Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

12.1. Облік формування прибутку

Прибуток - сума, яка може бути витрачена без зазіхань на капітал. АдамСміт, шотландскійекотмістп

Прибуток - це сума, яку людина може витратити протягом деякого проміжку часу і в кінці цього періоду мати той же достаток, що і на початку. ДжоіХікс, англійський економіст ілауреатНобелевскойпреміі

Доходи є джерелом існування підприємства. Без

доходів немає прибутків, без прибутків немає підприємства. Прибуток є основним фінансовим показником діяльності підприємства. Основними нормативними документами, що визначають порядок обліку формування і розподілу прибутку є:?

Податковий кодекс Російської Федерації;?

Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» (ПБУ 9/99), затверджене наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 32н;?

Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99), затверджене наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 р. № ЗЗн;?

Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» (ПБУ 18/02), затверджене наказом Мінфіну Російської Федерації від 19 листопада 2002 р. № І4н;?

Наказ Мінфіну Російської Федерації від 30 березня 2001 р. № 27н «Про внесення змін і доповнень до нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку»;?

Наказ Міністерства Російської Федерації з податків і зборів від 7 грудня 2001 р. № БГ-3-02/542 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток організацій» (в ред. Від 12 липня 2002 р.).

Згідно з Планом рахунків, всі витрати організації повинні або капіталізуватися (включатися у вартість активів), або списуватися на рахунок прибутків збитків (безпосередньо або через собівартість продукції).

Капіталізації підлягають ті витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням (створенням) активів. Ті з них, які вироблені після початку використання даних активів, повинні ставитися на рахунок прибутків і збитків як витрати звітного періоду.

У собівартість продукції (робіт, послуг) повинні включатися всі витрати по звичайних видах діяльності. Безпосередньо на рахунок прибутків і збитків слід відносити операційні, позареалізаційні і надзвичайні витрати.

Для цілей оподаткування прибутку будуть враховуватися тільки ті витрати, які передбачені НК РФ та іншими нормативними документами, регулюючими порядок сплати податку на прибуток.

Новий порядок обліку витрат дозволить забезпечити більш точне визначення як вартості активів, так і величини кінцевого фінансового результату діяльності організації.

Для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства у звітному році використовується рахунок 99 «Прибутки та збитки», рахунок активно-пасивний. Господарські операції відображають на рахунку 99 наростаючим підсумком з початку року (кумулятивний принцип).

Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) складається з фінансового результату від звичайних видів діяльності, а також інших доходів і витрат, включаючи надзвичайні. За дебетом рахунка 99 «Прибутки та збитки» відображаються збитки (втрати, витрати), а по кредиту - прибутки (доходи) організації. Зіставлення дебетового і кредитового оборотів за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду. На рахунку 99 «Прибутки та збитки» протягом звітного року відображаються:?

Прибуток від звичайних видів діяльності бухгалтерськими записами:

Д 90 «Продажі» субрахунок 90-9 «Прибуток / збиток від продажу» К 99 «Прибутки та збитки»; ?

Збиток від звичайних видів діяльності бухгалтерськими записами: Д 99 «Прибутки та збитки»

До 90 «Продажі» субрахунок 90-9 «Прибуток / збиток від продажу»; ?

Сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць:

а) інші доходи, що складаються з операційних і позареалізаційних доходів, відображаються бухгалтерськими записами на рахунках бухгалтерського обліку:

Д 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат»

До 99 «Прибутки та збитки»;

б) інші витрати, що складаються з операційних і позареалізаційних витрат, відображаються бухгалтерськими записами на рахунках бухгалтерського обліку:

Д 99 «Прибутки та збитки»

До 91 «Інші доходи і витрати »субрахунок 91 - 9« Сальдо інших доходів і?

Втрати, витрати і доходи у зв'язку з надзвичайними обставинами господарської діяльності (стихійне лихо, пожежа, аварія, націоналізація і т. п.):

Д 99 «Прибутки та збитки »К 10« Матеріали »

До 70« Розрахунки з персоналом з оплати праці »К 69« Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення »До 71« Розрахунки з підзвітними особами »К 76« Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »До 51« Розрахункові рахунки »;?

Нараховані платежі податку на прибуток і платежі за перерахунками з цього податку з фактичного прибутку, а також суми належних податкових санкцій: Д 99 «Прибутки та збитки»

До 68 «Розрахунки за податками ісборам» субрахунок «Податок на прибуток».

Після закінчення звітного року при складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 «Прибутки та збитки» закривається. При цьому заключним записом грудня сума чистого прибутку звітного року списується бухгалтерськими записами на рахунку бухгалтерського обліку:

Д 99 «Прибутки та збитки»

До 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ».

Сума збитку звітного року списується бухгалтерськими записами на рахунку бухгалтерського обліку:

Д 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»

До 99 «Прибутки та збитки».

Побудова аналітичного обліку за рахунком 99 «Прибутки та збитки» має забезпечувати формування даних, необхідних для складання звіту про прибутки та збитки.

Склад доходів і витрат від звичайних видів діяльності, операційних, позареалізаційних, а також надзвичайних доходів і витрат представлені в таблиці. Розглянемо відображення доходів і витрат на рахунках бухгалтерського обліку. ВИТРАТИ ДОХОДИ від звичайних видів діяльності - Витрати, пов'язані з виготовленням - Виручка від продажу продукції і продажем продукції, прид-і товарів, надходження, пов'язані теніем і продажем товарів, з виконан-з виконанням робіт нением робіт, наданням послуг. послуг) - Якщо предмет діяльності - Якщо предмет діяльності організації - надання організації - надання за плату в тимчасове користування за плату в тимчасове користування своїх за договором оренди - своїх активів договором оренди - витрати, пов'язані з орендою орендна плата - Якщо предмет діяльності - Якщо предмет діяльності організації - надання організації - надання за плату прав, що виникають за плату прав, що виникають з патентів на різні види з патентів на різні види інтелектуальної власності, - інтелектуальної власності - витрати, пов'язані з цією ліцензійні платежі (включаючи діяльністю роялті) - Якщо предмет діяль гельності - Якщо предмет діяльності організації - участь у статутних організації - участь у статутних капіталах інших організацій, - капіталах інших орі анізацій - витрати, пов'язані з цією пов'язані з цією діяльністю діяльністю ВИТРАТИ ДОХОДИ Операційні - витрати, пов'язані - надходження, пов'язані з наданням за плату з наданням за плату в тимчасове користування активів в тимчасове користування активів організації; організації; - витрати, пов'язані - надходження, пов'язані з наданням за плату прав на з наданням за плату прав на різні види інтелектуальної різні види інтелектуальної власності; власності; - витрати, пов'язані за участю - надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших у статутних капіталах інших організацій; організацій (включаючи відсотки та - витрати, пов'язані з продажем інші доходи за цінними паперами); основних засобів та інших активів, - прибуток, отриманий організацією відмінних від грошових коштів у результаті спільної (крім іноземної валюти), діяльності (за договором простого товарів, продукції; товариства); - відсотки, що сплачуються - надходження від продажу основних організацією за надання їй засобів та інших активів, відмінних від в користування коштів грошових коштів (крім (кредитів, позик); іноземної валюти), продукції, - витрати, пов'язані з оплатою послуг, товарів; надаються кредитними - відсотки, отримані за організаціями; надання в користування - належні до сплати суми грошових коштів організації окремих видів податків і зборів; - інші операційні витрати Позареалізаційні - штрафи, пені, неустойки за штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів; порушення умов договорів; - витрати, пов'язані з вибуттям - доходи, пов'язані з вибуттям основних засобів та інших активів основних засобів та інших активів по унаслідок непридатності до причини непридатності до подальшої подальшої експлуатації, експлуатації, морального зносу і морального зносу та іншого іншого списання; списання; - активи, отримані безоплатно; - відшкодування заподіяних збитків організацією; - надходження у відшкодування

заподіяних організації збитків ; - збитки минулих років, визнані у звітному році; - прибуток минулих років, виявлена ??у звітному році; - суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, неосальних для стягнення; - суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув термін позовної давності;

Облік прибутку та його розподіл 339 ВИТРАТИ доходи Позареалізаційні - курсові різниці; -

сума уцінки активів (за винятком необоротних активів); -

збитки від розкрадань матеріальних та інших цінностей; -

сумові різниці, що виникають у зв'язку з погашенням заборгованостей за отриманими кредитами; -

інші позареалізаційні витрати - курсові різниці; -

сума дооцінки активів (за винятком необоротних активів); -

сумові різниці, що виникають у зв'язку з погашенням заборгованостей за отриманими кредитами; -

вартість прийнятого до обліку майна, що опинилося в надлишку за результатами інвентаризації; -

інші позареалізаційні доходи Надзвичайні Витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії , націоналізації майна тощо).

! Надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності; -

страхове відшкодування; -

вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів, і т . п.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "12.1. Облік формування прибутку"
 1. Глава 12 ОБЛІК ПРИБУТКУ І ЇЇ РОЗПОДІЛ
  Глава 12 ОБЛІК ПРИБУТКУ І ЇЇ
 2. Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК ТОВАРІВ
  Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК
 3. Глава 3 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ
  Глава 3 ОБЛІК
 4. Глава 7 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
  Глава 7 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ
 5. Глава 5 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Глава 5 ОБЛІК ОСНОВНИХ
 6. Глава 14 ОБЛІК РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  Глава 14 ОБЛІК РЕЗЕРВОВ
 7. Глава 8 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
  Глава 8 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ
 8. Глава 13 ОБЛІК КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  Глава 13 ОБЛІК КАПІТАЛУ
 9. Глава 2 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
  Глава 2 ОБЛІК ГРОШОВИХ
 10.  Глава 6 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
    Глава 6 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха