Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАудит → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Мягкова Т. Л. Мягкова. Шпаргалка по курсу: «гроші, кредит, банки», 2009 - перейти до змісту підручника

11. СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО мультиплікатора

При існуванні дворівневої банківської системи механізм емісії діє на основі банківського (кредитного, депозитного) мультиплікатора, який являє собою процес збільшення грошей на депозитних рахунках комерційних банків у період їхнього руху від одного комерційного банку до іншого. Банківський, кредитний і депозитний мультиплікатори характеризують механізм мультиплікації з різних позицій.

Банківський мультиплікатор характеризує процес мультиплікації з позиції суб'єктів мультиплікації. Даний процес здійснюється комерційними банками (системою комерційних банків).

Кредитний мультиплікатор розкриває двигун процесу мультиплікації, то, що мультиплікація може здійснюватися тільки в результаті кредитування господарства.

Депозитний мультиплікатор відображає об'єкт мультиплікації - гроші на депозитних рахунках комерційних банків.

Механізм банківського мультиплікатора може існувати тільки в умовах дворівневих (і більше) банківських систем, причому перший рівень - центральний банк управляє цим механізмом, а другий рівень - комерційний банк змушує його діяти, причому діяти автоматично незалежно від бажання фахівців окремих банків. Механізм банківського мультиплікатора безпосередньо пов'язаний з вільним резервом.

Вільний резерв являє собою сукупність ресурсів комерційних банків, які в даний момент часу можуть бути використані для активних банківських операцій.

Комерційні банки можуть здійснювати свої активні операції тільки в межах наявних у них

ресурсів. Вільний резерв системи комерційних банків складається з вільних резервів окремих комерційних банків, тому від збільшення або зменшення вільних резервів окремих банків загальна величина вільного резерву всієї системи комерційних банків не змінюється. Величина вільного резерву окремого комерційного банку

Ср = К + ПР + ЦК ± МБК - ОЦР - Ао,

де К - капітал комерційного банку; ПР - залучені ресурси комерційного банку (кошти на депозитних рахунках); ЦК - централізований кредит, наданий комерційному банку центральним банком; МБК - міжбанківський кредит; ОЦР - відрахування в централізований резерв, що знаходиться в розпорядженні центрального банку; Ао - ресурси, які на даний момент вже вкладені в активні операції комерційного банку.

Оскільки процес мультиплікації безперервний, коефіцієнт мультиплікації розраховується за певний період часу (рік) і характеризує, наскільки за цей період часу збільшилася грошова маса в обігу.

Банківський мультиплікатор діє незалежно від того, надані чи кредити комерційним банкам або вони надані федеральному уряду.

Управління механізмом банківського мультиплікатора, отже, емісією безготівкових грошей здійснюється виключно центральним банком, у той час як емісія проводиться системою комерційних банків. Центральний банк, керуючи механізмом банківського мультиплікатора, розширює або звужує емісійні можливості комерційних банків, тим самим виконуючи одну з основних своїх функцій - функцію грошово-кредитного регулювання.

12. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА

Процес безперервного руху грошових знаків у готівковій та безготівковій формах називається грошовим обігом. Він є частиною платіжного обороту країни, при цьому гроші, перебуваючи в обігу, виконують функції платежу, обігу та нагромадження.

Грошовий оборот складається з окремих каналів руху грошей, за якими вони рухаються назустріч один одному (причому кількісно нерівними по абсолютній величині потоками), наприклад між Центральним банком і комерційними банками; між підприємствами та організаціями; між банками та підприємствами; між банками і населенням; між фізичними особами і т. д.

Випуск грошей в обіг відбувається постійно. Готівкові гроші випускаються в обіг, коли банки видають їх своїм клієнтам при здійсненні касових операцій.

Безготівкові гроші в оборот випускаються комерційними банками, коли надається позика клієнту. Одночасно клієнти погашають позички і здають готівку в касу банку. В результаті загальна кількість грошей в обороті може не збільшуватися.

Під емісією грошей розуміється такий випуск грошей в обіг, який призводить до загального збільшення грошової маси, що знаходиться в обороті.

Структуру грошового обороту можна охарактеризувати за різними критеріями: за економічним змістом і за формою функціонуючих у ньому грошей.

За економічним змістом окремих частин грошового обороту, обслуговуючому різні сфери грошових відносин, його можна поділити: - на грошово-товарний оборот (грошово-розрахунковий), обслуговуючий ринок засобів виробництва, ринок продуктів споживання і послуг, ринок робочої сили;

- на грошовий оборот, пов'язаний з платежами нетоварного характеру (грошово-кредитний та грошово-фінансовий обороти), обслуговуючий ринок кредитних ресурсів, ринок цінних паперів, валютний ринок.

При цьому гроші вільно переходять з однієї частини грошового обороту в іншу у відповідності зі що складається кон'юнктурою ринку в результаті дії закону попиту і пропозиції.

Найбільш поширеною є класифікація грошового обороту залежно від форми функціонуючих у ньому грошей - на готівково-грошово-ний і безготівковий.

Готівково-грошовий оборот - частина грошового обороту, що дорівнює сумі всіх платежів, здійснених у готівковій формі за певний проміжок часу, це процес безперервного обігу готівкових грошових знаків (банкнот, казначейських квитків, розмінної монети). Готівково-грошовий оборот в Російській Федерації організується державою в особі Центрального банку. Цей оборот обслуговує отримання та витрачання більшої частини грошових доходів населення. У російській дійсності готівкові гроші обслуговують також і велику частину господарських зв'язків юридичних осіб, особливо приватних підприємців.

Безготівковий оборот - сума платежів за певний період часу, здійснених без використання готівкових грошей шляхом запису по рахунках в кредитних організаціях або шляхом взаємних розрахунків госпорганів.

Всі угоди, пов'язані з постачаннями матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками, які можуть приймати як готівкову, так і безготівкову форму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО мультиплікатора "
 1. 8. Сутність механізму банківського мультиплікатора
  При існуванні дворівневої банківської системи механізм емісії діє на основі банківського (кредитного, депозитного) мультиплікатора. Банківський мультиплікатор являє собою процес збільшення (мультиплікації) грошей на депозитних рахунках комерційних банків у період їхнього руху від одного комерційного банку до іншого. Банківський, кредитний і депозитний мультиплікатори
 2. Тема 2 СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
  Банківський менеджмент як система управління кредитною організацією. Об'єкти і суб'єкти управління у сфері банківської діяльності. Структура банківського менеджменту: фінансовий менеджмент і керування персоналом. Структура завдань банківського менеджменту з урахуванням їх змісту: банківська політика, банківський маркетинг, створення банківських продуктів, формування клієнтської бази банку, економіка і
 3. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В інфраструктуру ринку (НЕРУХОМІСТЬ, БАНКИ, страхові та лізингові компанії, ІНЖИНІРИНГ, «ноухау» ТА ІН.).
  Тема 36. Основні елементи інфраструктури ринку. Сутність, основні елементи та функції інфраструктури ринку. Коротким характеристика окремих елементів інфраструктури ринку: біржі, банки, брокерські фірми, страхові, консалтингові, аудиторні компанії. Суть комерційної роботи. Роль і завдання розвитку комерційної діяльності. Комерційні ризики і способи їх зменшення.
 4. Тосунян Г.А., Вікулін А.Ю., Екмалян А.М.. Банківське право Російської Федерації. Загальна частина: Підручник / За заг. ред. акад. Б.Н. Топорніна. - М.: Юристь. - 448 с., 2003

 5. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ»
  Запитання семінарського заняття: Сутність і поняття страхування. Державне регулювання страхування. Страхування підприємницьких ризиків, комерційних ризиків. Принципи і організація страхування експортних ризиків. Страхування банківських ризиків. Порядок укладення та припинення договору страхування. Страховий маркетинг. Запитання і завдання для контролю: У чому полягає сутність
 6. ЛЕКЦІЯ № 4. Соціально-економічна сутність фінансів. Сутність, функції і види грошей
  ЛЕКЦІЯ № 4. Соціально-економічна сутність фінансів. Сутність, функції і види
 7. Балабанов І.Т., Балабанов А.И.. Зовнішньоекономічні зв'язки: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика. - 512с.: ил., 2000

 8. ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  Студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою літературою, вивчити матеріали прослуханого курсу лекцій та методичні вказівки з дисципліни. Теоретична частина контрольної роботи повинна викладатися коротко і вичерпно, при необхідності супроводжуватися формулами. Виконання практичної частини контрольної роботи має передувати опис методики. Вибір методики проведення аналізу
 9. § 1. Грошова пропозиція - вихідні концепції
  Коли ми говоримо про грошове попиті, ми маємо на увазі потреб * ність економіки в грошах. Приріст грошової маси (грошового запасу) повинен забезпечуватися політикою валютних влади, зокрема, розширенням грошової бази. Але й сама економічна система має здатність збільшувати до певних меж свій грошовий запас за рахунок розширення банківських депозитів. Потреба економіки в
 10. § 5. Грошовий мультиплікатор - початковий аналіз
  Теоретичне осмислення процесу створення депозитів банківською системою зайняло майже всеХ1Х-е сторіччя. На його початку увагу економістів привернула діяльність клірингових палат. Вивчаючи їх операції, Г. Торнтон зазначив зрослі можливості банків у емісії кредитних знарядь звернення [179, 162]. Інтерес до даної проблеми був також виявлений Дж. Пеннінггоном і Дж. Міллем [179, 163]. Важливим кроком
 11. БАНКІВСЬКА ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА, ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  Банківська система, будучи одним з найважливіших елементів економіки будь-якого сучасного держави, робить величезний, різнобічне вплив на життєдіяльність суспільства в цілому. Вона не тільки забезпечує акумуляцію вільних грошових коштів та їх залучення в офіційний оборот, але і є механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу, а також
 12. 53. РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
  На хід розвитку банківської системи впливає ряд макроекономічних і політичних чинників. Серед них можна виділити наступні: - ступінь зрілості товарно-грошових відносин; - громадський і економічний порядок, його цільове призначення і соціальну спрямованість; - законодавчі основи і акти; - загальне уявлення про сутність і роль банку в економіці. На розвиток банків впливає:
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха