Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

12.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами

 
Своєчасне задоволення всіх потреб підприємства в матеріально-технічних ресурсах багато в чому залежить від якості розрахунків потреби в окремих видах матеріалів, палива, техніки, ступеня економічної обгрунтованості планів постачання, термінів укладання і конкретизації господарських договорів на постачання і т.п. Тому при аналізі забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами насамперед вивчають обгрунтованість планових розрахунків.
При оцінці обгрунтованості плану матеріально-технічного постачання встановлюють відповідність найменувань матеріалів, включених до плану, номенклатурі споживаних матеріалів. Таке зіставлення важливо тому, що під впливом технічного прогресу змінюється склад споживаних матеріалів. Наприклад, при впровадженні офсетного друку замість високої змінюється номенклатура фарб, паперу та інших матеріалів. Крім того, треба встановити, чи відображені в плані матеріального постачання зміни в номенклатурі матеріалів у зв'язку із заходами з планом технічного розвитку та організації виробництва (наприклад, заміна одних матеріалів іншими).
Матеріально-технічне постачання покликане забезпечити підприємство необхідними матеріально-технічними ресурсами: папером, фотоплівкою, фарбами та іншими основними і допоміжними матеріалами, друкарським сплавом, малоцінними і швидкозношуваними предметами, паливом, будівельно-ремонтними матеріалами, обладнанням , меблями, інвентарем.
Ось чому розрахунку потреби в матеріально-технічних ресурсах повинен передувати аналіз номенклатури використовуваних матеріалів.
Щоб оцінити обгрунтованість плану матеріально-технічного постачання, слід перевірити, чи базуються розрахунки потреби в матеріальних ресурсах на технічно обгрунтованих нормах їх витрати. Для цього зіставляють планові норми витрати окремих матеріалів, палива на одиницю продукції з даними про їх питомій витраті в попередньому періоді і з прогресивними нормами, застосовуваними на передових підприємствах галузі. Крім того, щоб встановити точність планових розрахунків потреби в матеріальних ресурсах, слід встановити ступінь забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами (по найважливіших видах матеріалів). Для цього порівнюють фактичне надходження окремих матеріалів (наприклад, фарб, клею та ін) з потребою підприємства в матеріалах даної групи, виходячи з норм їх споживання у виробництві, тобто .
На основі розрахунків потреби в матеріальних ресурсах, а також інформації про наявність запасів цих матеріальних ресурсів на складах підприємства визначається обсяг необхідних поставок матеріально-технічних ресурсів. Забезпечення підприємства необхідними матеріально-технічними ресурсами здійснюється постачальниками, з якими підприємство уклало господарські договори на поставку тих чи інших матеріально-технічних ресурсів. Тому при аналізі обгрунтованості плану матеріально-технічного постачання важливо виявити, наскільки обсяг укладених договорів з постачальниками на окремі матеріально-технічні ресурси відповідає потребі в них:
,
де - коефіцієнт відповідності обсягу укладених договорів на матеріальні ресурси їхні потреби ; - обсяг укладених договорів на матеріали виду i; - потреба в матеріалах виду i.
Важливо визначити, наскільки своєчасно були укладені господарські договори з постачальниками, так як запізнення з їх підписанням - одна з причин несвоєчасного забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами.
При аналізі організації матеріально-технічного постачання важливо встановити, які форми постачання застосовуються на підприємстві з тих чи інших матеріальних ресурсів: пряма (транзитна) або складська - і наскільки вони раціональні для даного підприємства.
Щоб оцінити виконання плану постачання, треба за окремими видами матеріалів порівняти фактичний обсяг матеріалів, що надійшли (тобто виконання договорів) з об'ємом планових поставок. Дані про фактичне виконання плану постачання є у відділі матеріального постачання, де за кожним постачальником ведеться картка обліку надходжень матеріалів.
Оцінку виконання планів матеріально-технічного постачання можна бачити на прикладі даних табл. 12.1. Наведені дані свідчать про те, що заявки на матеріали відповідають потреби підприємства в них.
Підприємство своєчасно визначило потребу в папері і фарбі, однак на папір договори укладені не на всю потребу в ній.
Таблиця 12.1
Оцінка обгрунтованості та виконання плану матеріально-технічного постачання

Найменування показника

Найменування матеріалів

папір офсетний, т

фарба чорна офсетна, т

1. Потреба по плану, всього
в тому числі:
а) на виконання програми;
б) на ремонтно - експлуатаційні служби;
в) на поповнення запасів

280

260
-
20

18

17,5
-
0,5

2. Укладено договорів

275

18

3. Надійшло матеріалів

273

16,8

4. Коефіцієнт відповідності укладення договорів на матеріали потреби в них,% (стор. 2: стор 1)

98,2

100

5. Відсоток виконання договорів [(стр. 3: стор 2) х 100]

99,3

93,3

6 . Забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами [(стр. 3: стор 1) х 100]

97,5

93,3

У зв'язку з чим коефіцієнт відповідності укладення договорів на поставку паперу їхні потреби дорівнює 98,2%. Однак постачальники не виконали повністю свої зобов'язання з постачання паперу і фарби. У зв'язку з цим виконання договорів за цими матеріалами становить 99,3 і 93,3% відповідно, рівень забезпеченості папером дорівнює 97,5%; фарбою - 93,3%. Це негативно позначилося на роботі підприємства, так як викликало скорочення запасів матеріалів.
Далі слід вивчити, як організована перевірка якості та кількості вступників матеріалів при їх прийманні. Правильна організація приймання дозволяє своєчасно виявити нестачу і наднормативні втрати матеріалів при їх транспортуванні, матеріали з пониженим якістю, встановити винуватців цих порушень, а також своєчасно пред'явити обгрунтовані претензії до винуватців, що допускає порушення умов поставки матеріалів. На основі вивчення актів кількісної приймання матеріалів можна встановити недовантаження, нестачу і втрату матеріалів від псування, а також їх відповідність державним стандартам, технічним умовам або зразкам.
Важливо також проаналізувати організацію рекламаційної роботи на підприємстві, тобто встановити, пред'являються чи претензії постачальникам за матеріали зниженої якості або іншого сорту, артикулу, яка кількість таких рекламацій пред'явлено, яке - задоволено.
При аналізі виконання плану матеріально-технічного постачання необхідно встановити, чи відповідає асортимент матеріалів, що надійшли наміченим планом поставок, так як порушення планового асортименту поставок може відбитися на виконанні плану виробництва продукції.
Один з резервів скорочення наднормативних і зайвих запасів - комплектність поставок, тобто надходження матеріалів в певному співвідношенні між різними видами, типами, розмірами в загальному обсязі поставок (наприклад, рулонної і листової папери, номерів фарби і т.д.).
При аналізі організації матеріально-технічного постачання по найважливіших видах матеріалів, які займають велику частку, слід встановити, чи відповідають фактичний обсяг окремих партій та періодичність надходження матеріалів планом постачання, так як істотні відхилення в обсязі і неперіодичних поставок призводять до збільшення транспортно-заготівельних або складських витрат. Для цього треба за даними «Журналу реєстрації прибуття вантажів» визначити ритмічність надходження даного виду матеріалів на підприємство і обсяг їх окремих партій. Непрямим покажчиком рівномірності постачання є відсутність простоїв через нестачу сировини і матеріалів.
Аналіз стану складських запасів. Наявність запасів матеріальних цінностей відповідно до їх встановленими нормативами забезпечує безперебійність виробництва друкованої продукції. Тому необхідно по найважливіших найменувань предметів матеріально-технічного постачання проводити зіставлення фактичного їх наявності з нормою їхнього запасу.
На підприємстві повинні бути встановлені норми, в межах яких запаси за окремими найменуваннями можуть коливатися від максимальної кількості (що відображає стан запасів на момент надходження чергової партії матеріалів) до мінімальної норми (що відображає стан запасів у період, коли поточний запас повністю витрачений і очікується надходження наступної партії поставок).
Порівняння фактичної забезпеченості підприємства запасами матеріалів окремих видів з встановленою нормою (у днях) дозволяє визначити стан цих запасів - перевищення або дефіцит.
Фактичний залишок матеріалів в днях витрати, тобто показник забезпеченості підприємства запасами тих чи інших матеріалів, обчислюють діленням фактичного залишку матеріалу конкретного виду на склади на певну дату на середньоденний витрата матеріалів даного виду, тобто .
Наприклад, по паперу офсетного є такі дані. Фактичний залишок на перше число - 60 т, одноденний витрата паперу - 30 т, максимальна норма запасу в днях витрати - 5 днів, мінімальна - 3 дні. Фактичний залишок паперу в днях витрати становить 2 дні (60/30). Відхилення від норми -1 день (2-3), а в натуральному вираженні - 30 т. Таким чином, норма запасу паперу в днях менше встановленого нормативу.
Подальший аналіз повинен бути спрямований на вивчення причин утворення дефіциту тих чи інших матеріалів. Для виконання відсутніх матеріалів органи постачання, як правило, складають відомість, у якій вказують потреба в матеріалах, джерела її покриття (наявність на складі, в дорозі тощо) і дефіцит, а також заходи щодо забезпечення потреби в матеріалах. Вивчення цих даних дозволить розробити конкретні заходи щодо подальшого вдосконалення матеріально-технічного постачання.
Наявність наднормативних запасів матеріальних цінностей негативно позначається на економічних показниках роботи підприємства: сповільнюється оборотність оборотних коштів, підвищуються складські витрати, знижується рівень рентабельності. Тому важливо визначити не тільки суму надпланових запасів матеріальних цінностей за даними бухгалтерського обліку, кількість зайвих і непотрібних матеріалів в цілому, а й з конкретних видів матеріалів. Для цього використовують дані складського обліку. Аналіз руху за рік матеріальних цінностей з конкретного виду, наприклад жовтої фарби (залишок на початок року, надходження за рік, витрата за рік, залишок на кінець року), дозволить встановити наявність зайвих матеріалів (якщо фактичні запаси перевищують встановлений їх норматив) і непотрібні матеріали (якщо протягом звітного року дані матеріали не використовувалися у виробничому процесі).
Організація матеріально-технічного постачання робить істотний вплив на роботу підприємства, так як несвоєчасне або некомплектне надходження предметів праці призводить до перебоїв у роботі, вимагає створення зайвих запасів матеріальних ресурсів або змушує підприємство використовувати більш дорогі або менш ефективні матеріали.
Тому після аналізу матеріально-технічного забезпечення визначають його вплив на найважливіші показники роботи підприємства:
1) простої устаткування в зв'язку з відсутністю матеріалів;
2) втрати у випуску продукції у зв'язку з простоями устаткування і робітників з-за недоліків в організації матеріально-технічного постачання, які знаходять множенням числа простоїв на годинну продуктивність даного обладнання за планом, тобто ;
3) зниження середньорічної виробітку одного працюючого через простої у зв'язку з відсутністю матеріалів як відношення до середньооблікової чисельності працюючих за звітом, тобто
;
4) підвищення собівартості товарної продукції у зв'язку з оплатою простоїв через відсутність матеріалів заміною одних матеріалів іншими через відсутність запланованих до використання, доплатою робочим в результаті заміни одних матеріалів іншими, зміною транспортно-заготівельних витрат через зміни постачальників, тобто
;
 5) зменшення суми прибутку у зв'язку з втратами у випуску продукції, де - прибуток на 1 руб. товарної продукції за планом, і підвищенням собівартості продукції, тобто
.
 Необхідно оцінити виконання плану мобілізації внутрішніх ресурсів з матеріально-технічного постачання, в якому передбачаються заходи щодо усунення наднормативних і зайвих запасів матеріалів, використанню відходів виробництва або реалізації їх на сторону, впровадженню у виробництво менш дефіцитних матеріалів, їх замінників і максимальному використанню місцевих матеріалів. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "12.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами"
 1.  МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Матеріальних ресурсів
    аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами перевіряють обгрунтованість плану матеріально-технічного постачання, обгрунтованість норм, що лежать в основі планових
 2.  12.1. Завдання аналізу і джерела інформації
    аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання. Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах у зв'язку із збільшенням випуску продукції може бути задоволений екстенсивним шляхом, тобто придбанням більшої кількості матеріалів (наприклад, паперу, енергії) або інтенсивним, тобто більш економічним використанням наявних у підприємства запасів у процесі
 3.  МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І спользование МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
    аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів використовується система приватних і узагальнюючих показників. У процесі споживання матеріальних ресурсів у виробництві
 4.  ТЕМА «ПЛАНУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ»
    забезпечення підприємства як господарюючого суб'єкта матеріальними ресурсами. Визначення потреби і розробка план закупівель матеріальних ресурсів. Складові частини і основні показники плану матеріально технічного постачання діяльності підприємства, контроль за його реалізацією. Запитання і завдання для контролю: Вкажіть існуючі методи визначення потреби господарського підприємства в
 5.  8.5. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
    аналізі ефективності на основі показників матеріаломісткості і матеріаловіддачі необхідно вести суворий облік і контроль за витрачанням матеріальних ресурсів і правильно визначати їх дійсний витрата в процесі фі-нансово-господарської діяльності. Головна проблема даного підходу - в достовірності та точності обліку фактичної витрати матеріальних ресурсів. Другий підхід заснований на
 6.  МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
    аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Безперебійна робота підприємства може бути досягнута тільки в умовах повної забезпеченості матеріальними ресурсами. Існує три види оцінки потреби в освіті
 7.  2.2. Суб'єкти і об'єкти аналізу і діагностики діяльності підприємства
    аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності є підприємства, їх власники, засновники, органи державного управління, фінансово-кредитні установи, податкові органи, органи страхування, окремі фахівці, експерти, засоби масової інформації, інформаційно-аналітичні та рейтингові агентства. До об'єктів аналізу і діагностики фінансово-господарської-ної
 8.  8.1. Структура матеріальних ресурсів підприємства та їх види
    аналізу первинної звітності минулих періодів і на перспективу. У процесі аналізу визначається загальний витрата матеріальних ресурсів за вартістю і окремих видів матеріальних ресурсів у натуральному вираженні. Далі ведеться аналіз фактичної витрати конкретних матеріальних ресурсів. Основою такого аналізу є збірки рецептур в громадському харчуванні, технології закладки вихідної сировини в
 9.  РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ, ЗБУТУ І ОРГАНИЗАЦИОННОКОММЕРЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНШИХ СФЕРАХ.
    аналіз результатів діяльності підприємства та показників поточного плану; плану збуту. Складові плану збуту: цілі та завдання збуту, стратегія і техніка збутової діяльності, організаційні заходи щодо її здійснення, методи перевірки плану збуту. Тема 6. Організація комерційної діяльності в підприємствах промисловості, сільського господарства та інших сферах. Організаційна структура та функції
 10.  Тема 3. Ринок матеріально-технічних ресурсів в АПК
    матеріально-технічних ресурсів у
 11.  ПЕРЕДМОВА
    аналізу і діагностики фінансово-господарської ної діяльності підприємства - підвищення ефективності його роботи на основі системного вивчення всіх видів його діяльності. У процесі аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства нсследуются сукупність технологічних, соціально-економічних, правових, екологічних та інших процесів, закономірності формування, побудови та
 12.  12. Глава 12. Аналіз використання матеріальних ресурсів
    матеріальних
 13.  1.1. Мета і завдання аналізу і діагностики діяльності підприємства
    аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства полягає у всебічному вивченні технічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та ефективності їх використання. Цей аналіз грунтується на системному підході, комплексному обліку різноманітних факторів, якісному підборі
 14.  1.2. Зміст економічного аналізу
    аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, що базуються на законах розвитку і функціонування систем і пов'язаних: з дослідженням економічних процесів і явищ у їх взаємозв'язку, що складаються під впливом об'єктивних економічних законів і факторів суб'єктивного порядку; з науковим обгрунтуванням річних і перспективних бізнес-планів, управлінських рішень і
 15.  12.3. Загальна оцінка використання матеріальних ресурсів
    аналіз витрат на матеріали за даними кошторису витрат на виробництво; аналіз матеріаломісткості продукції; аналіз використання окремих видів матеріалів. При вивченні витрат на матеріали в цілому, в тому числі за окремими їх видами (сировина і основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, енергія), за даними кошторису витрат на виробництво визначають абсолютну суму
 16.  5. Організація матеріально-технічного постачання
    забезпечення раціонального їх використання. Відповідно до рішення вересневого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС у країні діє єдина державна система матеріально-технічного постачання, побудована за територіально-галузевим принципом і очолювана союзно-республіканським Державним комітетом СРСР (Держпостачем СРСР). У його складі діють союзглав-снабсбитов, які є
 17.  Пястолов С.М.. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с., 2004

 18.  3.1. Ринок матеріально-технічних ресурсів і ринок майна
    підприємства. Однак категорії капіталу та майна характеризують відносини різного характеру. Якщо капітал - категорія економічна, то майно - це матеріальний об'єкт цивільного права, насамперед, права власності, а майнові відносини - це відносини власності, тобто з приводу володіння речами і грошима, розпорядження ними та використання їх (особливе місце займає
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха