ГоловнаБізнесТорговельна справа → 
« Попередня Наступна »
С. Н. Виноградова, С. П. Гурська, О. В. Пігунова та ін. Організація комерційної діяльності. За заг. ред. С. Н. Виноградової. - Мн.: Виш. шк., - 464 с., 1997 - перейти до змісту підручника

1.11.5. Навчання з питань охорони праці та перевірка знань

Навчання з питань охорони праці робітників проводиться відповідно до Типових положень про безперервне професійному навчанні робітників, затвердженому спільним наказом та постановою Міністерства освіти і науки і Міністерства праці Республіки Білорусь від 02.06.95 № 201/51.

Керівники та фахівці, прийняті наймачем, проходять вступний інструктаж.

Знову надійшов на роботу керівник і фахівець, крім вступного інструктажу, ознайомлюється вищим посадовою особою з посадовими обов'язками та організацією роботи з охорони праці, станом охорони праці та заходами щодо забезпечення безпеки праці на ввіреному йому об'єкті, дільниці .

Не пізніше одного місяця з дня вступу на посаду і періодично не рідше одного разу на три роки керівники і фахівці проходять перевірку знань з питань охорони праці.

Для перевірки знань керівників і фахівців створюється комісія.

До складу комісії включаються працівники служб охорони праці, кадрової, юридичної, головних спеціалістів, інші провідні фахівці. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться за участю представників профспілки (трудового колективу), членом якого є керівник або фахівець, представників державних органів нагляду та контролю (за згодою).

Керівники та фахівці, які не пройшли перевірку знань з питань охорони праці, зобов'язані в строк не пізніше одного місяця пройти повторну перевірку знань.

Питання про відповідність займаній посаді керівників і спеціалістів, не пошедших перевірку знань з питань охорони праці вдруге, вирішується наймачем відповідно до норм трудового законодавства.

Позачергова повірка знань керівників і фахівців з охорони праці проводиться: -

при введенні в дію нових або нормативних правових актів (документів) з охорони праці; -

при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів; -

при перекладі керівника (спеціаліста) на інше місце роботи або призначенні його на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з охорони праці; -

на вимогу державних органів нагляду і контролю з охорони праці при виявленні порушень діючих нормативних правових актів (документів) з охорони праці. За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяються на: вступний; первинний на робочому місці; повторний; позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж 1.

Вступний інструктаж з охорони праці проводять: -

з усіма працівниками, які вперше прийняті на постійну чи тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, трудового стажу, стажу роботи за цієї професії, посади; -

з працівниками, які перебувають у відрядженні у наймача і беруть безпосередню участь у виробничому процесі (виконуваних роботах); -

з учнями, вихованцями і студентами, які спрямовані до наймача для проходження виробничої практики; -

з учнями, вихованцями та студентами в навчальних закладах перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях, майстернях та інших місцях.

2.

Вступний інструктаж проводить інженер з охорони праці або фахівець, на якого наказом покладено ці обов'язки, а з учнями в навчальних закладі - викладач або майстер виробничого навчання. 3.

Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою службою (фахівцем) охорони праці, і затверджується наймачем. 4.

Запис про проведення вступного інструктажу фіксується в Журналі реєстрації вступного інструктажу, а також у документі про прийом на роботу.

Проведення вступного інструктажу з учнями регулюється в журналі обліку навчальної роботи.

Первинний інструктаж на робочому місці 1.

Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять: -

з усіма працівниками, прийнятими на роботу; -

працівниками, виконують нову для них роботу, тимчасовими працівниками; -

з працівниками, які виконують роботи за договором на території наймача; -

з відрядженими, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (виконуваних роботах) у наймача; -

зі студентами, учнями та вихованцями, які прибули на виробничу практику до наймача.

Всі робітники, у тому числі випускники профтехучилищ, навч-но-виробничих комбінатів, після первинного інструктажу на робочому місці проходять протягом 2-14 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації робітника) стажування під керівництвом працівника, призначеного наказом наймача.

Мета стажування - придбання та перевірка вміння застосовувати практичні навички безпеки праці на робочому місці. Під час стажування робочий самостійно виконує роботу під наглядом керівника стажування.

Примітка. Працівники, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і ремонтом обладнання, використанням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, первинний інструктаж на робочому місці не проходять. 2.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться з кожним працівником індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці. Первинний інструктаж допускається проводити з групою працівників, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця. 3.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться за програмою, що враховує особливості виробництва (виконуваних робіт) та вимоги нормативних правових актів з охорони праці або інструкцій даного робочого місця.

Повторний інструктаж

Повторний інструктаж проходять всі працівники, за винятком осіб, зазначених у примітці до п. 1, незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваної роботи не рідше одного разу на півріччя.

Повторний інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця, в обсязі інструкцій на робочому місці.

Позаплановий інструктаж 1.

Позаплановий інструктаж проводять при: -

введенні в дію нових або нормативних актів (документів) з охорони праці або внесення змін та доповнень до них; -

зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту, сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці; -

порушенні робочим нормативних правових актів (документів) за охорони праці, які могли призвести або призвели до травмування, аварії або отруєння; -

вимозі державних органів нагляду та контролю при порушенні працівниками діючих нормативних актів (документів) з охорони праці; -

перервах в роботі - для робіт за професіями, до яких пред'являються підвищені вимоги більш ніж 6 місяців, а для решти робіт - один рік; -

при вступі інформаційних матеріалів про аварії та нещасні випадки , що відбулися на аналогічних виробництвах.

2.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників однієї професії. Обсяг і зміст інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, викликаних необхідністю його проведення, а також з урахуванням рівня виконання необхідних правил безпеки на робочих місцях. 3.

При реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення. 1. Цільовий інструктаж проводять при: -

виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, прибирання території тощо); -

ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф; -

виконання робіт, на які оформляється наряд-відпустку, дозвіл і т. п.; -

проведенні екскурсії на підприємстві , організації масових заходів з учнями (екскурсії, походи, спортивні змагання і т. п.). 2.

Цільовий інструктаж з працівниками, що проводять роботи по наряду-допуску, дозволу і т. п., фіксується в наряді-допуску, дозволі і т. п.

Первинний , повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, керівник структурного підрозділу тощо).

Інструктажі на робочому місці завершуються усним опитуванням або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок проведення безпечних способів робіт.

Проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів та стажування фіксується в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці встановленої форми особою, що проводить інструктаж. Підписи інструктували та інструктує в журналі обов'язкові.

Журнал інструктажів повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою. 1.11.7.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.11.5. Навчання з питань охорони праці та перевірка знань "
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  навчання працюючих безпеки праці, в тому числі керівників і фахівців, з періодичною перевіркою знань. Ці принципи слід розглядати як мінімальні в питаннях організації охорони праці на підприємстві. Наведемо основні завдання та функції наймача, а також заходи щодо їх здійснення, що випливають з вимог законодавчих і нормативних правових актів з охорони
 2. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТОРГОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ, ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
  навчання працівників з охорони праці; - бере участь у роботі комісії з перевірки знань керівників і фахівців з охорони праці; - бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом і реконструйованих об'єктів виробничого призначення; - бере участь у перевірці стану безпеки та гігієни праці на робочих місцях у складі комісії
 3. Нормативно-правове забезпечення охорони праці на підприємстві. Основні документи підприємства з охорони праці
  навчання з безпеки праці, або вивішуються на робочих місцях, або зберігаються на робочому місці, встановленому керівником і доступному для працівника. Відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів на кожному підприємстві необхідно забезпечити оформлення і ведення цілого ряду документів з охорони праці. Перелік зазначених обов'язкових документів досить широкий. Він
 4. Додаток 2 Документи про впровадження та реєстрації
  охорони праці та газової безпеки Члени комісії: інженер 1 категорії сектору декларування безпеки інженер 1 категорії сектору програмних засобів відділу охорони праці та газової безпеки & "ЗАТВЕРДЖУЮ" Проректор Оренбурзького державного університету (ОДУ) з наукової роботи та межддащщьш зв'язків, д.п.н., пр ^ рьякова А.В. 2006 а МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І
 5. Глава 31. Статистика природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
  охорони навколишнього
 6. ПЕРЕДМОВА
  навчання, до яких відносяться: семінари, практичні заняття, виїзні заняття , ділові ігри, круглі столи, зустрічі з професіоналами, самостійна робота, індивідуальна робота, підготовка та обговорення проблемних доповідей, науково-практичні конференції, аттрактивні форми навчання. * 'Аттрактивна навчання - це навчання в поєднанні з відпочинком, культурно-розважальною програмою (тури ,
 7. регулювання оціночної діяльності
  навчання оцінювачів. Професійне навчання оцінювачів здійснюється вищими державними чи приватними навчальними закладами, спеціально створюються для цієї мети, або на базі факультетів (відділень, кафедр ) вищих державних або приватних навчальних закладів, що мають право здійснювати таке навчання відповідно до законодавства Російської Федерації. Стаття 22.
 8. Комплекс маркетингу некомерційних організацій
  навчання в школі вимагає попередньої підготовки, як з боку школярів (домашнє завдання), так і з боку вчителів (підготовка до занять). Це можна розглядати в якості першої стадії навчання. Наступною стадією навчання є отримання та обговорення знань у класі при безпосередньому контакті учнів і вчителя. Заключною стадією навчання можна розглядати перевірку
 9. Людський капітал підприємства
  навчання і т.д.) моїуг приносити з часом відчутний прибуток і працівникам, і підприємцю. Прибуток на людський капітал є приріст доходу, отриманий завдяки набутим знанням і навичкам персоналу. Значить, процес навчання і підвищення кваліфікації повинен бути безперервним. Інвестиції в людський капітал аналізуються принципово також, як витрати на купівлю обладнання,
 10. Глава 18. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
  перевіркою може бути охоплено тільки три календарних роки діяльності платника податків, що передують року проведення перевірки. Зазначений календарний термін пов'язаний із трирічним терміном давності притягнення до відповідальності за вчинення податкових правопорушень (ст. 113 НК РФ). При цьому ст. 87 НК РФ, встановлюючи глибину податкових перевірок на три календарних роки діяльності,
 11.  Що є предметом вивчення в рамках базового курсу -
    навчання в Академії Академія пропонує дві форми навчання: дистанційну та очно-дистанційну. Дистанційне навчання на базовому курсі через Інтернет - Принцип навчання: вивчення наданих Академією матеріалів, спілкування з викладачами та однокурсниками у віртуальних класах Академії, вивчення матеріалів на сайті Академії. - Час навчання: будь-який зручний для студента режим. - Термін
 12.  Тестувати КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРОДУКЦІЯ ТА ЯКІСТЬ
    Тестувати КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРОДУКЦІЯ ТА
 13.  Вкладення в «людський капітал» персоналу
    навчання, оскільки знаходять можливість більше заробляти. З метою підвищення ефективності професійної підготовки майстрів були проведені зміни, які забезпечили не тільки спадкоємність теорії та практики, але і подальше професійне становлення. Типи використовуваних програм навчання персоналу: програма, яка допомагає пристосуватися працівникам до нової обстановки;
 14.  5.4. Підготовка кадрів для вугільної промисловості
    навчання в загальноосвітніх школах; організований набір робітників і фахівців для підприємств деяких районів країни; розподіл молодих робітників, які закінчили навчання у професійно-технічних навчальних закладах; розподіл фахівців після закінчення вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. В даний час розвиток вищої і середньої спеціальної освіти
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха