Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічна статистики → 
« Попередня Наступна »
М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000 - перейти до змісту підручника

11.5. Аналітичні можливості, завдання та основні напрямки аналізу СНС

Аналіз - заключний етап всякої статистичної роботи. Наявність в СНС величезного обсягу взаємозалежної інформації забезпечує можливість проведення комплексного аналізу. Дослідження узагальнюючих економічних показників у їх взаємозв'язку дозволяє отримати комплексну статистичну характеристику економічних процесів, зробити обгрунтовані висновки про ефективність економічної політики та вживати своєчасних заходів для коригування економічної діяльності та зовнішньоекономічних зв'язків.

Перехід до СНС розширює можливості аналізу в силу ряду причин.

По-перше, відзначається велика повнота охоплення об'єкта: крім характеристики процесу виробництва матеріальних благ (продуктів) в СНР відбивається і процес виробництва нематеріальних послуг.

По-друге, розширюється число груп економічних агентів. Домашні господарства, некомерційні організації, їх обслуговують, фінансові та нефінансові корпорації - нові суб'єкти аналізу вітчизняної економіки. Розподіл економіки на сектори дозволяє проаналізувати рух потоків доходів в економічному житті країни в ув'язці з факторами виробництва.

По-третє, підвищуються можливості аналізу фінансових потоків поряд з традиційним аналізом матеріально-речових потоків, техніко-економічних аспектів виробництва.

Аналіз національних рахунків у динаміці забезпечує виявлення найбільш загальних закономірностей, взаємозв'язків і пропорцій в економічному розвитку країни.

Систематизація аналізу викликає необхідність розробки його основних напрямків. Залежно від цілей і завдань аналіз може здійснюватися в різних напрямках: *

аналіз показників окремих рахунків всієї системи виходячи з їх змісту; *

аналіз показників рахунків у їх поєднанні один з одним і з використанням додатково розрахованих на цій основі показників; *

аналіз показників СНР в динаміці з метою виявлення основних тенденцій зміни не тільки обсягів самих макроекономічних показників, але і їх співвідношень, їх структури і пропорцій .

Це напрямок аналізу пов'язано з необхідністю переоцінки показників СНР різних років в порівнянні (незмінні) ціни; *

аналіз показників СНР Росії та країн СНД, а також країн з розвиненою ринковою економікою з метою оцінки внеску Росії у розвиток світової економіки; *

характеристика окремих економічних процесів, що відображаються в СНР: розподілу і перерозподілу доходів; використання доходів на споживання і заощадження, нагромадження і т.п.; *

аналіз розвитку окремих секторів економіки, який здійснюється на основі розробки СНР по секторах, з метою виявлення внеску окремих секторів у соціально-економічний розвиток Росії; *

аналіз СНС в розрізі галузей виробництва товарів і послуг з метою виявлення їх внеску в економічні результати, оцінка рівня їх розвитку та зміни в динаміці; аналіз зміни галузевої структури економіки під впливом економічної політики та ринкових відносин. Характеристика приросту національного багатства країни та її соціально-економічного потенціалу на основі інформащш СНС про використання результатів праці даного року.

У дезагреговані вигляді основні завдання аналізу включають: *

характеристику найважливіших пропорцій і результатів економічної діяльності в розрізі секторів і галузей економіки; *

відображення обсягів валового випуску і проміжного споживання по галузях і секторах економіки та за формами власності; *

аналіз процесу формування валової доданої вартості в галузях і секторах економіки та освіти валового внутрішнього продукту; *

вивчення процесу утворення доходів в економіці: з праці, від капіталу і змішаних доходів; *

дослідження процесу використання доходів в економіці і утворення кінцевих доходів галузей і секторів; *

характеристику фінансових потоків між вітчизняними та зарубіжними економічними агентами; вивчення ролі іноземних джерел фінансування капіталовкладень країни; *

аналіз кінцевого споживання в економіці з виділенням споживання домашніх господарств, державних установ і некомерційних організацій, обслуговують населення; *

оцінку валових та чистих заощаджень як найважливішого джерела фінансування капіталовкладень; визначення здатності до фінансування (або потреби у фінансуванні) секторів і галузей економіки; *

дослідження процесу використання валових та чистих заощаджень на фінансування приросту основного капіталу і інших запасів; *

характеристику міжгалузевих і міжрегіональних економічних взаємозв'язків; *

аналіз зовнішньоекономічних зв'язків; *

оцінку та аналіз ефективності функціонування економіки, окремих економічних процесів і секторів.

На основі системи макроекономічних показників СНР та їх співвідношень можна проаналізувати практично всі основні економічні процеси, що протікають в економіці. У рахунках відображаються результати всіх видів економічної діяльності - виробництва матеріальних благ, виробництва послуг (ринкових і неринкових, матеріальних і нематеріальних). Це зумовлює розвиток одного з основних напрямків аналізу результатів економіки - дослідження структури ВВП та інших показників в угрупованні на виробництво товарів і послуг, а також у розрізі галузей і секторів економіки, що дозволяє оцінити структуру економіки, її результативність, виявити внесок кожної галузі, сфери діяльності і сектора економіки.

На основі вивчення галузевої структури можна визначити характер розвитку економіки країни (індустріальний, аграрно-індустріальний, аграрний), фактори росту макроекономічних результатів і ступінь впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на розвиток економіки.

Відображення в окремих рахунках різних стадій відтворювального циклу дозволяє проаналізувати основні економічні співвідношення і пропорції між виробництвом і споживанням; споживанням і накопиченням (споживанням виробничим і кінцевим); первинними, вторинними і розташовуваними доходами; виробництвом товарів і виробництвом послуг.

У країнах з розвиненою ринковою економікою виробництвом різного роду послуг зайнято 2/3 активного населення.

У ВВП США послуги становлять близько 75%. У ВВП Росії частка послуг у діючих цінах перевищила 50%. Про співвідношення виробництва продуктів і послуг (у відсотках) свідчить рис. 11.1.

Рис.11.1

СНС дає можливість виявити роль фінансово-кредитного механізму в розподілі і перерозподілі доходів, формуванні кінцевих доходів; вплив податкового тягаря на кінцеві доходи; роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці і в формуванні доходів. Складання рахунки «Переоцінки» дозволить вивчити всі явища і процеси, що відображаються в СНР, в динаміці (у порівнянних цінах), виявити вплив інфляції на обсяг і співвідношення показників і структуру економічних результатів.

Нарешті, СНС дозволяє дати оцінку ефективності суспільного виробництва на основі розрахунку показників затратоотдачі (затратоемкую), матеріаловіддачі (матеріаломісткості), прибутковості, зарплатоемкості та ін Залучення даних про чисельність зайнятих в економіці, про обсяг основних і оборотних фондів забезпечить комплексний аналіз ефективності економічної діяльності.

Контрольні питання

1.

Які поняття і призначення національного рахівництва і системи національних рахунків? 2.

Розкрийте роль і значення СНС в характеристиці економічних процесів та їх результатів, її інформаційні можливості. 3.

Які зміст консолідованих СНС внутрішньої економіки і призначення кожного рахунку? 4.

Які загальні принципи складання СНС і в чому полягає їх зв'язок з принципами бухобліку? 5.

Назвіть балансуючі статті рахунків, розкрийте їх роль в характеристиці результатів економічних процесів і загальні принципи розрахунку. 6.

Наведіть систему показників результатів економічної діяльності СНС і розкрийте їх роль в економічному аналізі. 7.

Які призначення і загальні принципи розрахунку показника «випуск продуктів і послуг»? 8.

Розкрийте поняття і склад ВВП і його роль в характеристиці економічних результатів. 9.

Наведіть методи розрахунку ВВП на різних стадіях відтворювального циклу і розкрийте їх роль в аналізі результатів функціонування економіки. 10.

Які зміст і методика розрахунку проміжного споживання? 11.

Розкрийте поняття споживання основного капіталу і методику його розрахунку. 12.

Яка методика розрахунку валового прибутку економіки? 13.

Які поняття, склад і методика розрахунку національного доходу і його відмінності від ВВП? 14.

Які методика розрахунку і призначення валового наявного доходу? 15.

Які методика розрахунку валового заощадження і його роль в характеристиці результатів економічної діяльності? 16.

Які основні напрямки використання валового заощадження і в яких рахунках вони відображаються? 17.

У чому відмінності показників результатів економічної виробничої діяльності СНС, обчислених на «чистої» і на «валовий» основі? 18.

Які основні напрямки і методи аналізу економічної діяльності на основі СНС?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5. Аналітичні можливості, завдання та основні напрямки аналізу СНС "
 1. ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  аналітичну частину. Завдання видається викладачем індивідуально. Методичні вказівки містять приклад виконання розрахунково-аналітичної частини по одній з тем. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Стійкість банківської системи і стійкість комерційного банку. Описати заходи впливу на фактори, що впливають на стійкість комерційного банку. Банківський менеджмент:
 2. Тема 4 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  завдання та функції фінансового аналізу в банку. Комплексний підхід до аналізу діяльності банку. Організація проведення фінансового аналізу в комерційному
 3. Тема 3 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  аналітичної роботи в
 4. РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  аналізу та показники потенціалу. Основні показники діяльності та фінансової стійкості іноземних фірм. Аналітичні коефіцієнти. Аналіз тенденцій. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД Джерела комерційної інформації. Постійні публікації. Використання баз даних («Консультант», «Гарант»), електронної мережі Інтернет. Технології зовнішніх комунікацій в
 5. Тема 2 СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
  аналітичне забезпечення, адміністрування. Система банківського менеджменту з розробки керуючих впливів. Основні принципи банківського менеджменту. Мета банківського менеджменту. Актуальні питання розвитку банківського менеджменту. Фінансовий менеджмент як складова частина банківського менеджменту. Завдання, які вирішуються за допомогою фінансового менеджменту. Основні завдання банківського
 6. 3.4. Методи нормування
  аналітичний і коефіцієнтний. Метод прямого рахунку передбачає обгрунтований розрахунок запасів по кожному елементу оборотних коштів з урахуванням усіх змін у рівні організаційно - технічного розвитку підприємства. Цей метод дуже трудомісткий, але він дозволяє найбільш точно розрахувати потребу підприємства в оборотних коштах. Аналітичний метод застосовується в тому випадку, коли в
 7. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  аналітичний; параметричний. Найбільш простий і найменш точний - метод прямого рахунку. При цьому методі собівартість одиниці продукції визначається діленням загальної суми витрат на кількість виготовленої продукції. Застосування цього методу можливо лише на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію, у зв'язку з цим метод прямого рахунку використовується обмежено. Крім того, він не дає
 8.  РОБОТА З РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
    аналітичної публіцистики відносяться: бесіда коментар огляд. Художня публіцистика. Заснована на повідомленнях, композиція яких залежить від образної системи, запропонованої автором. Завдання комунікації реалізується засобами художньої виразності. До жанрів художньої публіцистики відносяться: нарис портрет есе фейлетон памфлет замальовка (етюд). Найменування жанрів в теле-і
 9.  Методологія та методика дослідження.
    аналітичних угруповань, індекрний, вибіркового спостереження), методи соціологічного дослідження (анкетне опитування), методи економіко-математичного моделювання (кореляційно-регресійний аналіз). Обробка інформації проводилася з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Інформаційну базу дослідження склали федеральні закони, укази Президента РФ, постанови
 10.  4.3.3. Звіти підприємств як джерело аналітичної інформації про ситуацію
    аналітичній роботі не можна обмежуватися знайомством лише з опублікованими матеріалами. Звіти, що складаються на підприємствах, містять суттєві відомості, включаючи аналоги даної господарської ситуації. Для тих випадків, коли публікації не уявляють виняткової цінності, ознайомлення із звітами створює загальну господарську картину, необхідну для правильного аналізу та для вдалої
 11.  Тема 5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ
    основними видами угод та операцій. Аналіз доходу від операцій з цінними паперами. Аналіз витрат. Процентні і непроцентні витрати. Угруповання витрат відповідно до класифікації (звіт про прибутки і збитки). Витрати банків за операціями з цінними паперами. Витрати з утримання апарату управління. Витрати по формуванню пасивів і витрат, що виникають в ході формування та обслуговування
 12.  Тема 9 ОЦІНКА РІВНЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
    аналітичний. Основні області ризику банку. крива ризику банку. Класифікація ризиків. Характеристика внутрішніх і зовнішніх ризиків. Кредитний ризик. Процентний ризик. Ризик ліквідності. Операційний ризик. Інвестиційний
 13.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    завдання курсу. Зв'язок дисципліни з іншими економічними науками і застосування їх положень. Теорії міжнародної торгівлі і поведінку фірми щодо напрямків діяльності, обсягів і цін продукції, прогнозів. Вплив субсидій та митних тарифів на результати експортних та імпортних операцій фірми. Етапи створення і стан сфери ЗЕД в РФ. Необхідність ЗЕД і мотиви для участі у ЗЕД.
 14.  ТИПОВІ ЗАВДАННЯ
    аналітичне рішення). Невелика країна імпортує товар Х. Світова ціна 10 $. Функція попиту на товар у країні має вигляд QD = 400 - 10P, а функція пропозиції QS = -50 + 5P (P - в $; Q - в млн од.). Визначити вплив специфічного митного тарифу 5 $ на одиницю товару на доходи виготовлювачів товару в даній країні. (Привести графіки та аналітичне рішення). Сьогодні можна купити товар у
 15.  Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
    задач) Аналіз короткострокової ліквідності Простий аналіз Оцінка сильних і слабких сторін діяльності фірми Комплексний аналіз Аналіз загального фінансового становища фірми Відбиває минуле стан і може бути використаний для прогнозних розрахунків Активи Продажі Валова і чистий прибуток Показники економічного Основний і оборотний капітал потенціалу фірми Капіталовкладення
 16.  53.3. Компонентний аналіз
    завданнях зниження розмірності і класифікації зазвичай використовуються т перших компонент
 17.  26.4. Облік і аналіз неповної (часткової) зайнятості
    аналітичне поняття, яке відображає або неправильний розподіл трудових ресурсів, або порушення балансу між працею та іншими факторами виробництва. До характерних ознак прихованої неповної зайнятості відносяться низький дохід трудящих, неповне використання кваліфікації працюючих, низька продуктивність праці. Аналітичні дослідження розмірів і причини неповної зайнятості
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха