Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

12.1. Прогресивні форми організації виробництва

Одна з особливостей розвитку економіки на найближчу перспективу полягає в необхідності прискорено удосконалювати форми організації суспільного виробництва. Одним з вирішальних факторів розширення суспільного виробництва і підвищення його ефективності є розвиток прогресивних форм усуспільнення праці та виробництва: концентрації, комбінування, спеціалізації та кооперування.

На підприємствах вугільної промисловості організація виробництва охоплює всі стадії видобутку, транспортування і збагачення корисних копалин і носить системний характер, підпорядковуючи всі приватні задачі головної - максимальному задоволенню потреб суспільства. Основними вимогами, що пред'являються до організації виробництва, є безперервність виробничих процесів, пропорційність всіх ланок і ритмічність роботи підприємства. Концентрація, комбінування, спеціалізація і кооперування притаманні не тільки окремим підприємствам, а й галузі в цілому. Вони в широкому розумінні є елементами виробничих відносин і разом з тим виступають як безпосередні економічні форми продуктивних сил, як показники їх характеру і рівня.

Між концентрацією, комбінуванням, спеціалізацією і кооперацією існує тісний взаємний зв'язок. Концентрація виробництва - одна з найбільш складних організацій суспільного виробництва, її розвиток виступає рушійним моментом і викликає зміни в інших формах, які не можуть розвиватися поза конкретних форм концентрації. Концентрація виробництва створює базу, визначає темпи і рівень розвитку спеціалізації виробництва. Спеціалізація супроводжується зростанням продуктивності праці, викликає збільшення розмірів об'єднань і підприємств, а також є умовою розвитку кооперування. Кооперування створює сприятливі умови для розвитку спеціалізації і додаткові можливості для збільшення розмірів виробництва. У свою чергу, на базі високого рівня суспільного розподілу та усуспільнення праці виникає комбінування виробництва.

Значення концентрації, комбінування, спеціалізації і кооперування виробництва в період прискорення науково-технічного прогресу зростає ще й тому, що створення новітніх зразків техніки, нових матеріалів і технологій відбувається дуже швидко, що вимагає змін у формах організації виробництва у промисловості.

В умовах посилення усуспільнення праці та виробництва основою організації промисловості та її первинною ланкою стають великі виробничо-господарські формування - об'єднання, здатні активно впливати на науково-технічний прогрес. До складу об'єднань включаються, як правило, раніше самостійні підприємства, які перетворюються на виробничі ланки єдиного великого господарського організму. У рамках таких об'єднань швидше розвивається і поглиблюється внутрипроизводственная спеціалізація і кооперування. Причому велике значення має розвиток не тільки внутрішньогалузевої, а й міжгалузевої спеціалізації, першочергове розширення міжгалузевих і внутрірайонних кооперованих зв'язків об'єднань і підприємств, що дозволяють в значній мірі вирішувати більш успішно транспортні та інші питання пов'язані з цим. Особливо слід звернути увагу на значні можливості в галузі раціонального використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Прогресивні форми організації виробництва "
 1. ТЕМА« господарюючий суб'єкт КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ »
  форми одиничних і групових компаній. Факторингові та інжинірингові компанії, особливості їх функціонування. Запитання і завдання для контролю: Які види і форми функціонування господарських організацій (підприємств) Ви знаєте? Назвіть організаційно-правової форми комерційних та некомерційних підприємств. Назвіть види господарських об'єднань підприємств, що розрізняються за своєю
 2. 2.10. Шляхи поліпшення використання основних засобів на підприємстві
  прогресивної технології - малоотходной, безвідходної, енерго - і паливозберігаючих; вдосконалення організації виробництва і праці з метою скорочення втрат робочого часу і простою в роботі машин і устаткування. Шляхи поліпшення використання основних засобів залежать від конкретних умов, що склалися на підприємстві за той чи інший період
 3. РОЗДІЛ 1. Організаційно-правової ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ по галузях і сферах ЗАСТОСУВАННЯ
  форми одиничних і групових компаній. Факторингові та інжинірингові компанії, особливості їх функціонування. Тема 2. Організація комерційних служб і керування комерційною діяльністю підприємств. Цілі, функції і завдання комерційної служби підприємства. Комерційна діяльність підприємства як система і управління нею: методологія, процес, структура, техніка технологія управління. Тема 3.
 4. Питання 4.5. Класифікація і структура основних засобів.
  Прогресивних та пріоритетних галузей. Галузева структура основних фондів має бути перебудована: питома вага галузей, безпосередньо зайнятих обслуговуванням життя населення, буде зростати. Підвищення конкурентоспроможності фірм в промисловості пов'язано насамперед з інтенсивним технічним переоснащенням. За призначенням і сфері застосування основні фонди поділяються на виробничі
 5. ГЛАВА 14. КОМЕРЦІЙНІ ФОРМИ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ ВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ГЛАВА 14. КОМЕРЦІЙНІ ФОРМИ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ ВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
 6. 2. ТЕХНОЛОГІЯ PR
  форми і методи роботи з кожним з адресатів
 7. 22.3. Джерела статистичної інформації про страхування і методи її аналізу
  форми бухгалтерської та статистичної звітності. 1. Річна і щомісячна бухгалтерська звітність, до якої належать такі форми: а) бухгалтерський баланс страхової організації - ф. № 1 - страховик; б) звіт про фінансові результати страхової організації - ф. № 2 - страховик; в) пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати: * звіт про рух
 8. Питання 10.2. Організаційні основи планування. Методи і етапи планування.
  Прогресивне і ретроградний планування. Даний спосіб найбільш ефективний. Важливим моментом у методичному забезпеченні планування є вибір техніки планування. Послідовне планування передбачає складання річного плану в грудні звітного року. Ковзне планування передбачає складання, коригування майбутньої частини перспективного плану. У сучасних
 9. 7.1. Вимоги до організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах
  форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, порядок проведення інвентаризації і методи оцінки видів майна і зобов'язань; правила документообігу і технологія обробки облікової інформації, порядок контролю за
 10. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ процесу руху товарів У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  форми і канали руху товару . Аналіз і оцінка витрат по каналах руху товару. Доставка, приймання і зберігання товарів на складі. Операційні витрати, облік і контроль за товарами на складі. Робота, пов'язана з виконанням замовлень товарополучателей та її значення. Оформлення замовлень, просування та заходи щодо їх здійснення. Торгові операції з підготовки замовлення до відвантаження. Способи доставки
 11. 4. Наслідки буржуазної соціальної революції
  прогресивними духовно-культурними відносинами. В цей же час, тобто після буржуазно-соціальної революції, в буржуазно-капіталістичному суспільстві відбувається і буржуазно-демократична революція, яка замінює застарілі, що не відповідають духу нового часу політичні відносини новими, більш прогресивними суспільно-політичними
 12. 10.1. Майно туристських організацій: поняття і склад
  форми капіталу: матеріально-речовий капітал (майно), людський капітал (трудові ресурси). Майно - матеріальні та нематеріальні елементи, ис-пользуемие туристською організацією у виробничій діяльності. Виражене у грошовій формі майно становить функ-ціонірующій капітал туристської організації, який підрозділ-ляется на основний і оборотний. Відмінності
 13. Ворос 6.5. Форми системи оплати праці.
  Прогресивного, регресивного і рівного відносного і абсолютного зростання тарифних коефіцієнтів. Для всіх установ, організацій і підприємств, що знаходяться на бюджетному фінансуванні, обов'язковим є застосування єдиної тарифної сітки (ETC). Вона складається з 18 розрядів. Розмір тарифної ставки (окладу) 1-го розряду встановлюється Урядом РФ. Ставки (оклади) працівників
 14. Питання 10.3. Методологічні основи планування.
  Прогресивних техніко-економічних нормативів і норм, балансових розрахунків; подальше поліпшення системи показників з метою підвищення ефективності виробництва - зниження матеріалі-і фондомісткості, зростання продуктивності праці, збільшення випуску високоякісної продукції, забезпечення напруженості і ретельної збалансованості планів. Обгрунтування планів розвитку фірм здійснюється на
 15. ТЕМА «ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ лізингового ринку РФ»
  форми лізингу в РФ. Види лізингу. Етапи укладення лізингових угод, лізинговий договір. Лізингові операції в комерційних банках. Запитання і завдання для контролю: Розкрийте основні поняття лізингу, як форми реалізації (збуту) продукції. У чому полягає механізм лізингової угоди і які етапи укладення лізингових угод? Перелічіть види лізингу. Розкрийте методи участі банківського
 16. ТЕСТИ
  прогресивної оплати праці; Г) побічно-відрядної оплати праці. До компенсаційних виплат відносяться надбавки та доплати за: високу кваліфікацію працівника; Б) професійну майстерність; роботу вечірній і нічний час; Г) поєднання декількох професій. 7. Тарифна система оплати праці включає: тарифні ставки, тарифні сітки; Б) тарифні ставки, посадові оклади, тарифні сітки, тарифні
 17. 13.2. Основні напрямки розвитку ринку побутових послуг
  прогресивних форм обслуговування. У зв'язку з різноманіттям послуг сфера побутового обслуговування характеризується складною внутрішньогалузевої та територіальної структурою. Населенню республіки виявляється понад 450 видів послуг, в тому числі сільському - до 250 видів. У загальному обсязі робіт підвищується питома вага ремонту транспортних засобів, побутових машин і приладів, предметів домашнього ужитку і
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха