ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

11.3. Реалізація туристських продуктів і послуг

Продаж туристичних продуктів і послуг - процес їх реалі-ції на умовах, оптимальних для клієнта і організації. Техно-логія продажу послуг в туризмі складається з чотирьох етапів.

1. Підготовка до прийому клієнтів. Проводяться заходи щодо створення зовнішніх умов культури обслуговування і формуванні-нію ставлення персоналу до процесу обслуговування.

Заходи щодо створення зовнішніх умов культури обслугову-вання включають:

? заходи по матеріалізації турпродукту або послуги - викорис-

тання в роботі з клієнтом матеріалів, що допомагають йому зорово уявити собі пропоновані послуги (наприклад, для кончини послуг з розміщення доцільно використову-фотографії зовнішнього вигляду готелю, кімнат для гос-тей, ресторану та ін);

? фірмове оформлення туристської організації - зовнішні атрибути (вивіски, вхідні двері та ін), планування і оформлення внутрішніх приміщень, формений одяг об-

обслуговуючого персоналу та ін;

? адаптація фірмових можливостей до попиту - підготовка та обладнання до основного відпускного сезону додаткових робочих місць, спеціалізація співробітників на об обслуговуванні певних напрямків, взаємозамінних-тість персоналу, організація часу клієнтів, винуж-денно очікують своєї черги.

У складі заходів щодо формування оптимального відно-ності персоналу до процесу обслуговування традиційно розглядалися: створення оптимальної системи підбору та підвищення ква-ліфікації кадрів, розробку заходів з подолання боязні ризику у клієнта (наприклад, пред'явлення ліцензій, сертифікатів, пози-тивних відгуків про туристської організації та інші), забезпечення по-стоянства якості обслуговування, виявлення точок сопрікоснове-ня клієнта і обслуговуючого персоналу, розвиток особистого сер-вису (індивідуальний підхід).

Реалізація названих заходів дозволяє туристської орга-нізації гідно зустріти клієнта.

2. Безпосередня взаємодія з клієнтом. Це процес ус-тановления контакту між туристом і співробітником туристської організації, породжуваний потребою визначення виду, пів-ноти та якості обслуговування для досягнення взаємовигідної домовленості. На даному етапі конкретизуються послуга, кото-рую клієнт бажає отримати, а також її вартість та наявність у продажу.

3. Оформлення правовідносин. Між споживачем і турист-ської організацією укладається договір - юридичний факт, ле-жащій в основі зобов'язання. Зміст та умови договору повинні відповідати обов'язковим для сторін правилам (импе-ратівная нормам), встановленим законом або іншими правовими актами, що діють у момент його укладення.

Грамотне со-ставление умов договорів забезпечить споживачеві предоставле-ня якісних продуктів і послуг, а туристської організації - захист від недобросовісних клієнтів.

4. Розрахунок з клієнтом. Як і в будь-який інший комерційної діяль-ності, в туризмі можливі наступні форми розрахунків: безна-особисті, готівкові, кредити, а також бартерні та залікові схеми розрахунків.

При безготівковому грошовому обігу реальні грошові знаки як засіб платежу між туристською організацією і третіми особами відсутні, а використовуються цифрові записи про що звертається грошовій масі. Класична схема безналіч-них платежів полягає в дорученні організації, даваемом банку, списати з її рахунку в даному банку певну суму і записати її на рахунок іншої юридичної або фізичної особи в цьому чи іншому банку. Для зберігання безготівкових грошей туристська ор-ганізації відкриває в банку на своє ім'я рахунок (розрахунковий, теку-щий або інший). У системі безготівкових розрахунків можуть вико-тися електронні пристрої, що дозволяють в короткі терміни передавати відповідну інформацію про розрахунки не тільки в межах одного населеного пункту, а й в масштабах всієї країни і між державами.

Касові операції - сукупність матеріально-технічних процедур, що полягають у прийманні, зберіганні та видачі готівкових грошей. Зазначені процедури врегульовані нормами фінансового права, які являють собою спеціальний фінансово-правовий інститут. Готівкові гроші, що надходять в туристичну організацію, повинні в обов'язковому порядку документально оприбутковується. На-особисті гроші, що видаються туристськими організаціями, також поса-ни документально оформлятися. Основні грошові документи - це прибуткові та видаткові касові ордери, які оформляються на основі первинних документів - договорів, заяв та ін

В даний час спостерігається зародження кредитних відношень в національному туризмі. Надання грошей у борг тури-сту розглядається як додаткова послуга, що підвищує уро-вень туристського сервісу.

Бартерні схеми розрахунків між туристськими організаціями і клієнтами вкрай рідкісні. Відмінною рисою бартерних розра-тов в туризмі є те, що предметом бартеру з обох сторін, як правило, є послуги.

Момент оплати послуг вважається завершальним етапом виробничого циклу в бізнесі, тоді як на практиці після оплати туристом продуктів і послуг туристські організації тільки приставні-пают до безпосереднього обслуговування клієнтів - осуществля-ється реалізація послуг у складі турпродуктів - процес, посредст-вом якого здійснюються договірні зобов'язання перед по-покупцями (туристами) з боку виконавців.

Фактично в туризмі процеси продажу та реалізації мають істотний часовий розрив, що не властиво для інших сфер економіки.

Запитання для самоконтролю

1. Поясніть сутність термінів: виробничий цикл, за виготовленням, виробничий процес, просування, реалізація.

2. У чому сутність процесу заготовляння ТМЦ і які мето-ди використовуються для визначення потреби в ТМЦ?

3. Викладіть основні принципи вибору постачальників при за-купки ТМЦ. Оцініть можливості використання транзитної та складської форм поставок ТМЦ в туристських організаціях.

4. Які основи виробництва туристських продуктів і послуг?

5. У чому полягає технологія продажу туристичних продуктів і послуг?

Завдання для самостійної роботи

1. Вирішіть завдання.

Завдання 1. Номерний фонд готелю складає 100 місць. Фактіче-скі готель використовує 90 місць. Розрахуйте фактичну пропуск-ную здатність і коефіцієнт використання виробничої потужності готелю. Період експлуатації становить З0 днів.

Завдання 2. Розрахуйте фактичну пропускну здатність готелю за місяць, якщо одноразова місткість становить

100 місць, а коефіцієнт завантаження готелю - 60%.

Завдання З. Турфірма реалізує автобусні тури. Місткість од-ного автобуса 40 місць, тривалість поїздки сім днів, використовуються три автобуси. Турфірма забезпечила 100%-ве завантаження автобусів протягом місяця. Скільки путівок вона реалізувала?

Завдання 4. Туристська фірма реалізує тури в Туреччину. Умісти-тість готелю в Туреччині 50 місць, тривалість туру п'ять днів. Скільки-ко путівок потрібно продати турфірмі, для того щоб забезпечити

100%-ве завантаження турецького готелю в наступному місяці.

Завдання 5. Місткість ресторану складає 60 місць, в середньому використовуються 50 місць. Розрахуйте коефіцієнт використання місткості ресторану.

Завдання 6. Потреба розміщення в санаторії м. Сочі в червні становить 600 місць, фактична місткість санаторію -

200 місць. Яку тривалість туру необхідно встановити для того,

щоб задовольнити попит на 100%.

Завдання 7. Місткість теплохода становить 100 кают, в тому числі чотиримісних - 50, двомісних - 30, тримісних - 15, одномісних - п'ять. Коефіцієнт завантаження теплохода 60%. Рас-вважайте фактичну завантаження теплохода в круїзі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Реалізація туристських продуктів і послуг "
 1. Глава 11 Виробництво туристських продуктів і послуг
  туристських продуктів і
 2. Дмитрієв М.М. , Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 3. Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
  туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських
 4. 15.3. Алгоритм вибору конкурентної стратегії
  туристська організація може одночасно проводити кілька базисних стратегій. У будь-якому випадку вибір стратегії або комплексу стратегій повинен здійснюватися на основі тща-ного аналізу ринкової позиції туристської організації відно-сительно конкурентів. Досить часто теоретичною основою такого аналізу є використання двох критеріїв - переваж-вин
 5. Контрольний тест по розділу 11
  туристськими продуктами і послугами. 2. У сучасних умовах господарювання туристські організації: а) звільняються від державного контролю; б) несуть повну відповідальність за всі види своєї діяльності, в) не відповідають за зобов'язаннями держави та інших органів; г) керують економікою країни. 101 3. Новий турбізнес доцільно створювати за наявності: а)
 6. Завдання для самостійної роботи
  реалізації - 10 турпродуктів. Завдання 2. Встановіть ціну на турпродукт, якщо його себестоі-тість становить 90 ден. од. Розмір планових накопичень Туроп-ратора дорівнює 6% собівартості, комісія турагентам - 7%, ставка ПДВ - 18%. Завдання З. У результаті реалізації послуг туристська організація отримала виручку у розмірі 100 ден. од., при цьому витрати состави-ли
 7. Контрольний тест по розділу 1V
  реалізацію турист-ських послуг, зроблені протягом місяця, б) витрати, пов'язані з виробництвом окремою калькуляцією-ційної одиниці; в) витрати, пов'язані з реалізацією окремих калькуляційних-ної одиниці. 13. Одинична собівартість туристської організації відображає: а) витрати на виробництво і реалізацію окремої Калькулят-ційної одиниці; б) виключно витрати на
 8. Запитання для самоконтролю
  реалізації послуг у звітному році склала 13 000 ден. од., коефіцієнт оборотності дорівнює 4,2 обороту. У плановому році виручка від реалізації послуг збільшиться на 22%, а коефіцієнт оборотності оборот-ного капіталу досягне 5,4 обороту. Завдання 2. Розрахуйте економічний ефект, отриманий турист-ської організацією в результаті збільшення обсягів збуту послуг.
 9. Висновок
  туристського ринку »дозво-ляє зробити висновок про те, що туристський бізнес - це виключи-кові цікавий і досить прибутковий при грамотній орга-нізації вид підприємництва. Практика свідчить про суттєвий вплив рівня професіоналізму засновників і співробітників туристських органі-зацій на результативність турбізнесу. У світлі глобальних еконо-
 10. 13.3. Підвищення ефективності підприємництва в туризмі
  реалізації стратегії першорядне значення мають заходи щодо виявлення резервів збільшення обсягів виробництва та реалізації, зниження собівартості туристських послуг, зростанню прибутку і рентабельності. Ці заходи знаходять своє вираження в комплексній програмі підвищення ефективності бізнесу, залежать від специфіки туристської організації, поточного стану та перспектив її
 11. 2.1. Загальна характеристика і структура туризму
  реалізації одного з прав Конституції РФ - права на відпочинок. Політична функція туріз-ма полягає в тому, щоб сприяти встановленню друже-ських контактів з іншими країнами. 2. Специфіка технологій виробництва та реалізації туристичних продуктів і послуг. Діяльність у сфері туризму є особливим видом торгово-посередницької операції, в рамках якої
 12. 3.1. Туристський бізнес: поняття, умови розвитку
  реалізації туристських продуктів і послуг особами, зареєстрованими в ка-честве підприємців в установленому законом порядку. Справжнє визначення вимагає деякого уточнення характе-них характеристик і суб'єктів турбізнесу. Базовими характеристиками сучас-ного турбізнесу є:? самостійність господарюючих суб'єктів, яка про-є у вільному прийнятті
 13. Правова основа туристського бізнесу
  туристського
 14. Ефективність функціонування туристських організацій
  туристських
 15. Основні економічні показники туристського бізнесу
  туристського
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха