ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Л.Є. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина та ін Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів.; Під ред. проф. Л.Є. Сгровского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ. - 823 с., 1999 - перейти до змісту підручника

12.3. Страхування експортних кредитів

У зовнішньоекономічній діяльності часто зустрічається ризик неплатежу іноземного партнера. Для підвищення гарантії платежу поряд із застосуванням різних його способів і форм розрахунків (попередня оплата, документарний підтверджений акредитив) широко застосовується страхування.

Світовий ринок насичений різними товарами. Тому експортери змушені використовувати різні методи підвищення конкурентоспроможності, в тому числі і поставку товарів на умовах комерційного кредиту, а це завжди пов'язане з ризиком неотримання платежу за поставлений товар. Наприклад, щорічно тільки в Західній Європі оголошують про банкрутство більше ста тисяч фірм. Для підвищення надійності в цьому випадку у всьому світі набули поширення експортні кредити, або страхування дебіторської заборгованості, так зване - страхування делькредере. Мета цього виду страхування - гарантувати експортерам своєчасність оплати за поставлену продукцію з боку іноземного контрагента.

Об'єктом страхування є комерційні кредити експортера-страхувальника імпортерам-контрагентам. Комерційні кредити відповідно до умов контракту представляються у вигляді товарного кредиту або надання послуг в кредит з підтвердженням рахунками страхувальника до отримання (належним чином оформленими рахунками-фактурами, виставленими для оплати іноземному контрагенту). Можливі два варіанти страхування експортера:

- на випадок неспроможності (банкрутства) іноземного покупця;

- страхування ризику затримки платежу до настання фактичної неспроможності. Страхування ризику затримки платежу зазвичай надається за набагато меншій кількості країн. Наприклад, САТ "Ингосстрах" надає можливість страхування ризику неспроможності (банкрутства) по фірмах-покупцям з 68 країн світу, а ризику затримки платежу - з 23 країн, в основному із стійкою, розвиненою економікою (18 європейських, США, Канада, Японія, Австралія і Нова Зеландія).

Страхова компанія, отримавши від страхувальника премію (страховий внесок), законним чином здійснює комплекс заходів з вивчення, оцінки та управління застрахованим ризиком, а в разі неспроможності контрагента-імпортера або затримки платежу після певного періоду відшкодовує страхувальникові у встановленому договором порядку несплачені грошові суми за рахунками до отримання за поставлені в кредит товари та надані послуги за таких умов:

- страховиком на підставі вивчення платоспроможності контрагента встановлена ??для нього страхова сума, тобто межа відповідальності страховика при неплатежі;

- термін для оплати, наданий страхувальником контрагенту, не перевищує максимального періоду кредиту, встановленого в страховому полісі;

- страхувальником виконані всі контрактні зобов'язання з поставки товарів і наданню послуг і виставлені рахунки до оплати у встановлений договором страхування термін.

Страховим випадком, в результаті настання якого страховик зобов'язаний виплатити страхову суму, є неспроможність контрагента страхувальника або затримка платежу після певного періоду, так званого періоду очікування. Неспроможність вважається настала, якщо:

а) відкрито провадження у справі про банкрутство або суд відмовив у його відкритті через недостатнє майна, або

б) досягнуто компромісну угоду між кредиторами і боржником з метою уникнення банкрутства, або

в) укладено позасудове компромісну угоду або вирішено питання про часткове врегулювання боргів з усіма кредиторами, або

г) виконання рішення суду про стягнення боргу, вироблене страхувальником, не принесло повного задоволення вимог до боржника.

При страхуванні ризику затримки платежу до настання фактичної неспроможності страховим випадком є ??відсутність оплати через фінансову скруту покупця після певного періоду (періоду очікування), що пройшов з дати платежу, передбаченого контрактом.

З страхового покриття при страхуванні експортних кредитів, як правило, виключаються:

- відсотки за прострочення платежу, штрафи неустойки за контрактом, відшкодування з рекламацій, судові витрати, пов'язані з стягуванням боргів за неоплаченими рахунками, а також втрати від курсових різниць;

- рахунки для отримання по державних і муніципальних підприємствам і організаціям, фізичним особам, а також юридичним особам, в капіталі яких страхувальник прямо або побічно має переважне участь або на управління яких він може чинити вирішальний вплив;

- рахунки до отримання за товари та послуги, щодо яких не отримані необхідні ліцензії і дозволи, і за товари та послуги, імпорт яких суперечить чинним заборонам і обмеженням в країнах-імпортерах;

- випадки збитку, щодо яких страховик в змозі довести, що вони відбулися в результаті війни, збройного конфлікту, страйки, конфіскації, введення торгових чи валютних обмежень державними та іншими адміністративними органами, стихійного лиха або впливу ядерної енергії.

Останні прийнято називати політичними ризиками. До них відносяться: конфіскація, націоналізація або експропріація власності; військові дії, громадянські заворушення і заворушення, які потягли за собою невиконання зобов'язань імпортерами; неконвертованість національної валюти; ембарго; непоновлення або відкликання ліцензії; несанкціонований виклик гарантії за контрактами (гарантії повернення авансового платежу, гарантії виконання контракту та ін.) Страхування таких політичних ризиків також можливо, але за окремими договорами страхування.

При страхуванні ризику неплатежу передбачається власне участь страхувальника у збитках (франшиза), яке виражається у відсотках до страхової суми. Власна участь страхувальника в покритті ризику встановлюється зазвичай на рівні 20-30%. Франшиза не може бути застрахована окремо або у іншого страховика. Згідно прийнятій практиці даного виду страхування страхувальник зобов'язаний з належною ретельністю й обережністю і за свій рахунок вживати усіх відповідних заходів по уникненню або зменшенню збитку, зокрема, відстоювати свої права і отримувати максимально можливе забезпечення по кредиту. Страхувальник зобов'язаний також надавати страховику всю інформацію та документи, які, на думку страховика, є необхідними для визначення факту неспроможності і оцінки величини збитку.

Страхування експортних кредитів припускає часто довгострокове співробітництво страхової компанії і експортера. Це передбачає видачу страховою компанією річних генеральних полісів, які забезпечують страхове покриття всіх укладених контрактів протягом цього періоду. При цьому страхувальник-експортер за результатами попередніх переговорів з іноземним контрагентом повідомляє страхової компанії суму, на яку контрагент готовий придбати товари або послуги, а страхувальник має можливість здійснити поставку на умовах комерційного кредиту. Страховик перевіряє платоспроможність іноземного партнера експортера і за результатами перевірки виносить кредитне рішення, яке може підтвердити запитану суму, зменшити її до прийнятного для страхування рівня або прирівняти до нуля (тобто відмовити у страхуванні кредиту, залишити його без забезпечення полісом). Встановлена ??страховиком сума являє собою страхову суму по даному контрагенту і вказується в нотисі (повідомленні) про встановлення кредитного ліміту, який надсилається страхувальнику в письмовій формі і є невід'ємною частиною договору страхування. Даний кредитний ліміт являє собою максимально допустиму суму дебіторської заборгованості даного контрагента за виставленими рахунками страхувальника-експортера, в межах якої страховик несе відповідальність при настанні страхового випадку. Страховик може обмежити (знизити кредитний ліміт) або розірвати договір страхування відносно будь-якого контрагента-експортера. При цьому страхове покриття по діяло раніше рахунками до отримання залишається чинним.

У межах страхової суми застраховані, починаючи з дати дії договору страхування, перш за все ті рахунки до отримання, які виникли раніше за інших. Рахунки, що перевищують страхову суму, встановлену для даного контрагента, будуть відповідно включені в страхове покриття тільки в той момент і в тому розмірі, в якому погашаються виникли раніше рахунки.

Страхувальник у процесі роботи зі своїми контрагентами зобов'язаний подавати заяви зі страхування всіх і кожного з рахунків до отримання за всіма своїми контрагентам і подавати заяву про встановлення страхової суми по кожному контракту. Якщо сальдо за виставленими рахунками перевищує страхову суму по даному контрагенту, то страхувальник зобов'язаний негайно повідомити страховика про це.

Страхове покриття по будь-якого даного контрагенту страхувальника, встановлене в нотисі (повідомленні) про встановлення кредитного ліміту, припиняється щодо майбутніх рахунків-до отримання за товари та послуги в наступних випадках:

а) при розірванні договору страхування щодо даного контрагента;

б) при перевищенні періоду комерційного кредиту;

в) при настанні страхового випадку.

Страхова премія, яку сплачує страхувальник страховикові, розраховується виходячи із страхових сум за всіма контрагентам на базі фактичного експортного обороту страхувальника. На початку кожного року страхувальник вносить авансовий внесок у рахунок страхової суми, що зараховується до щомісячні платежі страхової премії.

Такі в основному умови страхування експортних кредитів, які вперше на російському ринку пропонує страхова компанія "Інгосстрах". Ця компанія вже має кілька десятків договорів про генеральних полісах страхування експортних кредитів з найбільшими російськими експортерами. Для практичної реалізації експортного страхування "Ингосстрах" розробив міжнародну програму із загальним лімітом на перший рік в 500 млн. дол США. Програма базується на перестрахуванні частини ризиків провідними страховими та перестрахувальними компаніями в світі (Герлинг-концерн, Ллойд, СКОР та ін.) Реалізація даної програми неможлива без широкого співробітництва з різними зарубіжними компаніями, які представляють інформацію, допомагають протягом короткого періоду (обично. 10-12 днів) перевірити платоспроможність потенційного іноземного партнера і визначити кредитний ліміт. Страховик проводить таке дослідження незалежно від того, укладе надалі експортер договір страхування чи ні. Таким чином, страхова компанія надає найважливішу послугу експортерові за оцінкою платоспроможності потенційного партнера.

При страхуванні експортних кредитів російський експортер отримує наступні вигоди:

- допомога фахівців з оцінки надійності потенційних партнерів при виході на нові ринки;

- постійне спостереження за фінансовим станом іноземних клієнтів та своєчасне інформування про їх фінансовий стан;

- можливість збільшувати число клієнтів і обсяг продажів;

- можливість підвищувати конкурентоспроможність за рахунок застосування більш гнучких форм оплати (розстрочка платежу);

- можливість експортувати безпосередньо кінцевим споживачам, минаючи надійних оптовиків-посередників, що збільшує прибутковість операції.

Страхування комерційних кредитів збільшує експортні можливості підприємств в кілька разів. При цьому страхування є дуже економічним способом забезпечення надійності зовнішньоторговельних операцій. Наприклад, вартість послуг "Ингосстраха" складає при типовий розстрочення платежу в чотири місяці 1,0-1,5% від експортного обороту, що значно дешевше вартості інших способів забезпечення надійності платежу (наприклад, документарний акредитив або інкасо з попереднім акцептом і ін) .

У розглянутим нами схемою страхування комерційних кредитів крім підприємств-експортерів можуть бути зацікавлені також і банки. При страхуванні експортних кредитів ризики з невиконання платіжних зобов'язань з боку іноземних контрагентів бере на себе страхова компанія, що впливає на умови надання банківського кредиту. Страховий поліс, виданий солідної страхової компанією, може служити надійним забезпеченням послеотгрузочного кредитування підприємства-експортера. При доотгрузочном кредитуванні страховий поліс також може служити додатковим забезпеченням при видачі кредиту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Страхування експортних кредитів "
 1. ТЕМА« ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ »
  страхування. Державне регулювання страхування. Страхування підприємницьких ризиків, комерційних ризиків. Принципи і організація страхування експортних ризиків. Страхування банківських ризиків. Порядок укладення та припинення договору страхування. Страховий маркетинг. Запитання і завдання для контролю: У чому полягає сутність економічного змісту страхування? Основні нормативні
 2. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В інфраструктуру ринку (НЕРУХОМІСТЬ, БАНКИ, страхові та лізингові компанії, ІНЖИНІРИНГ, «ноухау» ТА ІН.).
    страхування. Державне регулювання страхування. Страхування підприємницьких ризиків, комерційних ризиків. Принципи і організація страхування експортних ризиків. Страхування банківських ризиків. Порядок укладення та припинення договору страхування. Страховий
 3.  11.4. Облік товарообмінних операцій (бартерних угод)
    страхування, комісійну винагороду, витрати по зберіганню та ін.) У кінцевому рахунку орієнтиром у визначенні цін має бути правило - ціни на імпортовані товари повинні бути не вище світових, а на експортовані товари - не нижче світових. Положення з бухгалтерського обліку "Облік майна і зобов'язань організації, вартість яких виражена в іноземній валюті", регулює порядок
 4.  ТИПОВІ ЗАВДАННЯ
    експортного пропозиції? (Привести графіки та аналітичне рішення). Невелика країна імпортує товар Х. Світова ціна 10 $. Функція попиту на товар у країні має вигляд QD = 400 - 10P, а функція пропозиції QS = -50 + 5P (P - в $; Q - в млн од.). Визначити вплив специфічного митного тарифу 5 $ на одиницю товару на доходи виготовлювачів товару в даній країні. (Привести графіки і
 5.  Глава 22. Статистика страхування та страхового ринку
    страхування і страхового
 6.  7.3. Міжнародне страхування та його інститути
    страхуванні різко виділяється англійська страхова корпорація "Ллойд", яка сьогодні є міжнародним страховим ринком і найбільшим видавничим центром інформації з морського судноплавства і комерції. Страхова корпорація "Ллойд" виникла з Кавового будинку Ллойда, власником якого був Едвард Ллойд (помер в 1713 р.). Перша згадка про кавовий будинку Ллойда відноситься до 1688 У цій
 7.  7.1. Сутність і види страхування зовнішньоекономічних зв'язків
    страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно зі страховим полісом. Страховий поліс (франц. police від італ. Polizza - розписка, квитанція) - письмовий договір про страхування (або перестрахуванні), що видається страховиком як свідоцтва про страхування. У Російській Федерації страховий поліс часто носить назву "страхове свідоцтво". У процесі
 8.  22.3. Джерела статистичної інформації про страхування і методи її аналізу
    страхуванню - ф. № 7а - страховик (тільки для страхових медичних організацій, що здійснюють обов'язкове і добровільне медичне страхування); г) звіт про страхові резерви за іншими видами страхування - ф. № 8 - страховик; д) звіт про використання коштів резерву запобіжних заходів - ф. № 9 - страховик; е) звіт про операції перестрахування - ф. № 10 - страховик.
 9.  Л.Є. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина та ін Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів.; Під ред. проф. Л.Є. Сгровского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ. - 823 с., 1999

 10.  11.5. Облік експортних та імпортних операцій за участю посередників
    експортних та імпортних операції, що здійснюються за участю російського посередника, також визначається характером укладеного договору. Розглянемо відображення в обліку операцій з експорту та імпорту товарів за участю посередника на підприємстві і у посередника *. * Шалашова Н.Т. Альбом валютних проводок / / Бухгалтерський бюлетень, 1997. Облік операцій з експорту товарів за участю
 11.  ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
    експортної (імпортної) операції (товар і покупець за вибором студента). Модифікація або створення управлінської структури для розвитку ЗЕД підприємства. Зміст і характер міжнародних торгових угод (на конкретні види і групи товарів за вибором). Сучасні форми конкуренції на світовому ринку і обмежувальна ділова практика. Аналіз і розрахунок контрактних цін. Методика вивчення і вибору
 12.  Розділ 9. «Оцінка ризику та страхування»
    страхування від ризиків. У разі створення сучасної системи комерційного страхування в бізнес-планах вказуються типи страхових полісів (може страхуватися будь-який крок від покупки обладнання до забезпечення валютних коштів через спекулятивні коливань курсів валют) і на які суми їх планується
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха