ГоловнаМенеджментФінансовий менеджмент → 
« Попередня
Смирнов П.Ю.. Фінансовий менеджмент. Шпаргалки. Видавництва: АСТ, Сова, ВКТ., 64 стр., 2009 - перейти до змісту підручника

117. Причини виникнення неспроможності підприємства

Успіх діяльності підприємства визначається двома групами факторів:

- зовнішніми - пов'язаними з ефективністю створюваних державою умов і стимулів діяльності підприємств та усуненням кризових явищ в економіці;

- внутрішніми - ступенем професіоналізму керівників і працівників, ефективністю прийнятих підприємством заходів щодо впровадження та використання ринкових механізмів та інструментів.

Банкрутство - це визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність боржника задовольняти вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та виконувати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

Критерії неплатоспроможності:

- невиконання зобов'язань щодо сплати вимог кредиторів та обов'язкових платежів протягом трьох місяців з моменту настання платежу;

- порушення справи арбітражним судом.

Основні причини виникнення стану банкрутства:

1. Об'єктивні причини, що створюють умови господарювання:

- недосконалість фінансової, грошової, кредитної, податкової систем країни, нормативної та законодавчої бази;

- інфляція.

2. Суб'єктивні причини, пов'язані безпосередньо до господарської діяльності:

- невміння передбачити банкрутство і уникнути його в майбутньому;

- зниження обсягів продажів через поганий вивчення попиту, відсутність збутової мережі та реклами;

- зниження обсягів виробництва;

- зниження якості і ціни продукції;

- невиправдано високі витрати;

- низька рентабельність продукції;

- занадто великий цикл виробництва;

- великі борги, взаємні неплатежі;

- розбалансованість економічного механізму відтворення капіталу підприємства.

Боржник може подати заяву до арбітражного суду про своє банкрутство, але бувають такі випадки, коли він зобов'язаний це зробити:

- коли не може задовольнити вимоги одного або кількох кредиторів в повному обсязі;

- коли таке рішення прийнято уповноваженими відповідно до установчими документами органами управління;

- коли такий обов'язок прийнята власником майна підприємства.

118. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) являє собою сукупність методів і засобів торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, валютно-фінансових і кредитних відносин із зарубіжними країнами. Найважливішою частиною ЗЕД виступає зовнішня торгівля, яка визначається як підприємницька діяльність у сфері міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією та результатами інтелектуальної діяльності.

Підприємство-учасник ЗЕД - це самостійна юридична особа, що володіє відокремленим майном, має право від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, а також бути позивачем і відповідачем у суді. Будучи учасником ЗЕД, підприємство повинно мати чітко окреслені цілі діяльності, які визначаються в його установчих документах. Цілі і завдання зовнішньоекономічної угоди не повинні вступати в протиріччя з тим, що визначено в статуті або інших установчих документах підприємства.

У зовнішньоекономічній діяльності підприємств розрізняють експортні, імпортні, реекспортні і зустрічні угоди.

Експорт - це вивезення товарів з митної території країни за кордон без зобов'язання щодо зворотного їх ввезення та можливе надання іноземними особами послуг і прав на результати інтелектуальної власності.

Імпорт - купівля товару у іноземного продавця, ввезення його на митну територію країни-покупця.

Реекспорт - покупка товару в іноземного продавця, ввезення його на територію країни покупця, перепродаж даного товару в його первісному вигляді за кордон іноземному покупцеві.

Зустрічна торгівля (зустрічні угоди) являють собою організаційно увезення експортно-імпортні операції, де експортер зобов'язується прийняти в оплату вартості свого товару всю або частину вартості зустрічного імпортного товару покупця. Прикладом зустрічних угод може служити бартерну співробітництво на основі товарообміну.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 117. Причини виникнення неспроможності підприємства "
 1. Перехоплення тези
  неспроможність його аргументації і доводите
 2. 6.2. Система критеріїв для оцінки неплатоспроможності комерційної організації
  виникнення. При наявності державної заборгованості оцінка поточної ліквідності здійснюється по скоригованої формулою, де К1 * - скоригований коефіцієнт поточної ліквідності; Рi - обсяг державної заборгованості по i-му не сповненому в термін зобов'язанню держави;? Pi - сумарна заборгованість; Z - сума платежів по обслуговуванню заборгованості
 3. 14.2. Поняття та ознаки банкрутства
  неспроможністю (банкрутством) підприємства розуміється нездатність задовольняти вимоги кредиторів з оплати товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність підприємства забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди, у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном або у зв'язку з незадовільною структурою балансу підприємства. про паливно-енергетичному
 4. 30.1. Критерії оцінки неспроможності (банкрутства) організації
  виникненню заборгованості перед кредиторами. До них слід відносити:? заборгованість за продані товари, виконані роботи, надані послуги;? суми позик з урахуванням відсотків, що підлягають сплаті боржником, В величину заборгованості не включають суми боргу, що утворилися у зв'язку з невиконанням боржником зобов'язань з виплати сум громадянам за заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю, а
 5. 2.1 Теоретичні передумови оцінки ризиків аварій
  виникнення аварій в нафтогазовій галузі свідчать про наступне. * Імовірність виникнення невеликих аварій (інцидентів) типу витоку газу з ємностей і технологічного обладнання на газопереробних заводах становить Ю ~ 2-по ^ / об'єкт-рік; ймовірність виникнення середньої аварії на трубопроводах і резервуарах для зберігання газу становить Ю-4 + ю '/ об'екг-рік [65].
 6. 4.4. План фінансового оздоровлення фірми
  неспроможність (банкрутство) підприємств від 05.12.94 р. (Розпорядження 98-р). Необхідно виділити особливо і структуру плану фінансового оздоровлення підприємства: Загальна характеристика підприємства. Короткі відомості з планом фінансового оздоровлення. Аналіз фінансового стану підприємства. Заходи з відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності. Ринок і
 7. Бібліографічний список Офіційні матеріали 1.
  Неспроможність (банкрутство) підприємств: Закон РФ від 19 листопада 1992 р. № 3929 - 1. 7. Про державну підтримку малого підприємництва в РФ: Федеральний закон від 14 червня 1995 р. № 88 - ФЗ. в. Про фінансово-промислових групах: Федеральний закон від 30 листопада 1995 р. № 190 - ФЗ. 9. Про акціонерні товариства: Федеральний закон від 26 грудня 1995 р. № 208 - ФЗ. хо, Про виробничих
 8. Білимович А.Д.. Економічний лад звільненої Росії; Ін-т економіки РАН. - М.: Наука. - 229 с. - (Російське зарубіжжя: соціально-економічна думка)., ??2006

 9. Тема 7. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
  Тема 7. Виникнення і розвиток марксистської економічної
 10. Тема 15. Виникнення соціально-інституціонального напрямку економічної думки
  Тема 15. Виникнення соціально-інституціонального напрямку економічної
 11. Передмова
  виникнення державного бюджету та системи оподаткування, а також з практичним застосуванням теорій бюджету та податків в змінюється реальної економічній системі держави. Останнє дозволяє, по-перше, оцінити основні джерела формування республіканського і місцевого бюджетів, причини виникнення бюджетного дефіциту і державного боргу, фактори, що впливають на
 12. 15.7. Неспроможність індивідуального підприємця
  виникнення банкрутства в туризмі. Які існують стадії банкрутства? Що відноситься до ранніх ознаками банкрутства? 5. Розкрийте зміст процедури ліквідації туристської ор-ганізації. Які існують форми ліквідації організацій? б. Як відбувається процедура реорганізації туристської орга-нізації? Які існують форми реорганізації туристського бізнесу? 7. Що
 13. Тема 8. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія.
  Тема 8. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна
 14. 2.5. Узагальнення інформації про структуру податкового поля: склад і причини виникнення податкових зобов'язань та податкових відрахувань у процесі господарської діяльності
  виникнення податкових зобов'язань та податкових відрахувань. Щодо кожного етапу діяльності підприємства було раніше складено докладний податкове поле для загального режиму оподаткування з переліком виникають показників, значущих для розрахунку податкового навантаження, і причин, що призводять до їх появи. Податкове поле представлено у вигляді табл. 16. Безумовно, воно має загальний вигляд і містить
 15. Питання 5 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
  неспроможності (банкрутства) відповідно до правових актів Російської Федерації про неспроможність (банкрутство) підприємств або зазначені ознаки з'являться у суспільства в результаті виплати дивідендів;? якщо вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу, і резервного фонду, й перевищення над номінальною вартістю визначеної статутом ліквідаційної вартості
 16. 3.4. Створення та ліквідація підприємства (юридичної особи)
  неспроможність (банкрутство) юридичної особи викликана засновниками (учасниками), власником майна юридичної особи або іншими особами, які мають право давати обов'язкові для цієї юридичної особи вказівки або іншим чином мають можливість визначати його дії, на таких осіб у разі недостатності майна юридичної особи може бути покладена субсидіарна
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха