Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007 - перейти до змісту підручника

12.2. Діагностика прибутковості (рентабельності)

Найважливішим показником, що відображає кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, є прибутковість (рентабельність). Рентабельність характеризує прибуток, отриманий з 1 руб. коштів, вкладених у фінансові операції або в інші підприємства. На підприємствах використовується система показників рентабельності (табл. 12.4). Аналіз показників таблиці свідчить про достатньо високий рівень рентабельності виробництва, реалізації, інвестицій та власного капіталу. Поряд з цим необхідно відзначити низьку рентабельність активів.

Таблиця 12.4 Показники прибутковості (рентабельності) підприємства

в 1998-1999 рр.. Показники 1998 1999 Темп

зростання,% Рентабельність фондів (відношення 29,94 7,6 30,47 балансового прибутку до среднегодо виття вартості основних виробниц дарських фондів) Прибутковість (відношення балансо 0,24 0,14 57,81 виття прибутку до обсягу реалізації продукції) Рентабельність інвестицій, тобто від 0,12 0,13 105,42 носіння балансового прибутку до загальних інвестицій (довгострокові зобов'язання плюс власний капітал) Рентабельність виробництва (відно 30,56 16,07 286,89 шення балансового прибутку до се собівартості) Рентабельність власного капі 8,38 8,43 100,6 тала (відношення чистого прибутку до власного капіталу) Рентабельність активів (відношення 4,85 4,24 87,46 чистого прибутку до загальної величини активів ) Рентабельність реалізації (відно 16,41 9,15 55,76 шення чистого прибутку до обсягу реалізації)

Крім того, в 1999 р. порівняно з 1998 р. зменшилася рентабельність фондів (більш ніж у 3 рази), прибутковість (майже в 2 рази), рентабельність реалізації (майже в 2 рази), рентабельність активів.

Приклад розрахунку показників рентабельності підприємства наведено втабл. 12.5.

Таблиця 12.5 Показники рентабельності підприємства "Металік" в 1997-1999 рр.. № п / п Показники Одиниця виміру 1997 1998 1999 Темпи зростання в 1998 (у% до 1997) Темпи зростання в 1999 (у% до 1998) 1 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) тис. руб. 5968 5567 7561 93,3 135,8 2 Собівартість реалізації продукції (робіт, послуг) тис. руб. 5308 4 534 7020 85,4 154,8 3 Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. руб. 9755 10 316 8 302 105,8 80,5 4 Загальні активи (баланс нетто) тис. руб. 13 588 15 614 12 991 114,9 83,2 5 Середня величина власного капіталу (баланс нетто) тис.

руб. 7832 8062 7487 102,9 92,9 6 Балансовий прибуток тис. руб. 868 1236477 142,4 38,6 7 Чистий прибуток тис. руб. 29428 - 1 475,8 - 8 Рентабельність реалізації (стор. 7: стор 1)% 0,48 7,7 1 604,2

Закінчення табл. 12.5

№ п / п Показники Одиниця виміру 1997 1998 1999 Темпи зростання в 1998 (у% до 1997) Темпи зростання в 1999 (у% до 1998) 9 Рентабельність виробництва (стр. 6: стор 2)% 16,4 27,3 6,8 166,9 24,9 10 Рентабельність фондів, (стор. 6: стор 3)% 8,89 11,98 5.7 134,7 47,6 11 Рентабельність власного капіталу ( стр. 7: стор 5)% 0,37 5,3 1 432,4 12 Рентабельність

активів

(стор. 7: стор 4)% '0,2 2,7 - 1350

Як видно з таблиці, найвищі показники рентабельності припадають на 1998 р. Порівняно з 1997 р. мало місце значне підвищення рентабельності реалізації (в 16 раз, що пояснюється збільшенням розміру чистого прибутку в 15 разів), рентабельності виробництва (у 17 разів у зв'язку з тим, що балансовий прибуток зросла в 14 разів), рентабельності фондів (в 13,5 рази у зв'язку зі збільшенням вартості основних виробничих фондів в результаті переоцінки , проведеної в кінці 1997 р.) - Рентабельність власного капіталу підвищилася в 14,3 рази, рентабельність активів - в 13,5 рази. Дані показники позитивно характеризують роботу підприємства в 1998 р. Разом з тим в 1999 р. рентабельність виробництва знизилася з 27,3 до 6,8% (на що сильно вплинуло зростання собівартості реалізації продукції в 1,6 рази), рентабельність фондів - з 11 , 98 до 5,7%, а значення показників рентабельності активів, власного капіталу, реалізації зовсім відсутні, так як підприємство в 1999 р. збитково.

Розглянемо, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи і акціонерний капітал (табл. 12.6-12.7).

Таблиця 12.6 Оцінка ефективності використання активів підприємства "Метал і до" в 1997-1999 рр.. № п / п Показники Одиниця виміру 1997 1998 1999 Темп зростання в 1998 (а% до 1997) Гемп зростання в 1999 (у% до 1998) 1 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) тис. руб. 5966 5567 7561 93,3 135,8 2 Поточні активи (розділ II балансу нетто - розділ V) балансу нетто) тис. руб. -2270 -2424795 3 Вартість всіх активів (підсумок балансу нетто) тис. руб. 13 588 15 614 12 991 114,9 83,2 4 Власні оборотні активи (розділ II балансу нетто) тис.

руб. 3415 4970 7032 145,5 141,5 5 Віддача поточних активів (стор.

1: стор 2) 9,5 6 Віддача загальних

активів

(стор. 1: стор 3) 0,44 0,36 0,58 81,8 161,1 7 Віддача власних оборотних активів (стор. 1: стор 4) 1,75 1,12 1,07 64 95,5

Аналізуючи показники табл. 12.6, бачимо, що віддача власних оборотних активів неухильно знижувалася з 1,75 до 1,07. Це вельми негативна тенденція, яка свідчить про неписьменною методикою управління власними оборотними активами, а також їх нераціональну структуру. Віддача загальних активів не має виразного тренда, що швидше відноситься до впливу зовніш-них чинників, ніж залежить від продуманої політики формування структури і величини загальних активів. Зважаючи на відсутність поточних активів у 1997 і 1998 рр.., Проаналізувати динаміку цього показника неможливо. Тому ми змушені обмежитися кількісною оцінкою за 1999 р. - 9,5.

Таблиця 12.7 Показники ефективності використання акціонерного капіталу підприємства "Металік" в 1997-1999 рр.. Nt п / п Показники Одиниця виміру 1997 1998 1999 Темп зростання в 1998 (У% до 1997) Темп зростання в 1999 (у% до 1998) 1 Кількість

розміщених

акцій шт. 3 431 3 481 3 481 100 100 2 Номінальна вартість однієї акції руб. 100 100 100 100 100 3 Кількість привілейованих акцій шт. 749 749 749 100 100 4 Кількість

звичайних

акцій шт. 1 092 1 092 1 092 100 100 5 Дивіденди за привілейованими акціями руб. 200 6 Дохід на одну акцію (відношення чистого прибутку за вирахуванням дивідендів за привілейованими акціями до загального числа звичайних акцій) руб. 180

Дані про кількість і номіналі акцій (табл. 12.7) відображені в статті 4 "Статутний капітал товариства" статуту підприємства. У 1997 р. підприємство отримало прибуток у розмірі 29 тис. руб., І за рішенням зборів акціонерів вона була спрямована на потреби виробництва, тому дивіденди не були виплачені. У 1999 р. дивіденди також не були виплачені, тому що відповідно до пункту 21 статуту підприємства, якщо в річному балансі є збитки, рада директорів або загальні збори акціонерів не має права оголошувати та виплачувати дивіденди по акціях до тих пір, поки збитки не будуть покриті і не буде зменшений статутний капітал. В цілому можна зробити висновок про недостатню ефективність використання акціонерного капіталу підприємства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. Діагностика прибутковості (рентабельності) "
 1. Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007

 2. 11.4. Рентабельність у вугільній промисловості
  прибутковості до того чи іншого фактору виробництва, що дозволяє економічно обгрунтовано судити про ефективність роботи того чи іншого підприємства або об'єднання. Таким показником є ??рівень рентабельності. Для визначення рівня рентабельності суму прибутку відносять до величини основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. Загальна (балансова) рентабельність
 3. ПЕРЕДМОВА
  діагностика, фі нансово-хо-дарської діяльності підприємства передбачають всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається, забезпеченості виробництва матеріальними , трудовими і фінансовими ресурсами та ефективності їх використання. Вони засновані на системному підході, комплексному обліку різноманітних факторів, якісному підборі
 4. 17.3. Методика планування прибутковості та ефективності організації торгівлі
  прибутковості та ефективності торгового
 5. 2.3. Вибір ефективних інструментів антикризового управління
  діагностики кризової ситуації на підприємстві використовуються: традиційні методи аналізу фінансово-економічного стану підприємства, інтегральні показники і моделі оцінки платоспроможності, система критеріїв для оцінки структури балансу, затверджена Постановою Уряду РФ від 10.05 .1994 р. № 49В «Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство)
 6. 9.5. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
  рентабельності можна розрахувати в декількох різновидах. Застосовують, зокрема, наступні два різновиди показника рентабельності. Рентабельність Гф по відношенню до вартості використовуваних виробничих фондів підприємства ГФ = П / (Фосн + Фоб) - 100, де П - річний прибуток підприємства, руб.; Фосн - середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, руб.;
 7. 30.4. Аналіз рентабельності
  рентабельності характеризують відношення отриманого прибутку, отриманої до витрат на її отримання. Рентабельність є одним з основних показників ефективності роботи організації і прийнятої нею бізнес-стратегії. Аналітиками розглядається цілий ряд показників рентабельності як для окремих видів продукції організації, так і для різних складових витрат Ці показники розраховують на
 8. ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  діагностики підприємства для технології фінансового менеджменту клієнта. Маркетинг клієнта банку. Фінансова оцінка клієнта як важливий розділ бізнес-діагностики. Організація процедури кредитування. Облікова політика підприємства-клієнта. Описати основні параметри, за якими кредитний менеджер оцінює здатність повернення кредиту заявником. Оцінка рентабельності комерційної угоди. Банківські
 9. 7.5. Рентабельність виробництва
  прибутковість підприємства), але на відміну від останнього є відносним, що дозволяє оцінити ефективність використання економічних ресурсів. Економічна сутність рентабельності полягає в тому, що вона показує суму одержуваного прибутку на карбованець витрат. Розрізняють рентабельність виробництва і рентабельність продукції. Рентабельність виробництва - це отримання прибутку з одного
 10. Питання 9.4. Рентабельність фірми.
  Прибутковості. Соизмерение прибутку з витратами або ресурсами характеризує рентабельність. Рентабельність є відносний показник, який має властивість порівнянності, а отже, може використовуватися при порівнянні різних суб'єктів господарювання. Показники рентабельності дозволяють оце 268 нитка, який прибуток має суб'єкт господарювання з кожного рубля коштів, вкладених в
 11. Доходи і витрати
  Номер рядка Показники 200 200 200 1 Доходи (виручка ) від реалізації (без ПДВ) 2 Повна собівартість - всього в тому числі: умовно-змінні витрати умовно-постійні витрати 3 Податки, зараховують на фінансові результати діяльності 4 Балансовий прибуток 5 Податок на прибуток 6 Чистий прибуток 7 Рентабельність продукції,% (стор. 6) / (стор.2) * 100%
 12.  7.1. Регіональна економічна діагностика, її роль в регулюванні процесів розвитку
    діагностики соціально-економічного розвитку регіонів. Слово "діагноз" в перекладі з грецького означає розпізнання, визначення і за своїм змістом має багато спільного з терміном "аналіз". Відмінність полягає в характері проведеного дослідження. Діагностика, стосовно до нашого предмету, розглядає причини і величину відхилення економічних процесів в регіоні від встановленої норми
 13.  2.2. Індекс рентабельності проекту (PI)
    рентабельності (benefit-cost ratio, profitability index - РГ) показує, скільки одиниць сучасної величини грошового потоку припадає на одиницю передбачуваних початкових витрат. Для розрахунку цього показника використовується наступна формула: PV 'про Якщо величина критерію PI> 1, то сучасна вартість грошового потоку проекту перевищує початкові інвестиції, забезпечуючи тим
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха