеченні пропорційності, збалансованості регіональної економіки відіграє балансовий метод, заснований на системі територіальних балансів. Це баланси трудових, фінансових ресурсів, баланс грошових доходів і витрат населення, а також баланси основних видів матеріальних ресурсів у
 7. 14.2. Методи прогнозування валового доходу
  методу розраховується за формулою ТН. Розрахунково-аналітичний метод. На основі поточних даних звітного року та вивчення динаміки рівня валового доходу за два попередніх роки визначається очікуваний рівень валового доходу за поточний рік. Цей очікуваний рівень приймають за базову величину для прогнозування суми валового доходу. Метод ковзної середньої. Суть методу полягає в
 8. 54.1. Трендові моделі прогнозування
  вибору найбільш підходящої аналітичної функції для тренда його використовують для прогнозування на основі екстраполяції на задане число часових інтервалів. Розглянемо завдання згладжування сезонних коливань, виходячи з ряду Vt = ХT -, де xt - значення вихідного часового ряду в момент t, а - оцінка відповідного значення тренда (t = 1, 2, ..., п). Так як сезонні коливання
 9. 54.2. Адаптивні методи прогнозування
  виборі? виходять з компромісного рішення. Експоненціальне згладжування є найпростішим видом самонавчальної моделі з параметром адаптації?. Розроблено кілька варіантів адаптивних моделей, які використовують процедуру експоненціального згладжування і дозволяють врахувати наявність у тимчасового ряду xt тенденції і сезонних коливань. Розглянемо деякі з таких моделей.
 10. Прогнозування доходів від реалізації товарів і послуг
  методом оцінок. Необхідно розбити товари та послуги на основні номенклатурні позиції і скласти таблицю, яка дозволить отримати найбільш ймовірні оцінки обсягу збуту по кожній групі товарів і послуг. Заповнення таблиці починається з найгіршого варіанту: у графі «нижчий» вказати обсяг збуту, який можна очікувати при найгіршому збігу обставин, тобто уявити собі картину бізнесу в
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха