Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

12.2. Концентрація виробництва

Концентрація виробництва - це процес зосередження виробництва на всіх більш великих підприємствах, суспільне значення яких неухильно зростає. Концентрація виробництва створює необхідні передумови для розвитку техніки, впровадження прогресивних методів організації виробництва, поліпшення економічних показників роботи підприємств, вдосконалення планування і управління.

Концентрація виробництва у вугільній промисловості здійснюється не тільки за рахунок будівництва нових великих шахт, розрізів, збагачувальних фабрик, заводів вугільного машинобудування, але, більшою мірою, шляхом реконструкції, технічного переозброєння та розширення діючих, ліквідації дрібних нерентабельних підприємств, а також за рахунок створення виробничих об'єднань. Це веде до зростання частки великих підприємств у загальному обсязі виробництва продукції в галузі і в промисловості в цілому.

Концентрацію виробництва визначають показники: обсяг виробництва продукції за рік; середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу; середньорічна вартість виробничих основних фондів. У сучасних умовах розмір об'єднання, підприємства залежить не тільки від чисельності робітників, але і від ступеня технічної озброєності їхньої праці. Виробництво, оснащене передовою технікою, дозволяє значно підвищити продуктивність праці зайнятих у ньому працівників і при тій же їх чисельності у багато разів збільшити випуск продукції.

Характеристика концентрації виробництва може бути дана на підставі даних, отриманих в статистиці методом угруповань. При розгляді угруповань виробничих об'єднань, підприємств за обсягом виробництва продукції, а також з інших основними показниками (за чисельністю робітників і вартості основних виробничих фондів), як у галузі, так і в промисловості в цілому, найбільш чітко виявляється дія закону концентрації виробництва, коли підприємства групуються за показником обсягу виробленої кожним з них продукції. У цьому випадку досить яскраво видно переваги великого виробництва, на якому відбувається зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

В Україні безперервно відбувається процес концентрації виробництва у всіх галузях промисловості. Середня потужність вугільних шахт за останні роки значно збільшилася. У перспективі приріст видобутку вугілля намічено отримати на розрізах, де продуктивність праці в 10 разів вище, а собівартість 1 т палива в 5 разів нижче, ніж на шахтах.

Великі підприємства володіють багатьма перевагами: 1)

можливістю впровадження більш продуктивного обладнання, що дає великий економічний ефект, так як зростання потужності обладнання супроводжується значно меншим зростанням вартості цього обладнання , в результаті чого скорочуються витрати на одиницю потужності; 2)

створенням умов для більш раціональної організації виробництва і праці. Виникає можливість здійснення поточних методів організації виробництва, впровадження сучасної техніки, проведення автоматизації виробничих процесів, що сприяє зростанню продуктивності праці; 3)

меншими витратами підприємства на одиницю продукції у зв'язку з їх збільшенням непропорційно зростанню обсягу виробництва ( витрати на опалення, адміністративно-управлінський апарат, освітлення будівель), 4)

більш економним використанням матеріалів і палива за рахунок повторного їх використання та регенерації; 5)

наявністю більш сприятливих умов для створення дослідних лабораторій, конструкторських бюро, проведення науково-дослідних робіт, тому що витрати на них в цих умовах становлять невелику частку в собівартості продукції.

Основними формами планомірного регулювання концентрації виробництва є: збільшення розмірів діючих підприємств шляхом їх розширення, реконструкції та модернізації; укрупнення діючих підприємств і створення виробничих об'єднань; будівництво нових великих підприємств.

Рівень концентрації виробництва при підземному способі видобутку вугілля виражається величиною виробничої потужності шахти, а рівень концентрації гірничих робіт характеризується загальним числом очисних вибоїв, що припадають на 1000 т середньодобового видобутку.

При плануванні розвитку концентрації виробництва дуже важливим є визначення економічно доцільних розмірів підприємств. Будівництво надмірно великих підприємств веде до втрат в народному господарстві, що знижує ефективність суспільного виробництва. Недоліки занадто великих підприємств: 1)

потрібні великі одноразові капітальні вкладення; 2)

їх будівництво та освоєння потужностей затягується на більш тривалі терміни, 3)

вони не сприяють поліпшенню розміщення виробництва; 4)

збільшуються транспортні витрати; 5)

їх будівництво і, особливо експлуатація викликають велику потребу в робочій силі , нерідко перевищує місцеві можливості.

Практика показує, що концентрація виробництва дає великий економічний ефект. Економічне обгрунтування заходів у галузі концентрації виробництва - багатоваріантна задача на відшукання оптимуму. У вугільній промисловості ця задача напрямок на відшукання оптимальної потужності шахти (розрізу, фабрики, заводу) і найвигідніших параметрів Внутрішахтний концентрації виробництва. Для знову споруджуваних шахт рекомендуються розміри добового видобутку вугілля до 10 тис. т. проектують і будують шахти з добовим видобутком 20 тис. т і більше при особливо сприятливих гірничо-геологічних умовах і значних запасах шахтного поля.

Проблеми ефективності концентрації виробництва на вже експлуатованих гірничих підприємствах мають специфічні особливості: технологічна схема підприємства вже створена, з нею не можна не рахуватися; переміщення фронту очисних і підготовчих робіт вимагає зміни і перебудови транспортних і вентиляційних магістралей; на окремі процеси надійшла нова, більш продуктивна техніка.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. Концентрація виробництва "
 1. 12.1. Прогресивні форми організації виробництва
  концентрації, комбінування, спеціалізації та кооперування. На підприємствах вугільної промисловості організація виробництва охоплює всі стадії видобутку, транспортування і збагачення корисних копалин і носить системний характер, підпорядковуючи всі приватні задачі головної - максимальному задоволенню потреб суспільства. Основними вимогами, що пред'являються до організації виробництва,
 2. Тема 4. Економічний розвиток на рубежі Х1Х-ХХ ст.
  Виробництва і капіталу. Особливості економічного розвитку на рубежі Х 1 Х - ХХ ст. У США, Англії, Франції, Яполніі, Німеччини, Росії. Теми рефератів: Фактори економічного розвитку Росії наприкінці Х1 Х-ХХ ст. Господарський підйом в Німеччині наприкінці Х1Х
 3. Оптовий центр
  концентрації баз і складів стає можливим знизити сукупні витрати на спорудження основних елементів ринкової інфраструктури, ефективніше використовувати територію центру, підвищити коефіцієнт оборотності запасів, оптимально вибирати маршрути перевезення і раціонально використовувати сам транспорт і його
 4. Соціально-демографічні фактори
  концентрації трудових ресурсів - з одного боку і споживчого попиту - з іншого, зосереджено багато трудомісткі виробництва легкої промисловості - швейна, трикотажна,
 5. Тема 4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НА МЕЖІ XIX-XX ВВ
  виробництва в останній третині Х1Х - початку ХХ століття. Монополізація економіки. Концентрація і централізація виробництва і капіталу. Освіта фінансового капіталу і фінансової олігархії. Вивіз капіталів. Економічний і територіальний поділ світу. Особливості розвитку на рубежі Х1Х - ХХ століть США, Німеччини, Англії, Франції, Японії, Росії. Розвиток монополістичного капіталізму в США.
 6. 2.10. Шляхи поліпшення використання основних засобів на підприємстві
  концентрації, спеціалізації і комбінування виробництва; впровадження нової техніки і прогресивної технології - малоотходной, безвідходної, енерго - і паливозберігаючих; вдосконалення організації виробництва і праці з метою скорочення втрат робочого часу і простою в роботі машин і устаткування. Шляхи поліпшення використання основних засобів залежать від конкретних умов, що склалися на
 7. 31.7. Система показників статистики природних ресурсів
  концентрації забруднення (ГДК) і гранично допустимих норм викидів і скидів, поховання твердих відходів, а також залишків шкідливих речовин у воді, грунті, повітрі. Якість середовища характеризується, як правило, показниками чисельності та поширеності джерел її забруднення (число автомобілів на 1000 жителів, на 1 км території; обсяги викидів в атмосферу або скидання у водні джерела
 8. 6.3. Фактори, що впливають на ефективність виробництва
  концентрації гірничих робіт: - об'єднання шахт; - реконструкція діючих шахт; - зменшення кількості лав, забоїв, протяжності гірничих виробок, без зменшення обсягів вуглевидобутку. 3. Організаційні: - зростання навантаження на лаву, забій; - підвищення коефіцієнта використання машин і механізмів; - поліпшення організації праці за планом НОТ. 4. Структурні: - зміна
 9. 43.3. Показники диференціації доходів населення
  концентрації доходів , відомий як коефіцієнт Джині. Він вимірює, наскільки фактичний розподіл доходів по чисельно рівним групам населення відрізняється від їх рівномірного розподілу. Статистична міра рівності доходів коливається від 0 до 1, означаючи при 0 вчинене рівність доходів у всіх груп населення, а при 1 - досконале нерівність, коли весь дохід належить одній особі.
 10. ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НА МЕЖІ 19-20 СТОЛІТЬ
  концентрація капіталу; г) централізація виробництва; д) концентрація виробництва ; е) пул; ж) ринг; з) корнет, і) монополія; к) трест; л) концерн; м) синдикат; н) картель; о) фінансовий капітал; п) система участей. 1. Найпростіша форма об'єднання підприємців для скупки якого товару та акцій з метою спекулятивного перепродажу. Об'єднання декількох індивідуальних капіталів в один
 11. 2.3. Методика комплексної оцінки еколого-економічної ефективності виробничого інвестиційного проекту
  концентрація містяться в стоках з території об'єктів забруднюючих речовин до і після здійснення природоохоронного заходу (на підставі аналізу стічних вод до і після очищення за діючими об'єктам (з умовою , що на нових об'єктах встановлюється те ж саме природоохоронне обладнання)) і гранично-допустима (на підставі дозволу, виданого територіальним державним
 12. 4.1. Характеристика та концепції розвитку міст
  концентрація населення на відносно обмеженій території. Найчастіше дані моменти - високу щільність населення і чіткі просторові межі - називають ознаками міст. Для міст характерні велика ступінь поділу праці, концентрація високоефективних сфер та видів діяльності. Наприклад, у стародавніх містах були зосереджені ремесло і торгівля { первинний сектор економіки). В
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха