Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007 - перейти до змісту підручника

12.3. Діагностика ефективності використання оборотних коштів

Оцінку ефективності використання оборотних коштів підприємства доцільно виконувати виходячи з їх класифікаційної структури (табл. 12.8).

Таблиця 12.8

Класифікаційна структура оборотних коштів підприємства Класифікаційна ознака Характеристика Зміст Матеріальні засоби (обладнання, машини, механізми, паливо, електроенергія, матеріали), грошові кошти і кошти в розрахунках Місце і роль у процесі відтворення

\ Кошти, вкладені у виробничі запаси, незавершене виробництво і витрати майбутніх років, готову продукцію; грошові кошти і кошти в розрахунках Джерела формування Власні кошти, прирівняні до них і позикові кошти Ступінь регулювання Нормовані і ненормовані оборотні кошти Фінансова структура Прямо пов'язані з процесом виробництва (оплата матеріальних і трудових ресурсів) і безпосередньо не пов'язані з процесом виробництва (оплата відсотків за кредити, податків на землю, з власників транспортних засобів, на користувачів автомобільних доріг, на додану вартість та ін) Терміни фінансування Короткострокові, довгострокові і постійні оборотні кошти

Елементами оборотних коштів є: сировина, основні матеріали і покупні напівфабрикати; допоміжні матеріали; паливо і пальне; тара і тарні матеріали; запчастини для ремонту; інструменти, господарський інвентар та інші швидкозношувані предмети; незавершене виробництво і полуфаб-рікат власного виробництва; витрати майбутніх періодів; готова продукція; товари відвантажені; грошові кошти; дебітори; інші.

Основними принципами організації використання оборотних коштів виступають: -

використання за цільовим призначенням. Відволікання з виробничого обороту авансованих оборотних коштів на покриття збитків і втрат негативно впливає на ефективність техніко-економічної діяльності підприємства, веде до порушення платіжно-розрахункової дисципліни та зростання заборгованості; -

економічне обгрунтування необхідного розміру власних оборотних коштів . Реалізація виробничої та платіжно-розрахунок-ної функцій оборотних коштів заснована на визначенні їх розміру, необхідного для забезпечення безперервності техніко-еко-номічного діяльності підприємства; -

збереження. Збитки і втрати обігових коштів негативно впливають на ефективність техніко-економічної діяльності підприємства; -

раціональне використання. Порушення цього принципу пов'язано з відволіканням обігових коштів з господарського обороту (наприклад, на виплату заробітної плати, сплату податків); -

прискорення оборотності.

Оборотні кошти є джерелом фінансування витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Вони виконують одночасно кілька функцій: -

виробничу (грошове забезпечення безперервності процесу виробництва); -

платіжно-розрахункову (забезпечення своєчасності здійснення розрахунків); -

стимулюючу (забезпечення нормальної виробничої і комерційної діяльності). Для нових підприємств, а також для вводяться в експлуатацію додаткових виробничих потужностей, цехів, виробництв на діючих підприємствах власні оборотні кошти формуються за рахунок інвестицій.

Для діючих підприємств джерелами формування додаткових оборотних коштів, потреба в яких пов'язана із збільшенням обсягу виробництва та іншими виробничими потребами, є: власні кошти, стійкі пасиви, кредити банків, кошти кредиторів та ін В якості власних джерел служать надлишки оборотних коштів на початок планового періоду, частина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. В якості стійких пасивів служать нормальна (перехідна з місяця на місяць) заборгованість по заробітній платі та відрахуваннях у внебюджет-ні фонди, залишок коштів резервного фонду, кошти споживачів по заставі за поворотну тару, резерв майбутніх платежів.

Одним з основних показників, що характеризують ефективність управління оборотними коштами, є показник тривалості фінансового циклу. Фінансовий цикл, або цикл обігу готівки, являє собою час, протягом якого грошові кошти відвернені з обігу.

Операційний цикл характеризує загальний час, протягом якого фінансові ресурси омертвлені в запасах і дебіторської заборгованості. Оскільки підприємство оплачує рахунки постачальників з тимчасовим лагом, час, протягом якого грошові кошти відвернені з обороту, тобто фінансовий цикл, менше на середній час обігу кредиторської заборгованості. Скорочення операційного та фінансового циклів в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Якщо операційний цикл може бути скорочений за рахунок прискорення виробничого процесу та оборотності дебіторської заборгованості, то фінансовий цикл може бути скорочений як за рахунок даних факторів, так і за рахунок деякого некритичного уповільнення оборотності кредиторської заборгованості.

Тривалість фінансового циклу (ПФЦ) в днях обороту розраховується за формулою:

ПФЦ = ПОЦ - вок = віз + вод - вок,

де ПОЦ - тривалість операційного циклу;

ВОК - час обертання кредиторської заборгованості;

ВООЗ - час звернення виробничих запасів;

ВОД - час звернення дебіторської заборгованості.

Причому

ВОК = В03 = ВОД =

Середня дебіторська заборгованість * Т

Витрати на виробництво продукції Середні виробничі запаси * Т

Витрати на виробництво продукції Середня дебіторська заборгованість х т Виручка від реалізації в кредит

де Т-довжина періоду, за яким розраховуються середні показники (як правило, рік, тобто Т = 365).

Важливе значення має аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, який проводиться в кілька етапів.

Етап I. Здається критичний рівень дебіторської заборгованості: всі розрахункові документи, які стосуються заборгованості, що перевищує критичний рівень, піддаються перевірці в обов'язковому порядку.

Етап 2. З розрахункових документів робиться контрольна вибірка.

Етап 3. Перевіряється реальність сум дебіторської заборгованості у відібраних розрахункових документах. Зазвичай це відбувається шляхом звірки.

Етап 4. Аналізують окремо дебіторську і кредиторську заборгованість. Дебіторську заборгованість розглядають як засоби, тимчасово абстрактні з обороту, а кредиторську - як засоби, тимчасово залучені в оборот. Думка про те, що дебіторська заборгованість може бути будь-який, аби вона не перевищувала кредиторську, помилково, так як підприємство зобов'язане погашати кредиторську заборгованість незалежно від того, отримує воно борги від дебіторів чи ні.

Етап 5. Аналіз даних про резерви по сумнівних боргах і фактичних втратах, пов'язаних з непогашенням дебіторської заборгованості, у відсотках по відношенню до загальної суми дебіторської заборгованості. Як показує практика, чим триваліший період, протягом якого дебітор зобов'язується погасити свою заборгованість, тим безнадійнішим борг.

Показники швидкості оборотності активів є головними показниками оцінки ефективності використання оборотних коштів. Вони найбільш повно відображають ступінь використання оборотних коштів.

Показник тривалості оборотності в днях обчислюється за такою формулою:

Д0 = (СохД) / Р,

де Со - наявність оборотних коштів на кінець даного періоду;

Д - число днів в періоді;

Р-обсяг товарної продукції за цей період по собівартості.

Коефіцієнт оборотності визначається за формулою:

Ко-Р / С,.

Коефіцієнт завантаження розраховується за формулою: де ВТ - випуск товарної продукції за даний період.

Коефіцієнт схоронності власних оборотних коштів можна визначити за формулою:

де 0LK - фактична наявність власних оборотних коштів на кінець періоду;

Осн -? фактичну наявність власних оборотних коштів на початок періоду.

По всіх оборотних коштах обчислена фактична оборотність зіставляється з фактичними даними за попередні звітні періоди поточного року або за відповідні періоди минулого року. За нормованих оборотних коштів, крім того, розраховується плановий показник оборотних коштів, з яким порівнюються фактичні дані за той же період. При обчисленні оборотності по елементах оборотних коштів їх залишки визначаються виходячи з планових або фактичних запасів відповідних видів товарно-матеріальних цінностей, а оборотом вважається їх витрата за кошторисом витрат на виробництво. Показники оборотності за окремими видами матеріальних цінностей необхідні для виявлення-, на якій стадії кругообігу оборотних коштів відбувається прискорення або уповільнення оборотності.

Оборотність оборотних коштів може сповільнюватися або прискорюватися. У результаті прискорення оборотності оборотних коштів, тобто скорочення часу проходження оборотними засобами окремих стадій і всього кругообігу, знижується потреба в цих коштах, відбувається їх вивільнення з обороту. Уповільнення оборотності супроводжується залученням в обіг додаткових коштів. Вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення їх оборотності може бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення коштів відбувається у тих випадках, коли плановий обсяг виробництва досягнуто з меншим використанням оборотних коштів у порівнянні з плановою потребою (сукупним нормативом). Відносне вивільнення оборотних коштів відбувається у випадку, коли за наявності оборотних коштів у межах планової потреби забезпечено перевиконання плану виробництва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Діагностика ефективності використання оборотних коштів "
 1. Глава 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА Економічна сутність, склад і структура оборотних засобів (фондів)
  оборотний капітал (оборотні кошти). До оборотних засобів відносяться грошові кошти, необхідні підприємству для створення виробничих запасів на складах і у виробництві, для розрахунків з постачальниками, бюджетом, для виплати заробітної плати і т.д. Розрізняють два поняття: оборотні кошти та оборотні фонди. Оборотні кошти як економічна категорія ширше, ніж оборотні фонди.
 2. Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007

 3. 4.3. Показники ефективності використання оборотних коштів
  ефективності господарської діяльності. Оскільки оборотні кошти знаходяться в процесі безперервного кругообігу, то практично відокремити один оборот від іншого не представляється можливим, тому для оцінки ступеня використання оборотних коштів або швидкості їх оборотності вдаються до розрахунків за непрямими ознаками. Оборотність оборотних коштів обчислюється в часі,
 4. ПЕРЕДМОВА
  діагностика, фі нансово-хо-дарської діяльності підприємства передбачають всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та ефективності їх використання. Вони засновані на системному підході, комплексному обліку різноманітних факторів, якісному підборі
 5. 3.6. Джерела формування оборотних коштів.
  Використанню. Тому, для фінансування оборотних коштів підприємство використовує позикові кошти, основну частину яких складають кредити банків. Крім власних і позикових коштів в обороті підприємства знаходяться залучені кошти. Це кредиторська заборгованість усіх видів, а також кошти цільового фінансування до їх використання за прямим призначенням. Таким чином, для
 6.  2.3. Вибір ефективних інструментів антикризового управління
    діагностики кризової ситуації на підприємстві використовуються: традиційні методи аналізу фінансово-економічного стану підприємства, інтегральні показники і моделі оцінки платоспроможності, система критеріїв для оцінки структури балансу, затверджена Постановою Уряду РФ від 10.05.1994 р. № 49В «Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство)
 7.  3.5. Показники рівня використання оборотних коштів
    ефективності використання оборотних коштів. Якщо число оборотів, чинених оборотними коштами, збільшується або залишається стабільним, то підприємство працює ритмічно і раціонально використовує грошові ресурси. Зниження числа оборотів, що здійснюються в розглянутому періоді, свідчить про падіння темпів розвитку підприємства і про його неблагополучному фінансовому стані. Прискорення
 8.  Зміст
    ефективне функціонування підприємства 16 Типи підприємств 19 Глава 2. Основні фонди підприємства Сутність і значення основних фондів (засобів), їх склад і структура 29 Види вартісних оцінок основних фондів 37 Фізичний і моральний знос основних фондів 40 Методи визначення зносу 43 Відтворення основних фондів 47 Показники використання основних фондів підприємства 53 Амортизація
 9.  7.1. Регіональна економічна діагностика, її роль в регулюванні процесів розвитку
    діагностики соціально-економічного розвитку регіонів. Слово "діагноз" в перекладі з грецького означає розпізнання, визначення і за своїм змістом має багато спільного з терміном "аналіз". Відмінність полягає в характері проведеного дослідження. Діагностика, стосовно до нашого предмету, розглядає причини і величину відхилення економічних процесів в регіоні від встановленої норми
 10.  3.4. Методи нормування
    оборотних коштів: метод прямого рахунку, аналітичний і коефіцієнтний. Метод прямого рахунку передбачає обгрунтований розрахунок запасів по кожному елементу оборотних коштів з урахуванням усіх змін у рівні організаційно - технічного розвитку підприємства. Цей метод дуже трудомісткий, але він дозволяє найбільш точно розрахувати потребу підприємства в оборотних коштах. Аналітичний метод
 11.  ЗАВДАННЯ
    використання матеріалу 0,75. У результаті вдосконалення технологічного процесу підприємство планує підвищити коефіцієнт використання матеріалу до 0,76. Річний випуск виробу збільшиться на 5%. Ціна матеріалу 30 тис. руб. за 1 кг. Визначте діючу і плановану норму витрати матеріалу на виріб; річну економію від запланованого зниження матеріалу в натуральному і вартісному
 12.  В.І. Борисевич, П.С. Гейзлер, B.C. Фатєєв. Економіка регіону: Учеб. посібник. - Мн.: БГЕУ. -432 С., 2002
    діагностики та аналізу, прогнозування і планування, питан ¬ си діяльності народногосподарських комплексів, підприємництва та домашніх господарств і ряд інших проблем стосовно до регіонів Респуб ¬ лики Білорусь. Як приклад розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку м Мінська. Для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями, а також слухачів інших форм
 13.  Баланс грошових коштів
    оборотних коштів приріст оборотних коштів погашення кредиту сплата ПДВ сплата податку на прибуток 5 Всього платежів 6 Залишок коштів на кінець
 14.  8.6. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
    ефективного режиму роботи гірничих підприємств і повсюдного впровадження у виробництві, а також АСУ; розширення застосування нових матеріалів, нових виїмкових комплексів, видів кріплення в очисних і підготовчих вибоях і технічних матеріалів тривалого користування; впровадження і подальшого вдосконалення матеріального стимулювання підприємств, ділянок і окремих працівників за економію
 15.  Питання 4.2. Кінцеві результати екстенсивності та інтенсивності використання ресурсів.
    ефективності господарської діяльності є: - науково-технічний прогрес і науково-технічний рівень виробництва і продукції; 105 - рівень організації виробництва і праці; - господарський механізм і рівень організації управління; - соціальні умови і рівень використання живої праці; - природні умови; - світові економічні відносини і рівень їх розвитку.
 16.  Питання 4.12. Класифікація та склад оборотних коштів.
    оборотні виробничі фонди і фонди обігу, характеризують обігові кошти. Сутність оборотних коштів визначається їх економічною роллю, необхідністю забезпечення «відтворювального процесу, що включає як виробництво, так і процес звернення. Оборотні кошти за складом складаються з оборотних фондів і фондів обігу. Оборотні фонди зайняті в сфері виробництва. Фонди
 17.  ТЕСТИ
    оборотних виробничих фондів підприємства входять матеріально-речові елементи: виробничі запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, покупних виробів, запасних частин, палива, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів; Б) обладнання, устаткування, тара; готова продукція на складі, грошові кошти в касі , на розрахунковому рахунку підприємства. Оборотні кошти - це
 18.  3.3. Діагностика банкрутства
    діагностики банкрутства може бути представлена ??наступним чином. 1. Складання агрегованого балансу нетто (табл. 3.9), з якого вилучено статті, що регулюють активи і пасиви балансу. До них відносяться такі статті балансу: - рядок 217 "Витрати майбутніх періодів"; - рядок 230 "Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної
 19.  3. Оборотні кошти промисловості
    ефективності використання і раціональної організації виробничих запасів здійснюється їх нормування. Норми виробничих запасів створюються для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи підприємства в період між двома черговими поставками матеріальних ресурсів. Запаси підприємства, що перевищують встановлені норми, називаються наднормативними, і виникають вони, наприклад, в
 20.  9.3. Аналіз використання основних фондів
    діагностика правильного нарахування зносу і розрахунок залишкової вартості, а також віднесення машин, устаткування, обчислювальної техніки до складу певних груп основних фондів. 9.4. Аналіз причин морального і фізичного зносу основних фондів Основні фонди в процесі експлуатації піддаються фізичному і моральному зносу. Фізичний знос пов'язаний з тим, що основні фонди
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха