Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.1. Завдання аналізу і джерела інформації

 
Основні виробничі фонди в чому визначають виробничий потенціал фірми, тобто здатність виробити (випустити) за якийсь період часу певну кількість продукції потрібного асортименту та якості. Вони визначають технічний рівень підприємства та об'єднання, їх виробничу потужність. Від ступеня використання основних виробничих фондів залежить не тільки обсяг випуску продукції, але і її собівартість і рентабельність виробництва. Тому поліпшення використання основних виробничих фондів - одна з найважливіших умов зростання продуктивності праці і обсягу виробництва. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів дозволяє розширити виробництво без додаткових капіталовкладень.
Завдання аналізу використання основних засобів:
 • оцінка розміру вкладень в основні засоби;
 • визначення змін в обсязі, складі, структурі та технічному стан основних фондів;
 • вивчення руху основних засобів;
 • аналіз показників ефективності використання основних засобів;
 • визначення повноти використання виробничого обладнання за кількісним складом, часу (екстенсивне використання) і технічним можливостям (інтенсивне використання);
 • встановлення впливу використання засобів праці на обсяг випуску продукції;
 • аналіз витрат на ремонт основних засобів;
 • виявлення резервів і розробка конкретних заходів щодо подальшого підвищення ефективності використання основних засобів.

Джерелами даних для аналізу використання основних засобів служать форми річного звіту № 1 «Бухгалтерський баланс», № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу», а також форма статистичної звітності БМ «Баланс виробничої потужності», дані річного і перспективних бізнес-планів підприємства.
При аналізі основних засобів слід використовувати дані форм технічної звітності відділу головного механіка, статистичної звітності про нову техніку та бухгалтерського обліку (інвентарні картки обліку основних засобів та ін.) 11.2. Аналіз забезпеченості основними засобами, їх обсягу, структури і стану

Основні кошти промислових підприємств у плануванні та обліку прийнято поділяти на дві групи: виробничі засоби й основні засоби невиробничого призначення. Обсяг основних засобів характеризують первісна (відновна) вартість на початок року, на кінець року і середньорічна вартість основних засобів.
Наявність основних засобів та їх рух у звітному періоді відображаються у формі № 5. За даними цієї форми визначають зміну суми основних засобів в цілому, в тому числі окремих груп на кінець року в порівнянні з їх наявністю на початок звітного року, як показано в табл.11.1.
Таблиця 11.1
Наявність і рух основних засобів, тис. руб.

Показник

Наявність на початок року

Надійшло

Вибуло

Наявність на кінець року

Зміна (+, -)

Темп зростання,%

Вартість основних засобів в первісній оцінці,
в тому числі:
Виробничі
Невиробничі

114 494

114 070
424

4760

4736
24

798

787
11

118 456

118 019
437

+3962

+3949
+13

103,5

103,5
103,1

Дані табл. 11.1 свідчать про збільшення загальної суми основних засобів на 3962 тис. руб., Або 3,5%. Збільшення суми основних засобів було більшою мірою за рахунок промислово-виробничих фондів, а саме на суму 3949 тис. руб., Що складає 99,7% (3949/3962х100). Підприємство придбало нове обладнання і списало старе.
Основні кошти промислових підприємств формуються в результаті створення нових, розширення, реконструкції та капітального ремонту діючих основних засобів. Тому сума основних засобів на кінець року залежить від обсягу введення в дію основних засобів і їх вибуття.
Середній обсяг основних засобів, якими володіє підприємство протягом року, характеризується їх середньорічною вартістю. При розрахунку середньорічної вартості основних засобів враховуються терміни їх введення і вибуття.
Для встановлення забезпеченості підприємства основними засобами треба зіставити їх фактичну наявність з потребою в них в даному планованому періоді. При цьому важливо визначити зміну в порівнянні з планом суми основних засобів в цілому, в тому числі по окремих групах на кінець року, і їх середньорічної вартості.
Відхилення суми фактичної вартості основних засобів на кінець року від запланованої може бути викликано перевиконанням (недовиконанням) плану по введенню в дію основних засобів та їх вибуття. Відповідність же середньорічної вартості основних засобів планової потреби залежить, крім того, і від виконання плану по термінах введення і вибуття основних засобів.
Інформацію про виконання плану введення в дію основних засобів можна отримати з статистичної звітності з капітального будівництва. Дані цих джерел дозволяють оцінити виконання плану по введенню в дію об'єктів, потужностей і основних засобів, а також встановити, чи всі об'єкти, намічені планом, введені в експлуатацію.
Рівень технічного розвитку промислового підприємства багато в чому визначають склад і структура його основних виробничих засобів, так як окремі групи основних засобів приймають різне участь в процесі виробництва. Одні (будівлі та споруди) забезпечують необхідні умови для виробництва і складають пасивну частину виробничих засобів, інші (машини, обладнання, інструменти, транспортні засоби тощо) беруть безпосередню участь у процесі виробництва і утворюють активну їх частину.
Дані форми № 5 дозволяють визначити структуру виробничих засобів на початок і кінець звітного періоду. При аналізі структури виробничих засобів особлива увага повинна бути звернена на частку робочих машин і устаткування, тому що її збільшення - один з факторів підвищення фондовіддачі. Вивчення структури основних засобів в динаміці за ряд років дозволяє встановити характер змін у співвідношенні питомої ваги окремих груп промислово-виробничих засобів.
На формування структури основних виробничих засобів впливає ряд факторів: підвищення рівня концентрації виробництва й рівня спеціалізації, проведення заходів щодо комплексної механізації та автоматизації виробництва, вдосконалення технологічних процесів і пов'язане з ним більш раціональне розміщення виробничого обладнання та т . д. Тому при аналізі структури промислово-виробничих засобів важливо встановити вплив цих факторів.
Певний інтерес має зіставлення структури основних засобів аналізованого підприємства зі структурою виробничих засобів споріднених підприємств в середньому по галузі. Це дозволяє виявити, який вплив на структуру надає характер і особливості виробництва і технології, рівень спеціалізації і кооперування.
Структура основних засобів показана в табл. 11.2.
Таблиця 11.2
Структура основних засобів

Найменування показників

Сума, тис. руб.

Питома вага,%

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

Будинки

72300

72300

63,2

61,0

Споруди

3884

3884

3,4

3,3

Машини та обладнання

33196

37272

29,0

31,2

Транспортні засоби

2265

2254

2,0

1,9

Виробничо-господарський інвентар

302

296

0,2

0,2

Інші основні засоби

2547

2450

2,2

2,1

Разом виробничі основні засоби

114 494

118 456

100,0

100,0

На розглянутому підприємстві робітники, машини та обладнання на кінець року становлять 31,2 замість 29% на початок року, тобто відбулися прогресивні зміни в структурі основних засобів.
Необхідно вивчати вікову структуру промислово-виробничих засобів і, зокрема, устаткування. А також технологічну структуру основних засобів, яка характеризується часткою різних видів основних засобів всередині певної їх групи, наприклад частка набраних, друкованих та палітурних для брошурування машин в загальній вартості робочих машин і устаткування.
При аналізі руху основних фондів слід розрахувати коефіцієнти надходження (введення) основних засобів, оновлення, вибуття, ліквідації та розширення. Дані коефіцієнти визначаються за формулами:

де - коефіцієнт надходження (введення); - коефіцієнт оновлення основних засобів; - коефіцієнт вибуття основних засобів; Кл - коефіцієнт ліквідації; - коефіцієнт заміни; - коефіцієнт розширення парку машин і обладнання; - вартість знову надійшли основних засобів; - вартість нових основних засобів; - вартість основних засобів на початок періоду; - вартість основних засобів на кінець періоду; - вартість ліквідованих основних засобів; - вартість вибулих основних засобів.
Коефіцієнти руху основних засобів характеризують ступінь технічного переозброєння діючого підприємства.
Для розрахунку цих коефіцієнтів даних форми № 5 недостатньо, необхідно використовувати дані бухгалтерського обліку за основними засобами.
У даній друкарні всі основні засоби, є новими, а вибуття основних засобів викликано їх заміною новими. Звідси коефіцієнт надходження (введення) основних промислових засобів становить 4,0% (4736/118019х100), в тому числі по машинах і обладнанню - 12,3%. Цьому ж відсотку дорівнює і коефіцієнт оновлення по машинах і обладнанню - 12,3%.
Коефіцієнт вибуття основних засобів становить 0,7% (787/114070x100), а по робочих машин і встаткування - 1,5% (509/33196x100).
Важливо ці показники порівняти з даними за попередній період, щоб обчислити їх динаміку.
Узагальнену характеристику стану основних засобів дають коефіцієнти зносу і придатності. Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних засобів до їх первісної вартості (див. с. 189). Коефіцієнт придатності характеризує незношених частина основних засобів, тобто частку їх вартості, яка ще не перенесена на продукт, і визначається відношенням залишкової вартості основних засобів до їх первісної (балансової) вартості, тобто
.
Для встановлення змін до ступеня зношеності основних засобів зіставляють коефіцієнти зносу на кінець і початок звітного періоду. Коефіцієнт зносу залежить від темпів технічного переозброєння підприємства, проведення капітального ремонту обладнання.
Сума зносу основних фондів на початок року становила 67 841 тис. руб., У тому числі машин, обладнання та транспортних засобів - 17 728 тис. руб., А на кінець року - 72252 тис. руб. і 20094 тис. руб. відповідно.
Загальний коефіцієнт зносу на початок року основних засобів дорівнює 59,2% (67841/114494x100), машин, обладнання та транспортних засобів в - 50,0% (17 728 / (33196 + 2265) x 100 ), а на кінець року - 61,0% (72 252/118 456 x 100) і 50,8% (20 094 / (37272 +2254) x 100). Ступінь зношеності основних засобів підприємства підвищилася, але незначно.
Істотний вплив на ступінь зносу основних засобів надає своєчасне і якісне проведення ремонтних робіт і оглядів поліграфічного обладнання. Тому необхідно розглянути, як організовано планування ремонтної політики на підприємстві, чи повною мірою виконані передбачені в договорі підприємства з ремонтною службою ремонтні роботи. Інформацію про виконання ремонтних робіт можна отримати у відділі головного механіка підприємства.
 Важливо вивчати організацію ремонту основних засобів та, зокрема, виробничого обладнання. Слід встановити, чи проводиться в повній мірі система планово-попереджувального ремонту устаткування і транспортних засобів на підприємстві, чи дотримується плановий графік ремонтних робіт, так як своєчасний ремонт виробничих засобів, і особливо обладнання, покращує технічний стан основних засобів.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.1. Завдання аналізу і джерела інформації"
 1.  Тема 3 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
    інформації. Джерела внутрішньої інформації. Банківська звітність, її основне призначення. Вимоги міжнародних стандартів до звітності. Джерела зовнішньої інформації. Користувачі інформації. Основні напрями організації аналітичної роботи в
 2.  РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
    аналізу та показники потенціалу. Основні показники діяльності та фінансової стійкості іноземних фірм. Аналітичні коефіцієнти. Аналіз тенденцій. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД Джерела комерційної інформації. Постійні публікації. Використання баз даних («Консультант», «Гарант»), електронної мережі Інтернет. Технології зовнішніх комунікацій в
 3.  МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Матеріальних ресурсів
    завданнями аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами перевіряють обгрунтованість плану матеріально-технічного постачання, обгрунтованість норм, що лежать в основі
 4.  Екзаменаційні квитки
    завдання порівняльного аналізу в системі АФХД. 2. Визначення потреби в оборотному капіталі. 3. Завдання на визначення ритмічності виробництва. 1. Оперативний і стратегічний види аналізу в системі АФХД. 2. Методи виявлення резервів підвищення ефективності трудозатрат. 3. Завдання на визначення факторів рентабельності. Квиток 18 січня. Інформаційні моделі АФХД: основні
 5.  Тема 4 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
    завдання та функції фінансового аналізу в банку. Комплексний підхід до аналізу діяльності банку. Організація проведення фінансового аналізу в комерційному
 6.  6.1. Завдання аналізу і джерела інформації
    завдання аналізу економічних результатів: 1) оцінка виконання завдань бізнес-плану за економічними результатами; 2) аналіз динаміки складу і структури прибутку підприємства; 3) визначення впливу окремих факторів на прибуток від продажів; 4) розгляд складу і динаміки операційних доходів і витрат підприємства та їх вплив на прибуток; 5) вивчення складу і динаміки позареалізаційних
 7.  ЗМІСТ
    аналіз схем ціноутворення при дискримінації другого типу 88 3-й тип цінової дискримінації: «сегментація ринку» 89 Завдання 92 ОЛІГОПОЛІЯ 94 1. Модель Курно 94 Властивості рівноваги Курно у випадку постійних і однакових граничних витрат 95 Симетричність рівноваги і позитивність випусків 96 Існування і єдиність рівноваги 96 Порівняння рівноваги Курно з рівновагами при монополії
 8.  4.1. Класифікація методів аналізу ділових ситуацій
    аналізу. У діловому плануванні цей етап часто є суттєвою частиною всієї роботи. У кожному дослідженні збір фактів для аналізу ситуації є справою вкрай відповідальним, так як кожен подальший ілаг залежить від достовірності, повноти і точності інформації, що представляє собою той сирої вихідний матеріал, на підставі якого шляхом аналізу і синтезу складаються остаточні
 9.  15.4.1 Завдання
    завдання 652 на с. 601, припустивши, що на ринку існує кілька страхових компаній. Переформулюйте цю ситуацію в дусі моделі найму, опишіть відповідну гру і концепцію рішення в цій грі (рівноваги Ротшильда-Стігліца на ринку страхових послуг). (Б) Покажіть, що в умовах повної інформації в рівновазі Ротшильда-Стігліца фірми отримують нульовий прибуток. Знайдіть це рівновагу.
 10.  4.3.1. Значення ділової літератури в аналітіческойработе
    аналізу ситуації: Особисті спостереження та експерименти. Бібліографічні огляду, містять матеріал, наявний з даного питання. Бесіда з особами, що володіють потрібними відомостями. Анкети, що містять інформацію, яку не можна добути ніяким іншим способом. Коли і де слід вдаватися до бібліографічних досліджень в цілях аналізу господарської ситуації? Перш ніж приступити до аналізу
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха