Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

12.3. Бухгалтерська класифікація виробничих витрат

По порядку бухгалтерського обліку витрат і їх включення в собівартість розрізняють прямі витрати і непрямі.

Прямі витрати можна включати п собівартість конкретного виробу безпосередньо на основі первинних документів. Це витрата матеріалів і сировини, що становлять основу готової продукції, заробітна плата виробничих робітників, що створюють цю продукцію.

Непрямі витрати відносяться одночасно до виробництва декількох видів продукції: освітлення, опалення, зарплата майстра, цехового персоналу і т. п. Їх включають до собівартості готових виробів по закінченні місяця шляхом непрямого розподілу пропорційно якій-небудь базі : заробітній платі виробничих робітників, прямим витратам тощо

Прямі витрати в бухгалтерському обліку фіксуються за дебетом активного рахунку 20 «Основне виробництво», а непрямі - за дебетом активних рахунків 23 «Допоміжні виробництва» (іапрі - заходів, парокотельной, транспортний, ремонтний цехи), 25 «Загальновиробничі витрати» (витрати цеху чи іншого структурного підрозділу організації).

По цільовому використанню матеріальних і трудових ресурсів або по відношенню до технологічного процесу витрати в бухгалтерському обліку класифікують на основні і накладні.

Основні органічно пов'язані із здійсненням технологічних операцій виробництва продукції; накладні - це витрати на обслуговування виробництва і його управління. При обчисленні собівартості готових виробів вони повинні додаватися до основних витрат («накладатися» на основні). Для обліку витрат з управління цехами ведуть активний рахунок 25, а з управління організацією в цілому (акціонерним товариством, господарським товариством, товариством з обмеженою відповідальністю та: ін) - активний рахунок 26 «Загальногосподарські витрати».

Залежно від періодичності витрати ділять на постійні (поточні, щоденні) і періодичні (одноразові). До постійних відносять витрати, вироблені щодня або з іншими часовими інтервалами, але не рідше одного риза на місяць: витрата матеріалів і сировини, оплата праці з нарахуваннями на неї, відображення амортизації і зносу, розрахунки І послуги поточного характеру, що надаються з боку і т. п.

Періодичні (одноразові, їх ще називають відкладеними) витрати здійснюються рідше, ніж один раз на місяць і вони, як правило, належать до наступних місяцях. Такими витратами є витрати на підготовку і освоєння випуску нових видів продукції, витрати, пов'язані з пуском нових виробництв, ремонт-ними роботами та інші витрати, які вже перераховані при характеристиці рахунку 97.

Класифікація витрат за ознаками, названим вище, здійснюється у бухгалтерському обліку та фінансовому менеджменті з кінцевою метою обчислення фактичних витрат на весь випуск готової продукції, а також калькулювання собівартості одиниці виготовлених виробів.

Важливо підкреслити, що для управління собівартістю недостатньо знати загальну суму виробничих витрат, акумульованих до кінця місяця за дебетом рахунка 20 «Основне виробництво». Необхідна інформація про структуру витрат. Вона повинна формуватися за статтями, званим калькуляційними.

Типових методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції передбачені наступні статті витрат: -

матеріали (за вирахуванням вартості зворотних відходів), покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх організацій (за вирахуванням зворотних відходів); -

витрати на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих випуском продукції (виконанням робіт і послуг); -

відрахування на соціальне і медичне страхування, до пенсійного фонду та у фонд зайнятості; -

витрати по утриманню та експлуатації машин і обладнання; -

загальновиробничі витрати; -

втрати від браку; -

загальногосподарські витрати.

Ці витрати складають повну виробничу собівартість продукції. З виробничої собівартості і комерційних витрат складається повна собівартість.

У той же час для розрахунку зокрема, валового внутрішнього продукту, треба знати, з яких економічних елементів складається цей продукт. Для такої мети необхідна єдина і обов'язкова для організацій всіх галузей народного господарства угруповання виробничих витрат за економічними елементами. При класифікації за цією ознакою витрати організацій незалежно від їх правової форми у бухгалтерському обліку формують за такими складовими: -

матеріальні витрати; -

витрати на оплату праці; -

відрахування на соціальні потреби; -

амортизація основних фондів; -

інші витрати.

Інформація про виробничу собівартість з таким поділом представляється у складі річної бухгалтерської звітності до органів управління та статистики. Вона показує, що саме витрачено на виробництво продукції, яке співвідношення окремих елементів витрат у загальній сумі витрат. По ній можна, зокрема, встановити матеріалу-і трудомісткість готових виробів, a також валового внутрішнього продукту.

Відомості про витрати за економічними елементами формуються в системі рахунків бухгалтерського обліку таким чином. До кінця місяця витрати збираються за дебетом рахунка 20 «Основне виробництво». При цьому витрата матеріалів відображають за кредитом відповідних субрахунків до синтетичного рахунку 10 «Матеріали»; нарахування заробітної плати - за кредитом рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»; відрахування на соціальні потреби - по кредиту відповідних субрахунків до синтетичного рахунку 69 «Розрахунки за соціальному страхуванню і забезпечення »; амортизацію основних фондів - по кредиту синтетичного рахунку 02.

Включення в собівартість «інших витрат» як економічного елемента буде показано нижче.

Надзвичайно важливий аспект облікової класифікації виробничих витрат по відношенню до оподаткування. У бухгалтерському обліку повинні відображатися всі фактично зроблені витрати. Однак для оподаткування деякі витрати включають про оподатковувану базу не про фактичну величиною, а за нормою, передбаченої законодавством Російської Федерації,

Суми, що перевищують ліміти, норми і нормативи витрат, передбачені законодавчими документами, повинні оплачуватися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації. Такий порядок застосовується, зокрема, по витратах: на представницькі потреби »підготовку кадрів, рекламу, відрядження, платежі за викиди забруднюючих речовин в природне середовище, компенсації за використання легкових автомобілів у службових цілях, оплату відсотків за кредитами банку. За рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації, відшкодовується знос за основними засобами та нематеріальними активами невиробничого призначення,

У цьому зв'язку в бухгалтерському обліку виробничих витрат має накопичуватися інформація в такому угрупованні.

Загальна сума витрат, втом числі: -

входить у оподатковувану базу; -

відшкодовується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації .

Така деталізація витрат дозволяє забезпечити досягнення цільової установки: для оподаткування витрати, зроблені організацією, повинні коректуватися з урахуванням затверджених у встановленому порядку лімітів норм і матеріалів.

У бухгалтерському обліку та управлінні фінансами розрізняють також продуктивні і непродуктивні витрати. Продуктивними витратами вважаються витрати на виробництво продукції встановленої якості при раціональній технології та організації виробництва. Їх передбачають в бізнес-плані.

Непродуктивні витрати є наслідком недоліків виробничого процесу (недотримання технологічної дисципліни, використання застарілого обладнання та ін.) До них відносять втрати від браку продукції, простоїв, оплату понаднормових робіт тощо

Витрати по усім викладеним вище класифікаційними ознаками повинні деталізуватися в аналітичному обліку за місцями виникнення та центрами відповідальності. Іншими словами, бухгалтерія організує облік по ділянках, цехах, управлінням (відділам) головного інженера, головного технолога, головного енергетика, глав-ного механіка і т. п. Така «адресність» в обліку наповнює конкретним змістом внутрішньогосподарський облік і контроль, дозволяє встановити вузькі місця і своєчасно вживати заходів для оптимізації підприємницької діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Бухгалтерська класифікація виробничих витрат "
 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  бухгалтерський облік» (в ред. наступних змін) законів від 23.07.1998 № 123-Ф3, від 28.03. 2002 № 32-Ф3, 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 31,12.2002 N ° 191-ФЗ. Цивільний кодекс РФ. Повний текст. - М.: Акаліс, 1996. Налогоаий кодекс РФ. - М.; Омега-Л, 2003. Трудовий кодекс РФ. Нормативна база бухгалтерського вміти: Збірник офіційних матеріалів / Предисл, і сост. А.С Бакаєва, ~ М.:
 2. Витрати на виробництво і собівартість продукції
  бухгалтерському обліку відповідно до ГІБУ 10/99 «Витрати від звичайних видів діяльності». Взаємозв'язок витрат, витрат на виробництво і реалізацію, собівартості готової і реалізованої продукції та їх місце в економіці та бухгалтерському обліку наведена на рис.
 3. Відображення витрат на виробництво продукції в бухгалтерській звітності
  бухгалтерського обліку? 7. На яких принципах базується організація обліку витрат на виробництво продукції? 8. Що може бути об'єктом калькуляції на підприємстві? 9. Що включається до складу непродуктивних витрат на підприємстві? 10. Чи ведеться облік втрат від браку на підприємстві? 11. Як закривається рахунок 26 «Загальногосподарські витрати»? 12. Які записи робляться на рахунках
 4. 12 Нормативні документи в бухгалтерському обліку
  бухгалтерського обліку на підприємствах в Росії:? Цивільний кодекс Російської Федерації;? Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 1 і частина 2;? Федеральний закон «Про бухгалтерскощчете» ой 1 листопада 1996 № 129-ФЗ;? Кодекс про адміністративні правопорушення введений в дію Федеральним законом від 30 грудня 2001 р. № 196-ФЗ, набув чинності з 1 липня 2002 р.;? Положення з
 5. 8.1. Поняття, оцінка та класифікація матеріал ьних цінностей
  бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ від 27 липня 1998 р. № 34н; - Положення з бухгалтерського обліку «Учетматеріально-про ^ виробничих запасів »(ПБУ 5/01), затверджене наказом Мінфіну РФ від 9 червня 2001р. № 44н;? Про внесення змін у нормативні правові акти з бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну
 6. 10.1. Поняття і класифікація витрат на виробництво продукції
  бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну Російської Федерації від 27 липня 1998 р. № 34 н;? Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99. Відповідними міністерствами розроблені і пройшли необхідне узгодження (з Міністерством економіки РФ і Міністер-ством фінансів РФ) такі галузеві інструкції з
 7. СПИСОК ЛИТЕРА ТУРИ 1.
  Бухгалтерський облік »від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ. 16. Становище ведення бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації. - М.: Изд-во «Ось-89», 2001. 17. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ГІБУ 5/01. - М.: Изд-во «Ось-89», 2001. 18. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/01. - М.: Изд-во
 8. Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003

 9. 1.1. Основні поняття і принципи бухгалтерського обліку
  бухгалтерського обліку, познайомимося з деякими поняттями, економічними категоріями і термінами, що вживаються при його організації. З моменту випуску Цивільного кодексу РФ в нормативних актах, що видаються федеральними органами щодо господарюючих суб'єктів, фігурує поняття «організація», що може викликати складності лінгвістичного характеру, наприклад «Організація обліку основних
 10.  4.1. Поняття, оцінка та класифікація довгострокових інвестицій
    бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну Російської Федерації від 27 липня 1998 р. № 34 н;? Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій. Лист Мінфіну Російської Федерації від 30 грудня 1993 р. № 160; - Положення з бухгалтерського обліку «Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво» (ПБО 2/94), затверджене
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха