Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка нафтогазових галузей промисловості → 
« Попередня Наступна »
В.Ф. Дунаєв, В.Д. Шпаков. Н.П. Єпіфанова, В.Н. Линдін. Економіка підприємств нафтової і газової промисловості: Підручник. Под ред. В.Ф. Дунаєва. - М.: ФГУТІ Пзд-во «Нафта і газ» РГУ нафти і газу ім. II.VI. Губкіна. - 352 с., 2006 - перейти до змісту підручника

11.2. Лізинг Види лізингу

Лізинг (від англ. Leasing - оренда) - це комплекс майнових та економічних відносин, що виникають у зв'язку з придбанням у власність майна і наступною здачею його в тимчасове користування за певну плату.

Предметом лізингу відповідно до Федерального закону від 29.10.98 р. № 164-ФЗ «Про лізинг» може бути будь-яке рухоме або нерухоме майно, в тому числі будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що відноситься за діючою класифікацією до основних фондів. Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також майно, заборонене федеральними законами до вільного обігу на ринку. Суб'єктами лізингу є: -

лізингодавець - фізична або юридична особа, яка здійснює лізингову діяльність, тобто передачу за договором у фінансову оренду (лізинг) спеціально придбаного для цього майна. В якості лізингодавців можуть виступати банки, в статуті яких передбачений цей вид діяльності, спеціально створювані для здійснення цих операцій лізингові компанії або фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи; -

лізингоодержувач - фізична або юридична особа незалежно від форми власності останнього: державне підприємство, кооператив, акціонерне товариство і т.д., яке отримує за договором лізингу майно у користування; -

продавець майна лізингодавцю (постачальник) - як * правило, підприємство - виробник машин і устаткування

або інша фізична або юридична особа, яка продає майно, що є предметом лізингу.

Опосередкованим учасником лізингової угоди є також банк, який за договором з лізингодавцем (якщо сам таким не є) здійснює фінансування закупівель переданого в лізинг майна.

Схема лізингової операції виглядає наступним чином. Споживач (лізингоодержувач) потребує майні, для придбання якого у нього немає вільних фінансових коштів. Тоді він знаходить лізингову компанію, яка має в своєму розпорядженні достатніми фінансовими засобами, і звертається до неї з діловою пропозицією про укладення лізингової угоди. Згідно цій угоді лізингоодержувач вибирає продавця, що займає потрібним майном, а лізингодавець набуває його у власність і передає лізингоодержувачу в тимчасове користування за обумовлену в договорі лізингу плату. Після закінчення договору залежно від його умов майно повертається лізингодавцю або переходить у власність лізингоодержувачу. Крім них в лізинговій операції зазвичай беруть участь: банки (або інші кредитні установи), що надають кредити лізингодавцю для придбання обладнання; страхові компанії, що здійснюють страхування майна лізингодавця.

Склад учасників угоди скорочується до двох, якщо продавець і лізингодавець або продавець і лізингоодержувач є одним і тим же особою. Схема лізингових відносин - нарис 11.1.

Продавець Лізингоодержувач

Договір купівлі-продажу обладнання Заявка на закупівлю

Лізингодавець

обладнання Лізингова угода Договір обору

Кредитний

договір

про страхування дования

Банк

Страхова компанія Рис. 11.1. Схема лізингових відносин

Основними видами лізингу, визнаними у всьому світі, є фінансовий лізинг (finance leasing) і оперативний (operative leasing), а критерієм для такого розмежування служать термін використання устаткування і об'єм обов'язків лізингодавця.

Оперативний лізинг характеризується тим, що термін договору лізингу істотно коротше, ніж нормативний термін служби майна, і лізингові платежі не покривають повної вартості майна.

Тому лізингодавець змушений його здавати в тимчасове користування кілька разів і для нього зростає ризик по відшкодуванню залишкової вартості об'єкта лізингу при відсутності попиту на цей об'єкт. Тому при всіх інших рівних умовах розміри лізингових платежів в оперативному лізингу набагато вище, ніж у фінансовому.

Для фінансового лізингу характерний тривалий термін оренди і амортизація всієї або більшої частини вартості майна. Протягом терміну договору лізингодавець за рахунок лізингових платежів-повертає сеіе всю вартість майна і отримує пріОиль від лізингової угоди. У російській практиці найбільшого поширення набув фінансовий лізинг,

Існує також поняття зворотного лізингу, при якому фірма - власник майна - продає майно фінансової компанії, в якості якої можуть виступати банк, страхова компанія або лізингова компанія.

Одночасно укладається угода про довгострокову оренду майна на умовах лізингу, яке перетворює колишнього власника майна в орендаря. Фірма, що раніше володіла майном, отримує необхідні грошові кошти від його продажу і продовжує користуватися ним на правах оренди.

Покупець майна стає орендодавцем і встановлює лізингові платежі на рівні, що покриває вартість його придбання і забезпечує одержання середнього рівня доходу на інвестований капітал.

Зворотний лізинг дозволяє підприємствам в умовах фінансової напруженості залучити додаткові ліквідні кошти і продовжувати експлуатувати свою колишню власність, а також регулювати активи балансу шляхом продажу майна за ринковою ціною, що перевищує його балансову вартість.

Залежно від сектора ринку, в якому проводяться лізингові операції, розрізняють: -

внутрішній лізинг, при якому всі учасники угоди представляють одну країну; -

зовнішній (міжнародний), при якому учасники знаходяться в різних країнах.

Відмінності договору оренди з подальшим правом викупу від договору лізингу (табл. 11.1).

Зміст договору лізингу відрізняється від змісту договору оренди наступним:

- на орендодавця покладається обов'язок придбати у власність майно, що належить іншій особі (продавцю). Купуючи майно для орендаря, орендодавець повинен повідомити продавця про те, що це майно призначене для передачі в оренду.

Таблиця 11.1 Договору оренди та фінансового лізингу Договір оренди з подальшим правом викупу Договір фінансового лізингу 2 січня Визначення За договором оренди одна сторона (орендодавець) зобов'язується надати іншій стороні (орендареві) за плату у тимчасове володіння і користування (ст. 606 ЦК РФ). Відповідно до ст. 624 ГК РФ викуп орендованого майна може бути здійснений при виконанні таких умов: -

в договорі (додатковій угоді) передбачено, що орендоване майно переходить у власність орендаря після закінчення терміну оренди (до його закінчення) за умови внесення орендарем всієї обумовленої договором (додатковою угодою) викупної ціни; -

якщо законом не встановлені випадки заборони викупу орендованого майна Договір фінансової оренди (договір лізингу) - цивільно-правовий договір, відповідно до якого орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей (ст. 665 ГК РФ) Сторони договору Орендар - це особа, зацікавлена ??в отриманні майна в користування. Ним може бути як фізична, так і юридична ОСОБА

Орендодавець - це власник переданого в користування майна або особа, уповноважена законом або власником майна здавати майно в оренду (ст. 608 ЦК РФ). Ним може бути як фізична особа, так і юридична Лізингоодержувач (орендар) - аналогічно договору оренди + визначає продавця і вказує майно, яке має бути придбано орендодавцем для подальшої передачі в оренду Лізингодавець - орендодавець, на відміну від загальних положень про оренду, не є власником або титульним власником майна, яке підлягає передачі в оренду. Більш того, на орендодавця покладається обов'язок придбати у власність це майно, що належить іншій особі (продавцю). Їм є юридична особа (найчастіше лізингова компанія), що має ліцензію на здачу майна в лізінг.В якості учасника зобов'язань по лізингу поряд з орендодавцем та орендарем виступає також продавець майна, що є його власником Продовження mO & bJJ-^ L Предмет договору

Предметом фінансового лізингу можуть бути будь-які неспоживна речі,

використовуються для підприємницької

діяльності, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів (ст. 666 1 РФ) .

В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання (неспоживна речі) (ст. 607 ЦК РФ). Законом можуть бути встановлені види майна, здача якого в оренду не допускається або обмежується - орендар визначає продавця і вказує майно, яке має бути придбано орендодавцем для подальшої передачі в оренду. Природно, орендодавець звільняється від будь-якої відповідальності за вибір предмета оренди і продавця. Виняток з цього правила можуть скласти лише випадки, коли договором * лізингу обов'язки з визначення продавця та вибору майна покладені на орендодавця (ст. 665). -

Спеціальним в порівнянні з загальними правилами про оренду є також викладене в Кодексі положення про те, що передача орендованого за договором лізингу майна орендарю здійснюється не орендодавцем, а продавцем цього майна (ст.668, п. 1 ГК РФ). Проте відповідальність за виконання цього обов'язку продавцем покладається на орендодавця. У цьому випадку орендар має право вимагати від орендодавця розірвання договору та відшкодування збитків (п. 2 ст. 668). -

З моменту передачі продавцем орендарю передбаченого договором лізингу майна до нього переходить ризик випадкової загибелі або випадкового псування орендованого майна. Відповідальність продавця за договором купівлі-продажу за фінансової оренді (ст. 670): орендар має право і несе обов'язки, передбачені законом для покупця за договором купівлі-продажу (за орендодавця), крім обов'язку сплатити придбане майно, як якщо б він був стороною по договором купівлі-продажу. Роль орендодавця у зобов'язанні, що виникло з договору купівлі-продажу, де він є покупцем, крім обов'язку сплатити придбане у продавця майно, зводиться до того, що без його згоди орендар не може розірвати договір купівлі-продажу.

Орендар за договором лізингу наділений правом пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є предметом цього договору, будь-які вимоги, що випливають з договору купівлі-продажу, в тому числі у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням продавцем своїх обов'язків.

- Орендодавець, навпаки, звільнений від відповідальності перед орендарем за дії продавця за договором купівлі-продажу. І лише в одному випадку такі вимоги орендаря можуть бути пред'явлені як продавцю, так і орендодавцю. Це можливо, якщо відповідно до договору лізингу вибір продавця і придбаного майна був покладений на орендодавця. Таким чином, виникли зобов'язання договору лізингу представляють собою поєднання, з одного боку, прав і обов'язків орендаря і орендодавця, типових для орендних відносин, а з іншого - деяких прав і обов'язків продавця і покупця, властивих договором купівлі-продажу. Наслідком цього є покладання окремих прав та обов'язків орендодавця, що виступає одночасно покупцем майна за договором купівлі-продажу як на орендаря (права та обов'язки покупця), так і на продавця (права та обов'язки орендодавця).

За російським законодавством одне і те ж майно одним лізингодавцем може здаватися в фінансовий лізинг тільки один раз. Повторна здача майна не відповідає необхідним вимогам, що пред'являються в Цивільному кодексі до договору фінансової оренди (лізингу) і регулюється іншими видами договорів.

 Тому, якщо майно здається в оренду повторно або безпосередньо його виробником, слід скористатися договором оренди. Для такого типу договорів вже немає жорсткої вимоги про необхідність обов'язкового придбання орендодавцем майна у власність для здачі його в оренду. 

 Лізингова діяльність, згідно з постановою Уряду Росії від 24.12.94 № 1418, підлягає ліцензуванню Міністерством економіки Росії. Порядок проходження ліцензування визначено Положенням про ліцензування лізингової діяльності в Російській Федерації, затвердженим Постановою Уряду Росії від 26.02.96 № 167. Ліцензування не торкається банки, для яких лізингові операції передбачені Законом «Про банки і банківську діяльність в РРФСР». 

 Переваги лізингу 

 У порівнянні з іншими способами придбання майна (оплата за фактом поставки, купівля з відстрочкою платежу, банківський кредит, позика тощо) лізинг має ряд істотних переваг для підприємства-лізингоотримувача: -

 лізинг передбачає 100%-е кредитування, і при цьому не потрібно негайно починати платежі. При використанні звичайного кредиту для покупки майна підприємство повинне близько 15% вартості оплачувати за рахунок власних коштів; -

 лізинг дозволяє підприємству, що не має значних фінансових ресурсів, розпочати реалізацію великого проекту. Для підприємства набагато простіше отримати контракт по лізингу, ніж позику, оскільки забезпеченням угоди служить саме устаткування. Лізингова угода більш гнучка, ніж позика. Позика завжди припускає обмежені розміри і терміни погашення. При лізингу підприємство може розрахувати надходження своїх доходів і виробити з лізингодавцем зручну для нього схему фінансування. Погашення може здійснюватися з коштів, що надходять від реалізації продукції, яка вироблена на обладнанні, узятому в лізинг; -

 перед підприємством відкриваються додаткові можливості з розширення виробничих потужностей: платежі за договором лізингу розподіляються на весь термін дії договору і тим самим вивільняються додаткові кошти для вкладення в інші види активів; -

 лізинг не збільшує борг в балансі підприємства і не зачіпає співвідношення власних і позикових коштів, тобто не знижує можливість підприємства щодо отримання додаткових позик. При розгляді питання оподаткування підприємства переваги лізингу полягають у наступному: -

 платежі повністю відносяться на собівартість і зменшують базу оподаткування з податку на прибуток; 

 т ~ ПДВ 'сплачений лізингової компанії, зменшує платежі ПДВ до бюджету; -

 за рахунок прискореної амортизації загальний період сплати податку на майно скорочується в три рази. 

 Перевага лізингу для підприємства-виробника обумовлено тим, що воно розширює ринок збуту продукції, налагоджуючи довгострокові зв'язки з лізинговими компаніями. 

 Лізингові компанії мають можливість краще вивчить ринок устаткування, встановити постійні зв'язки з його виробниками і купувати устаткування за нижчими в порівнянні з ринковими цінами. Це відповідає інтересам і орендодавця та орендаря. 

 Приклад використання лізингу при поставці мультіфазную насосів для ТПП «Лукойл-Лангепаснефть» представлено на рис. 11.2, а модель галузевого лізингу, інтегрованого в нафтогазове будівництво - на рис 11.3. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.2. Лізинг Види лізингу "
 1.  ТЕМА «ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ лізингового ринку РФ»
    лізингу. Правове регулювання лізингу в РФ. Лізингові компанії та організаційні форми лізингу в РФ. Види лізингу. Етапи укладення лізингових угод, лізинговий договір. Лізингові операції в комерційних банках. Запитання і завдання для контролю: Розкрийте основні поняття лізингу, як форми реалізації (збуту) продукції. У чому полягає механізм лізингової угоди і які етапи укладення
 2.  Лізинг оперативний
    лізингу укладені в тому, що термін договору оперативного лізингу завжди коротше, ніж нормативний термін служби майна, і лізингові платежі не покривають повної вартості майна. Тому розміри лізингових платежів завжди набагато вище, ніж у фінансовому
 3.  Лізинг фінансовий
    лізингу, при якій здійснюється лізинг майна на більш тривалий термін з повною виплатою вартості майна. Протягом терміну лізингової оренди лізингодавець за рахунок лізингових платежів повертає собі повну вартість майна і отримує прибуток від лізингової угоди. При фінансовому лізингу, як правило, обов'язок по технічному обслуговуванню, страхуванню лягає на лізингоотримувача.
 4.  Лізинг
    лізингу формується комплекс майнових та економічних відносин, що виникають у зв'язку з придбанням у власність майна і подальшої здачі його в тимчасове користування за певну
 5.  Лізинг міжнародний
    лізингу займаються спеціальні лізингові компанії, які попередньо закуповують обладнання з подальшою здачею його в оренду, тобто виконують роль фінансових посередників між виробником обладнання та його
 6.  Лізинг поворотний
    лізингової угоди. Підприємство має обо 92 рудование, але йому не вистачає коштів для виробничої діяльності. Тоді воно знаходить лізингову компанію і продає їй своє майно, а остання в свою чергу здає його в лізинг цьому ж підприємству, яке тепер вже виконує роль
 7.  Додаток З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    лізинг, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 29 червня 1995 року № 633 «Про розвиток лізингу в інвестиційній діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 27, ст. 2591), і визначає порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності у сфері фінансового лізингу (далі іменується - лізингова діяльність). 2. Ліцензування лізингової
 8.  РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В інфраструктуру ринку (НЕРУХОМІСТЬ, БАНКИ, страхові та лізингові компанії, ІНЖИНІРИНГ, «ноухау» ТА ІН.).
    лізингового ринку РФ. Основні поняття, суб'єкти та об'єкти лізингу. Правове регулювання лізингу в РФ. Лізингові компанії та організаційні форми лізингу в РФ. Види лізингу. Етапи укладення лізингових угод, лізинговий договір. Лізингові операції в комерційних банках. Тема 38. Організація комерційної діяльності банків. Завдання і цілі банку. Ринок банківських послуг. Структура банку і місце
 9.  Роль фінансового лізингу в інвестиційній діяльності підприємств
    лізингу в інвестиційній діяльності
 10.  Хайринг
    лізингу.
 11.  Удосконалення методики розрахунку платежів за операціями лізингу в інвестиційній діяльності підприємств
    лізингу в інвестиційній діяльності
 12.  Коршунов Н.М.. ЛІЗИНГ / ЕКОНОМІЧНІ ПРАВОВІ ОСНОВИ / Друге видання, перероблене і доповнене, 2001

 13.  Глава III. Основні напрями вдосконалення орендного механізму у сфері земельних відносин та лізингу
    лізингу
 14.  Лізинг прямий
    лізингодавець поєднані в одній особі. Має місце двостороння лізингова
 15.  Висновки і висновок
    лізингу? 16. Які переваги дає застосування лізингу для розвитку економіки? 17. У чому відмінність у визначенні ставок лізингових платежів при оперативному та фінансовому лізингу? 18. У чому відмінність у відповідальності лізингодавця при фінансовому лізингу, якщо постачальника вибирав лізингоодержувач або лізингодавець? 19. Коли лізингоодержувач може пред'явити претензії постачальнику об'єкта
 16.  Питання 3.2. Лізинг - вид підприємницької діяльності з інвестування коштів.
    лізинг - види підприємницької діяльності в умовах ринку. Основні засоби розрізняються за багатьма ознаками. По приналежності основні фонди поділяються на власні та орендовані. Оренда - угода (договір), за коштами якого власник майна (орендодавець) передає орендарю майно у володіння і користування або у тимчасове користування на певний строк і за
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха