Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007 - перейти до змісту підручника

12.1. Загальна характеристика ефективності діяльності підприємства

Загальна характеристика ефективності фінансово-господарської-ної діяльності підприємства може бути дана за допомогою таких показників, як: I) ефективність використання основних фондів (фондовіддача, фондоозброєність, фондомісткість), 2) ефективність інвестицій (капиталоотдача, капіталомісткість), 3) ефективність використання трудових ресурсів (продуктивність праці, трудомісткість), 4) загальна ефективність господарської діяльності (рентабельність, прибутковість); 5) ефективність використання активів (число оборотів товарних запасів, віддача поточних активів, нерухомості, загальних активів, чистого оборотного капіталу); 6) ефективність використання акціонерного капіталу (дохід на акцію, дивіденди, на акцію, відношення ринкової ціни акції до доходу на акцію).

Принципом оптимальної техніко-економічної діяльності підприємства є мінімізація витрат на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг), яка досягається при найбільш повному (з точки зору особливостей і умов даного підприємства) дотриманні вимог технології та забезпечення якісних характеристик. Розрізняють такі види ефективності: -

ефективність витрат; -

ефективність фінансово-господарської ної діяльності;?

Ефективність інвестицій;?

Ефективність спеціалізації;?

Ефективність производствен но-господарських зв'язків;?

Ефективність адміністративної структури;?

Ефективність фінансового менеджменту.

Серед факторів, що впливають на ефективність техніко-економічної діяльності підприємства, можна виділити:?

Народногосподарські (загальні соціально-економічні тенденції розвитку народного господарства, науково-технічний прогрес, інвестиційна політика);?

Територіальні (природно-кліматичні умови, географічне місце розташування, інвестиційний клімат і потенціал регіону);?

Галузеві (загальні порівняльні характеристики галузі в структурі народного господарства, кон'юнктура галузевого ринку);?

Інтенсивні (зростання продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі, капиталоотдачи і зниження трудомісткості, фондомісткості, матеріаломісткості, капіталомісткості);?

Екстенсивні (зростання обсягу використовуваних сировини, матеріалів, палива, електроенергії, трудових ресурсів);?

Структурно-організаційні (організаційна структура управління, виробництва, постачання і збуту, виробничо-економічних зв'язків);?

Загальні (стан матеріально-технічної бази галузей виробництва, характер виробництва і його галузеві особливості);?

Специфічні (співвідношення між лінійною, функціональної та іншими формами організації управління, ступінь відповідності структури апарату управління ієрархічній структурі виробництва, співвідношення між галузевої та територіальної, централізованими і децентралізованими формами управління, структура застосовуваних методів управління, рівень механізації та автоматизації управлінських робіт, кваліфікація працівників та ефективність їх праці);?

Особливі фактори невизначеності і ризику.

Відзначимо, що на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства впливає безліч факторів інтенсивного і екстенсивного характеру, серед яких можна виділити параметри живої праці (чисельність зайнятих, продуктивність праці), параметри матеріалізованої праці (вартість основних виробничих фондів, фондовіддача), спільне вплив живої і матеріалізованої праці (фондоозброєність, фондовіддача). Показники ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства наведені втабл. 12.1.

Таблиця 12.1 Показники ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства в 1998-1999 рр.. Ns п / п Одиниця Темп Показники вимірювання 1998 1999 зростання,

% 1 Виручка від реалізації продукції тис. руб. 6 511 439 1 770 474 180,77 2 Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. руб. 6 186 412 2 123 722 343,29 3 Фондовіддача (стр. 1: стор 2) '- 1,05 0,55 52,78 4 Фондомісткість (стор. 2: стор 1) - 0,95 1,82 191 , 39 5 Обсяг капітальних вкладень тис. руб. 1 200 000 7 000 000 583,33 6 Капіталоотдача * (стор. 1: стор 5) - 5,43 16,82 309,67 7 Капіталомісткість * (стор. 5: стор 1) - 0,18 0,06 33,03 8 Середньооблікова

чисельність

зайнятих чол. 992943 95,06 9 Продуктивність праці (стр. 1: стор 8) тис. руб. / Чол. 6 563,95 12 481,94 190,16 10 Фондо озброєнь до-ність

(стор. 2: стор 8) тис. руб. / Чол. 6 236,3 22 544,82 361,51 * Більш коректним є розрахунок виходячи з додатково отриманої виручки від освоєних капітальних вкладень.

Підприємство характеризується досить високим рівнем показників ефективності використання основних фондів, інвестицій, трудових ресурсів. У 1999 р. порівняно з 1998 р. в 1,8 рази збільшилася виручка від реалізації, в 1,9 рази - продуктивність праці, на 5% скоротилася чисельність зайнятих, майже в 6 разів збільшився обсяг залучених інвестицій. Однак у цей період спостерігалося зниження ряду показників. Наприклад, в 2 рази зменшилася фондовіддача, в 3 рази - капіталомісткість.

Про ефективність використання акціонерного капіталу та активів підприємства можна судити поданим табл. 12.2. Показники перших семи рядків таблиці перевищують або дорівнюють 100%, що дозволяє зробити висновок про достатню ефективність використання акціонерного капіталу. Що стосується ефективності вико-тання активів, то в 1999 р. впала віддача поточних і власних оборотних активів, знизився коефіцієнт оборотності товарних запасів. Можна зробити висновок, що питанням ефективності використання поточних активів, власних оборотних активів і оборотності товарних запасів на підприємстві не приділяється належної уваги. Це є істотним упущенням в роботі фінансових служб і адміністрації підприємства.

Таблиця 12.2 Показники ефективності використання акціонерного капіталу та активів підприємства в 1998-1999 рр.. Показники 1998 1999 Темп зростання,% 1. Число розміщених акцій, шт. 77568 77568 100,00 2. Ринкова вартість однієї 20 ТОВ 50000 250,00 акції, руб.

3. Номінальна вартість однієї 1 ТОВ 1000 100,00 акції, руб. 4. Дохід на одну акцію, руб. 13,77 13,88 100,83 5. Виплачені дивіденди, +106821107703 100,83 тис. руб. 6. Сума дивідендів на одну 1 377,1 1 388,5 100,83 акцію, руб. 7. Співвідношення ринкової ціни 1,45 3,6 248,35 і прибутковості на одну акцію 8. Коефіцієнт оборотності 71,49 53,17 74,33 товарних запасів (відношення обсягу реалізації до величини товарних запасів) 9. Віддача поточних активів (отноше 1,68 1,52 90,19 ня обсягу реалізації до вели чині поточних активів) 10. Рівень віддачі нерухомості 0,36 0,67 185,54 (відношення обсягу реалізації до величини довгострокових активів) 11. Віддача загальних активів (отноше 0,3 0,46 154,53 ня обсягу реалізації до вар тості всіх активів) 12. Віддача власних оборотних 9,23 5,07 54,91 активів (відношення обсягу реа лізації до величини власних оборотних активів)

Показники ефективності використання основних фондів і трудових ресурсів підприємства представлені в табл. 12.3.

Таблиця 12.Ї Показники ефективності використання основних фондів і трудових ресурсів підприємства в 1997-1999 рр.. № п / п Показники Одиниця виміру 1997 19ЕЕ 1999 7емл зростання в 1998 (у% до 1997) Темп зростання в 1999 (у% до 1998) 1 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) тис. руб. 5968 5567 7561 93,3 135,8 2 Середньорічна вартість основних виробничих фондів (розділ I балансу) тис. руб. 9755 9316 8302 105,8. 80,5 3 Середньооблікова чисельність зайнятих чол. 199200195 100,5 97,5 4 Фондовіддача (Стор. 1: стор 2) - 0,61 0,54 0,9 88,5 166,6 5 Фондомісткість (стор. 2: стор 1) - 1.6 1 , 85 1,09 115,6 58,9 6 Продуктивність праці (стр. 1: стор 3) тис.

руб. / чол. 29,98 27,84 38,7 92,8 139 7 Фондоозброєність (стр. 2: стор 3) тис. руб. / Чол. 49,0 51,6 42,6 105,3 82,5

Аналізуючи показники таблиці, бачимо, що в 1998 р. порівняно з 1997 р. фондовіддача зменшилася на 11,5%, так як виручкг від реалізації зменшилася на 6,7%. Фондомісткість - величина, зворотна фондовіддачі, тому вона збільшилася в 1,2 рази. Фондоозброєність збільшилася на 5,3%, в той час як продуктивність праці зменшилася на 7,2%, що свідчить про нераціональне використання наявних трудових ресурсів.

У 1999 р. порівняно з 1998 р. фондовіддача збільшилася в 1,7 рази. Це означає, що виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) росла більш високими темпами (збільшення в 1,4 рази), ніж вкладення в основні фонди. Фондомісткість відповідно змен-шився на 41,1%. Фондоозброєність у 1999 р. склала 42,6 тис. руб. на 1 чол., що менше в порівнянні з показником 1998 р. на 17,5%. Тим часом продуктивність праці зросла з 27,84 тис. до 38,7 тис. руб. на 1 чол. Збільшення виручки від реалізації та зростання продуктивності праці в 1999 р. є позитивними моментами в роботі підприємства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Загальна характеристика ефективності діяльності підприємства "
 1. 2.1. Загальна характеристика економічного становища МНК і його взаємозв'язок з системою оподаткування
  характеристика економічного становища МНК і його взаємозв'язок з системою
 2. ТЕМА «КОМЕРЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКУ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  характеристика формування господарських зв'язків в оптовій торгівлі. Види договорів в оптових торговельних організаціях зі закупівель, зберігання та збуту товарів, їх висновок, здійснення і контроль. Типи колективних підприємств в оптовій торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Які організаційні структури та спільні функції торговельних підприємств мають місце в рамках добровільних торгових
 3. Рівні ефективності
  характеристики ефективності на кожному з рівнів аналізу можуть не тільки не збігатися, але й можуть вступати в протиріччя. Наприклад, досягнення сьогохвилинних цілей заходу може негативно позначатися на довготривалій перспективі позицій і репутації фірми, дестабілізувати ситуацію в її соціальному середовищі. Ще більш наочно повнота змісту ефективності може бути представлена ??в таблиці,
 4. 9.3. Рентабельність і ефективність роботи підприємства
  ефективності. Тим самим можна отримати відповіді на питання, що цікавлять кожного підприємця. Яким чином краще використовувати наявний у розпорядженні капітал? Організувати виробництво або витратити частину грошей, а залишок розмістити на депозитному рахунку в банку? Якщо виробляти товари, то які і в якій кількості? Вище деякі з показників рентабельності вже були названі. Ми дали
 5. ТЕМА «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ»
  характеристика окремих елементів інфраструктури ринку: біржі, банки, брокерські фірми, страхові, консалтингові, аудиторні компанії. Суть комерційної роботи. Роль і завдання розвитку комерційної діяльності. Комерційні ризики і способи їх зменшення. Класифікація ринкових інфраструктур. Показники аналізу та ефективності комерційної діяльності інфраструктури ринку. Питання
 6. Тосунян Г.А., Вікулін А.Ю., Екмалян А.М.. Банківське право Російської Федерації. Загальна частина: Підручник / За заг. ред. акад. Б.Н. Топорніна. - М.: Юристь. - 448 с., 2003

 7. ПРИМІРНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ Варіант 1
  характеристика ТОВ «Слов'янка». Аналіз ситуації, кон'юнктури ринку. Асортиментна стратегія магазина. Економічна ефективність комерційної діяльності ТОВ «Слов'янка». Пропозиції щодо вдосконалення комерційної діяльності досліджуваного підприємства. Тенденції розвитку споживчих переваг. Удосконалення товарної політики та фірмової торгівлі. Економічний ефект від реалізації
 8.  11.4. Рентабельність у вугільній промисловості
    характеристики ефективності роботи підприємства (об'єднання), тому що він залежить від потужності підприємства, величини виробничих фондів, чисельності працюючих, продуктивності праці та інших факторів. Тому необхідний відносний показник, що виражає ступінь прибутковості до того чи іншого фактору виробництва, що дозволяє економічно обгрунтовано судити про ефективність роботи того
 9.  15.3. Позавиробничі складові економічної безпеки
    характеристики підприємства, як і в методі SWOT-аналізу ділять на дві групи. Для зовнішнього середовища можливості та загрози, для підприємства - сильні і слабкі сторони діяльності. Вплив кожної з характеристик (як зовнішнього середовища, так і внутрішньої) на ринкову безпеку підприємства оцінюють за допомогою коефіцієнтів упевненості, які вимірюються за шкалою від -1 до +1. Кожна з
 10.  Зміст
    характеристика податків, що сплачуються
 11.  4.4. План фінансового оздоровлення фірми
    характеристика підприємства. Короткі відомості з планом фінансового оздоровлення. Аналіз фінансового стану підприємства. Заходи з відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності. Ринок і конкуренція. Діяльність у сфері маркетингу підприємства. План виробництва. Фінансовий план. План фінансового оздоровлення спрямований на відновлення
 12.  2 Терміни формування та реалізації ЦКІП
    загальна тривалість розробки та реалізації j-го інвестиційного проекту; 7} пр - це тривалість проектних і дослідницьких робіт з j-му інвестиційному проекту; Tf - тривалість реалізації j-го інвестиційного проекту (строк здійснення реальних інвестицій). Розрахунки пов'язані з визначенням цих параметрів дуже добре розроблені в теорії і широко застосовується на практиці.
 13.  ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ»
    характеристики типів роздрібних торгових підприємств. 28 Запитання і завдання для контролю: Перерахуйте основні напрямки організації та розвитку комерційної діяльності в роздрібній торгівлі. Які існують різновиди роздрібної реалізації продукції залежно від її призначення? Назвіть основні организационноэкономические типи роздрібних торгових підприємств і дайте характеристику
 14.  3.4. Місце і значення контролінгу в системі управління підприємством
    ефективного управління підприємством для забезпечення його довгострокового існування на ринку. У жорстких умовах, в яких виявилося зараз переважна кількість українських вугільних підприємств, все частіше виступають на перший план завдання забезпечення виживання та запобігання кризової ситуації. Контролінг являє собою в широкому сенсі систему забезпечення виживаності підприємства
 15.  13.6. Ефективність вугільних інвестицій
    загальна сума прибутку. Приріст прибутку визначається як різниця величини прибутку за кінцевими рокам попереднього і інвестиційного періоду. За державним інвестиціям капіталовкладення визнаються ефективними, якщо отримані значення коефіцієнтів ЕДП і ЕСП не менш коефіцієнта, централізовано встановленого Міністерством економіки України за певний період (горизонт
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха