ГоловнаМенеджментФінансовий менеджмент → 
« Попередня Наступна »
Смирнов П.Ю.. Фінансовий менеджмент. Шпаргалки. Видавництва: АСТ, Сова, ВКТ., 64 стр., 2009 - перейти до змісту підручника

111. Основні принципи системи антикризового управління

Система антикризового управління повинна відповідати наступним принципам.

1. Готовність керівництва підприємства до можливого порушення фінансової стабільності. Теорія антикризового фінансового управління виходить з того, що існуюче фінансову рівновагу підприємства дуже нестійка.

2. Рання діагностика розвитку кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства. Враховуючи, що загроза банкрутства підприємства реалізує найвищий рівень катастрофічного ризику, вона повинна діагностуватися на самих ранніх стадіях для своєчасного використання можливостей її нейтралізації.

3. Бюджетування. Наявність системи бюджетування та планування діяльності, яка дозволяє найбільш точно ідентифікувати і оцінювати відхилення фінансових показників діяльності підприємства.

4. Диференціація відхилень за ступенем їх небезпеки для фінансового розвитку підприємства. Фінансовий менеджмент використовує в процесі діагностики банкрутства організації велика кількість різних індикаторів. Ці індикатори фіксують різні аспекти фінансової діяльності організації, характер яких з позиції генерування загрози банкрутства неоднозначний.

5. Класифікація зовнішніх факторів, що впливають на підприємство, і постійний моніторинг їх змін. Виявлення факторів, під впливом яких відбуваються зміни, які призводять до кризи.

6. Терміновість реагування на окремі кризові явища у фінансовому розвитку підприємства. У відповідності з теорією антикризового фінансового управління кожне кризове явище не тільки має тенденцію до розширення з кожним новим господарським циклом підприємства, але й породжує нові, супутні йому кризові фінансові явища.

7. Адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовій рівновазі. Використовувана система механізмів з нейтралізації загрози банкрутства пов'язана з фінансовими витратами або втратами, викликаними скороченням обсягів операційної діяльності, а також припиненням реалізації інвестиційних проектів.

112. Ризики у підприємницькій діяльності підприємства

Будь-яке підприємство несе ризики, пов'язані з його виробничою, комерційною та іншою діяльністю, а керівництво підприємства відповідає за наслідки прийнятих управлінських рішень. Фактор ризику змушує підприємство економити фінансові та матеріальні ресурси, звертати особливу увагу на розрахунки ефективності нових проектів, комерційних справ і т. д. Фактор ризику в підприємницької діяльності особливо збільшується в періоди нестабільного стану економіки, супроводжуваного інфляційними процесами, наддорогими кредитами і т. п.

Ризик в підприємництві - це ймовірність того, що підприємство понесе збитки або втрати, якщо намічений захід (управлінське рішення) не здійсниться, а також якщо були допущені прорахунки або помилки при прийнятті управлінських рішень.

Підприємницький ризик у діяльності підприємства можна поділити на виробничий, фінансовий і інвестиційний.

Виробничий ризик пов'язаний безпосередньо з господарською діяльністю підприємства. Під виробничим ризиком звичайно розуміють імовірність (можливість) невиконання підприємством своїх зобов'язань за контрактом або договором із замовником, ризики в реалізації товарів і послуг, помилки в ціновій політиці, ризик банкрутства.

Фінансовий ризик - це ймовірність настання збитку в результаті проведення яких-небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з цінними паперами, то є ризик, який випливає з природи фінансових операцій. До фінансових ризиків відносяться кредитний ризик, процентний ризик, валютний ризик, ризик упущеної фінансової вигоди.

В інвестиційній діяльності підприємства можна виділити ризик інвестування в цінні папери, або «портфельний ризик», який характеризує ступінь ризику зниження прибутковості конкретних цінних паперів та сформованого портфеля цінних паперів, а також ризики, пов'язані з вкладеннями в організацію нових напрямків діяльності підприємства (венчурні ризики).

113. Ціновий ризик

Ціновий ризик - це ризик втрат (прямих збитків або недоотриманого прибутку) внаслідок несприятливої ??зміни ринкових цін.

Більшість фінансових інститутів (банки, страхові компанії, пенсійні фонди) здійснюють свою діяльність більшою мірою за рахунок позикових коштів (банківські та пенсійні вклади, страхові внески). Отримані кошти інвестуються інституційними інвесторами в різні ринки - фондові, державних цінних паперів, товарні ринки, ринки нерухомості. Кожен фінансовий інститут через деякий період часу повинен виконати свої зобов'язання з виплати позикових коштів. При цьому під впливом ринкових коливань вартість фінансового активу може змінитися в несприятливу для інституційного інвестора сторону, що призведе до ускладнень з виконання поточних зобов'язань перед клієнтами або вкладниками.

Ціновий ризик обмежений по сфері свого прояву. На відміну від валютного та процентного ризиків, які зачіпають практично всіх учасників фінансових ринків, з ціновим ризиком стикаються тільки ті учасники ринку, які працюють з цінними паперами або іншими торгованими цінностями (дорогоцінними металами і т. п.).

За величиною можливих втрат, ймовірних в рамках нормальної ринкової кон'юнктури, ціновий ризик часто домінує як у порівнянні з процентним, так і порівняно з валютним ризиком.

Ціновий ризик можна поділити на три причинних складових:

- інвестиційний ризик, як ризик знецінення інвестицій;

- ризик ліквідності, як ризик відсутності покупців при необхідності оперативної реалізації паперів;

- ризик хеджування, як ризик неможливості хеджування позиції.

Необхідно відзначити, що такий поділ певною мірою умовно, оскільки аналізовані і колективні в окремі види ризиків події тісно пов'язані між собою як за економічним змістом, так і за імовірнісним параметрам.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 111. Основні принципи системи антикризового управління "
 1. Букрєєв, А. М.. Економічний. Механізм антикризового управління підприємством [Текст]: монографія / А. М. Букрєєв, К. І. Кремер, О. Є. Дударєв; Ріс НОУ (ВФ), АНОО ВіВТ. - Воронеж: Наукова книга. - 232 с., 2007

 2. ВИСНОВОК
  принципи, властивості, грунтуються систему антикризового управління, що, на думку авторів, дозволяє підприємству стабілізувати свою виробничо-господарську діяльність за допомогою антикризових процедур стосовно до підприємства-боржника. 2. Сформовано економічні механізми антикризового управління, що базуються на об'єднанні елементів економічного, організаційного,
 3. Мета і завдання дослідження.
  Систему взаємодії ринкових механізмів антикризового управління на підприємстві. Запропонувати методи оцінки результативності антикризових дій керівників фірм. Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є промислові підприємства різних організаційно-правових форм і масштабів виробництва. Як предмет дослідження виступають економічні
 4. ВСТУП
  системи управління, що дозволяє забезпечити побудову, ефективне функціонування і вдосконалення со-ціопроізводственних систем в умовах кризи. Ступінь наукової розробки проблеми. Вивченню пошуку форм і методів антикризового управління, закономірностей їх прояву, практичної реалізації теоретичних положень в окремих галузях промисловості присвятили свої роботи багато
 5. 14.2. Банкрутство та ліквідація підприємства
  принципи банкрутства представлені на рис. 14.2. Справа про банкрутство порушується за наявності формальних ознак фінансової неспроможності боржника. Вітчизняне законодавство виділяє два таких ознаки: - неплатоспроможність; - загроза неплатоспроможності. Зовнішнім ознакою неплатоспроможності боржника є призупинення ним будь-яких платежів.
 6. 1.3.Прінціли формування функціональних стратегій підприємства.
  Принципів формування функціональних стратегій підприємства. Формуванню основополасающіх принципів у різних областях діяльності було приділено певну увагу [1,51,55,110]. Однак стосовно до принципів формування функціональних стратегій підприємства дослідження не виконувалися. Нами запропонований наступний комплекс принципів формування функціональних стратегій
 7. Література
  антикризове управління організацією: Навчально-практичний посібник. Частина перша. - Волгоград: ВолДУ, 1999. Грибов В.Д., Грузинів В.Л. Економікапредпріятія.-М.: МІК, 2001. Грузинів В.Л. Економіка підприємства. - М.: ЮНИТИ, 2002. Друкер П. Ефективне управління. Економічні завдання і оптимальні рішення / Пер. з англ. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. Жданов С.А. Основи теорії економічного
 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Принципи і гіпотези / Н. Ф. Реймерс. - М.: Росія Молода, 1994. 13. Ряховская А.Н. Антикризове управління житлово-комунальним господарством муніципальних утворень (питання теорії, методології та практики) / A. Н. Ряховская. - М.: ІПК, 2003. 14. Смирнов Е.А. Основи теорії організації / Е. А. Смирнов. - М.: ЮНИТИ, 1998. 15. Філіппов Ю.В. Основи розвитку місцевого господарства:
 9. Реус, Андрій Георгійович. Механізм перетворення діючої системи управління промислових підприємств / Дисертація, 2003

 10. МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
  принцип "відсікання зайвого" і заходи з відновлення фінансової стійкості, в числі яких оптимізація структури капіталу, активів, грошових джерел, інвестицій [3]. Підприємство в передкризовому фінансовому стані перебуває ніби в граничної області між стратегіями зростання або стабільності і стратегією скорочення. Залежно від дій менеджменту підприємство може повернутися в
 11. Список літератури 1.
  Принципи, проблеми і політика: У 2 т. - М.: Республіка, 1992. 11. Кругле М.І. Стратегічне управління компанією: Підручник для вузів. - М.: РДЛ, 1998. - 768 с. 12. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуелл Д. Принципи бухгалтерського обліку. - М.: Фінанси і Статистика, 1994. - 495 с. 13. Нурієв P.M. Курс мікроекономіки. - М.: Норма; Инфра-М, 1998.-561 с. 14. Рішар, Жак. Аудит і аналіз
 12. ВСТУП
  антикризової команди в процедурах фінансового оздоровлення, зовнішнього управління і в цілому для планування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства. Важливим завданням розробки бізнес-планів є залучення та обгрунтування інвестицій, в тому числі і зарубіжних, необхідних для здійснення проектів технічного переозброєння, реконструкції підприємств, виробництва нової
 13. Виждати: антикризова політика Росії
  принципове перестроювання економіки, а обмежувалися муміфікацією. Всі чекали, що світове господарство спонтанно пройде через кризу і залишиться колишнім. Цього не могло статися. Багато аналітиків стверджували, що після кризи (у 2010-2011 роках) ціни на нафту повернуться на колишній рівень, продовжать рости, досягнуть $ 200 за барель. Відбуваються у світовій економіці зміни залишалися незрозумілими.
 14. Латвія поспішає до економічної катастрофи
  систему необхідно залишити колишньою. У влади не було готовності до запровадження прогресивного оподаткування. Введення прогресивного оподаткування, починаючи з заробітної плати в 300 лат, обговорювалося, але навряд чи могло бути реалізоване. Уряд також розглядав питання про підняття ПДВ з 21 до 23%. Основне завдання нових антикризових заходів латвійської держави полягала в підвищенні
 15. 2.1. Основні принципи управління промисловістю
  принципів управління економікою утворює систему, в якій вони всі взаємопов'язані. У цій системі можна виділити фундаментальні принципи управління, які формуються на основі дії всієї системи економічних законів, мають загальний характер і повинні реалізовуватися в діяльності кадрів управління незалежно від рівня та специфіки розв'язуваної задачі. У системі принципів управління поряд з
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха