Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

11.4. Рентабельність у вугільній промисловості

Абсолютний розмір прибутку не є достатньою підставою характеристики ефективності роботи підприємства (об'єднання), тому що він залежить від потужності підприємства, величини виробничих фондів, чисельності працюючих, продуктивності праці та інших факторів. Тому необхідний відносний показник, що виражає ступінь прибутковості до того чи іншого фактору виробництва, що дозволяє економічно обгрунтовано судити про ефективність роботи того чи іншого підприємства або об'єднання. Таким показником є ??рівень рентабельності.

Для визначення рівня рентабельності суму прибутку відносять до величини основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Загальна (балансова) рентабельність підприємства Ро розраховується за формулою

П

Ро =

Фо + Зі

де Фо - середньорічна вартість основних виробничих фондів,

грн.

;

Со - середньорічна вартість нормованих оборотних коштів, грн. Розрізняють також рентабельність окремих видів продукції і розрахункову рентабельність. Розрахункова рентабельність являє собою відношення розрахункового прибутку П до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. Вона визначається за формулою

PР = Пр 100,

Р Фо + Зі де Пр - розрахунковий прибуток, грн.

Вугільна промисловість - специфічна галузь, особливостями якої є залежність техніко-економічних показників роботи кожного підприємства від гірничо-геологічних умов залягання і способів видобутку вугілля; обмеженість запасів корисної копалини на кожному родовищі і, як наслідок, обмеженість терміну служби підприємства та обсягу виробництва; погіршення умов експлуатації родовища в міру його відпрацювання.

Ці особливості вугільної промисловості враховуються при плануванні та розрахунках оптимальної потужності підприємства, термінів служби основних фондів, собівартості, рентабельності.

Істотним чинником зростання рентабельності у вугільній промисловості є технічний прогрес, в результаті якого відбувається зростання продуктивності праці і зниження витрат виробництва. Великий вплив на зниження собівартості та підвищення рентабельності надає поліпшення організації виробництва - неодмінна умова ефективного господарювання. Важливим фактором, що впливає на рентабельність, є собівартість продукції. Зниження витрат виробництва має для вугільної промисловості особливе значення у зв'язку з тенденцією зростання витрат через погіршення гірничотехнічних умов.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. Рентабельність у вугільній промисловості "
 1. ВСТУП
  рентабельності виробництва та ціноутворення, а також зміцненню господарського розрахунку у вугільній галузі. Для успішного вирішення завдань підвищення економічної ефективності вугільного виробництва необхідно не тільки досконало знати техніку, але і вміти застосовувати на практиці економічні методи управління виробництвом, виявляти резерви виробництва і домагатися поліпшення
 2. 7.2. Класифікація і структура основних фондів
  вугільної промисловості складаються з великої кількості засобів праці. Для обліку і планування, вивчення структури (складу) основні фонди класифікуються за окремими групами. За ознакою участі в процесі виробництва основні фонди поділяються на виробничі і невиробничі. До виробничих основних фондів відносяться засоби праці, які, знаходячись у сфері
 3. 11.5. Розподіл прибутку
  рентабельності. Розподіл прибутку проводиться в певному порядку. Прибуток направляється на першочергові платежі, до яких відносяться: плата за виробничі фонди (вугільна промисловість звільнена від цієї плати), відсотки за користування банківським кредитом і обов'язкові відрахування до бюджету від прибутку. Першочергові платежі вносять у повній сумі, незалежно від рівня
 4. 6.2. Показники ефективності виробництва
  рентабельність: відношення суми балансового прибутку від промислової діяльності до середньорічної вартості основних товарної (валової) продукції по повній собівартості. Показники підвищення ефективності використання праці: 1. Темпи зростання продуктивності праці (або продуктивність праці): - по «чистої» продукції; - по валової (товарної) продукції. 2. Частка приросту за рахунок
 5. Доходи і витрати
  Номер рядка Показники 200 200 200 1 Доходи (виручка) від реалізації (без ПДВ) 2 Повна собівартість - всього в тому числі : умовно-змінні витрати умовно-постійні витрати 3 Податки, зараховують на фінансові результати діяльності 4 Балансовий прибуток 5 Податок на прибуток 6 Чистий прибуток 7 Рентабельність продукції,% (стор. 6) / (стор.2) * 100%
 6. 7.3. Види оцінки основних фондів
  вугільної промисловості плануються і враховуються в натуральній і в грошовій формах. Грошова оцінка основних фондів необхідна для обліку і планування процесу їхнього відтворення, для визначення їх величини, складу і структури, обчислення розміру амортизаційних відрахувань, визначення зносу основних фондів. Розрізняють такі види оцінки основних фондів: по повної початкової
 7. П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009

 8. 10.1. Поняття собівартості продукції
  вугільної промисловості, так як показник собівартості об'єднує всі витрати госпрозрахункових підрозділів шахти, розрізу, фабрики. За допомогою показника собівартості керівництво підприємства і виробничого об'єднання здійснюють поточний і місячний контроль за витрачанням фонду заробітної плати та матеріальних ресурсів. Крім того, собівартість продукції є основною частиною
 9. 7.5. Рентабельність виробництва
  рентабельність, або, точніше, норму рентабельності. Норму рентабельності підприємства можна розрахувати за наступною формулою: R = V * W-clc) nw% Фо + Фн.об де V - об'єм продукції; Ц - ціна одиниці продукції; с / с - собівартість одиниці продукції; Фо - вартість основних виробничих фондів ; Ф н. про - вартість нормованих оборотних коштів. Показник рентабельності тісно пов'язаний з показником
 10. Питання 9.4. Рентабельність фірми.
  Рентабельність. Рентабельність є відносний показник, який має властивість порівнянності, а отже, може використовуватися при порівнянні різних суб'єктів господарювання. Показники рентабельності дозволяють оце 268 нитка, який прибуток має суб'єкт господарювання з кожного рубля коштів, вкладених в активи. Виділяють показники рентабельності, що використовуються для оцінки
 11. 12.2. Концентрація виробництва
  рентабельних підприємств, а також за рахунок створення виробничих об'єднань. Це веде до зростання частки великих підприємств у загальному обсязі виробництва продукції в галузі і в промисловості в цілому. Концентрацію виробництва визначають показники: обсяг виробництва продукції за рік; середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу; середньорічна вартість
 12. Тема 5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ
  рентабельності. Модель Дюпона. Модель Гордона. Рентабельність активних операцій, ефективність пасивних операцій, рентабельність інших
 13. 5.6. Мотивація праці гірників
  вугільної промисловості - це гроші у формі заробітної плати. Гроші (зарплата) є основним стимулятором праці практично всіх співробітників гірничого підприємства. В основі заробітної плати лежить ціна праці як фактора виробництва. При нарахуванні заробітної плати дотримуються принципи: матеріальної зацікавленості, плановості, раціональності, простоти та доступності оплати праці. Для
 14. 6.3. Фактори, що впливають на ефективність виробництва
  вугільного виробництва, можуть бути класифіковані за такими п'ятьма групами. 1. Технічні та технологічні: - механізація і автоматизація робочих процесів; - застосування економічних видів матеріалів; - системи розробки та способи механізації виїмки вугілля в очисних вибоях; - способи керування покрівлею; - способи дегазації пластів: 2.
 15. 17.3. Методика планування прибутковості та ефективності організації торгівлі
  рентабельності на вкладений капітал і його збільшення. Розмір необхідного прибутку на рівні самофінансування визначається виходячи з потреб організації у фінансуванні заходів щодо її виробничому і соціальному розвитку, виконання зобов'язань перед державою та створення відповідних фондів (резервного, накопичення, споживання, фонду для виплати дивідендів та ін.) Метод
 16. ЗАВДАННЯ
  рентабельність продукції порівняно з плановою по цим виробам. Підприємством було вироблено 400 шт. виробів, ціна одиниці продукції становить 250 руб., повна собівартість одиниці виробу - 190 руб., у тому числі оплата праці - 50 руб. Визначте валовий дохід підприємства і рентабельність продукції. Виручка від реалізації продукції склала 15000 руб., Валовий дохід - 50 000 руб., Витрати на
 17. Питання 3.6. Показники ефективності інвестиційної діяльності.
  Рентабельність інвестованого капіталу; - ставку прибутковості позикового капіталу; - ставку прибутковості (рентабельності) власного капіталу. Загальна рентабельність інвестованого капіталу визначається відношенням загальної суми прибутку (Пб) до величини інвестиційного капіталу - власний капітал (Ск) і позиковий капітал (Зк): Яі.Х. = Пб / Ск + Зкх100%, де Яі.К. - Рентабельність інвестованого
 18. ЛІТЕРАТУРА 1.
  Вугільних шахтах. - М., Недра, 1981. - 352 с. 27. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Підручник. - М.: Мік, 1996. - 535 с. 28. Стратегія і тактика антикризового управління фірмою / Под ред. А.П. Градова. - СПб.: Спеціальна література, 1996. - 510 с. 29. Економічна стратегія фірми / Под ред. А.П. Градова. - СПб.: Спеціальна література, 1995. -589 С. 30.
 19. 17.2. Методика аналізу виконання плану і динаміки прибутку і рентабельності, методика розрахунку факторів, на них впливають
  рентабельності організації торгівлі є: контроль за виконанням плану отриманого прибутку; визначення впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів на фінансові результати діяльності організації; виявлення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності; розробка заходів щодо використання виявлених можливостей збільшення прибутку; оцінка роботи організації з використання
 20. 3.3. Основи тактичного (оперативного) управління підприємством
  вугільному підприємстві дозволяє підприємству забезпечити ефективну діяльність, аж до віддаленого в майбутнє періоду часу, скорегувавши для цього поточні
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха