Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічне прогнозування → 
« Попередня Наступна »
Бутакова М.М.. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с., 2010 - перейти до змісту підручника

11.3. Причини помилок в економічному прогнозуванні

Важливий аспект оцінки якості прогнозів - визначення причин помилок у прогнозуванні. Зупинимося на найбільш поширених. 1.

Недооблік умовності прогнозів. Перед прогнозуванням ставиться нездійсненне завдання точних кількісних оцінок майбутнього, тобто ігнорується імовірнісний характер прогнозної інформації. Уникнути цієї помилки можна, якщо розробляти умовні прогнози. При такій формі прогнозування стверджується, що прогнозована подія наступить не в будь-якому випадку, а тільки при певному стані прогнозного фону. Істотну роль відіграє в цьому контексті принцип варіантності прогнозування, що забезпечує розробку варіантів прогнозу, що відрізняються умовами розвитку прогнозного фону. 2.

Протиріччя між вимогами певної точності та достовірності прогнозу, з одного боку, і складністю поставленого завдання і глибиною прогнозування - з іншого. Чим складніше завдання ставиться при прогнозуванні, чим більш віддалене від нас у часі передбачати події, тим менш точним і достовірним стає передбачення. Збільшення помилки довгострокових прогнозів є відображення їх якісної зміни в порівнянні з прогнозами короткостроковими. Ці зміни об'єктивні, вони обумовлені різницею в цілях обох типів прогнозів, особливостями використання їх результатів.

Очевидно, що довгостроковий прогноз повинен враховувати більше число альтернативних напрямків розвитку об'єкта прогнозування, і в цьому сенсі збільшення його помилки можна розглядати як кількісне відображення зростання цих альтернатив. За оцінками фахівців, помилка прогнозу пропорційна квадрату періоду його попередження, тобто із збільшенням періоду попередження прогнозу зростає ступінь його невизначеності, тобто збільшується довірчий інтервал прогнозу при тій же ймовірності його здійснення. 3.

Неповнота, недостатня розробленість теорії, на якій розроблено прогноз. Якісне економічне та соціальне прогнозування неможливе без теоретичного осмислення сутності прогнозованих процесів, виявлення оцінки логіки їх перебігу, виявлення взаємозв'язків і взаємозалежностей. Ця причина істотна для прогнозування багатьох процесів в російській економіці. 4.

Складність об'єкта прогнозування. Важко прогнозованими є події нерегулярні, які відбуваються без певних закономірностей. 5.

Помилки вихідних даних, які можуть бути пов'язані з неточністю економічних вимірювань, нетиповістю вибірки, спотворенням даних при їх агрегування.

Відзначимо також, що процес оцінки якості прогнозу необхідно починати з перевірки якості вихідної інформації, коректності теоретичних і методичних положень, що складають основу розроблюваного прогнозу.

Якість вихідної інформації, точність вимірювань задають межі використання математичного апарату для її обробки, а також межі досяжної достовірності одержуваних результатів.

Слід зазначити, що похибка вхідної інформації може істотно вплинути на уявлення дослідника про тенденції та закономірності розвитку об'єкта.

Оцінка якості прогнозів дозволить уникнути помилок в управлінні ринковою економікою і значно підвищити ефективність прийнятих рішень.

Запитання і завдання 1.

У чому полягають основні причини помилок у прогнозуванні? 2.

Що слід розуміти під якістю економічних прогнозів? Якими показниками може бути охарактеризоване якість прогнозів? 3.

У чому полягають сутність і призначення абсолютної верифікації прогнозів? 4.

Якими способами може бути проведена відносна верифікація прогнозу?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Причини помилок в економічному прогнозуванні "
 1. 2.1. Преамбула 2 ...
  Економічних показників, політичних подій, чуток і інформаційного настрої ринку. Другий напрямок - технічний аналіз - це підхід до прогнозування на основі вивчення математичних і графічних закономірностей в русі ціни. Технічному аналізу присвячені дві книги і два розділи в рамках базового курсу навчання валютному дилінгу. У першому з цих двох розділів розбираються
 2. Бутакова М.М.. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с., 2010

 3. Р.Л. Раяцкас, М.К. Плакун. Кількісний АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЦІ, 1987

 4. Глава 54. Економіко-математичні методи прогнозування соціально-економічних процесів
  економічних
 5. 54.1. Трендові моделі прогнозування
  помилок et, тобто відсутність автокореляції залишків, зазвичай перевіряється за критерієм Дарбіна-Уотсона, заснованого на статистиці: (54.5) де et = xt -. Якщо відхилень не корельовані, то величина DW приблизно дорівнює двом. При наявності позитивної автокореляції 0? DW? 2, а негативною - 2? D W? 4. Про коррелированности залишків можна також судити по коррелограмми
 6. 5.3.7. Основні методи прогнозування
  економічних, так як останні не менш складні, ніж екологічні). 1. «Побудова прогностичних моделей в екології за допомогою диференціальних рівнянь виглядає як пародіювання фізики» [308, с. 38]; у фізиці в диференціальні рівняння, що описують поведінку об'єктів, входять різні стабільні постійні (швидкість світла, число Авогадро, гравітаційна стала і т. п.). У біосфері, в
 7. Маркетинг
  прогнозуванні ринку з метою максимізації можливостей задоволення потреб покупців і отримання
 8. 10.3. Прогнозні сценарії в економічному прогнозуванні
  причиною зростання популярності сценарного підходу послужило посилення невизначеності, нестабільності, непередбачуваності політичних, соціальних та економічних подій. Для ринкових процесів значущими стали також факти ускладнення вимог споживачів, розширення географічних рамок, інтернаціоналізація торгівлі, широкий розвиток екологічного та інших громадських рухів. Написання
 9. 11.1. Вибір методу прогнозування
  причин його помилок. Під верифікацією результатів прогнозування розуміють перевірку точності та достовірності прогнозу, вона може бути абсолютною і відносною. Абсолютна верифікація здійснюється зіставленням результатів прогнозу з фактичними характеристиками об'єкта прогнозування. Вона може бути здійснена тільки після настання прогнозованої події або по досягненні об'єктом
 10. 8.1. Предмет, цілі і завдання регіонального прогнозування та планування
  економічні умови, викликані територіальним поділом праці; відмінності природного середовища; адміністративно-правові особливості, пов'язані з територіальним поділом. Регіональне прогнозування та планування - це порівняно нова гілка економічної науки. Вона склалася на стику науки про державне прогнозування та плануванні економіки і регіональної економіки. У ході
 11. Прогнозування доходів від реалізації товарів і послуг
  прогнозування обсягу збуту можна скористатися методом оцінок. Необхідно розбити товари та послуги на основні номенклатурні позиції і скласти таблицю, яка дозволить отримати найбільш ймовірні оцінки обсягу збуту по кожній групі товарів і послуг. Заповнення таблиці починається з найгіршого варіанту: у графі «нижчий» вказати обсяг збуту, який можна очікувати при найгіршому збігу
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха