Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оцінна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.6. Аналіз використання виробничого устаткування

 
Аналіз використання виробничого обладнання проводиться в трьох напрямках: використання обладнання по кількості, часу і потужності.
При аналізі обладнання за кількістю прийнято розрізняти наявне, встановлене (здане в експлуатацію), невстановлена ??і діюче обладнання (фактично використовується у виробництві) та бездіяльне.
До готівковим обладнання відноситься все обладнання, перебувало на балансі підприємства . Воно поділяється на встановлене і невстановлене. Встановлене обладнання - це машини та агрегати, здані в експлуатацію та закріплення на робочому місці, а також знаходяться в ремонті та модернізації. Невстановлений обладнання - це обладнання, що підлягає списанню або установці.
Для характеристики використання наявного парку виробничого обладнання прийнято обчислювати:
1) коефіцієнт, що показує частку обладнання, зданого в експлуатацію. Він розраховується шляхом ділення кількості встановленого обладнання на кількість наявного обладнання, тобто ;
2) коефіцієнт використання наявного парку устаткування, який показує питому вагу діючого устаткування в загальному парку готівкового (встановленого і невстановленого) устаткування, тобто .
Коефіцієнт використання встановленого парку устаткування, який показує питому вагу діючого устаткування Wд в загальному парку встановленого обладнання, тобто .
Інформація про готівковому обладнанні (встановленому і невстановленому) мається на інвентарних книгах (списках), де враховано все виробниче обладнання, перебувало на балансі підприємства.
Наявність невстановленого і бездіяльного устаткування негативно позначається на економічних показниках підприємства, так як на це обладнання відвернені кошти, але вони не забезпечують випуск продукції, отримання прибутку. Тому в процесі аналізу важливо виявити причини утворення невстановленого обладнання (відсутність площі для установки, його некомплектність, непотрібність для даного підприємства у зв'язку із зміною асортименту продукції або наявністю обладнання, що підлягає списанню у зв'язку з моральним або фізичним зносом та ін) і втрати у випуску продукції у зв'язку з цим. При визначенні втрат у випуску продукції через наявність невстановленого обладнання виходять з його вартості і фондовіддачі активної частини основних промислово-виробничих засобів у попередньому році, тобто .
У звітному році невстановленого обладнання було на суму 215 тис. руб., Фондовіддача активної частини основних виробничих засобів у попередньому році склала 2,37 руб. (75326/31797, см табл. 11.4). Втрати у випуску продукції через наявність невикористаного обладнання складають 509,5 тис. руб. (215 х 2,37). Фондовіддача могла бути вище на 0,0043 руб. (509,5 / 116995, де 116995 - середньорічна вартість виробничих фондів у звітному році).
Далі необхідно встановити причини наявності недіючого обладнання (включаючи його плановий резерв, відсутність завантаження або зміна в асортименті продукції, капітальний ремонт та ін.) Це дозволить виявити зайве і непотрібне обладнання підприємства, розробити конкретні заходи щодо реалізації зайвого устаткування іншим підприємствам, а також залучити частину резервного обладнання у виробничий процес.
Вплив реалізації непотрібного і зайвого устаткування на фондовіддачу можна визначити за формулою

де - обсяг продукції за звітом, руб.; - Середньорічна вартість промислово-виробничих засобів за звітом, руб.; - вартість ліквідованого (реалізованого) зайвого устаткування, руб.; - фондовіддача виробничих засобів за звітом.
Вивчення використання наявного парку обладнання на підприємстві дозволило виявити зайве устаткування на суму 96 тис. руб. Його реалізація підвищить фондовіддачу на 0,0001 руб. (За даними табл. 11.4 = 112334 тис. руб., = 116995 тис. руб., = 0,9602 руб.).

Використання наявного парку виробничого обладнання доцільно вивчати не тільки в цілому, але і по окремих його технологічним типами (набірний, друкований, Палітурне і т.д.). Важливо вивчати склад виробничого обладнання, тобто визначати в загальному числі його одиниць частку прогресивного, автоматизованого, модернізованого і морально застарілого обладнання (див. гл.7). Це дозволить скласти обгрунтований план заміни та модернізації обладнання.
Аналіз екстенсивного використання обладнання. При аналізі використання виробничого устаткування за часом в першу чергу розглядаються дані про календарний, режимному і реальному (ефективному) фондах часу роботи обладнання в попередньому і звітному періодах і виявляються причини відхилення цих фондів по окремих технологічних групах устаткування.
Вихідним при аналізі екстенсивного використання устаткування є календарний фонд часу, який характеризує максимально можливий час роботи обладнання і визначається шляхом множення календарних днів у звітному періоді на 24 год і на кількість одиниць встановленого обладнання, тобто .
Тому відхилення фактичного календарного фонду часу від планового по всьому основного технологічного устаткування або по окремих його груп - результат зміни числа одиниць встановленого обладнання.
Режимний фонд часу обчислюється множенням кількості одиниць встановленого обладнання на кількість робочих днів звітного періоду та кількості годин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності. Тому на режимному фонді часу відбивається зміна в порівнянні з планом коефіцієнта змінності роботи устаткування, а також зміна числа робочих днів у році, наприклад у зв'язку з частковим використанням для роботи другу вихідних днів.
Реальний (ефективний) фонд часу характеризує кількість корисно використовуваного часу протягом планованого періоду і обчислюється різницею режимного фонду часу і витрат часу на технічні та технологічні зупинки (ремонт, перевірки, огляди і технологічні зупинки).
Фактичний фонд часу роботи устаткування - це реальний (ефективний) фонд за вирахуванням позапланових простоїв з організаційно-технічних причин (відсутність електроенергії, роботи тощо).
Важливо визначати коефіцієнти використання календарного, режимного і планового фондів часу, що представляють собою співвідношення фактичного часу до відповідного фонду часу, тобто

Де - коефіцієнт використання календарного фонду часу; - коефіцієнт використання режимного фонду часу; - коефіцієнт використання ефективного (річного, реального) фонду часу; - календарний фонд часу, маш-год; - режимний фонд часу, маш-год; - ефективний фонд часу роботи обладнання, маш-год.
Дані коефіцієнти слід аналізувати як в цілому по основного технологічного устаткування, так і по окремих видах обладнання. Це дозволить виявити резерви поліпшення використання устаткування за часом.
Як приклад наведемо дані по офсетному цеху, табл. 11.8.
Таблиця 11.8
Використання обладнання офсетного цеху з часу, маш-год

Найменування показника

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

1. Календарний фонд часу

87600

87600

-

2. Режимний фонд часу

45290

49734

+4444

3. Річний фонд часу

32971

36557

+3586

4. Коефіцієнт використання,%:
календарного часу ((стр. 3: стор 1) х 100)
режимного фонду часу ((стр. 3: стор 2 ) х 100)

37,64
72,80

41,73
73 , 51

+4,09
+0,71

5. Приладки (приправки)

9509

10103

+594

6. Простої, всього
в тому числі:
а) ремонт, перевірки, огляд;
б) технічні зупинки;
в) з організаційних причин

2810

1132
1320
358

3074

1430
1300
344

+264

+302
-20
-14

7. Кількість відпрацьованих машино-змін

22,62

24,84

+22,2

8. Число машин

10

10

-

9. Змінність роботи

2,26

2,48

+0,22

Дані табл . 11.8 свідчать про те, що у звітному році підвищився коефіцієнт використання календарного фонду часу у зв'язку з підвищенням змінності роботи устаткування, що обумовлено великим числом замовлень на друкарські послуги. Коефіцієнт використання режимного фонду також вище у звітному році у зв'язку з скороченням простоїв на технологічні зупинки і з організаційно-технічних причин. Середня змінність склала 2,48 замість 2,26.
Велика увага повинна бути приділена аналізу простоїв обладнання як планованих - з технічних (поточний ремонт, перевірки, огляди, пробна експлуатація) і технологічних причин, так і непланованих - з організаційно-технічних причин (несвоєчасне постачання матеріалами , відсутність роботи, брак робочих, несвоєчасна доставка напівфабрикатів та ін.)
Детальний аналіз причин простоїв обладнання дозволить розробити конкретні заходи, спрямовані на більш повне використання фонду часу обладнання. Необхідні дані для аналізу маються на оперативної звітності з обліку використання обладнання.
За матеріалами аналізу необхідно визначати втрати у випуску за позапланових і надпланових простоїв обладнання шляхом множення середньої планової виробітку за 1 маш-год на машино-години простоїв.
Такі розрахунки доцільно робити по окремих цехах і групам обладнання.
До числа показників, що характеризують використання устаткування за часом, відноситься коефіцієнт змінності. Він показує, скільки змін у середньому щодня працює кожна одиниця обладнання. Підвищення змінності роботи устаткування - один з чинників збільшення випуску продукції і підвищення фондовіддачі основних промислово-виробничих засобів. Тому в ході аналізу важливо встановити причини, що зумовлюють низький коефіцієнт змінності, і за матеріалами аналізу розробити конкретні рекомендації щодо поліпшення цього показника.
Вплив зміни коефіцієнта змінності на обсяг випуску продукції можна визначити за формулою

де - збільшення випуску продукції,%; - коефіцієнт змінності за планом і звітом відповідно.
Особливої ??актуальності в сучасних умовах набуває перехід на дво-і тризмінну роботу, оскільки це дозволяє при тих же основних засобах збільшити випуск продукції. Важливо підвищити змінність роботи найбільш продуктивного, прогресивного обладнання.
Так, наприклад, якщо коефіцієнт змінності машин високої рольової друку підвищити з 1,6 до 1,65, то випуск продукції на цих машинах зросте на 3,1% ((1,65 / 1, 6) х 100-100), або 6,99 млн. уч. кр.-Отт. (3,1 х 225,6 / 100, де 225,6 млн.кр.-Отт. - Випуск в попередньому році).
Узагальнюючий показник використання устаткування в часі - коефіцієнт екстенсивного навантаження, який являє собою відношення фактичного фонду часу роботи обладнання до планового фонду тобто .
На цьому показнику відбивається зміна в порівнянні з планом витрат часу на технічні та технологічні зупинки, коефіцієнта змінності роботи устаткування і наявність організаційних простоїв.
За матеріалами аналізу повинні бути прораховані резерви збільшення обсягу продукції і фондовіддачі за рахунок поліпшення екстенсивного використання устаткування. До них відносяться: введення в дію невстановленого обладнання, реалізація непотрібного устаткування, підвищення коефіцієнта змінності роботи, скорочення часу на технологічні зупинки до їх нормативного рівня, зменшення часу простою обладнання в зв'язку з його ремонтом на основі вдосконалення організації виробництва ремонтних робіт, усунення простоїв з організаційно -технічних причин.
 Аналіз інтенсивного використання обладнання. Використання обладнання за одиницю часу характеризується коефіцієнтом інтенсивного використання, який визначається відношенням фактичної годинної продуктивності до прогресивної чи планової годинної продуктивності окремої машини або групи машин, тобто .
 Даний коефіцієнт показує ступінь використання технічних параметрів обладнання, тобто по числу циклів і параметрів (площ талера або циліндрів друкарських машин, числу барвистих секцій, висоту підйому ножа різальної машини тощо). Тому коефіцієнт інтенсивного використання обладнання можна представити як добуток трьох приватних показників:
,
 де - коефіцієнт використання циклів машини; - коефіцієнт використання параметрів машини; - коефіцієнт використання числа барвистих секцій (для друкованих машин).
 При цьому,,
,
 де - число циклів машини в хвилину за планом і фактично відповідно; - використання параметрів машини (площа талера і циліндра друкарських машин, висота підйому ножа різальних машин і т.д.) за планом і фактично відповідно; - фактичне використання барвистих секцій друкарських машин; - число барвистих секцій в даній машині.
 Більш повне використання технічних можливостей виробничого обладнання - один з найважливіших шляхів збільшення випуску продукції, зростання продуктивності праці і підвищення ефективності основних засобів виробництва в цілому. У зв'язку з цим потрібно систематично вивчати ступінь використання обладнання за одиницю часу в цілому по підприємству, цеху чи дільниці. Інформацію можна отримати, якщо порівняти випуск продукції у вартісних вимірниках за 1 маш-год у попередньому періоді і звіту, табл. 11.9.
 Таблиця 11.9
 Інтенсивність використання обладнання

 Найменування показника

 Попередній рік

 Звітний рік

 Відхилення (+, -)

 Темп росту,%

 1. Обсяг продукції, тис. руб.

 75326

 112334

 +37008

 149,1

 2. Відпрацьовані машино-години

 146080

 153648

 +7568

 105,2

 3. Випуск продукції
 за 1 маш-год, руб. (Стор. 1: стор 2)

 516

 731

 +215

 141,6

 4. Випуск продукції
 в млн. кр.-Отт.

 784,9

 897,5

 +112,7

 114,3

 5. Випуск продукції за 1 маш-год (стор. 4: стор 2), тис. кр.-Отт.

 5,373

 5,841

 +0,468

 108,7

 Коефіцієнт інтенсивного використання склав при оцінці випуску продукції в грошовому вираженні 1,416 і виходячи з випуску продукції в натуральному вираженні 1,087.
 При визначенні та аналізі коефіцієнта інтенсивності використання окремих груп устаткування обсяг випуску продукції краще брати в натуральних або умовних одиницях виміру, наприклад по друкованим машинам - в тис. уч. л.-Отт., по складальним - в уч. л. набору і т.д.
 Всебічно треба аналізувати використання технічних можливостей окремих машин і насамперед за числом робочих циклів. При цьому важливо знайти не тільки коефіцієнт, що характеризує відношення фактичного числа циклів роботи машини до максимально-експлуатаційному (прогресивному) числу робочих циклів при виготовленні конкретної продукції, а й причини, що впливають на зменшення числа робочих циклів окремих машин. Відомо, що число робочих циклів конкретної машини залежить від умов її експлуатації, тобто налагодження і регулювання машини, якості матеріалів (паперу, фарби), характеру продукції, кваліфікації штату машини, ступеня вдосконалення технології, організації праці та виробництва. Важливо вивчити використання параметрів обладнання за один робочий цикл, і зокрема, площі талера плоськопечатних машин і площі циліндра ротаційних машин. Повне використання обладнання за один робочий цикл можливо в тому випадку, коли виготовляється продукція відповідає параметрам машин, тобто якщо формат видання = формату друкарської машини. Це, в свою чергу, залежить від відповідності наявного на підприємстві обладнання до вимог ринку друкованої продукції.
 Важливо визначити резерви поліпшення використання устаткування за рахунок інтенсивних факторів. До них відносяться: заміна старої, зношеної техніки нової; впровадження прогресивної технології; підвищення кваліфікації робітників; застосування якісних матеріалів та ін
 Узагальнюючу оцінку використання устаткування за часом і по продуктивності дає інтегральний коефіцієнт використання устаткування, який визначається як добуток коефіцієнтів екстенсивного і інтенсивного навантаження устаткування, тобто
.
 Цей коефіцієнт слід визначати за окремими групами технологічного обладнання.
 Велике значення для виявлення резервів у використанні обладнання має проведення порівняльного аналізу, тобто зіставлення даних по досліджуваному підприємству з даними спорідненого підприємства і, зокрема, коефіцієнтів використання календарного і режимного фондів часу, коефіцієнта змінності, коефіцієнта екстенсивного навантаження устаткування, відсотка простоїв обладнання до режимного фонду часу, випуску продукції за 1 маш-год і ін
 Важливо за матеріалами аналізу по окремих групах устаткування визначити вплив зміни його кількості, екстенсивного та інтенсивного використання на обсяг виробництва продукції за такою формулою:

 де - кількість одиниць обладнання; - кількість відпрацьованих днів одиницею обладнання; - коефіцієнт змінності роботи обладнання; - середня тривалість зміни; - вироблення продукції за 1 маш-год на обладнанні.
 Використовуючи метод ланцюгової підстановки або абсолютних різниць, можна по даній формулі розрахувати вплив п'яти факторів: зміна кількості обладнання; числа днів його роботи; змінності роботи обладнання; тривалості зміни і випуску продукції за 1 маш-год.
 Вплив забезпеченості підприємства основними засобами та їх використання на обсяг продукції. Обсяг продукції можна представити у вигляді такої формули:

 де - середньорічна вартість промислово-виробничих засобів, руб.; - фондовіддача, грн.
 Вплив зміни розміру основних засобів та їх фондовіддачу на обсяг продукції можна визначити способом різниць (див. с. 221) або інтегральним методом:

 де - зміна обсягу продукції за рахунок збільшення (зменшення) вартості основних виробничих засобів, руб.; - те ж, за рахунок підвищення (зниження) фондовіддачі, руб.; - зміна вартості основних промислово-виробничих засобів за аналізований період, руб.; - вартість основних виробничих засобів у попередньому періоді, руб.; - фондовіддача у попередньому періоді, руб.; - зміна фондовіддачі за досліджуваний період, руб.
 У порівнянні з попереднім періодом обсяг товарної продукції зріс на 37008 тис. руб. (Див. табл. 11.4), у тому числі за рахунок збільшення суми основних виробничих фондів на 3253 тис. руб. і в зв'язку з підвищенням фондовіддачі на 33751 тис. руб., тобто 8,8% (3253/37008) приросту продукції одержано за рахунок залучених нових виробничих фондів у виробництво і 91,2% (33 751/37008) у зв'язку з підвищенням фондовіддачі. Це свідчить про переважання інтенсивних чинників. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.6. Аналіз використання виробничого устаткування"
 1.  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
    аналізу основних фондів відносяться: - оцінка наявності, складу і структури основних фондів, - аналіз руху основних фондів; - аналіз ефективності використання основних фондів. Результатом використання основних фондів є, перш за все, зміна обсягу виробництва. Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача. Цей показник
 2.  Лізинг міжнародний
    устаткування, судів, літаків і т.д. строком до 15 років і більше. Фінансуванням лізингу займаються спеціальні лізингові компанії, які попередньо закуповують обладнання з подальшою здачею його в оренду, тобто виконують роль фінансових посередників між виробником обладнання та його
 3.  Тема 9. Статистика виробничого обладнання
    виробничого
 4.  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ, СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
    аналізу основних виробничих фондів відносяться: - оцінка наявності, складу і структури основних фондів, - аналіз руху основних фондів; - аналіз ефективності використання основних фондів. Для характеристики основних фондів використовується декілька видів показників. До першої групи належать узагальнюючі показники - фондовіддача і рентабельність. Рентабельність
 5.  ТЕСТИ
    використання основних виробничих фондів характеризує: А) рентабельність, прибуток; Б) фондовіддача, фондомісткість, рентабельність; В) продуктивність праці робітників. До форми простого відтворення основних фондів відносяться: А) заміна застарілих засобів праці, капітальний ремонт; Б) технічне переозброєння, модернізація обладнання, реконструкція підприємства; В) нове будівництво,
 6.  ДОДАТОК 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКОВИХ ТАБЛИЦЬ В БІЗНЕС-ПЛАНІ
    виробничих ліній. Якість виробничого планування і управління. | Наукові дослідження та розробки. Інтенсивність і результати. Ноу-хау. Використання нових інформаційних технологій. | Менеджмент підприємства. Підприємницька культура і філософія. Цілі і формулюються стратегії. Системи мотивації співробітників. | Маркетинг. Організація збуту. Розташування збутових
 7.  1) Митні пільги.
    виробничих потреб обладнання, сировини, запчастин, деталей, транспортних засобів, канцелярських товарів і матеріалів, а також при вивезенні їх готової продукції (за винятком тих, експорт яких обмежений державою) на зовнішні ринки. У всіх п'яти СпЕЗ вироблені додаткові положення. Так, в СпЕЗ Шеньчжень додатково передбачається, що товари, вироблені зоною на експорт,
 8.  ЗАВДАННЯ
    використання обладнання. У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний. Тривалість зміни 8 ч. Річний обсяг випуску продукції 280 тис. виробів, виробнича потужність цеху - 310 тис. виробів. Визначте коефіцієнт змінності роботи верстатів, коефіцієнти екстенсивної, інтенсивної та інтегрального завантаження обладнання. Відомо, що в першу
 9.  Основні теоретичні питання
    аналізі для характеристики використання виробничого устаткування за часом? 3. Як обчислюються коефіцієнти змінності фактично працював і встановленого обладнання? 4. Яка методологія розрахунку і призначення в статистичному аналізі коефіцієнта використання змінного режиму? 5. Що являють собою показники використання устаткування за інтенсивністю та
 10.  3.3. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу
    аналізу фондовіддачі, що випливають з відмінності в підходах до моделювання даного показника. Найбільш проста двухфакторная модель аналізу: де: f - фондовіддача; FОПA - активна частина основних фондів; N - обсяг продукції, прийнятий для обчислення фондовіддачі. При аналізі фондовіддачі застосування даної моделі дозволяє відповісти на питання, як зміни в
 11.  Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів
    використання основних фондів в значній мірі впливає на ефективність роботи підприємства в цілому. З поліпшенням використання основних виробничих фондів забезпечується: - збільшення обсягу виробництва (виконання робіт) без додаткових капітальних вкладень; - прискорене оновлення засобів праці, що скорочує можливість морального зносу устаткування і сприяє
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха