ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

12.1. Собівартість туристських продуктів і послуг

Туристський бізнес характеризується рядом показників. Базовим-ми показниками є собівартість, ціна, виручка, прибуток і рентабельність. Розглянемо зміст кожного з них.

Основоположним показником туристського бізнесу є витрати. У міжнародній практиці, так само як і в російській, витрати оцінюються за собівартістю. Собівартість в туризмі являє собою сукупність поточних витрат на виробництво і реалізацію туристичних продуктів і послуг, виражених у грошовій формі. Це найважливіша економічна категорія і якісний показник, так як характеризує рівень використання усіх ре-сурсів, що у розпорядженні туристської організації. Як економічна категорія собівартість виконує ряд функцій:

? дозволяє здійснювати облік і контроль витрат на виробниц-ство та реалізацію туристичних продуктів і послуг;

? є базою для формування цін на продукти та послуги туристичних організацій і визначення прибутку і рента-бельності;

? служить економічним обгрунтуванням доцільності вкладення реальних інвестицій в реконструкцію, техниче-ське переозброєння і розширення діючих турист-ських організацій;

? дозволяє визначити оптимальну потужність туристської

організації;

? служить економічним обгрунтуванням управлінських рі-шень.

Названі функції дозволяють зробити висновок про важливість про-

цедури формування витрат в туристських організаціях. Грамот-ний підхід до формування собівартості і включенню витрат у вартість туристичних продуктів і послуг в чому визначає ко-нечний фінансовий результат діяльності організації.

На практиці в цілях аналізу, обліку і планування витрат, що входять у собівартість туристських продуктів і послуг, застосовуються дві взаємопов'язані класифікації: поелементно і калькуляція-онная. Саме ці класифікації мають найбільшу значимість в турбізнесі і дозволяють складати два найважливіших фінансових документа: кошторис і калькуляцію.

Кошторис. Це документ, який включає всі елементи витрат, пов'язані з виробничою діяльністю туристської організа-ції, і містить три важливих показники: повну собівартість, планові накопичення та повну вартість. Визначимо сутність кожного показника.

Кошторисна (повна) собівартість (Зс, руб.) Відбиває витрати на виробництво і реалізацію туристичних продуктів і послуг за місяць і розраховується за формулою

Зс = Зм + Зот + Зесн + За + Зпр,

де Зм - витрати на оплату ТМЦ і послуг постачальників; Зот - витрати на оплату праці;

Зесн - сума єдиного соціального податку1;

За - амортизаційні відрахування на повне відновлення

основного капіталу туристської організації;

Зпр - інші витрати.

У розрахунку Зм підсумовуються фактичні витрати на придбання-ня матеріалів, запасних частин, тари та ін Розрахунок витрат на опла-ту послуг постачальників проводиться на підставі рахунків, пред'яв-ляем ними згідно з тарифами, зазначеним у договорах. Сума фак-тично сплачених рахунків за матеріальні цінності та послуги

щомісяця списується на собівартість і включається до кошторису витрат пропорційно відпущеним у виробництво матеріалами (послугами).

Розрахунок Зот здійснюється підсумовуванням всіх видів заробітку (окладу, сдельного, премій, доплат тощо) співробітників туристської організації і по суті являє собою фонд заробітної плати. Сума фактично нарахованого фонду заробітної плати іподрому щомісяця списується на собівартість і включається до кошторису витрат.

Розрахунок Зесн,%, проводиться за встановленими в Податковому ко-кодексі РФ ставками від фактично нарахованого фонду заробітної плати. Сума утриманого податку щомісяця списується на се-собівартість і включається до кошторису витрат.

Розрахунок За може здійснюватися різними способами, але на практиці найбільш часто використовуються два: амортизація основного

капіталу (А? К, руб.) Визначається з урахуванням первісної вар-

1 Федеральним законом про 24.07.2009? 212-ФЗ передбачається скасування ЕСН

і перехід з 2010 р. до страхових внесків у позабюджетні фонди (прим. ред.).

Мости і норм амортизації, амортизація нематеріальних активів

(А? А, руб.) - На основі строку їх корисного використання:

рік

? До п?

Ао =

;

12? 100

? А п

Ао = Т,

де Сп - початкова вартість основного капіталу або-матеріальних активів, руб.;

Рік ?

- Норма амортизації,%;

12 - число місяців в році;

Т - термін корисного використання нематеріальних активів, років.

Сума амортизації основного капіталу і нематеріальних ак-тивів щомісяця списується на собівартість і включається до кошторису витрат.

У складі інших витрат враховуються відрядні витра-ти, представницькі витрати, витрати на рекламу та інші затра-ти, не враховані раніше. Ці витрати щомісяця сумуються, списуються на собівартість і включаються до кошторису витрат.

Підсумкові дані розрахунків заносять до кошторису витрат, підсумовують і в результаті отримують повну виробничу собівартість туристської організації, на основі якої визначають розмір планових накопичень.

Планові накопичення (Пн, руб.) Встановлюються у відсотках від повної собівартості і розраховуються за формулою

З? ?%

? = З н,

н 100

де

?% - Планові накопичення,%.

Наявність сум кошторисної собівартості і планових накопичень дозволяє визначити повну кошторисну вартість виробничо-го процесу.

Повна кошторисна вартість туристської організації (Сс, руб.) Являє собою виручку від реалізації туристських послуг без ПДВ за певний період часу і визначається за формулою

Сс = Ес + Пн.

Необхідно відзначити важливість кошторису як нормативного доку-мента туристської організації. Кошторис дозволяє контролювати загальний рівень витрат і їх динаміку, а також показує рівень самоокупності організації. Однак на основі кошторисного витрати не можна визначити конкретне напрямок і місце використання витрат, що не дозволяє аналізувати ефективність їх використання, розкрити резерви зниження. А головне, на основі елементів-тов кошторису неможливо визначити собівартість одиниці випус-Каєм продуктів і послуг. Ці завдання вирішує калькуляція.

Кал'кулящiя. Це документ, який відображає загальну суму фактичних витрат на виробництво однієї калькуляційної оди-Ниці і складається на основі кошторису витрат. Підсумком калькуляції є одинична собівартість калькуляційної одиниці, ко-торая відображає витрати туристської організації на виробництво і реалізацію одного туристичного продукту / послуги. У загальному вигляді одинична собівартість (Зед, руб.) Визначається за формулою

З = Зс,

од Q

де, - обсяг виробництва туристських продуктів або послуг в натураль-ному вираженні.

Калькуляційна одиниця специфічна для кожної галузі, що розглядається в складі туризму. Так, калькуляційної едини-цей для готелів є місце-добу, для ресторану - посадоч-ве місце і т.д. Це призводить до істотної диференціації підходів при калькулюванні витрат у різних галузях туріз-ма. Крім того, змінюється структура одиничної собівартості, ко-торая показує питому вагу окремої статті в загальній сумі витрат на виробництво туристичного продукту (послуги). Так, в струк-турі собівартості турпродукту максимальна питома вага зани-мают витрати на оплату послуг сторонніх організацій-постачальників, що надають послуги у складі туристської подорожі.

Проте все туристські організації становлять Калькулят-цію для реалізації одних і тих же цілей. На основі калькуляції проводиться аналіз, виявляються резерви і розробляються МЕРО-ємства щодо зниження собівартості туристських продуктів і послуг. Грамотно складена калькуляція дає можливість реально оцінити витрати на виробництво і реалізацію туристських продук-тов і послуг, обгрунтовано встановити ціну.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Собівартість туристських продуктів і послуг "
 1. Глава 11 Виробництво туристських продуктів і послуг
  туристських продуктів і
 2. Контрольний тест по розділу 1V
  собівартість туристських продуктів і послуг: а) відразу і повністю, б) по частинах, у міру зносу; в) протягом одного виробничого циклу. б. Залишкова вартість основного капіталу - це: а) первісна вартість мінус сума зносу; б) первісна вартість плюс сума зносу; в) первісна вартість плюс собівартість послуг. 7. Підвищення фондовіддачі
 3. Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 4. Завдання для самостійної роботи
  собівартість турпродукту, якщо кошторисна собівартість турфірми за звітний період склала 100 ден.ед., обсяг реалізації - 10 турпродуктів. Завдання 2. Встановіть ціну на турпродукт, якщо його себестоі-тість становить 90 ден. од. Розмір планових накопичень Туроп-ратора дорівнює 6% собівартості, комісія турагентам - 7%, ставка ПДВ - 18%. Завдання З. У результаті
 5. Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
  туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських
 6. 15.3. Алгоритм вибору конкурентної стратегії
  туристська організація може одночасно проводити кілька базисних стратегій. У будь-якому випадку вибір стратегії або комплексу стратегій повинен здійснюватися на основі тща-ного аналізу ринкової позиції туристської організації відно-сительно конкурентів. Досить часто теоретичною основою такого аналізу є використання двох критеріїв - переваж-вин
 7. Контрольний тест по розділу 11
  туристськими продуктами і послугами. 2. У сучасних умовах господарювання туристські організації: а) звільняються від державного контролю; б) несуть повну відповідальність за всі види своєї діяльності, в) не відповідають за зобов'язаннями держави та інших органів; г) керують економікою країни. 101 3. Новий турбізнес доцільно створювати за наявності: а)
 8. Висновок
  туристського ринку »дозво-ляє зробити висновок про те, що туристський бізнес - це виключи-кові цікавий і досить прибутковий при грамотній орга-нізації вид підприємництва. Практика свідчить про суттєвий вплив рівня професіоналізму засновників і співробітників туристських органі-зацій на результативність турбізнесу. У світлі глобальних еконо-
 9. 13.3. Підвищення ефективності підприємництва в туризмі
  собівартості туристських послуг, зростанню прибутку і рентабельності. Ці заходи знаходять своє вираження в комплексній програмі підвищення ефективності бізнесу, залежать від специфіки туристської організації, поточного стану та перспектив її розвитку. У загальному плані така про-грами відображає:? заходи щодо раціонального використання матеріальних-них ресурсів - впровадження
 10. 12.5. Прибуток і рентабельність
  собівартості продуктів (послуг). Якщо виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Організація завжди ставить своєю метою одержання прибутку, але не завжди її отримує. Якщо виторг дорівнює собівартості, то вдається лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продуктів (послуг). При витратах, що перевищують виторг,
 11. Запитання для самоконтролю
  туристського бізнесу в залежності від цільової установки і прикладного характе-тера. Як виявляється ефект в кожному конкретному випадку? 3. Яким чином здійснюється оцінка ефективності турист-ського бізнесу з позицій кількості і якості, масштабності та інших критеріїв? Які переваги забезпечує комплексний підхід до оцінки ефективності підприємництва в
 12. Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,
  собівартість одиниці продукції, непорівнянної товарної продукції на 1 рубльтоварной продукції. Методика розрахунку зниження собівартості за порівнянної і непорівнянної товарної продукції має особливості. Розрахунок зниження собівартості порівнянної товарної продукції включає в себе наступні етапи: 1. Визначається товарний випуск на плановий рік за собівартістю базисного року і за собівартістю
 13. Правова основа туристського бізнесу
  туристського
 14. Ефективність функціонування туристських організацій
  туристських
 15. Контрольний тест по розділу
  собівартості; б) зниження фондомісткості; в) зростання виручки; г) приріст рентабельності; д) приріст прибутку; е) порівняння показників прибутку. 8. Виберіть правильні відповіді, що характеризують підвищення еф-бництва туристського бізнесу: а) зниження поточних витрат; б) здача в оренду невикористовуваних площ; в) розширення номенклатури туристських послуг; г) збільшення кількості
 16. 2.1. Загальна характеристика і структура туризму
  туристських продуктів і послуг. Діяльність у сфері туризму є особливим видом торгово-посередницької операції, в рамках якої Туроп-ратор як суб'єкт підприємницької діяльності формує в єдиний пакет послуги (розміщення, харчування тощо), більшість з яких для нього покупні. Реалізацією послуг, сформованих туроператором, в більшості випадків займається
 17.  Основні економічні показники туристського бізнесу
    туристського
 18.  Базові принципи організації туристського бізнесу
    туристського
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха