ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

11.2. Організація виробництва туристських продуктів і послуг. Виробнича потужність туристської організації

Грамотно організований процес заготовляння ТМЦ позволя-ет туристської організації вчасно і підготовлено приступити до виробництва продуктів і послуг. Виробничий процес у туріз-ме - це процес виробництва туристських продуктів і надання послуг, тобто послідовне проведення цільових робіт на різних ділянках туристської організації.

Принципи раціональної організації процесу виробництва продуктів і послуг можна розділити на дві категорії: загальні, які не залежать від змісту виробничого процесу, і специфічні-етичні, характерні для конкретного процесу. Загальні принципи, яким має підкорятися побудова будь-якого виробничо-го процесу в часі і просторі, включають:

? спеціалізацію - поділ праці між підрозділами організації і робочими місцями та їх кооперування в процесі виробництва;

? паралельність - одночасність здійснення окремих на них частин виробничого процесу;

? пропорційність - відносно рівна виробляй-ність в одиницю часу взаємопов'язаних підрозділі-ний організації;

? прямоточность - забезпечення найкоротшого виробничих-ного циклу;

? безперервність - максимальне скорочення перерв ме-

чекаю операціями;

? ритмічність - весь виробничий процес повторюється в рівні проміжки часу;

? технічна оснащеність - орієнтація на механізацію та

автоматизацію виробничого процесу, усунення ручного, монотонного, важкого, шкідливого для здоров'я люди-ни праці.

Специфічні принципи суто індивідуальні для кожного

окремо взятого виробництва туристських продуктів і послуг та оп-ределяются переважно галузевими особливостями. Ці принципи дозволяють організувати виробничий процес со-гласно сучасним вимогам і виробляти туристські про-дукти та послуги, затребувані ринком.

Виробничий процес складається з операцій. Операція - частина виробничого процесу, виконувана на одному або кілька робочих місцях, одним або кількома співробітниками і характеризується комплексом послідовних дій.

Розрізняють основні і допоміжні операції. Основні операції в туризмі безпосередньо пов'язані з обслуговуванням ту-Ристов: це реєстрація та розміщення клієнтів в готелі, пре-доставлення харчування та ін Допоміжні операції забезпечувала-ють безперервність здійснення основних операцій: купівля чис-тящіх коштів у готелі, ремонт офісу турфірми і др .

Сукупність основних операцій називають технологічним процесом чи технологією.

Наприклад, виробництво послуги розмі-щення традиційно здійснюється в наступній послідовно-сті: реєстрація прибуття гостя та оформлення його проживання, обслуговування гостя на поверсі під час проживання в номері, реєстра-ції вибуття гостя.

Відповідно до представленої технологією проводяться під-бор і розстановка фахівців, необхідних для виконання операцій, а також складаються спеціальні інструкції і указу-ня для виконання кожної виробничої операції, напри-мер порядок оформлення проживання клієнтів, порядок бронюються-

вання, порядок прибирання номера та ін Крім того, така технологія передбачає виготовлення і наладку спеціального обладнан-ня, закупівлю меблів та інвентарю, постільних речей та матеріалів, виконання інших допоміжних операцій.

Важливим фактором виробничого процесу є вибір варіанта технології. Саме технологія визначає склад і тре-Буєм кількість ресурсів на вході у виробничу систему. Зміна технології веде до зміни професійного і кваліфікаційному складу персоналу, переобладнанню виробництва.

Туристська організація залежно від характеру виробляй-мих продуктів і послуг, масштабів, наявних у неї можливостей інвестування вибирає ту чи іншу технологію. Вибрана тих-нологія тісно пов'язана з двома показниками роботи хозяйствующе-го суб'єкта: ціною продуктів і випускаються послуг та рівнем їх якості. Ці два фактори формують конкурентоспроможність ту-рістского продукту (послуги).

Основними параметрами будь-якої технологічної операції є при-ляють: темп - швидкість її виконання, тобто кількість яких-або дій, скоєних за одиницю часу, і такт - час її виконання.

Технологія виробництва повинна забезпечувати максимальну продуктивність праці і необхідну якість обслуговування при мінімальних витратах, тобто з максимальним темпом і минималь-ним тактом кожної виробничої операції, що в кінцевому підсумку визначає виробничу потужність туристської органі-зації.

Виробнича потужність організації в туризмі характеризу-

ється кількістю туристичних продуктів і послуг необхідної якості та асортименту, яке може бути вироблено (або виробляє-ся) їй в одиницю часу .

Виробнича потужність знаходиться під впливом:

? технічних факторів - кількісного та якісного складу основного капіталу організації, ступеня іннова-ціонності, прогресивності, механізації та автоматизації діючих технологічних процесів;

? організаційних чинників - ступеня диверсифікації біз-неса, рівня організації виробництва, праці та управління;

? економічних чинників - форми оплати праці спів-ков, наявності матеріального стимулювання та ін

;

? соціальних факторів - професійного, кваліфікац-онного та освітнього рівня колективу співробітників туристської організації, їх соціальної захищеності та ін

Ці фактори впливають як на масштаби виробничої потуж-ності туристської організації, так і на рівень її використання .

Розрахунок виробничих потужностей організацій в туризмі має свої особливості, які повинні враховуватися в кожному конкретному випадку. Так, виробнича потужність готелю визначається пропускною здатністю, яка розраховується за формулою

ПС = Qм - Т,

де ПС - пропускна здатність (потужність, місткість) гостини-ці , номерів / місць в стуки;

Qм - число інвентарних місць в господарстві;

Т - тривалість календарного періоду, дн.

Виробнича потужність туроператорів і турагентів визначається кількістю реалізованих турпродуктів, підприємств пита-ня і транспортних підприємств - числом посадочних місць і т.д.

Очевидно, що індивідуальний підхід до визначення виробничої потужності в різних туристських організаціях неіз-бежен. Однак оцінка ефективності використання виробництв-кої потужності для всіх туристських організацій може проводитись за допомогою коефіцієнта використання потужності - від-носіння фактичної потужності організації до планової (максимальної) за певний період:

к = ф

п? (?? С)

? 100,

де К - коефіцієнт використання потужності туристської орга-нізації,%;

ф, п? (?? С) - відповідно фактична і планова (або максі-мальна) потужність туристської організації, од.

Коефіцієнт використання потужності туристської організа-ції дозволяє оцінити рівень завантаження виробничих потужностей-ностей на певну дату або період, а також порівняти напів-ченние дані з результатами роботи конкурентів і загальними све-новами по галузі в цілому . Чим вищий цей коефіцієнт, тим ефективніше працює туристська організація. Необхідно Ізи-скивать резерви по підвищенню завантаження потужностей, для того щоб максимально їх використовувати, не знижуючи якості обслуговуван-ня.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Організація виробництва туристських продуктів і послуг. Виробнича потужність туристської організації "
 1. Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 2. Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
  організація та ліквідація туристських
 3. Глава 11 Виробництво туристських продуктів і послуг
  туристських продуктів і
 4. 10.1. Майно туристських організацій: поняття і склад
  організація поса-на розташовувати оптимальним набором економічних ресурсів (ка-питала). Розрізняють дві основні форми капіталу: матеріально-речовий капітал (майно), людський капітал (трудові ресурси). Майно - матеріальні та нематеріальні елементи, ис-пользуемие туристською організацією у виробничій діяльності. Виражене у грошовій формі майно
 5. Контрольний тест по розділу 11
  організацію власної справи, б) ініціативна самостійна діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку; в) ініціативна самостійна діяльність, спрямована на забезпечення населення туристськими продуктами і послугами. 2. У сучасних умовах господарювання туристські організації: а) звільняються від державного контролю; б) несуть повну
 6. Контрольний тест по розділу 1V
  організація працює рентабельно, в) функції бізнесу конкретизуються залежно від галузі-вої приналежності. 2. До основного капіталу туристської організації відносять: а) будівлі; б) машини; в) кошти в касі; г) залишок коштів на валютному рахунку. 3. До оборотного капіталу туристської організації відносять: а) грошові кошти в касі; б) залишок коштів на
 7. Висновок
  організаційно-економічних аспектів у даній сфері приділяється підприємництву як невід'єм- емлемой елементу туристської галузі. Комплексне дослідження аспектів сучасного турбізнесу дозволяє сформулювати загальні принципи його існування: наявність організаційно-правових форм, необхідність регістра-ції, сертифікації бізнесу та ін У той же час в роботі туристських
 8. 15.3. Алгоритм вибору конкурентної стратегії
  організація може одночасно проводити кілька базисних стратегій. У будь-якому випадку вибір стратегії або комплексу стратегій повинен здійснюватися на основі тща-ного аналізу ринкової позиції туристської організації відно-сительно конкурентів. Досить часто теоретичною основою такого аналізу є використання двох критеріїв - переваж-вин туристської
 9. 8.1. Туристська організація як відкрита економічна система
  організації) приступити до безпосереднього виробництва туристських продуктів і послуг з метою задоволення громадськості них потреб та отримання прибутку. На думку багатьох вчених і практиків, туристська організа-ція незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, галузевої приналежності, вироблених продуктів і послуг, що надаються
 10. 13.3. Підвищення ефективності підприємництва в туризмі
  організації управляти результативністю своєї діяльності. Для визначення основних напрямків пошуку резервів зростання ефективності фактори, що впливають на цей ріст, ділять на дві групи:? зовнішні - державне регулювання, рівень конкуренції в галузі та ін (вони не залежать від діяльності ту-рістскіх організацій, але можуть мати значний
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха