ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

12.3. Виручка від реалізації туристичних продуктів і послуг

Реалізація туристських продуктів і послуг відповідно до з-лайливої ??ціновою стратегією формує виручку організації.

Сукупна виручка туристської організації - це грошова сума в касі і на розрахунковому, валютному рахунках туристської організації, отримана з різних джерел в результаті здійснюва-лення статутної діяльності протягом певного періоду часу. Сукупна виручка туристської організації (НД, руб.) Визначається за формулою

о д

с = р + р + р +

н + пр,

де

про - виручка від реалізації основних продуктів і послуг;

д

р - виручка від реалізації додаткових продуктів і послуг;

р - виручка від реалізації майна;

н - виручка від позареалізаційних операцій;

пр - виручка від інших операцій.

Розглянемо докладніше кожен джерело виручки.

Виручка від реалізації основних продуктів і послуг - грошові кошти, що надійшли в касу, на розрахунковий, валютний рахунки туристської організації за реалізовані турпродукти і послуги.

Розмір виручки (

о, руб.) Визначається рівнем цін і кількісних-

вом реалізованих продуктів (послуг) за формулою

п

Під? Ц Q,

! ? 1

де Ц1 - ціна 1-го продукту (послуги);

, 1 - кількість реалізованих продуктів (послуг) 1-го виду.

Виручка від реалізації додаткових продуктів і послуг (д

визначається аналогічно виручці від реалізації основних про-дуктів і послуг на основі діючих в туристської організації цін і цінових модифікацій на продукти та послуги різного виду. Розмір виручки залежить від обсягу реалізації товарів (послуг), їх асортименту, якості, рівня цін, форми розрахунків та інших факторів.

Крім виручки від реалізації основних і додаткових продуктів і послуг, туристська організація може отримувати виручку від іншої реалізації (основного капіталу, запасів та ін.)

Виручка від реалізації майна (

р, руб.), що належить

туристської організації, розраховується на основі його ринкової вартості в момент продажу (первісної, відновної, залишкової) за формулою

п

ii

де

р =? З Q,

i = 1

i - вартість 1-го виду майна;

Qi - кількість одиниць майна 1-го виду.

Туристичні організації, як правило, продають помилково при-здобутий майно або майно, яке стає невос-вимагати в результаті оновлення основного або оборотного

капіталу підприємства. Причинами реалізації майна також можуть бути ліквідація, реорганізація або зміна виду діяльно-сти туристської організації.

Виручка від внереалізаціонньх операцій, тобто доходи від здачі майна в оренду і спільну діяльність, доходи по опера-ціям з цінними паперами і т.д. (ВВН), визначається в кожному конкретному випадку індивідуально, залежно від виду операції.

Так, виручка ( дохід) від здачі в оренду приміщень (

рістской організації розраховується за формулою

?, руб.) ту-

н = S ?? Ц,

де $ а - площа, що здається в оренду, м2;

Цм - ціна одного квадратного метра, що здається в оренду.

Виручка від інших операцій (Впр) - грошові кошти, посту-пили в касу на розрахунковий або валютний рахунок туристської орга-нізації від видів діяльності, не врахованих раніше.

Названі вище джерела формують структуру сукупної виручки туристської організації. Структура виручки динамічна, тому що на неї впливають різні внутрішні і зовнішні чинники туристського бізнесу.

У будь-якому випадку незалежно від джерела виручка свидетельст-яття про ведення бізнесу, і туристська організація автоматично стає платником податків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "12.3. Виручка від реалізації туристичних продуктів і послуг"
 1. 15.2. Базові стратегії розвитку туристських організацій у фазі економічної кризи
  туристських організацій, перебуваючи-дящихся в стадії спаду, характеризується своєю специфікою (рис. 15.2). Ринки Наявні покидає С?????? я 1. С??????? я С?????? я 2. С???? щ? ?? и?? ч????????????? я С?????? я 3. С???? ч??????????? С?? ???? я 4. С???? щ??????????? и?????????? (?) Рис. 15.2. Стратегії спаду Коли туристська
 2. Завдання для самостійної роботи
  виручку в розмірі 100 ден. од., при цьому витрати состави-ли 80 ден. од. Визначте чистий прибуток і рентабельність орга-нізації, якщо відомо, що податкові платежі становлять 20% балансового прибутку. Задача 4. Чистий прибуток туристської організації склала 100 ден. од., відрахування до фонду накопичення рівні 25% чистого при-були, норматив відрахувань до фонду споживання
 3. Контрольний тест по розділу 1V
  виручка від реалізації послуг. 15. Максимальна ціна туристичних продуктів і послуг визначається: а) пропозицією, б) попитом; в) витратами. 16. Нижня межа ціни туристичних продуктів і послуг визначається: а) пропозицією, б) попитом; в) витратами. 17. Дайте відповідь, чи вірні наступні твердження: а) отримання грошової виручки від реалізації туристських про-дуктів і
 4. 6.1. Технологія організації підприємництва в туризмі
  туристського бізнесу - це сукупність процес-сов (операцій, заходів), що ведуть до утворення і здійснений-ствованию взаємозв'язків між учасниками туристської діяльно-сти для отримання максимального прибутку на основі висококаче- жавного обслуговування клієнтів. Туристський бізнес має ряд особливостей, які предопре-роблять специфіку його організації. До базових
 5. Глава 11 Виробництво туристських продуктів і послуг
  туристських продуктів і
 6. Запитання для самоконтролю
  виручка від реалізації послуг у звітному році склала 13 000 ден. од., коефіцієнт оборотності дорівнює 4,2 обороту. У плановому році виручка від реалізації послуг збільшиться на 22%, а коефіцієнт оборотності оборот-ного капіталу досягне 5,4 обороту. Завдання 2. Розрахуйте економічний ефект, отриманий турист-ської організацією в результаті збільшення обсягів збуту
 7. Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 8. Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
  туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських
 9. 15.3. Алгоритм вибору конкурентної стратегії
  туристська організація може одночасно проводити кілька базисних стратегій. У будь-якому випадку вибір стратегії або комплексу стратегій повинен здійснюватися на основі тща-ного аналізу ринкової позиції туристської організації відно-сительно конкурентів. Досить часто теоретичною основою такого аналізу є використання двох критеріїв - переваж-вин
 10. 10.1. Майно туристських організацій: поняття і склад
  туристська організація поса-на розташовувати оптимальним набором економічних ресурсів (ка-питала). Розрізняють дві основні форми капіталу: матеріально-речовий капітал (майно), людський капітал (трудові ресурси). Майно - матеріальні та нематеріальні елементи, ис-пользуемие туристською організацією у виробничій діяльності. Виражене у грошовій формі
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха